Підручник Українська мова 8 клас - О.В. Заболотний - Генеза - 2016 рік

Синтаксис. Пунктуація

Односкладне речення. Повне та неповне речення

§ 17. ОЗНАЧЕНО-ОСОБОВІ, НЕОЗНАЧЕНО-ОСОБОВІ, УЗАГАЛЬНЕНО-ОСОБОВІ РЕЧЕННЯ

Про те, які значення мають особові односкладні речення, особливості вживання їх та форми вираження головних членів речення

ПРИГАДАЙМО. 1. Які є три особи займенників? 2. Які є способи й часи дієслова?

160

Прочитайте односкладні означено-особові речення. Визначте спосіб вираження головних членів (частину мови, особу, спосіб). Поміркуйте, хто виконує дію - конкретна особа (я, ти) чи неозначена. Зробіть висновок про особливості означено-особових речень.

1. Прокидаюсь на березі Десни під дубом (О. Довженко).

2. Земля Вітчизни, квітни і живи (Л. Костенко).

Означено-особові

Означено-особовими називають односкладні речення, головний член яких означає дію, яку виконує конкретна особа.

Форми вираження

Головним членом в означено-особових реченнях можуть бути тільки дієслова в таких формах:

Форми дієслова

Приклади

1-ша та 2-га особи однини й множини теперішнього й майбутнього часу (уявні підмети - я, ти, ми, ви)

Отак пройду крізь твій великий подив, не зачеплюсь об лагідні слова (Л. Костенко).

1-ша та 2-га особи однини й множини наказового способу

(уявні підмети - ти, ми, ви)

Задзвони в усі дзвони по всій Україні (Т. Шевченко).

Синтаксичні синоніми

Усі односкладні означено-особові речення синонімічні двоскладним, але, на відміну від останніх, в означено-особових реченнях увагу зосереджуємо не на виконавцеві, а на самій дії. ПОРІВНЯЙМО:

Односкладні

Двоскладні

Люблю мандрувати.

Піди напийся води.

Я люблю мандрувати.

Ти піди напийся води.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

1. В означено-особових, неозначено-особових та узагальнено-особових реченнях головний член має форму присудка. 2. Другий головний член односкладному реченню не потрібний, оскільки зміст речення і так зрозумілий.

161

І. Прочитайте речення. Доведіть, що всі вони означено-особові. Простежте, на чому в них зосереджено увагу - на дії чи на її виконавцеві.

1. Зроблю собі човна із мрій і весла із пісень (М. Рильський). 2. Люблю чернігівську дорогу весною, влітку, восени (Л. Костенко). 3. Рідна земле, дай мені снаги скрізь, у всьому буть самим собою (В. Тарасенко). 4. Не сперечайся! Слів не каламуть (М. Боровко). 5. Понеси мене, вечір, мій брате, на чумацький задуманий шлях (В. Сосюра). 6. Разом ходімо в майбутнє (Леся Українка).

II. Спишіть речення, підкресліть граматичні основи. Зазначте в дужках біля кожного речення форму вираження головного члена (спосіб, час, особу, число).

III. Знайдіть спонукальні речення. Вимогу чи прохання вони виражають?

162

І. Прочитайте виразно вірш, визначте його основний мотив.

Назбираю в гаю запашного зілля,

Запашного зілля, вибуялих трав.

З ясеня та кленів назбираю гілля,

Лепехи нарвати побіжу на став.

Клечанням обставлю, приберу кімнату.

Подивіться, мамо, хороше ж то як!

Усміхнуться очі, поміж тим у хату

Ввечір завітає стомлений козак.

Сядемо рядочком, заведем розмову

Тиху, сумовиту і про все, про все…

Доки до віконця хусточку шовкову

Ніченька-черничка з поля донесе.

В. Чумак

Рідний край. Малюнок Марини Побережної (13 років)

ІІ. Знайдіть у вірші означено-особові речення. Чи є в тексті односкладні речення інших видів? Перебудуйте усно односкладні речення на синонімічні двоскладні.

ІІІ. Простежте, чи надають односкладні речення лаконічності, динамічності віршу.

Неозначено-особові

Неозначено-особовими називають односкладні речення, головний член яких означає дію, яку виконують невизначені особи.

Форми вираження

Головним членом у неозначено-особових реченнях можуть бути тільки дієслова в таких формах:

Форми дієслова

Приклади

3-тя особа множини теперішнього чи майбутнього часу (уявний підмет - еони)

Уже збирають урожай.

множина минулого часу (уявні підмети - еони, ми, еи)

Уже зібрали врожай.

множина умовного способу

Швидше зібрали бурожай.

Виконавці дії

Виконавців дії в неозначено-особових реченнях не називаємо з різних причин. Іноді вони не відомі ні за кількістю, ні за складом, а іноді не називаємо їх свідомо, щоб зосередити увагу на самій дії.

Роль у мовленні

Означено-особові та неозначено-особові речення здебільшого вживаємо в художньому й розмовному стилях мовлення. Вони допомагають уникнути небажаного повтору, створюють лаконічність, динамічність розповіді.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Не є означено-особовими чи неозначено-особовими речення, у яких присудки виражено дієсловами в таких формах: 3-ї особи однини; однини минулого часу; однини умовного способу. НАПРИКЛАД: 1. Дивиться цікавий фільм. 2. Дивився цікавий фільм. Із цих речень не зрозуміло, хто саме виконує дію (він, вона, я, ти?), а тому вони потребують підмета. Це двоскладні речення з пропущеним підметом, який відновлюється з контексту.

163

І. Спишіть спочатку означено-особові, а потім - неозначено-особові речення.

Підкресліть головні члени речення, надпишіть над ними особу й час.

1. Йдемо удвох під вечір по стежині (Л. Костенко). 2. Пишу тобі рядки привіту крильми найперших журавлів (М. Боровко). 3. Назавжди залишаюся отут, в низовині не звітрених ще квітів (С. Осика). 4. Той монастир недавно збудували (Л. Костенко). 5. П’ятьох старшин козацьких розп’яли (Л. Костенко). 6. Чи хоч пучечок тої калини мені на груди покладіть (Л. Костенко). 7. Нам наказують зайняти висоту (В. Кучер).

ІІ. Визначте частини мови виділених слів, поясніть у них орфограми.

164

І. Прочитайте текст. Знайдіть неозначено-особові речення та поміркуйте, чому в них не називаються виконавці дії. Поясніть роль неозначено-особових речень у цьому тексті.

МИЛОСЕРДНА ТРОЯНДА

У давнину троянду називали «милосердною» квіткою завдяки цілющим властивостям вироблених із неї парфумів, олії та води. Її п(е,и)люстки накладали на облич(ч)я, щоб надати йому юнацької свіжості. Настій бджіл на трояндовій олії застосовували для поліпшен(н)я росту волос(с)я, а зібрану з квітів росу мали за найліпший засіб проти запален(н)я очей. Досі ще трояндову олію та воду широко використовують (в,у) парфумерії. Вони є складовими частинами багатьох лікувальних мазей, косметичних есенцій і т. ін. (С. Приходько).

II. Спишіть текст, розкриваючи дужки. У неозначено-особових реченнях підкресліть граматичні основи.

III. Визначте засоби зв'язку речень у тексті.

165

КОЛО ДУМОК. Зіставте речення. Доведіть, що перше з них є односкладним, а друге - двоскладним. Свою відповідь звірте з поданим нижче міркуванням.

1. Читаю цікаву книжку.

2. Прочитав цікаву книжку.

МІРКУЙМО. Речення Читаю цікаву книжку є односкладним. Воно має один головний член, а другий не потрібен, оскільки зміст і так зрозумілий. Якщо це речення переробити на двоскладне, то підметом виступатиме лише займенник я, і ніяке інше слово. Речення Прочитав цікаву книжку - двоскладне, бо з нього не зрозуміло, хто ж прочитав книжку (я? ти? він?). Підмет у цьому реченні пропущено.

166

І. ДВА - ЧОТИРИ - УСІ РАЗОМ. Знайдіть у поданих реченнях два, які не є односкладними. Відповідь обґрунтуйте.

1. Краю рідний, цвіти, як Малишковий гай, і шуми яворинням розлогим (О. Довгоп’ят). 2. Посадили над козаком явір та ялину (Т. Шевченко).

3. Не дай мені напитися журби й душі замерзнуть від морозу (О. Довгоп’ят). 4. Стояв би тут і слухав дотемна невгавний вітру спів… (В. Мисик). 5. А вві сні бачив сонце, і поле безмежне, і стежки без краю в достиглих хлібах (Ю. Збанацький).

ІІ. Визначте вид односкладних речень (означено-особове чи неозначено-особове).

167

Перебудуйте, де можливо, подані двоскладні речення на односкладні означено-особові. Простежте, як це вплинуло на характер розповіді. Які два речення не можна перебудувати? Чому?

1. Завтра я буду далі і далі від цих полів (А Малишко). 2. Я люблю Дніпро - велику ріку мого народу (О. Довженко). 3. А вітер грає, мов орган (Д. Павличко). 4. Тихі води Дніпрові я стрічав у дорозі, сині хмари, діброви, спілі ранки та грози (А Малишко). 5. Тому ми захоплюємося, як піснею і музикою, словом майстра (І. Вихованець).

168

Перебудуйте односкладні неозначено-особові речення на двоскладні. Поміркуйте, коли варто надавати перевагу односкладним реченням перед двоскладними.

1. Магазини зачиняють о 20-й годині. 2. Навесні на клумбах висадили квіти. 3. Батьків викликали до школи. 4. У краєзнавчому музеї завжди радо зустрічають відвідувачів. 5. У пресі повідомили про наближення буревію. 6. Комбайнерам вивезуть обід у поле. 7. У нашому селі журавлів називають веселиками.

169

Складіть словосполучення з двома поданими дієсловами (на вибір). Уведіть ці словосполучення спочатку в означено-особові, а потім - у неозначено-особові речення. Форму дієслова можна змінювати.

Працювати, відчувати, збиратися, відлітати.

Узагальнено-особові

Узагальнено-особовими називають односкладні речення, головний член яких означає дію, що може стосуватися будь-якої особи в будь-який момент часу.

Форми вираження

Головний член таких речень переважно виражений дієсловом у формі 2-ї особи однини теперішнього чи майбутнього часу дійсного або наказового способу, рідше - в інших формах. НАПРИКЛАД:

1. Не навчиш вовка орати (Нар. творчість).

(Дієслово у формі 2-ї особи однини)

2. За одного битого двох небитих дають (Нар. творчість). (Дієслово у формі 3-ї особи множини)

Роль у мовленні

Основне призначення узагальнено-особових речень - образне вираження узагальнених суджень, тому особливого поширення вони набули в приказках, прислів’ях, загадках, казках. За допомогою узагальнено-особових речень також дають інструкції, рецепти, позначають закономірності.

170

І. Спишіть речення, розкриваючи дужки. Доведіть, що всі ці речення є узагальнено-особовими. Підкресліть головні члени речення.

1. Вовка пастухом (не)ставлять 2. (Не)хвали коня, поки з дороги (не) верн(е,и)шся. 3. Як сіно косять, то дощів (не)просять (Нар. творчість). 4. Пл(е,и)каймо в серці кожне гроно, прозоре диво кал(е,и)нове (Д. Білоус). 5. Любіть травинку, і тваринку, і сонце завтрашнього дня… (Л. Костенко). 6. Дивиш(ь)ся і (не)надивиш(ь)ся, дишеш і (не)надишеш(ь)ся чистим, гарячим і пахучим повітрям (І. Нечуй-Левицький).

ІІ. Поясніть, як ви розумієте зміст одного з наведених народних висловів.

171

Пригадайте і запишіть 3-5 прислів'їв, що мають будову узагальнено-особових речень. Визначте, чим виражений у них головний член речення. Поясніть зміст одного з висловів.

172

КОЛО ДУМОК. Поміркуйте, що спільного і що відмінного між означено-особовими, неозначено-особовими та узагальнено-особовими реченнями. Чим, на вашу думку, ці три види односкладних речень відрізняються від безособових?

173

Запишіть послідовно спочатку номери означено-особових речень, потім - неозначено-особових, а потім - узагальнено-особових. Визначте усно в них головні члени речення.

1. Деякий час їхали мовчки (С. Музиченко). 2. Від корявого дерева тепла не чекай (Нар. творчість). 3. Опустіться, тихі зорі, синові під вії (В. Симоненко). 4. Іду і мрію про щось (М. Йогансен). 5. Три дні дали на роздуми мені (Л. Костенко). 6. Тужу за вами, солов’ї Вкраїни (М. Рильський). 7. Прийди весняною грозою, сипни на серце яблунь цвіт (Р. Братунь). 8. Землі кланяйся низько - до хліба будеш близько (Нар. творчість).

КЛЮЧ. Замініть послідовно виписані цифри відповідними буквами: 1 - о, 2 - і, 3 - п, 4 - е, 5 - н, 6 - т, 7 - р, 8 - й. Якщо ви правильно виконали завдання, то із записаних букв прочитаєте прізвище автора вислову «Хоч би чого ти навчався, ти навчаєшся для себе».

174

Випишіть лише односкладні речення, підкресліть граматичні основи, визначте вид речень.

1. Весною в селі встають рано (Г. Тютюнник). 2. Мене везуть у царство трав, річок і таємничих озер (О. Довженко). 3. Скучив за степом, скучив за лугом (В. Стус). 4. Крізь темний бір до ясних зір прорубую дорогу (Олександр Олесь). 5. Допомагає українським воїнам захищати Вітчизну від непроханих гостей (3 газети).

175

Опишіть фрагмент футбольного матчу або виступу естрадної зірки, використовуючи неозначено-особові речення.

176

Випишіть із художнього твору, який є у вашому підручнику літератури, або з газети два означено-особових і два неозначено-особових речення.

177

Прочитайте текст. З'ясуйте, про який вид односкладного речення йдеться в кожному висловленні. Чи вдалося, на вашу думку, односкладним реченням охарактеризувати себе? Чим би ви доповнили їхні розповіді, не вживаючи наукових термінів?

СУПЕРЕЧКА РЕЧЕНЬ

1. Ми - яскраві особистості. Особливо я, адже у мене щодо особи повна визначеність. Жодних загадок. Це або той, хто говорить, або співрозмовник. І завжди лише один із них. Я точно знаю, про кого говорю.

2. Не мати права вибору - це жахливо! Часто я, справді, не знаю, про кого говорю. Тоді я можу це домислювати. А деколи знаю, про кого говорю, але волію особи не відкривати. Адже не цікаво, коли всі все знають.

3. Усе, що ви говорите, другорядне! Ви не вмієте спілкуватися! Ось я ніколи не говорю про дрібниці. Але якщо заговорю, то про всіх одразу. Я люблю висловлювати істини. Правда, через це в мене немає часу займатися власною формою: я надто захоплене змістом. Але бачу, ви розумієте моє значення, якщо по черзі даєте мені свою форму. Це доказ нашої дружби (За В. Бобровою).

Чи знаєте ви, як стати цікавим співрозмовником? Відомий педагог Дейл Карнегі пропонує такий простий спосіб: по-перше, слід бути уважним слухачем від початку і до кінця розмови, заохочуючи інших розповідати про себе, бо їх набагато більше цікавлять свої проблеми, ніж ваші, по-друге, треба приєднатися до погляду співрозмовника. Про цей та багато інших «рецептів» красномовства ви можете дізнатися з книжки Іржі Томана «Мистецтво говорити». І не забудьте поділитися цією інформацією з однокласниками.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити