Підручник Українська мова 8 клас - О.В. Заболотний - Генеза - 2016 рік

Синтаксис. Пунктуація

Речення з відокремленими членами

Кожне слово рідної мови має своє обличчя.

Як у квітки, у нього свій неповторний аромат

і відтінок барви - а цих відтінків кожна барва

має тисячі…

Василь Сухомлинський

Ви знатимете.:

• особливості відокремлених членів речення (також уточнювальних);

• умови, за яких члени речення відокремлюються.

Ви вмітимете:

• знаходити відокремлені члени в реченні;

• правильно розставляти розділові знаки при відокремлених членах речення;

• правильно інтонувати речення з відокремленими членами;

• аналізувати й оцінювати виражальні можливості речень із відокремленими членами в текстах різних стилів;

• будувати висловлення, використовуючи виражальні можливості речень із відокремленими членами.

§ 31. ПОНЯТТЯ ПРО ВІДОКРЕМЛЕННЯ

Про те, як посилити значення другорядних членів речення, та про стилістичні особливості речень з відокремленими членами

ПРИГАДАЙМО. Які є другорядні члени речення? Що таке дієприкметниковий і дієприслівниковий зворот?

310

Прочитайте речення. Поміркуйте, чи характерна для виділених конструкцій певна самостійність у реченні й велике змістове навантаження. Чому, на вашу думку, їх називають відокремленими? Зробіть висновок про особливості відокремлених членів речення.

1. Вогненна зірка в небі пролітала, сичі кричали, вісники біди (Л. Костенко). 2. Нечутно ступають козацькі коні, спускаючись униз до Бугу (Я. Качура). 3. В автобусі, заповненім людьми, ваш теплий погляд мій зупинить будень (Н. Баклай). 4. А він іде, високий, посивілий, на схід, на захід, поле оглядає (А Малишко).

Відокремлення

Відокремлення — це смислове та інтонаційне виділення членів речення для посилення їхнього значення.

Відокремленими можуть бути другорядні члени речення - означення, додатки, обставини. НАПРИКЛАД:

1. Швидко надходив вечір, морозний, зоряний (М. Стельмах).

2. Умирають майстри, залишаючи спогад, як рану (Л. Костенко).

3. Крім цих прапорів, на довгому держалі маяв ще білий прапор (С. Скляренко).

В усному мовленні відокремлені члени речення виділяємо інтонацією, а на письмі - комами (деколи - тире).

Інтонація

Відокремлені члени речення відділяємо паузами та вимовляємо повільніше від основного тексту. НАПРИКЛАД:

Стилістичні особливості

Відокремлені члени речення характерні для всіх стилів мовлення. Для наукового, публіцистичного та офіційно-ділового стилів відокремлення - це засіб виявлення основного й другорядного в реченні, оформлення довідкових повідомлень, установлення логіки. У художньому стилі відокремлення допомагає створити художній образ, подати лаконічну, виразну характеристику описуваного явища тощо.

311

І. Прочитайте тексти й визначте стилі мовлення. Поміркуйте, у якому тексті за допомогою виділених відокремлених членів речення створюється художній образ. А в якому такі члени речення слугують для тлумачення термінів?

1. Море спить. Точнісінько, як людина. Високо здіймаючи груди, схропує сонно, ліниво. Так, здається: тільки стань біля нього, крикни на всю горлянку, і воно в одну мить прокинеться. Але то тільки так здається…

Коли море, заколисане невимовною красою, спить - уже ніяка сила його не розбудить. Ліниво похлюпує об камінь хвильками, полощеться, тихе, сонне, розніжене (За Ю. Збанацьким).

2. Море - частина океану, відділена від нього півостровами, островами чи іншими природними утвореннями. Воно відрізняється від океану особливостями води, течіями, організмами. Залежно від положення відносно материка моря бувають внутрішніми й окраїнними. Внутрішніми називають моря, які заглиблені в материк. Моря, розміщені на окраїнах материків, називають окраїнними (З підручника).

ІІ. Визначте синтаксичну роль виділених відокремлених членів речення та якими частинами мови вони виражені.

ІІІ. Поясніть стилістичну роль виділених відокремлених членів речення.

Звороти

Відокремленими можуть бути дієприкметникові й дієприслівникові звороти. ПОРІВНЯЙМО:

Дієприкметниковий зворот

(який? яка? яке? які?)

Дієприслівниковий зворот

(що роблячи? що зробивши?)

Надію, ніжністю зігріту, в пучечки зв’язую малі (М. Боровко).

Засумував на рушникові лебідь, почувши тупіт вороних підков (М. Боровко).

312

І. Спишіть речення. Підкресліть відокремлені дієприкметникові та дієприслівникові звороти як члени речення. Обґрунтуйте розділові знаки.

1. Славко лежав на вигрітій сонцем траві і, спершись на лікті, байдуже дивився в чисте поле (В. Кучер). 2. Причаїлися гори, заворожені красою ніколи не бачених степів (О. Гончар). 3. На світ пробивалося цупке зелене листя, не змучене холодом, не скалічене морозом (Є. Гуцало). 4. У печі, розмальованій ПО комині густою синькою, топилося (Гр. Тютюнник). 5. Спасибі вам, добрі люди! За щедрість хочемо віддячити, відкривши вам одну таємницю (М. Павленко).

ІІ. У першому й другому реченнях підкресліть члени речення та надпишіть над словами частини мови.

313

Відредагуйте речення і запишіть. Поясніть суть допущених помилок.

1. Піднявшись у гори, раптово пішов сніг. 2. Сидячи в парку, до Олени підійшла подруга із собакою. 3. Нам потрібна людина, знаюча проблеми всієї галузі. 4. З вишки можуть стрибати початкуючі спортсмени.

314

Виконайте завдання одного з варіантів.

ВАРІАНТ А. Випишіть з газетних статей п’ять речень з відокремленими дієприкметниковими чи дієприслівниковими зворотами. Підкресліть звороти як члени речення. Поясніть роль цих відокремлених членів у текстах публіцистичного стилю.

ВАРІАНТ Б. Випишіть з підручника історії або географії п’ять речень з відокремленими дієприкметниковими чи дієприслівниковими зворотами. Підкресліть звороти як члени речення. Поясніть роль цих відокремлених членів у текстах наукового стилю.

315

І. Розгляньте комікс. Колективно прокоментуйте його (тема, сюжет, художній задум, персонажі, характери персонажів, відчуття й настрої персонажів тощо).

ІІ. Складіть усно на основі коміксу невелику розповідь (5-8 речень), використавши відокремлені члени речення (дієприкметниковий зворот, дієприслівниковий зворот, одиничний дієприслівник).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити