Підручник Українська мова 8 клас - О.В. Заболотний - Генеза - 2016 рік

Синтаксис. Пунктуація

Речення з однорідними членами

§ 25. УЗАГАЛЬНЮВАЛЬНІ СЛОВА В РЕЧЕННЯХ З ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ

Про те, які слова можуть бути узагальнювальними, про виділення їх у вимові, а також про розділові знаки при узагальнювальних словах

256

Визначте в реченнях однорідні члени й узагальнювальні слова. Зверніть увагу на місце узагальнювальних слів щодо однорідних членів (перед чи після). Які речення продовжуються після однорідних членів? Зробіть висновок про вживання коми й тире при узагальнювальних словах.

1. До ранку все було заметено снігом: тротуари і машини, двір і стадіон.

2. Тротуари і машини, двір і стадіон - усе до ранку було заметено снігом.

3. До ранку все: тротуари і машини, двір і стадіон - було заметено снігом.

Узагальнювальні слова

Перед однорідними членами речення або після них можуть бути узагальнювальні слова (словосполучення). Ці слова виражають загальні поняття або є родовими щодо тих понять, які названі однорідними членами. НАПРИКЛАД: У наших лісах ростуть хвойні дерева: ялина, сосна, кедр, смерека, тис.

Схема

Групування однорідних членів і узагальнювального слова в цьому реченні можна показати за допомогою схеми: ∆ : О, О, О, О, О, де ∆ - узагальнювальне слово.

Вираження

У ролі узагальнювальних слів найчастіше вживають іменники, займенники (усе, ніхто, кожний та ін.), прислівники (скрізь, усюди, завжди та ін.). НАПРИКЛАД: 1. І все поволі зникає: море, скелі, земля (М. Коцюбинський). 2. А життя було усюди: і на землі, і у воді, і в повітрі (О. Ольжич).

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

1. Узагальнювальне слово є тим самим членом речення, що й однорідні члени, яких воно стосується. 2. Узагальнювальне слово може бути відділене від однорідних членів іншими словами.

Інтонація

Якщо узагальнювальне слово стоїть перед однорідними членами речення, то голос на ньому знижуємо, а перед однорідними членами робимо невелику паузу. Якщо узагальнювальне слово стоїть після однорідних членів речення, то його вимовляємо з підвищенням голосу, а після однорідних членів робимо тривалу паузу.

При узагальнювальних словах уживаємо такі розділові знаки:

двокрапку

∆ : О, О, О

тире

О, О, О - ∆

двокрапку і тире

∆ : О, О, О - …

Двокрапка

Якщо узагальнювальне слово стоїть перед однорідними членами, то перед першим однорідним членом ставимо двокрапку. НАПРИКЛАД: Усе поснуло: земля, вода, дерева.

Тире

Якщо узагальнювальне слово стоїть після однорідних членів, то після них ставимо тире. НАПРИКЛАД: Земля, вода, дерева - усе поснуло.

Двокрапка і тире

Якщо узагальнювальне слово стоїть перед однорідними членами, а після них речення продовжується, то перед однорідними членами ставимо двокрапку, а після них - тире. НАПРИКЛАД: Усе: земля, вода, дерева - поснуло.

Якщо перед однорідними членами речення стоять слова як-от, а саме, наприклад, то перед цими словами ставимо кому, а після них - двокрапку.

НАПРИКЛАД: Весільний обряд складається з трьох частин, а саме: заручин, сватання й весілля.

257

І. Прочитайте речення, дотримуючись відповідної інтонації. Знайдіть у них узагальнювальні слова. Чому в деяких реченнях поставлено тире, у деяких - двокрапку, а в останньому - обидва знаки?

1. Майдани, парки, вулиці, мости, напнуті над трамваями дроти, розсипані у просторі вогні - усе немовби в летаргійнім сні (М. Луків). 2. Ні спека дня, ні бурі, ні морози - ніщо не вб’є любов мою живу (В. Сосюра). 3. Бачиш, скільки в степу живих друзів: і жайворонок, і орел, і чорногуз, і ящірка, дикі бджоли, ховрашок… (Ю. Яновський). 4. Усе в чеканні: спілі краплі рос, земля і місяць, вишні і тополі, і тиша в тиші, і тумани в полі… (Б. Олійник). 5. На конференцію запросили представників різних професій, як-от: юристів, учителів, економістів, лікарів (3 листа). 6. Усюди: і на вулицях, і круг стадіону, і обабіч дороги - росли молоді осокори (В. Собко).

II. Складіть схеми, які відображали б групування однорідних членів речення й узагальнювальних слів. Визначте тип зв'язку між однорідними членами речення.

III. Укажіть слова з подвоєними буквами.

258

І. Прочитайте виразно поезію. Який її основний мотив?

Ніщо не мертве в вирі світовому:

Ні курява планет, ні сталагміт,

Ні мумії прадавніх пірамід,

Ні літери спліснявілого тому.

У камені, у розпаді клітин,

У сяйві дальніх зір і мрій змаганні,

В кипінні крові й прорості зернин -

Усюди в животворному диханні

Єства єдиного пульсує плин.

І де в нім місце тліну і нірвані*?

(Борис Тен)

ІІ. З’ясуйте лексичне значення виділених слів, скориставшись тлумачним словником. Знайдіть речення з однорідними членами, укажіть узагальнювальні слова та обґрунтуйте розділові знаки.

259

ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Що, на вашу думку, робить людину великою?

260

І. Спишіть речення. Розставте пропущені розділові знаки, обґрунтуйте їх. Підкресліть однорідні члени речення та узагальнювальні слова відповідно до їхньої синтаксичної ролі.

1. Нічим я не надихався іще ні веснами ні тихим падолистом (М. Ткач). 2. Луки гори пишні сади все зелене й принишкле (Олесь Гончар). 3. На початку березня снігу, вважай, немає вже ніде ні в полі ні на городах (Д. Міщенко). 4. Та всі голоси і зяблика і вівсянки і зеленушки і навіть одуда заглушувало кування зозулі (О. Донченко). 5. Берези кущі ліщини трава вони теж мовби були сповнені тієї радості (Ю. Мушкетик). 6. Багато українських міст славляться своїми театрами наприклад Київ і Одеса Львів і Харків. 7. РОСЛИННИЙ світ забезпечує людину різноманітними ресурсами продовольчими лікувальними промисловими (3 довідника).

* Нірва́на - (перен.) стан спокою, блаженства.

ІІ. Знайдіть прислівники, зверніть увагу на написання їх.

261

ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Розподіліть між собою групи речень. Знайдіть у своїх реченнях пунктуаційні помилки та поінформуйте про це однокласника.

Для першого учасника. 1. Ранок теж був ТИХИЙ і безвітряний, і обіцяв СОНЯЧНИЙ жаркий день (Гр. Тютюнник). 2. І барвінком, і рутою, і рястом - квітчає весна землю, мов дівчину в зеленому гаї… (Т. Шевченко).

Для другого учасника. 1. Народ наш вистояв у тих битвах і живе, і гонить з другого кореня нове пагіння… (І. Цюпа). 2. Є три службові частини мови, як-от прийменники, сполучники, частки.

262

Складіть і запишіть речення з однорідними членами та узагальнювальними словами за поданими схемами.

1. Д: і О, і О, і О. 3. Д: О, О, О - … .

2. О і О, О і О - Д. 4. Д, а саме: О, О і О.

263

Перебудуйте кожне з речень відповідно до завдання і запишіть. Розставте потрібні розділові знаки, обґрунтуйте їх.

1. Доповніть речення сполученням а саме.

Українські авіаконструктори створили різні типи літаків: транспортні, пасажирські, спеціального призначення.

2. Поставте однорідні члени речення одразу після узагальнювального слова.

Усе можна побачити в парку: і кам’яні гроти, і дзеркальні ставки, і фрагменти лісу.

3. Доповніть речення узагальнювальним словом.

Мати дала нам і сонце, і долю (В. Крищенко).

Велика галявина поросла папороттю, конвалією, деревієм.

264

І. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. У яких реченнях є прикладки?

1. Усе навколо ЛИШ для нас з тобою ці сині квіти ця пахка земля (О. Довгоп’ят). 2. Вода в озері Світязь і надзвичайно м’яка і така прозора, ЩО навіть на глибині 8 метрів видно дно. 3. Корисні копалини мають велике значення не тільки для енергетики чи металургії а Й для лікування (3 довідника). 4. Відомий лікар-мікробіолог Данило Заболотний був високоосвіченою людиною любив книжки ЖИВОПИС театр писав вірші рідною мовою (Л. Мацько).

II. Позначте наголос у виділених словах.

265

І. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Прочитайте речення з правильною інтонацією.

1. Усе тут радує зір рівні стрункі берізки не понівечені любителями березового соку гінкі бурштинові СОСНИ, ЩО мов корабельні ЩОГЛИ сурмлять у сизу небовінь (А Камінчук). 2. Я полюбив усе, ЩО суще і ліс і хмиз і хвилі ПЛИН і звірів таємниці в пущі і комашину і полин (В. Підпалий). 3. Усе і небо і перемелене на труху в глибоких коліях дороги сіно і вогкий гнилуватий повів ріки і тривожний крик птиці і невисока росиста отава сповіщало, що літо вже здає ключі сумовитій осені (М. Стельмах). 4. Всяке птаство як-от деркачів перепілок куликів курочок можна було викосити косою в траві або впіймати (О. Довженко).

ІІ. Визначте смислові відношення між однорідними членами речення.

266

Доберіть однорідні члени речення з узагальнювальним словом на тему «Зима». Уведіть їх у три речення так, щоб у першому однорідні члени були на початку речення, у другому - у кінці, а в третьому - у середині. Запишіть складені речення та прочитайте з правильною інтонацією.

Проект

Об’єднайтеся в групи. Створіть рекламу однорідних членів речення, продемонструйте її в класі.

Форми презентації реклами можуть бути такими: інсценізація; словесний опис реклами на телебаченні; реклама, яка звучить на радіо; реклама в журналі; комбінований рекламний проект тощо.

Поради щодо роботи над проектом

1. Не забудьте «покликати» на допомогу творчу уяву, оригінальність, увагу до найдрібнішої деталі мовознавчої теми, логічне мислення й асоціації.

2. Чітко продумайте мету, адресата, вид реклами.

3. Не забувайте, що в рекламі кожне слово має особливе значення.

Показ рекламних проектів можна провести як конкурс. Обрати журі, яке присвоїть кожному проекту одне зі звань: найоригінальніший, найаргументованіший, найсмішніший, найяскравіший тощо.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити