Підручник Українська мова 8 клас - О.В. Заболотний - Генеза - 2016 рік

Синтаксис. Пунктуація

Речення з відокремленими членами

§ 36. ВІДОКРЕМЛЕНІ УТОЧНЮВАЛЬНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ

Про те, які члени речення є уточнювальними, їхню роль у мовленні та умови відокремлення

371

Прочитайте речення. Зверніть увагу на виділені члени речення, які уточнюють (конкретизують) значення попередніх слів. Зробіть висновок про роль уточнювальних членів речення в мовленні.

1. Тут, на березі зеленім, ллються пахощі чудові, шелестять казки осоки, роси сиплються вночі (Олександр Олесь). 2. Це сталося торік, восени (Ю. Мушкетик). 3. Сиве волосся падало кружком, по-козацьки (М. Коцюбинський).

Уточнювальні члени

Уточнювальними є члени речення, які конкретизують, пояснюють зміст попередніх членів речення, звужуючи або обмежуючи їхнє значення.

Уточнювальні члени речення відповідають на питання а де саме? а коли саме? а як саме? а хто саме? і под. НАПРИКЛАД:

У цьому реченні обставина між кучугури уточнює обставину угору, звужуючи її лексичне значення.

Допоміжні слова

Відокремлені уточнювальні члени речення можемо вводити в речення також за допомогою слів тобто, цебто, або (тобто), чи (тобто), а саме, наприклад, зокрема, у тому числі, особливо та ін. Ці слова від уточнювальних членів речення комою не відділяємо. НАПРИКЛАД: Книги за старих часів, тобто в ХVII-ХVIIІ століттях, продавалися перш за все в друкарнях (В. Шевчук). Уточнювальним може бути будь-який член речення, але найчастіше - обставина місця й часу. НАПРИКЛАД: 1. Вони жили далеко, за Розкатом (Л. Костенко). 2. Ніч була гаряча, жнив’яна (І. Нечуй-Левицький).

Синтаксичні синоніми

У деяких випадках члени речення можуть бути або не бути уточнювальними. Це залежить від того, який зміст вкладає автор у своє висловлення. ПОРІВНЯЙМО:

Відокремлення

На письмі уточнювальні члени речення відокремлюємо комами, а в усному мовленні - інтонацією.

Уточнювальний член речення стоїть безпосередньо після слова, яке він уточнює.

372

І. Прочитайте речення. Доведіть, що виділені члени речення є уточнювальними. З'ясуйте їхню синтаксичну роль. З якою метою вживають у мовленні уточнювальні члени речення?

1. Гук лісорубів і пил передзвін - усе мені любе отут, у Закарпатті (К. Дрок). 2. Під Києвом, на березі Дніпра, хлопча стояло в мареві світанку… (Б. Стельмах). 3. Вдалині, між телеграфними стовпами, мріли рожеві крейдяні гори (Гр. Тютюнник). 4. У всьому треба знати міру, навіть у скромності (А Франс). 5. Голоси під липами тепер звучали м’якше, по-вечірньому (М. Булгаков). 6. Клімат, зокрема співвідношення тепла і вологи, впливає на формування різних типів ґрунтів (3 підручника). 7. Сядеш на цю софу, і яка б не була хитавиця - чи кільова, тобто подовжня, чи бокова, поперечна, впасти не було куди (І. Гончаров).

ІІ. Прочитайте речення вголос, виділяючи інтонацією уточнювальні члени речення.

373

І. Випишіть речення з уточнювальними членами, розставляючи пропущені розділові знаки. Підкресліть ці члени речення відповідно до їхньої синтаксичної ролі.

1. Улітку в спраглому небі гойдається вітер одвічних лип (О. Гаран). 2. Тут двоє матерів твоя і Божа. Хай нас на шлюб вони благословлять (Л. Костенко). 3. На тім боці затоки під самим городом юрмилося на льоду багато люду (П. Загребельний). 4. Живуть там довкола маминої й батькової хати вітри і птахи і сонце і земля твоя і твій рід і твої перші кроки (О. Сизоненко). 5. І жаль мені малому стало того сірому сироту (Т. Шевченко). 6. А у верхів’ях по шовкових струнах дзвеніла тепло-лагідна й поважно-сувора музика, як молитва храму лісовому… (М. Івченко).

ІІ. Доведіть, що в першому реченні виділена обставина не є уточнювальним членом речення. Свою відповідь звірте з міркуванням, поданим нижче.

МІРКУЙМО. У першому реченні конструкція в спраглому небі є обставиною місця, а слово улітку - обставиною часу. Логічно, що за допомогою поняття, яке означає місце, не можна конкретизувати, уточнити поняття, яке означає час. Отже, виділена обставина не є уточненням до обставини улітку.

374

КОЛО ДУМОК. Поміркуйте, чому в першому реченні виділену обставину відокремлюємо, а в другому - ні.

1. В Україні влітку, на початку червня, достигають вишні.

2. В Україні на початку червня достигають вишні.

375

І. Прочитайте текст. Визначте його тему й мікротеми. Чому оповідач вважав, що його пращури були причетними до написання листа турецькому султану?

МОЇ ПРАЩУРИ

Сад наш на визначному, історичному, місці. За свідченнями всіх переказів і легенд, колись тут, на нашому острові, стояла деякий час Запорізька Січ, вирувало хоробре веселе козацтво. Дуже вдало обрали наші предки собі місце для табору. Уже тоді, кілька століть тому, вони розумілися на тактиці та стратегії. Найдрібнішу кінноту дикої татарви звідси можна було помітити за десятки кілометрів. Мій приятель, викладач історії Роман Романович, запевняє, що саме тут, на нашому острові, писали козаки свою знамениту відповідь турецькому султану Магомету.

Приїжджі археологи знайшли на острові рештки козацьких доменних печей. А ще пізніше, під час копання льохів для вина, знайшли ми й самого хазяїна Січі - запорожця.

Я, Микита Братусь, від них походжу. У глибині серця ношу переконаність, що листа турецькому султану було написано не без прямої участі одного з моїх пращурів. Ви запитаєте, які в мене дані? Свідків, звичайно, важко встановити, але коли дивлюся я на тих мальованих запорожців, що стоять собі, з’юрмившись довкола писаря, і від душі регочуть, то почуваю, які ми з ними близькі вдачею, характером і навіть поглядами (За О. Гончаром).

І. Рєпін. Запорожці пишуть листа турецькому султану

II. Знайдіть уточнювальні члени речення, поясніть їхню роль у тексті.

III. Перекажіть усно текст. Доповніть переказ описом зображеного на картині І. Рєпіна (2-3 речення), використовуючи уточнювальні члени речення.

376

ДВА - ЧОТИРИ - УСІ РАЗОМ. Визначте, скільки та яких саме відокремлених членів є в поданому реченні.

Там, на зеленій лавці, обкладеній дерниною, сперши голову на руки, сидить білява панночка (М. Коцюбинський).

377

Складіть і запишіть речення, використовуючи подані слова й словосполучення в ролі уточнювальних членів речення.

Десь за річкою, до схід сонця, один за одним, несподівано.

378

Складіть і запишіть речення з уточнювальними членами речення, які приєднувалися б словами навіть, головним чином, у тому числі, зокрема.

379

І. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Підкресліть уточнювальні члени речення та слова, які вони уточнюють, відповідно до їхньої синтаксичної ролі.

1. Там межи високими вербами дзюрчить струмочок, і за струмком помежи кущами гадюкою в’ється на Шевченкову гору стежка (М. Коцюбинський). 2. Сонця на землі не було але вгорі у небі жайворонки були вже золотими (М. Вінграновський). 3. Внизу десь під самими вікнами почувся гомін чужих голосів (О. Гончар). 4. Їхали довго понад десять діб… (О. Гончар). 5. На околиці села біля самого байраку живе Йосип Вихор (Гр. Тютюнник). 6. Хлопець досить успішно склав екзамени з усіх предметів у тому числі з української мови (Гр. Тютюнник). 7. Тоді ми річку перейшли вузьку й зарослу ледве видну (П. Усенко).

ІІ. Визначте, якими частинами мови є виділені слова, поясніть написання.

380

Хто зможе скласти: 1) одне речення з відокремленою уточнювальною обставиною та відокремленим уточнювальним підметом; 2) одне речення з відокремленими уточнювальними обставинами місця й часу?

381

Напишіть невеликий твір-опис місцевості (6-8 речень). У тексті використайте: а) односкладне називне речення; б) речення зі вставним словом (словосполученням, реченням); в) речення з відокремленими уточнювальними членами речення.

Пpoeкт

Об’єднайтеся в групи по 3-5 учнів. Створіть проект власної гри (лото, вікторина, брейн-ринг, комп’ютерна гра, гра з м’ячем тощо) на тему «Відокремлені члени речення». Мета гри: узагальнити знання з визначеної теми. Підготуйтеся до захисту проекту перед учнями класу (5 хвилин) за поданим планом.

План захисту проекту гри

1. Назва гри, її мета, на кого зорієнтовано.

2. Обґрунтування корисності й доцільності вашої гри для вивчення відповідної теми.

3. Правила гри (тривалість, кількість учасників тощо).

4. Демонстрація гри чи її частини.

5. Відповіді на запитання представників інших груп.

За одним із проектів проведіть гру в класі.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити