Підручник Українська мова 8 клас - О.В. Заболотний - Генеза - 2016 рік

Синтаксис. Пунктуація

Речення з однорідними членами

§ 26. УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО З ТЕМИ «РЕЧЕННЯ З ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ»

267

Складіть усне висловлення на тему «Розділові знаки при однорідних членах речення». Скористайтеся опорною таблицею на форзаці підручника.

268

І. Прочитайте текст. Визначте його тему та мікротеми.

З ГЛИБИНИ ТИСЯЧОЛІТЬ

Північне Причорномор’я… З глибини тисячоліть дивляться на нас народи, що називали колись ці землі своїми, займалися хліборобством і скотарством. Багато століть тому вони жили тут, а потім щезли з історичної арени, розпорошилися серед інших племен і народів. Та кожен з них у чомусь зберігся: у рисах нашого обличчя, у нашій мові, у наших традиціях…

Найдавнішими з відомих нам за писемними джерелами народів Причорномор’я були кіммерійці, які залюднили ці землі понад три тисячоліття

тому. У VIII столітті до нашої ери їх витіснили скіфи. У V—VII століттях до нашої ери в Північному Причорномор’ї з’являються греки. Вони принесли із собою досягнення античної цивілізації, що справила великий вплив на скіфів і сарматів. А побут, звичаї та культура варварів, як називали греки чужинців, впливали, у свою чергу, на причорноморських греків.

Тут, на широких просторах, північніше від Чорного моря утворилася перша українська держава Київська Русь. Про це, на жаль, відомо дуже мало. І скіфи, і сармати не зафіксували писемно своєї історії. Ученим доводиться реставрувати її, спираючись на свідчення античних авторів та на різні археологічні пам’ятки (За В. Драчуком).

В. Сяров. Крізь сивину віків

ІІ. Виконайте завдання до тексту.

1. Розкажіть про роль однорідних членів речення в цьому тексті.

2. Обґрунтуйте вживання розділових знаків у реченнях першого абзацу.

3. Визначте тип зв'язку та смислові відношення між однорідними членами речення в другому абзаці.

4. Знайдіть у третому абзаці поширені однорідні члени речення, а також неоднорідні означення.

5. Наведіть приклад речення з кількома рядами однорідних членів. Визначте їхню синтаксичну роль і якими частинами мови вони виражені.

6. Знайдіть речення, у якому однорідні члени відповідають такій схемі: О, О і О .

269

ДВА - ЧОТИРИ - УСІ РАЗОМ. Поміркуйте, чи є однорідні члени в поданому реченні.

Послухаєм, про що шепочуть клени, про що шумить в задумі Стрийський парк (Р. Братунь).

Синтаксичний розбір речення з однорідними членами

Послідовність розбору

1. Загальна характеристика простого речення.

2. Указати, що речення ускладнене однорідними членами.

3. Визначити: а) якими членами речення є однорідні члени; б) якими частинами мови вони виражені; в) тип зв’язку між однорідними членами (сполучниковий, безсполучниковий, змішаний); г) смислові відношення між ними (єднальні, протиставні, розділові); ґ) якого слова в реченні вони стосуються.

4. Побудувати схему групування однорідних членів речення.

Зразок усного розбору

Прокидається листя зелене, простягає ручата весні (М. Ткач).

Речення розповідне, неокличне, просте, поширене, двоскладне, повне, ускладнене однорідними членами речення. Однорідні члени речення прокидається, простягає непоширені, присудки, виражені дієсловами, пов’язані між собою безсполучниковим зв’язком, між ними єднальні відношення, у реченні стосуються слова листя.

Зразок письмового розбору

Прокидається листя зелене, простягає ручата. весні (М. Ткач).

Речення розп., неокл., просте, пошир., двоскл., повне, ускладн. однор. чл. реч. прокидається, простягає, непош., прис., вираж. дієсл., безспол. зв’яз., єднальн. віднош., стос. сл. листя.

270

І. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Виконайте синтаксичний розбір одного речення усно й одного - письмово (на вибір).

1. Доброчинство вимірюється не величиною а доброю волею (Сенека). 2. Наближення зими у всьому серце чує і в шелесті листків і в вітрі і в стежках (В. Сосюра). 3. У них є все пшениця хутро вовна і риба й мед і добрі води рік (Л. Костенко). 4. Я полем ішов і зеленим узліссям і лугом (Л. Первомайський). 5. Ниви то котились поволі в долину то підіймались на високі горби (М. Коцюбинський). 6. Світає… Все спить ще і небо і зорі безсилі… (П. Тичина).

ІІ. Поясніть, як ви розумієте зміст першого речення.

271

І. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Виконайте письмово синтаксичний розбір одного речення (на вибір).

1. Леся Українка була не лише геніальною поетесою але й великим знавцем і невтомним збирачем скарбів народної творчості (Зі словника). 2. Від Батьківщини - клич і звага і рання сила й доля пізня (М. Сингаївський). 3. Човен то здіймався високо то спускався низько м’яко і лагідно перебираючись з хвилі на хвилю (Леся Українка). 4. Воно звичайно гостеві негоже в Парижі думать про свої міста, про Лохвицю про Миргород про Сквиру про Голосіївський веселий гай (М. Рильський). 5. Спогад про світлий радісний сніг білим серпанком на пам’ять ліг (Р. Братунь). 6. Нові винаходи й відкриття нові препарати й поняття усе це породжує і нові слова (А. Матвієнко).

ІІ. Запишіть просту і складену форми вищого та найвищого ступенів порівняння виділеного прикметника.

І ТАКЕ БУВАЕ

Восьмикласник Ярослав, відпочиваючи в бабусі, написав батькам:

«У нашому саду стало гарно та затишно. Ми з бабусею насадили багато квітів: чорнобривців, троянд, мальв і маленьку топольку…».

Згодом Ярослав одержав відповідь від батьків: «Скоро приїдемо, бо дуже хочеться побачити ту диво-квітку тополю, яку ви посадили з бабусею…».

Як ви думаєте, чому сталося непорозуміння між Ярославом та його батьками? Що треба знати, щоб уникнути подібних ситуацій?

272

Відредагуйте усно речення. Скористайтеся рубрикою «Культура мовлення» (с. 125).

1. Підприємство запрошує на роботу бухгалтерів, водіїв, жителів міста. 2. Автотранспортне підприємство займається перевезенням пасажирів і школярів. 3. На зустріч із письменником прийшли як його шанувальники, так і люди. 4. У шкільний буфет сьогодні завезли напої, тістечка та кулінарні вироби. 5. Циркачі виступали на маленьких відкритих площадках та великих залах. 6. Усі прагнули і вірили в перемогу українських спортсменів. 7. З дитинства він любив і демонстрував неабиякі здібності у спорті. 8. Батькам забороняється лишати вдома без нагляду маленьких дітей та не дозволяти їм гратися сірниками. 9. На святі вітали людей праці та науковців. 10. Сім’я з трьох чоловік і бабусі шукає тимчасове житло.

273

І. Прочитайте текст. Що нового ви дізналися з нього? Чи доводилося вам робити власні «відкриття» у світі природи?

Є в наших лісах водяний звір - видра. І назва його досить цікава, та й сам він володіє кількома таємницями. Шерсть видри не намокає у воді й утримує повітря. Через це під водою звір здається не бурим, а сріблястим. Видра вміє те, чого не вміємо ми. Спробуйте пірнути зовсім безшумно - не вийде, а от у видри виходить. Спробуйте, майже не висовуючи голови з води, бачити, чути, уловлювати запахи - не вийде, а у видри і це виходить. Виявляється, у неї вуха, очі й ніздрі розміщені на самому вершечку голови. Трошечки висунувши голову з води, вона все помічає навкруги і при цьому залишається непомітною і для ворогів, і для здобичі.

Простежмо, як називають видру інші народи. Литовці кажуть - удра, греки казали - гюдра, давні індійці - удраг. І все це означає «водяна тварина». З однією такою «водяною твариною», правда казковою, ви вже, мабуть, знайомі - це гідра, багатоголовий водяний змій, з яким бився хоробрий і могутній Геракл. Вода у греків звалася гюдор, звідси водяний змій - гюдра. А видра? Теж гюдра, тобто «водяна» (За А. Коваль).

ІІ. Випишіть із тексту речення з однорідними членами. Підкресліть однорідні члени відповідно до їхньої синтаксичної ролі, визначте тип зв'язку між ними.

ІІІ. Знайдіть у тексті речення, яке відповідає такій схемі:

ДЛЯ ВАС, ДОПИТЛИВІ

Чи знаєте ви, що першою назвою улюбленої нами картоплі стало італійське трюфель? З італійської мови це слово перейшло в німецьку, де набуло форми картофель (каrtоffеІ). Від німецької походить польське kartofla та українське картопля…

Якщо ви хочете дізнатися більше цікавих фактів з історії слів, то зверніться до книжки Алли Коваль «Слово про слово». Розкажіть однокласникам, друзям про те, що вам найбільше сподобалося в цій книжці.

274

Підготуйте усне висловлення (6-8 речень) на одну із запропонованих тем у відповідному стилі. Використайте речення з однорідними членами.

ВАРІАНТ А. У публіцистичному стилі: «Хто для мене є взірцем?», «Що робить людину великою?».

ВАРІАНТ Б. У науковому стилі: «Традиційні ремесла й промисли українців», «Корисні копалини України».

ВАРІАНТ В. У художньому стилі: «А небо засніжене ніжно так ніжиться» (О. Лященко), «Завіяло дороги».

275

САМООЦІНКА. Продовжте усно речення.

1. Вивчаючи тему «Речення з однорідними членами», я дізнався (дізналася) багато нового. Наприклад, …

2. Найважчим під час опрацювання теми для мене було …

3. Свої знання з теми я б оцінив (оцінила) на …

Готуємося до тематичного оцінювання

Виконайте завдання.

Перевірте правильність виконання за допомогою відповідей у додатку

1. Однорідними членами ускладнено речення

А Будуть дитя колисати соколи, соколи.

Б А він візьми та й скажи всю правду.

В Любить він такі ночі місячні й цю тишу.

Г Про нього останнім часом ні слуху ні духу.

2. Кілька рядів однорідних членів є в реченні

А Оглянувши Данилка, прослухавши серце та животика прощупавши, лікар узявся рвучко писати (І. Корсак).

Б Все змішалось в одну мить і злилось докупи: і земля, й море (І. Нечуй-Левицький).

В Досі кожному сниться домівка колишня і лелече гніздо на дуплистій вербі (В. Скомаровський).

Г Надворі повсюди лежала роса: на пожовклій траві осінній, на круглій павутині, на капустах у городі (Гр. Тютюнник).

3. Змішаним зв’язком з’єднано однорідні члени в реченні

А А я стаю багатшим і чистішим, радію сонцю, росам і траві (М. Ткач).

Б Обабіч по схилах гір розсипалися отари кіз та овець (М. Коцюбинський ).

В Ні твоїх снів, ні твоїх дум нам не забути, рідний краю (Б. Лепкий).

Г Укрившись тьмою, тротуари і асфальти сплять (О. Довгоп’ят).

4. Виділені означення однорідні, а тому між ними треба поставити кому в реченні

А Коло хатів у садках темніли купи вишень та стриміли здорові старі дикі груші (І. Нечуй-Левицький).

Б Сонце вдарило з-за лісу червоним потужним промінням на київські гори (І. Нечуй-Левицький).

В Сиві рожеві блакитні дими кучеряві плинуть з високих, мов башти, стрімких димарів (М. Рильський).

Г Широка зелена Оболонь і Поділ укрились тінню і потемнішали (І. Нечуй-Левицький).

5. У реченні Вже сонце скотилось (1) до темного бору (2) і в теплім промінні купало (3) і ярі лани (4) і веселую гору (Леся Українка) кому (КОМИ) треба ставити на місці

А усіх цифр

Б лише цифр 2 і 3

В лише цифр 3 і 4

Г лише цифри 4

6. Тире треба ставити в реченні (розділові знаки пропущено)

А І вгорі й нанизу й на воді все стало однією мрією (Із журналу).

Б Земля України і небо і люди усе мені рідне (В. Сосюра).

В А перед нашими очима біжать сірі сумні осінні лани (М. Івченко).

Г Мені там рідне все й Дінця зелені хвилі і шепіт яворів і дальній дзвін копит… (В. Сосюра).

7. Кому треба поставити, якщо до частини «Теплий дощ і веселковий небокрай…» додати фрагмент рядка

А … радо стрічають птахів навесні.

Б … це теж моя вітчизна, рідна сторона.

В … високі тополі й тихе село стрічають мене.

Г … золотий щоразу вражають своєю красою.

8. НЕправильно побудовано речення

А Козаки не тільки були озброєні шаблями, а й пістолями.

Б Денис нашкодив не тільки собі, а й усьому колективу.

В Оксана підготувала доповідь, скориставшись допомогою бібліотекаря.

Г Співаючи веснянки, дівчата беруться за руки й утворюють коло.

9. Складіть одне речення з неоднорідними означеннями, а потім перебудуйте його на речення з однорідними означеннями.

10. Складіть одне речення, ускладнене однорідними членами, при яких є узагальнювальне слово.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

1. Які члени речення називають однорідними? Наведіть приклади.

2. Поміркуйте, чим однорідні члени речення відрізняються від словосполучень.

3. Які є типи зв'язку між однорідними членами речення? Наведіть приклади.

4. Які смислові відношення можуть бути між однорідними членами речення? За допомогою яких сполучників виражаємо ці відношення?

5. Чим відрізняються однорідні означення від неоднорідних? Наведіть приклади.

6. У яких випадках ставимо кому між однорідними членами речення?

7. Що таке узагальнювальні слова? Розкажіть про вживання розділових знаків при таких словах.

8. Розкажіть про особливості інтонації речень з однорідними членами й узагальнювальними словами.

9. Поясніть роль однорідних членів речення у мові.

10. Пригадайте 2-3 прислів'я (приказки, крилаті вислови) з однорідними членами речення.

МОЯ СТОРІНКА

ЯК ЦЕ БУЛО

ТАКА ЛЕГКА ЕСПЕРАНТО

Шосте жовтня у світі вважають Днем есперантистів - послідовників ідеї створення міжнародної штучної мови есперанто. Нині цією мовою володіють 20 мільйонів осіб. Нею ведуть радіопрограми, видають понад 150 газет і журналів, поширена есперанто в Інтернеті. Можливість порозумітися без особливих труднощів люди отримали завдяки польському лікарю Людвігові Заменгофу, який ще змалку мріяв дати людям мову, зрозумілу для всіх. І от, 26 липня 1887 року, після десяти років наполегливої праці, у Варшаві з’явилася 40-аркушна книжка, яку Заменгоф підписав псевдонімом Докторо Есперанто, тобто «той , хто сподівається». Поступово псевдонім став назвою мови.

В есперанто лише 16 граматичних правил, які не мають винятків. Засвоївши шість букв, що відрізняють алфавіт есперанто від латинського, можна протягом кількох годин почати читати, писати й перекладати цією мовою (За матеріалами ЗМІ).

ЦІКАВО ЗНАТИ

ПЕРЕЙТИ РУБІКОН

Історія фразеологізму перейти Рубікон пов’язана з іменем Юлія Цезаря. У середині І століття до нашої ери Цезар вів завойовницькі війни в Галлії. Природним кордоном, що відділяв галльську територію від римської, була ріка Рубікон, яка впадала в Адріатичне море. Коли римський сенат, наляканий швидким зростанням популярності Цезаря в Римі, відмовив йому в продовженні повноважень головнокомандувача, той перейшов зі своєю армією річку Рубікон. Цією дією він розпочав громадянську війну, з якої вийшов переможцем. З того часу вислів перейти Рубікон означає «зробити безповоротний крок» (3 посібника).

І ТАКЕ БУВАЄ

ЧИ ВИ ЧУЛИ ПРО ВАСИЛЬКА?

Чи ви чули про Василька?

З вами він говорить:

Дайте вислів - одна хвилька -

Рідною відтворить.

В хлопця виразів - запаси;

Хто б подумав навіть.

- От як буде точить ляси?

- Теревені править!

Або ось таке слівце:

Прочь! Нельзя! - по-руськи.

А Василько наш на це:

- Гэть! Не можна! Дзуськи!

- Ти в нас - маг, - сказала Ната.

Усміхнувсь на те Василь:

- Ні, це мова в нас багата, -

Все в ній знайдеш без зусиль!

Д. Білоус

НА ДОЗВІЛЛІ

СКОРОМОВКИ

***

У шоколаду шок -

Зашили в мішок.

***

На полиці цукор

Відцурався від цукерок.

***

Як місили тісто в місті,

Усе місто стало в тісті.

***

Червона перчина

Борщ переперчила.

Ігор Січовик

КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ

УЖИВАННЯ ОДНОРІДНИХ ЧЛЕНІВ РЕЧЕННЯ

ПРАВИЛЬНО

НЕПРАВИЛЬНО

Фірма замовила лампи та різні канцелярські товари: олівці, ручки, скріпки, клей, ножиці.

Фірма замовила різні канцелярські товари: олівці, ручки, скріпки, клей, ножиці, лампи.

1. На зустрічі були відомі письменники.

2. На зустрічі були відомі поети і прозаїки.

На зустрічі були відомі поети і письменники.

Посадили такі дерева: яблуню, грушу, вишню.

Посадили такі дерева: яблуня, груша, вишня.

Ми цінуємо (кого?) наших переможців і пишаємося (ким?) ними.

Ми цінуємо (кого?) і пишаємося (ким?) нашими переможцями.

Дерева висадили на площах і в парках.

Дерева висадили на площах і парках.

1. Дізналися і про моря, і про океани.

2. Дізналися про моря та океани.

Дізналися і про моря, і океани.

Мені подобається відкривати нові сторінки не тільки історії, а й географії.

Мені подобається відкривати не тільки нові сторінки історії, а й географії.

РОЗРІЗНЯЙМО

Листко́вий - який стосується листка, його будови (листкова поверхня, бруньки).

Листови́й - який стосується тонкого шару якого-небудь матеріалу: паперу, заліза і т. ін. (листове залізо).

Листяни́й - який стосується рослин, у яких є листя, виготовлений з листя (листяний ліс, салат).

* * *

Насті́йливий - наполегливий, завзятий, непохитний у прагненні до чогось (настійлива людина, вимога, бути настійливим).

Насті́йний - дуже потрібний, невідкладний (настійна потреба, вимога, необхідність).

* * *

Визначальний - який визначає суть чогось; основний, істотний (визначальний принцип, момент, бій).

Визначний - який відзначається своїми позитивними рисами, важливий за своїм значенням; видатний (визначний діяч, артист, твір, успіх).

Моя сторінка сторінка

ЯК ЦЕ БУЛО

КРИЛАТІ СЛОВА

***

Вислів заборонений плід походить з біблійної оповіді про дерево пізнання добра і зла, плоди якого Бог заборонив їсти Адаму і Єві. Заборонений плід - образна назва чогось дуже бажаного, але недоступного чи забороненого.

***

Жереб кинуто - слова Юлія Цезаря, мовлені ним при переході річки Рубікон у 49 р. до н. е. Він порушив закон, за яким не мав права очолювати війська в межах Італії, і розпочав громадянську війну. Вислів уживають, коли треба підкреслити безповоротність прийняття важливого рішення.

***

Вислів унести свою лепту походить з євангельського оповідання про пожертви в скарбницю єрусалимського храму. Щедрим внескам багатіїв, які жертвують, не бідніючи, протиставлено скромний внесок бідної вдови, яка віддала все, що мала, - дві лепти. Лепта - дрібна монета в Давній Греції. У сучасній мові вислів унести свою лепту вживають у значенні «взяти посильну участь у чомусь».

(А Коваль, В. Коптілов)

І ТАКЕ БУВАЄ

НА ДОЗВІЛЛІ

ПОРАДА БОГІВ

Могутній лідійський цар Крез напередодні походу на персів вирішив звернутися до богів за порадою. Гінці вирушили в Дельфи до храму Аполлона, щоб дізнатися думку оракулів про майбутній похід. Обидва віщуни дали однакову відповідь:

- Якщо цар піде війною на персів, то зруйнує велике царство…

Крез, упевнений у перемозі, вирушив у похід і зазнав поразки, а сам потрапив у полон. Вважаючи себе обдуреним, лідійський цар знову посилає гінців у Дельфи. Вони запитали, чи не соромно богам обманювати Креза. Оракули відповіли:

- Крез не зрозумів слів «зруйнує велике царство». Йому слід було б повернути послів і уточнити: яке саме царство мали на увазі - його, Креза, чи персидського царя Кіра. Оскільки Крез не зрозумів віщування оракулів, хай звинувачує в усьому самого себе (Легенда).

Поміркуйте, що спричинило загибель великого царства та чого вчить нас ця легенда.

ВЕСЕЛА ВІКТОРИНА «СЛОВОГРА»

(Перевірте себе, скориставшись відповідями в додатку)

1. Що стоїть посередині Полтави?

2. Чим вечір кінчається, а ранок починається?

3. Скільки кроків зробить горобець за сім років?

4. Скільки картоплин у горщик улізе?

5. Скільки буде, якщо від тринадцяти відняти середину?

6. Чи може страус себе птахом назвати?

7. Скільки горіхів у порожній склянці?

8. У назві якої річки є три ноти?

9. Який острів каже, що він одяг?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити