Підручник Українська мова 8 клас - О.В. Заболотний - Генеза - 2016 рік

Синтаксис. Пунктуація

Речення зі звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями)

Українська мова має свою особливу музикальність.

Ця незбагненна душа нашої мови, як золотоносна ріка,

виблискує хвилями народної пісні, переливається в душу нації,

творить почуттєву нерозривність українського серця и української землі.

Дмитро Павличко

Ви знатимете:

✵ що таке звертання, вставні слова (словосполучення, речення);

✵ групи вставних слів і словосполучень за значенням;

✵ виражальні можливості речень зі звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями).

Ви вмітимете:

✵ правильно вживати розділові знаки при звертаннях, вставних словах (словосполученнях, реченнях), обґрунтовувати їх;

✵ конструювати та правильно інтонувати речення зі звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями);

✵ використовувати виражальні можливості речень зі звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями) в усному й писемному мовленні.

§ 27. РЕЧЕННЯ ЗІ ЗВЕРТАННЯМИ

Про поширені й непоширень звертання, способи їх вираження та про особливості виділення звертань в усному й писемному мовленні

ПРИГАДАЙМО. Для чого використовуємо форму кличного відмінка іменника?

276

Прочитайте текст, знайдіть звертання. Визначте, якими частинами мови вони виражені, у якому відмінку вжиті, яка їхня будова. Зробіть висновок про особливості звертань та їхню роль у мові.

Ой летіть, вітри буйні, зашуміть калиновим гіллям край вікна, розбудіть матір шелестом поривним. І повідайте, вітри, про найменшого сина Миколу, що його не обіймала матір, не виряджала на війну й що йому наказу не давала материнського. Розкажіть ви, буйні вітри, що живий син Микола, живий-здоровісінький. Тільки сивина рясно вкрила скроні, як паморозь осіння…

Не забув тебе, мати, молодий син…

Мовчи, серце! Стань твердим, як кремінь! Ні однієї сльози з очей, бо сльоза зір соколиний затуманить…

- Де ви, сини мої? Чи діждуся вас? Чи побачуся з вами?

Б’ється калинове гілля, стукає, наче повідати хоче про добру вість, що її принесли швидкі вітри… (А. Шиян).

Звертання

Звертання — це слово або група слів, що називають особу, а іноді — неживий предмет, до якого звертається мовець. НАПРИКЛАД: 1. Любов до тебе, Україно, найкращий в світі оберіг (В. Черепков). 2. Люблю тебе, моя ти пісне, тобі я дякую за все (В. Сосюра).

Спосіб вираження

Найчастіше звертання виражаємо іменником у кличному відмінку. Інколи в ролі звертання виступають слова інших частин мови, ужиті в значенні іменника. НАПРИКЛАД: Будь щаслива та здорова, чорноброва! (М. Вороний).

Види звертань за будовою

Непоширені

(виражені одним словом)

І шлях святинь твоїх, Славуто, тернами весь позаростав! (М. Філянський).

Поширені

(виражені кількома словами)

Запалай, мій вогнику крилатий, полум’ям привітним і незлим (А. Малишко).

У групі поширеного звертання можуть бути відокремлені означення, однорідні члени речення. У такому звертанні ставимо розділові знаки відповідно до загальних правил. НАПРИКЛАД: Прощайте, росяні долини і села, сповнені краси (О. Підсуха).

Синтаксичні особливості

Звертання не виступають членами речення та не утворюють з іншими членами речення словосполучень.

Розділові знаки

На письмі звертання виділяємо комами.

Проте якщо звертання стоїть на початку речення і його вимовляємо з окличною інтонацією, то після нього ставимо знак оклику, а наступне слово в такому разі пишемо з великої букви. НАПРИКЛАД: Життя моє! Дозволь тебе любити. Зашити щастям зроблені дірки (А. Стеценко). Слова о, ой, коли вони інтонаційно тісно зв’язані з дальшим звертанням (тобто після них немає паузи), комою не відокремлюємо. НАПРИКЛАД: Ой Дніпре, мій Дніпре, широкий та дужий (Т. Шевченко).

Інтонація

Звертання вимовляємо високим тоном, особливо на початку речення. Перед звертанням паузи звичайно немає, є пауза, як правило, після нього. Якщо звертання стоїть у середині речення, його вимовляємо швидким темпом.

Займенники ти, ви в будь-якому відмінку до групи звертання не входять. НАПРИКЛАД: Ой ти, дівчино, з горіха зерня… (І. Франко).

277

КОЛО ДУМОК. Поміркуйте, які з виділених слів є звертаннями. Обґрунтуйте свою думку.

1. Хай, милі друзі, вам щастить у дружбі вірній, в праці мирній (М. Рильський). 2. Я люблю тебе, поле, простір твій, широчінь, твої пахощі й цвіт (П. Дорошко). 3. Спасибі вам, добрі люди! За щедрість хочемо віддячити, відкривши вам одну таємницю (М. Павленко). 4. Не стелись, тумане, не шуміть, тополі, не печальте очі ви, берізки голі! (В. Сосюра).

278

І. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Прочитайте речення вголос, виділяючи звертання відповідною інтонацією. Які зі звертань поширені, а які - непоширені?

1. Через тумани лихі, через великеє горе ти світиш мені моя зоре (Леся Українка). 2. І ти людино в себе у ногах побачиш постать гордої природи (М. Рильський). 3. Грай моя пісне як вітер сей грає (Леся Українка). 4. Линьте ж дні котіться весни до мети (М. Рильський). 5. Шуми вітре шуми буйний на ліси, на гори… (М. Шашкевич). 6. Спи мій малесенький поки є час (Леся Українка). 7. Скажи Україно скажи моя мила звідки могутність незламна твоя? (М. Нагнибіда). 8. Кораблі Шикуйтесь до походу! Мрійництво Жаго моя Живи! В океані рідного народу відкривай духовні острови (В. Симоненко).

ІІ. Підкресліть члени речення в першому й другому реченнях. Чи будете ви підкреслювати звертання?

279

ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Висловіть свої міркування стосовно того, як потрібно звертатися до людей. Яке означення ви використали б біля звертання, починаючи лист

МОВНИЙ ЕТИКЕТ

друзі

друже

пане, пані

панове

добродію

громадянине

шановні громадяни

шановне товариство

вельмишановний

господарю

господине

до мами, тата, бабусі, дідуся, ровесника, редактора газети, директора школи? Які слова найкраще вживати під час звертання до незнайомої людини?

280

Об'єднайтеся в групи по 3-4 учні й проведіть конкурс на знання українських пісень, у текстах яких є речення зі звертаннями.

281

Складіть і запишіть речення, у яких наведені слова були б то підметами, то звертаннями.

Дніпро, однокласники, рідна земля, Галина Іванівна.

282

Поширте речення Коли ти прийдеш? звертанням. Поставте звертання на початку, у середині, у кінці речення. Простежте, як змінюється відтінок запитання залежно від місця звертання в реченні. Опишіть ситуацію, у якій могло б прозвучати кожне з утворених речень.

283

І. Спишіть речення, утворивши від поданих у дужках іменників звертання. Поставте й обґрунтуйте розділові знаки.

1. Добридень (квітень) повелитель квіту. Заходь в мій сад, - він жде тебе завжди (М. Боровко). 2. Здрастуй (пташечка маленька) звідкіля ти, звідкіля? (П. Усенко). 3. Понеси мене на крилах (радість моя) де на пагорбах і схилах сонця течія (В. Симоненко). 4. Скажи (брат) кобзареві: хай собі співає! Бо кобзаря на Вкраїні народ поважає (О. Корсун). 5. Молодієш (Київ) хоч старий літами (Д. Луценко). 6. Нехай живе поезія (мій друг)! (М. Рильський). 7. Не шуми ти (луг) і не гасніть, далі! (В. Сосюра). 8. Ти припав (мій син) до лиця мудрої кринички польової (П. Перебийніс).

ІІ. Визначте, у яких словах-звертаннях простежується чергування звуків. Запишіть і схарактеризуйте звуки, що чергуються.

284

Хто зможе правильно розставити сім ком у поданому реченні?

Зеленійте доли і лужечки і орли здіймайтесь уві млі розливайтесь круті бережечки по вкраїнській молодій землі! (А. Малишко).

Риторичне звертання

Риторичне звертання - це звертання, яке не має на меті дійсного контакту з особою, предметом або явищем, до якого звертаються, і служить лише для того, щоб привернути до нього увагу читача й висловити ставлення мовця. НАПРИКЛАД:

Україно моя! Чисті хвилі ланів,

Променисті міста, голубінь легкокрила!

Україно! Сьогодні звірів-ворогів

Ти грудьми вогняними зустріла.

М. Рильський

Риторичне звертання використовують для називання співрозмовника в уявному діалозі. Текстова відповідь на звертання не передбачається, оскільки її вміщено в самому звертанні. Риторичне звертання призначене викликати певну експресію, задану темою і запрограмованістю на піднесено поетичний або розмовний стиль усього твору чи його частини.

285

І. Прочитайте речення (окремі розділові знаки пропущено). Знайдіть серед них ті, у яких є риторичні звертання. З якою метою таке звертання використав автор?

1. Зашуми весною зелен луже теплий вітре ш(е,и)лести в гі(л,лл)і! (А Малишко). 2. «Знаєш люба племінничко - мовила нарешті Сніжана, - ходімо погуляємо!» (М. Павленко). 3. Дай мені земле від своєї любові хліба, і рясту, й з(е,и)леної крові… (А. Малишко). 4. О краю мій в ті грізні зими завжди з тобою ми були (В. Сосюра). 5. Мій отчий (не)забутній доме зі мною скрізь твоє тепло (Р. Братунь). 6. «Вороне ти живий?» - почувся голос (В. Шкляр). 7. Земле рідна! Мозок мій світліє і душа ніжнішою стає… (В. Симоненко). 8. Старі дуби спасибі вам за осінь за відлітання радості і птиць (Л. Костенко).

ІІ. Випишіть спочатку речення з поширеними звертаннями, а потім - із непоширеними. Розкрийте дужки, розставте розділові знаки.

286

І. Спишіть, розставляючи пропущені розділові знаки. Знайдіть поширені звертання.

1. Прощай синє море моє безкрає просторе (Леся Українка). 2. Прощай мій зошите Спасибі тобі друже що ти думок моїх не відцуравсь (В. Симоненко ). 3. Тобі кохана й пролісків не треба. Вони цвітуть під віями у тебе (К. Дрок). 4. Краю мій колиско пісні й танцю На колись згорьованій землі вже гуцули, бойки, наддністрянці - свого щастя вдатні ковалі (С. Пушик). 5. Журавлина пісне кетяже калини пломеніть вам вічно в серці України (О. Підсуха). 6. Красо України Подолля! Розкинулось мило, недбало! (Леся Українка).

ІІ. Схарактеризуйте усно речення за метою висловлювання та емоційним забарвленням. Прочитайте речення вголос, виділяючи звертання відповідною інтонацією.

287

ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Прочитайте по черзі подане речення кілька разів, передаючи інтонацією різні почуття (радість, переляк, сум, тривогу тощо).

«Іване, Іване!» - промовила тихо мати.

288

І. Прочитайте та спишіть народні вислови, розставляючи пропущені розділові знаки.

1. Ні сіло ні впало: «Дай мамо сало!». 2. Хапай Петре поки тепле. 3. Скачи Данило хоч тобі не мило. 4. Не тратьте куме сили, спускайтеся на дно. 5. Заплач Матвійку дам копійку. 6. Хоч нічого не виходить, а ти Марку грай. 7. Грай, грай глечику а підеш без вушка. 8. Ой піч моя піч! Коли б я на тобі, а ти на коні, славний козак був би з мене.

ІІ. Пригадайте і запишіть кілька прислів'їв чи речень із відомих пісень, у складі яких є звертання.

289

Виконайте завдання одного з варіантів.

ВАРІАНТ А. Складіть і запишіть діалог (6-8 реплік) на одну з тем: «Як я провів (провела) день», «Мої захоплення», «Улюблена телевізійна передача». Використайте щонайменше два звертання.

ВАРІАНТ Б. Складіть і запишіть невеликий твір (6-8 речень) на одну з тем: «Мамо, як добре з тобою», «Моя мила Україно, розвивайся і зростай».


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити