Підручник Українська мова 8 клас - О.В. Заболотний - Генеза - 2016 рік

Синтаксис. Пунктуація

Речення зі звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями)

§ 28. ВСТАВНІ СЛОВА (СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ, РЕЧЕННЯ)

Про те, що таке вставні слова (словосполучення, речення), їхні групи за значенням та особливості виділення їх

ПРИГАДАЙМО. Які слова називають вставними? Що вони виражають?

290

Зіставте речення в кожній групі. Яке уточнення в основне повідомлення вносить у кожному випадку виділене вставне слово чи словосполучення?

1. Я був щасливий. - Я, мабуть, був щасливий. - Я, безумовно, був щасливий.

2. Линув дощ. - На радість, линув дощ. - Як на біду, линув дощ.

3. За вікном плакав вітер. - Бувало, за вікном плакав вітер. - Як завжди, за вікном плакав вітер.

4. Дівчата купили книжку. - По-перше, дівчата купили книжку. - Отже, дівчата купили книжку. - Таким чином, дівчата купили книжку.

5. Квіти були красиві. - По-моєму, квіти були красиві. - На думку відвідувачів, квіти були красиві.

Вставні слова

Вставними є слова (словосполучення, речення), які граматично не пов’язані із членами речення і виражають ставлення мовця до висловленого, його оцінку, характеризують спосіб оформлення думки тощо.

Вставні слова не несуть нової інформації, а лише певним чином оцінюють, уточнюють основне повідомлення. НАПРИКЛАД: 1. Ти на мене пилинці не дозволила б, мабуть, упасти (Є. Летюк). 2. Я дуже хочу, щоб в провулках дощ не йшов, а, як у Львові кажуть, падав… (О. Делеменчук).

Вставні слова (словосполучення, речення) не є членами речення.

Інтонація

Вставні слова (словосполучення, речення) вимовляємо зниженим тоном, у прискореному темпі. Перед ними й після них робимо паузу.

Розділові знаки

На письмі вставні слова (словосполучення, речення) виділяємо комами. НАПРИКЛАД: 1. Сьогодні, на щастя, буде сонячно. 2. За даними синоптиків, завтра буде дощ. 3. Здається, скоро будуть сильні снігопади.

Вставні слова не виділяємо комами, якщо вони належать до відокремлених членів речення. НАПРИКЛАД: Дмитро, очевидно поспішаючи, не поснідав.

Якщо сполучник а стосується вставного слова, то після цього сполучника кому не ставимо (а може, а власне, а втім тощо). НАПРИКЛАД: Не знаю, чи побачу вас, чи ні, а може, власне, і не в тому справа… (Л. Костенко).

ГРУПИ ВСТАВНИХ СЛІВ І СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ ЗА ЗНАЧЕННЯМ

Групи

Приклади

Виражають упевненість, невпевненість, сумнів

безумовно, безперечно, без сумніву, певна річ, правда, здається, видно, мабуть, може, очевидно, може бути, либонь, а може, правду кажучи, щоправда, сподіваюся

Виражають задоволення, незадоволення, радість, жаль, здивування

на щастя, на диво, слава Богу, на жаль, як на зло, на сором, чого доброго, як навмисне, як на біду, дивна річ

Указують на джерело повідомлення

по-моєму, по-твоєму, кажуть, як кажуть, мовляв, на мою думку, бачу, по-вашому, як відомо, на думку…, за словами…

Указують на зв’язок думок, послідовність викладу

по-перше, по-друге, по-третє, нарешті, до речі, між іншим, крім того, навпаки, отже, наприклад, інакше кажучи, таким чином, значить, виходить, однак, проте

Привертають увагу співрозмовника

чуєте, бачиш, уяви, зверніть увагу, майте на увазі, між нами кажучи, зрозумійте, даруйте

Не є вставними такі слова: навіть, майже, приблизно, принаймні, все-таки, все ж таки, мовби, наче, неначе, немов, ніби, нібито, адже.

Вставні речення

Значення, властиві вставним словам, можуть виражатися й цілими реченнями, які зберігають інтонаційні особливості вставних конструкцій. НАПРИКЛАД: 1. Як ми вже знаємо, по дорозі з Харкова Гребінка зупинився в Кременчуці (П. Жур). 2. Ну а ви, я бачу, здружилися (М. Трублаїні).

До основного речення вставне речення приєднуємо за допомогою сполучника або без нього.

291

І. Прочитайте вголос текст, виділяючи інтонацією вставні слова. Визначте стиль і тип мовлення. Що нового ви дізналися з прочитаного?

ПІДКОВА НА ЩАСТЯ

Кожен із вас, сподіваюся, знає вислів «підкова на щастя». Та не всім, далебі*, відоме його походження. Історія цього афоризму сягає глибокої давнини. Ще в Стародавньому Римі та Греції був звичай підковувати коней то для заможної верхівки таке оздоблення тварини мало суто обрядовий характер. Кожен по-своєму намагався продемонструвати статки: власники коней чи волів узували їх у срібні, а то й золоті підківки, намагаючись цим підкреслити своє соціальне становище. Траплялися, однак, випадки, коли дорогоцінні вироби непомітно губилися, і той, кому щастило знайти з благородного металу підківку, неабияк дякував долі. Звідси, отже, й похідний вислів - «підкова на щастя».

* Далебі́ - уживається в значенні вставних слів: справді, дійсно та ін. і волів. Якщо, скажімо, ратаї* чи воїни робили це з практичних міркувань,

Коли і де з’явилася підкова, хто той винахідник, що, розірвавши в горні шмат заліза, викував напівовальний каблучок і припасував його до копита коневі? На жаль, історія не зберегла імені далекого майстра (За В. Скуратівським).

* Ра́та́й - заст. плугатар, орач.

П. Шакало. Коні, що біжать

II. Випишіть вставні слова, визначте їхню групу за значенням. Поясніть роль вставних слів для зв'язку думок у тексті та вираження авторського ставлення до висловленого. Зверніть увагу на розділові знаки при вставних словах.

III. Перекажіть стисло прочитане, використавши виписані вставні слова (усно).

292

КОЛО ДУМОК. Поміркуйте, чому вставні конструкції не є членами речення.

Деякі дієслова (здається, кажуть, думаю), прислівники (звичайно, видно, можливо), іменники (правда, на жаль, на щастя) тощо в реченні можуть виконувати різні функції - бути членами речення або вставними словами. Якщо до цього слова в реченні можна поставити питання від інших слів, то воно не вставне і виділяти його комами не потрібно. ПОРІВНЯЙМО:

1. Там кажуть усю правду.

1. Там, кажуть, сонце спати лягає.

2. Максим може вам заспівати.

2. Я, може, вам заспіваю?

3. Здалеку видно плесо річки.

3. Будинок тут, видно, недавно збудовано

293

ДВА - ЧОТИРИ - УСІ РАЗОМ. Поміркуйте, у яких двох із поданих речень є вставні слова. Доведіть свою думку.

1. Може, я міг би вам допомогти? - довірливо запитав незнайомий (О. Гончар). 2. Ніхто не може світа пережити (Нар. творчість). 3. Генерал, видно, був чимось невдоволений (О. Гончар). 4. Видно місто, далі поле у моєму вікні (М. Рильський).

294

Складіть і запишіть з кожним словом по два речення так, щоб в одному випадку подане слово було вставним, а в другому - членом речення.

Може, видно, правда, на щастя.

295

І. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Над вставними словами (сполученнями) скорочено надпишіть, що вони виражають чи на що вказують.

1. Того можливо не знайду я слова, щоб наш прекрасний оспівати світ (М. Рильський). 2. До речі можу підказати, де зараз дістати прекрасних стиглих черешень (М. Павленко). 3. І я виходжу в гомін трав і припадаю до сліда, бо значить хтось мене чекав, а може й зараз вигляда (А Малишко). 4. За східним звичаєм гості не сміють відмовлятися від дарунків, бо то була б господарям образа (Леся Українка). 5. Їй-богу ніби вперше Київ побачила (М. Павленко). 6. Пізнати й оцінити Довженка один чоловік мабуть не в змозі (Д. Павличко). 7. Нащо бачте згадувать, що давно минуло (Т. Шевченко). 8. Полювання як ви потім побачите потребує багато часу (Остап Вишня).

ІІ. Виконайте письмовий синтаксичний розбір останнього речення.

296

КОЛО ДУМОК. Чи згодні ви з тезою «Суржик - це не взаємозбагачення, а взаємообкрадання мов»? Обґрунтуйте відповідь. Відповідаючи, використовуйте вставні слова (словосполучення), які вказують на джерело повідомлення, привертають увагу співрозмовника, указують на послідовність викладу думок.

297

Прочитайте речення. Доповніть їх вставними словами (словосполученнями) тієї групи за значенням, яка вказана в дужках. За потреби скористайтеся довідкою. Утворені речення запишіть, розставте розділові знаки.

1. Гори [невпевненість] стояли тут поруч (О. Гончар). 2. Перебування в Києві [привертає увагу співрозмовника] багато дало мені для п’єси (О. Довженко). 3. Чим більше темніло, тим вітер [невпевненість] дужчав (М. Коцюбинський). 4. [Задоволення] її запросила до себе на село наша старша тітка (Леся Українка). 5. Звикне [джерело повідомлення] собака за возом бігти, то й за саньми побіжить (Панас Мирний). 6. Відступати нам [послідовність викладу] пізно, і [послідовність викладу] немає підстав (В. Собко). 7. [Джерело повідомлення] люди жили табунами, спали покотом в млі печер… (В. Симоненко). 8. Старенька груша дихає на пальці, їй [невпевненість] сняться повні жмені груш (Л. Костенко).

ДОВІДКА. Здавалось, на щастя, по-перше, здавалося, кажуть, по-друге, кажуть, уяви собі, певно.

298

І. Прочитайте текст (окремі розділові знаки пропущено). Визначте мікротеми, доберіть до них заголовки. Запишіть заголовки у формі плану.

УКРАЇНЕЦЬ, ЯКИЙ ЗДИВУВАВ СВІТ

У когорті відомих українців чільне місце безперечно посідає Микола Сядристий, роботи якого об’їхали весь світ.

Майстра здебільшого цікавлять природні матеріали: метали, мінерали, насіння трав і дерев. За словами умільця будь-яка насінина по-перше є дуже гарною від природи по-друге довговічною.

З половини макової зернини як це не дивно маестро примудрився зробити чудове гніздечко для трьох золотих пташенят, а зі шматочка вишневої кісточки - портрет-барельєф* Соломії Крушельницької.

* Барельє́ф - скульптурна прикраса на плоских поверхнях, що виступає над площиною фону менше ніж на половину своєї товщини.

Робота-мініатюра М. Сядристого

Деякі його твори такі дрібні, що можуть загубитися серед порошинок. Наприклад найменший у світі годинник, якого Сядристий уставив замість ока золотій бабці. Складається цей годинник уявіть зі ста тридцяти деталей. А золотий сервіз на цукровій піщинці навіть не можна покласти на хустинку, бо кав- ничок і бокальчики проваляться крізь волокна тканини (За О. Лань).

ІІ. Спишіть, розставляючи пропущені розділові знаки. Підкресліть вставні слова (словосполучення).

299

Напишіть твір-мініатюру (6-8 речень) на одну з тем: «Тополя в небо руки підійма», «Затьохкали травневі солов’ї», «Сиплються сутінки в тишу села». Використайте слова в переносному значенні та щонайменше два речення зі вставними словами (словосполученнями, реченнями).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити