Підручник Українська мова 8 клас - О.В. Заболотний - Генеза - 2016 рік

Синтаксис. Пунктуація

Односкладне речення. Повне та неповне речення

§ 19. НАЗИВНІ РЕЧЕННЯ

Про те, яке значення мають називні речення, про їхні стилістичні особливості та способи вираження головних членів речення

ПРИГАДАЙМО. 1. Які є способи вираження підмета? 2. Які другорядні члени речення належать до групи підмета, а які - до групи присудка?

187

Прочитайте речення. Визначте головні члени речення та спосіб вираження їх. Поміркуйте, чому такі речення в мовознавстві називають називними. Яка їхня роль у мовленні?

1. Сніг і сонце. Золоті цимбали. Вічності дихання золоте (Д. Павличко).

2. Окоп. Залізниця. Гармата. Дуби, посивілі від пилу… (А. Малишко).

Називні

Називними є такі односкладні речення, у яких головний член стверджує наявність предметів чи явищ у реальній дійсності.

Спосіб вираження

У таких реченнях головний член здебільшого виражається іменником у називному відмінку, рідше - займенником або іменним словосполученням. НАПРИКЛАД:

1. Спокійні очі. Сива голова (Л. Костенко). 2. Довга, затяжна волинська осінь (М. Олійник).

Роль у мовленні

Називні речення досить поширені в художньому стилі, зокрема в описах природи, дії, обстановки, де вони часто утворюють цілу низку однотипних структур. НАПРИКЛАД: Спориш. Нагідки. Стиглі свічі лип. І кручений панич дереться вгору (М. Боровко). Також називні речення часто використовують у газетних і журнальних статтях.

У називних реченнях є лише один головний член у формі підмета. Присудка в таких реченнях немає й не може бути. З другорядних членів у називних реченнях можуть бути лише означення.

188

І. Прочитайте уривки описів. Розкажіть, що ви уявляєте, читаючи кожен з них. Чи вдалося авторам динамічно й широко змалювати зображуване? Якщо так, то завдяки чому.

1. Зима. Криниця. Стук обмерзлого відра. Жіночі голоси і перегук дитячий (М. Рильський).

2. Дорога. Ранок. Тиша. Довгий яр, весь білою черемхою залитий (М. Рильський).

3. Осінь. Похмурий час. Перший мороз. Листопад (П. Дорошенко).

II. Схарактеризуйте усно речення (односкладне чи двоскладне, вид односкладного). Визначте, які з них вжито для позначення часу, а які - місця.

III. Продовжте один з описів кількома реченнями, зокрема й називними.

189

І. Прочитайте виразно вірш. Які думки й почуття передає автор? Охарактеризуйте роль називних речень у розкритті авторського задуму.

СВІЧА

Вітер. Злива. Безсоння.

Гасне літо зелене.

Падають на підвіконня

Жовті долоні клена.

Серце щемить від болю.

Вмиті безсонням очі.

Я, а поряд зі мною -

Чорна безодня ночі.

Запалю свічу з віком віч-на-віч.

Запалю свічу, щоб здолати ніч.

Запалю свічу у тривожний час.

Помолюсь вогню, щоб вогонь не згас.

В. Шинкарук

Порив вітру. Малюнок Анастасії Мечетної (14 років)

II. Випишіть із тексту односкладні називні речення. Підкресліть граматичні основи, надпишіть над усіма словами частини мови. Чи є в тексті односкладні речення інших видів?

III. Розгляньте малюнок «Порив вітру». Що, на вашу думку, символізують яскраві соняшники? Чим малюнок співзвучний з віршем «Свіча»? Доберіть кілька називних речень, які можна було б використати в словесному описі малюнка.

190

КОЛО ДУМОК. Чи будь-яке речення, у якому звучить чи пишеться лише один головний член, виражений іменником у називному відмінку, буде односкладним називним? Чому?

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

З другорядних членів у називному реченні може бути лише означення. Обставина й додаток входять до групи присудка, якого в називному реченні немає й не може бути. Тому якщо в реченні є обставина чи додаток, то значить є й присудок. НАПРИКЛАД, хоча в реченні На небі сонце звучить і пишеться лише підмет, воно не односкладне називне, а двоскладне, оскільки має обставину на небі. Обставина й вказує на наявність присудка. Щоправда, цей присудок пропущено.

Група головного члена називного речення

191

І. Спишіть, підкресліть члени речення. Укажіть називні речення. Чи є в цих

реченнях другорядні члени? Які саме?

1. А ось ліси, покриті димом (Л. Дмитренко). 2. Ось і місток, за яким починалося село (І. Муратов). 3. Жовта акація в скверах Одеси (О. Довгоп’ят). 4. Зелений луг. Над лугом в’ється чайка (М. Рильський). 5. У Херсоні ізранку дощ (Д. Обухов). 6. Ліс. Безсилі метелики. Лампа і сніжний папір (М. Рильський). 7. Зелений луг над річкою Тясмин (Остап Вишня).

ІІ. Знайдіть у перших двох реченнях вказівні частки. Поміркуйте, як впливає на зміст називного речення наявність у ньому вказівних часток.

192

Доведіть, що речення лівої колонки є односкладними називними, а правої - двоскладними. Свої висновки звірте з міркуванням, поданим після вправи.

Односкладні називні

Двоскладні

Темна ніч.

Ніч темна.

Холодний вітер.

Вітер холодний.

Народний вибір.

Вибір народний.

МІРКУЙМО. Речення Ніч темна є двоскладним, бо в ньому прикметник темна є частиною складеного присудка (прикметник стоїть після іменника, у мовленні він логічно наголошується, між словами робиться пауза). Речення Темна ніч є односкладним називним, бо в ньому прикметник темна є означенням (стоїть перед іменником).

193

Спишіть, розкриваючи дужки, спочатку односкладні називні речення, а потім - двоскладні. Підкресліть граматичні основи.

1. Стіл був застел(е,и)ний скатертиною і заставл(е,и)ний, як на В(е,и)ликдень… (І. Багряний). 2. Козацька школа, крита оч(е,и)ретом (Л. Костенко). 3. Ось школи знайомої мури (В. Сосюра). 4. Враження дитинства - ясновесні! (Д. Білоус). 5. На серці дощ (О. Довгоп’ят). 6. Потріскані до крові, обвугл(е,и)ні губи ж(е,и)нців (М. Стельмах). 7. Небо гл(е,и)боке, прозоре, блакитне (М. Івченко). 8. Всі мости ще кл(е,и)нові (Л. Костенко).

КЛЮЧ. Запишіть послідовно спочатку номери односкладних речень, а потім - двоскладних. Замініть цифри відповідними буквами: 1 - ж , 2 - д, 3 - о, 4 - е, 5 - н, 6 - в, 7 - к, 8 - о. Якщо ви правильно виконали завдання, то зможете прочитати прізвище автора вислову «Любіть землю! Любіть працю на землі».

194

ДВА - ЧОТИРИ - УСІ РАЗОМ. Поміркуйте, яке з поданих речень односкладне називне, а які - двоскладні. Відповідь обґрунтуйте.

Недільний ранок. Зелен-свято нині. Хати убрані в клечінь соковиту (А. Луценко).

195

Користуючись лише називними реченнями, передайте стисло епізод відомого фільму (мультфільму) чи пісні, не називаючи персонажів. Однокласники мають упізнати фільм чи пісню за вашою розповіддю.

196

ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Складіть і запишіть невеликий текст із 4-5 речень, три з яких - односкладні називні. Запропонуйте однокласнику (однокласниці) поширити в тексті називні речення за допомогою означень (усно). Простежте, як змінився характер висловлення.

Є. Лещенко. Крізь снігову завісу

198

І. Прочитайте текст, визначте його тип і стиль мовлення.

Повівав холодний вітерець. Насувались білі, наче молочні, хмари, разно бігли мишасті коненята. Дорога була слизька. На обидва боки від дороги, скільки кинеш оком, розстелилось поле, вкрите снігом, мов білою скатеркою. Твердий синявий сніг грав на сонці самоцвітами. Чорне вороння сідало громадами на сніг і знов здіймалося з місця. Вітер дужчав. Насунули снігові хмари і оповили небо. Посипав сніжок (За М. Коцюбинським).

II. Перекажіть прочитане (письмово), використовуючи лише односкладні називні речення. Підкресліть головні члени речення. Простежте, як перебудова вплинула на характер опису.

ЗРАЗОК. На землю впали перші краплини дощу. - Перші краплини дощу.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити