Підручник Українська мова 8 клас - О.В. Заболотний - Генеза - 2016 рік

Синтаксис. Пунктуація

Речення з відокремленими членами

§ 32. ВІДОКРЕМЛЕНІ ОЗНАЧЕННЯ

Про те, за яких умов відокремлюємо поширені й непоширені означення, про їх інтонаційне оформлення та роль у мовленні

ПРИГАДАЙМО. 1. Що таке означення? 2. За яких умов відокремлюємо дієприкметникові звороти? 3. Який порядок слів у реченні вважають прямим, а який - непрямим?

316

Знайдіть означення та зазначте, які з них відокремлено комами. У якому реченні означення відділено від означуваного іменника іншим словом? У якому одне з

означень стоїть перед означуваним словом, а інші - після? Зробіть висновок, коли відокремлюємо одиничні означення.

1. Дощ шумить, молодий і веселий.

2. Шумить весняний дощ, молодий і веселий.

1. Шумить дощ молодий і веселий.

УМОВИ ВІДОКРЕМЛЕННЯ ОЗНАЧЕНЬ

Означення відокремлюємо (виділяємо інтонацією, ставимо кому), якщо:

Приклади

означення стосуються особового займенника

Як я, бідна, тут горюю, прийди, подивися (І. Котляревський).

означення відділені від означуваного слова іншими членами речення

Срібним маревом повиті, коло сіл стоять тополі (Леся Українка).

поширені означення (дієприкметникові й прикметникові звороти) стоять після означуваного слова

У лісі бродив туман, підзолочений сонячним промінням (Гр. Тютюнник).

означення мають додаткове обставинне значення (умови, причини та ін.)

Наляканий громовицею, кінь тихенько заіржав (М. Стельмах).

два і більше одиничних означень стоять після означуваного слова, перед яким уже є залежне від нього означення

Стояла темна ніч, холодна, вітряна… (Є. Гуцало).

Розділові знаки

На письмі відокремлені означення переважно виділяємо комами. Якщо відокремлене означення має виразне експресивне значення, то його можемо виділяти за допомогою тире. НАПРИКЛАД: На місто насувалася хмара - важка, чорна, схожа на велетня.

Інтонація

В усному мовленні відокремлені означення виділяємо паузами. ПОРІВНЯЙМО:

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

1. Відокремлені означення переважно виражаємо прикметниками, дієприкметниками, дієприкметниковими та прикметниковими зворотами.

2. Між двома однорідними означеннями, які зв'язані одиничним сполучником

і (й), та, чи, або, кому не ставимо. НАПРИКЛАД: Спить сад, умитий дощем і зігрітий сонцем.

317

І. Прочитайте вголос текст, відповідно інтонуючи виділені відокремлені означення. Простежте, як з їхньою допомогою автор створює художній образ та досягає лаконізму й виразності опису.

Цвітуть соняшники. Озвучені бджолами, вони чомусь схожі на круглі кобзи, які земля підняла зі свого лона на високих живих стеблах. Живе тіло кобз, пахуче, укрите жовтим пилом, проросле пелюстками, світить і золотіє… Усі соняшники сміються, веселі, але по-доброму замислені, кожен щось хоче сказати тобі. Тільки підійди, наблизь своє обличчя до нього, уважного й доброзичливого… Так можна довго дивитися одне одному в очі, і коли ви розлучитеся, то кожен із вас відчує себе багатшим, ніж був (За Є. Гуцалом).

ІІ. Визначте, які з відокремлених означень виражені прикметниками, а які - дієприкметниковими зворотами. Від яких членів речення вони залежать?

318

КОЛО ДУМОК. Поміркуйте, чому в перших двох реченнях виділені означення відокремлюємо комами, а в третьому - не відокремлюємо.

1. А він, самотний, уночі ще довго на вогонь дивився (А. Малишко).

2. Усі враження буття зливаються в невмирущу гармонію, людяну, дорогоцінну (О. Довженко).

3. Новий рік стоїть на порозі у засніженім білім кожусі (О. Довгоп’ят).

319

І. Прочитайте виразно речення. Визначте, чим виражені відокремлені означення, та вкажіть означувані ними слова. Поясніть, чому ці означення відокремлені.

1. Така краса, висока і нетлінна, що хоч спинись і з Богом говори (Л. Костенко). 2. Мокрі, стомлені, але радісно усміхнені, ми входимо в ліс (М. Стельмах). 3. Мотря помітила на кущі калини червоний кетяг, не скльований горобцями, простягнула руку, щоб зірвати (Є. Гуцало). 4. Абрикоса цвіте, промениста, натхненна, крислата… (О. Головко). 5. Скроплений живлющою росою, паросток пробився на світ (О. Квітневий). 6. Міська публіка стіною стояла на тротуарах і, приголомшена, дивилась, як з гуркотом проносились вулицею незнайомі війська - шумливі, нестримні, повні енергії (О. Гончар).

ІІ. Укажіть речення, у яких відокремлені означення є однорідними. Обґрунтуйте свою думку.

320

І. Спишіть речення. Розставте пропущені розділові знаки, обґрунтуйте їх. Підкресліть означення як члени речення.

1. Вона прийшла заквітчана і мила і руки лагідно до мене простягла (В. Симоненко). 2. На сто думок замислена Полтава вербові гриви хилить до води (Л. Костенко). 3. Сади омиті музикою згадок ковтають пил міжселищних доріг (Л. Костенко). 4. Тут ніжна осінь мрійна та м’яка на кольори багата розмаїта (О. Ющенко). 5. Веде нас мрія ніжна й строга і підросли малі сини (А Малишко). 6. Широкою вкритою туманом долиною верталися додому (У. Самчук). 7. Зморений страхом безсонням і холодом Олег заснув (Ю. Мушкетик). 8. Ті слова сміливі й пекучі здіймали в голові рої думок (А. Шиян).

ІІ. Випишіть усі слова, у коренях яких чергуються голосні звуки. Запишіть звуки, які чергуються.

321

Перебудуйте речення так, щоб означення відокремлювалися. Перебудовані речення запишіть, підкресліть означення як члени речення. Скористайтеся поданими нижче зразками.

1. У головній залі на Софійку хлюпнула хвилююча легка мелодія (М. Павленко). 2. Славко лежав на вигрітій сонцем траві (В. Кучер). 3. Сивий, статечний, найшановніший у громаді чоловік благословляв чумаків перед нелегкою дорогою (М. Слабошпицький). 4. Ясні, охоплені багрянцем гори стояли до самого небокраю (О. Гончар). 5. Вузькі, низенькі трамвайні вагончики скригикають, похитують нас, колесують ранковою вулицею (О. Гученко).

ПОРІВНЯЙМО:

Речення без відокремлених означень

Речення з відокремленими означеннями

Машина мчить по відкритому лише вчора шосе.

Машина мчить по шосе, відкритому лише вчора.

Самітна тополя стоїть у чужій височині.

Самітна, стоїть тополя в чужій височині.

Це наша рідна українська пісня.

Це наша пісня, рідна, українська.

322

ДВА - ЧОТИРИ - УСІ РАЗОМ. Поміркуйте, чи правильне твердження, що дієприкметниковий зворот відокремлюється лише тоді, коли стоїть після означуваного слова. Відповідь обґрунтуйте.

323

Доповніть речення поширеними або непоширеними відокремленими означеннями. Утворені речення запишіть.

1. Сонце зійшло над лісом. 2. Їй подобалося працювати в саду. 3. Лист надіслали електронною поштою. 4. Літак зробив останнє коло й пішов на посадку.

324

Запишіть речення групами залежно від умови відокремлення означень: 1) означуваним словом є особовий займенник; 2) відділені від означуваного слова іншими членами речення; 3) зворот стоїть після означуваного слова. Розставте пропущені розділові знаки, підкресліть означуване слово як член речення.

1. Все місто спить суворе й мовчазне (Л. Костенко). 2. Ген килим витканий із птиць летить над морем (Л. Костенко). 3. Сам лагідний сумирний він давно не міг зрозуміти, від чого все те лихе (С. Черкасенко). 4. Наснились сині проліски мені, і я щаслива плакала вві сні (І. Христенко). 5. Оточена зеленим шумовинням в кущах розлогих дикої тернини стоїть похила хата лісникова (А Малишко). 6. Стоїть старе гетьманське місто Глухів позбавлене і слави і краси (Ю. Мушкетик).

325

І. Прочитайте текст. Визначте його тип і стиль мовлення. У якій ситуації спілкування можливе це висловлення?

ВОДОСХОВИЩА УКРАЇНИ

Водосховища - це великі штучні водойми, створені для нагромадження води й подальшого її використання протягом року. В Україні найбільші з них споруджено на Дніпрі, а саме: Київське, Канівське, Кременчуцьке, Дніпродзержинське, Дніпровське, Каховське. Вони утворюють групу, розміщену уступами за течією річки. Таку групу називають каскадом. Дніпровський каскад створювався з метою використання води Дніпра для виробництва електроенергії. На Сіверському Дінці є велике Печенізьке водосховище, а на Південному Бузі - Ладиженське (3 підручника).

ІІ. Знайдіть у тексті відокремлені означення. Зверніть увагу на орфограми та пунктограми. Запишіть текст під диктовку, а потім уважно звірте написане з надрукованим.

326

Розгляньте репродукцію картини. Складіть і запишіть за картиною три речення з відокремленими означеннями.

В. Рекуненко. Морська царівна

327

Перебудуйте (де можливо) складні речення на прості з відокремленими означеннями. Перебудовані речення запишіть, розставте потрібні розділові знаки. Чому останнє речення неможливо перебудувати?

1. Унікальну історію має місто Львів, яке в середині ХІІІ ст. заснував король Данило Галицький. 2. Тепер мешканці села очікують автобус на зупинці, яку збудували на кошти громади. 3. Трави, які вмив рясний дощ, заясніли на галявині. 4. Яблуня, яку посадили біля городу, зацвіла й цієї весни. 5. Діти, які відпочивали біля моря, щодня грали у волейбол.

328

І. Знайдіть і випишіть лише речення з відокремленими означеннями. У виписаних реченнях розставте пропущені розділові знаки та підкресліть відокремлені означення й означувані слова як члени речення.

1. Занесена вгору з мечем рука боярина вже втомилась, і він її важко опустив (Р. Іванченко). 2. А ліс, як дрейфуюча шхуна, скрипів у льоди закутий (Л. Костенко). 3. Подвір’я дрімає сонне й порожнє (О. Гончар). 4. Смутний і виснажений став він підніматись на гору вузькою вулицею запорошеною кам’яним вугіллям (І. Микитенко). 5. Одягнений у хвою шумить дрімучий темний бір (Н. Забіла). 6. Прикмета червня - найкоротша ніч замріяна казково-загадкова (В. Скомаровський). 7. А я стаю багатшим і чистішим, радію сонцю, росам і траві (М. Ткач). 8. Непорушно стоять дерева загорнені в сутінь рясно вкриті краплистою росою (М. Коцюбинський).

ІІ. Обґрунтуйте використання тире в шостому реченні.

329

І. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Підкресліть означення як члени речення.

1. У глибоких долинах зелених від винограду і повних сизої мли тіснились кам’яні громади рожеві од вечірнього сонця (М. Коцюбинський). 2. Ти як земля напоєна дощем де грають зблиски сонця мов намисто (М. Ткач). 3. Незвична музика біла безголоса живе тремтить біліє на одній ноті (Є. Гуцало). 4. Олеся йде сама дорогою легка витончена пручка (О. Довженко). 5. І всі хати білі чисті святкові для щасливого літа вони білились і зараз змагалися в красі (О. Гончар).

II. Визначте частини мови в першому реченні.

330

Виконайте завдання одного з варіантів. Використайте щонайменше два речення з відокремленими означеннями.

ВАРІАНТ А. Складіть і запишіть висловлення (5-8 речень) у публіцистичному стилі на одну з таких тем: «Слово про Великого Кобзаря», «Наше місто - наш дім», «Обираємо здоровий спосіб життя».

ВАРІАНТ Б. Складіть і запишіть висловлення (5-8 речень) у науковому стилі на тему, яку ви вивчали у 8 класі на уроці географії або історії.

ВАРІАНТ В. Складіть і запишіть опис (5-8 речень) у художньому стилі на тему «Біля синього моря».

ІЗ ГЛИБИН МОВОЗНАВСТВА

У художніх творах за бажання автора одиничні означення після означуваного слова можуть відокремлюватися й за умов, не вказаних вище. НАПРИКЛАД: Сніг, блискучий та легкий, здається, падає на серце прямо (М. Рильський). 2. Якісь он квіти, сині-сині, на голу цеглу повились (Л. Костенко).

Також можемо відокремлювати означення, виражені іменниками в непрямих відмінках або інфінітивом, щоб надати цим означенням більшої ваги порівняно з іншими членами речення. НАПРИКЛАД: Троє старшин - у рубцях, у кривавому клоччі, прямо із бою - говорили про бій на Дніпрі (Л. Костенко). Відокремлене означення, виражене інфінітивом, виділяємо за допомогою лише тире. НАПРИКЛАД: Одне лиш мав бажання - допомогти.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити