Підручник Українська мова 8 клас - О.В. Заболотний - Генеза - 2016 рік

Синтаксис. Пунктуація

У безкрайому океані звуків неповторно звучить мелодія рідного слова. Але це не тільки предивні звуки, це й найтонші відтінки думок і переживань, щедро приготовані для нащадків. І кожне слово немовби виплекана народом-дивотворцем квітка з неповторним ароматом, з неповторними барвами.

Іван Вихованець

Словосполучення і речення. Головні та другорядні члени речення

Ви знатимете:

• відмінність між словосполученням і реченням;

• види речень;

• способи вираження членів речення.

Ви вмітимете:

• розрізняти головне й залежне слово в словосполученні, головні й другорядні члени речення;

• будувати та інтонувати речення різних видів;

• правильно ставити розділові знаки, обґрунтовувати їх використання за допомогою правил;

• писати прикладки відповідно до орфографічних норм і обґрунтовувати написання.

Синтаксис (з грец. syntaxis - поєднання, складання) - це розділ науки про мову, який вивчає будову та значення словосполучень і речень.

Одиницями синтаксису є словосполучення й речення.

Речення є основною синтаксичною одиницею, оскільки воно виражає повідомлення. Словосполучення входить у речення як його складова. За змістом і граматично речення об’єднуються в текст.

Пунктуація (з лат. punctum - крапка) - це розділ мовознавства, який вивчає правила вживання розділових знаків. Основне призначення пунктуації - сприяти розчленуванню письмової мови для полегшення її сприймання, тобто допомогти читачеві сприйняти зміст написаного.

МІРКУЙМО. Чи мотивованими, на вашу думку, є назви розділів науки про мову, які ви вивчатимете у восьмому класі?

§ 3. СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ

Про будову словосполучень та їхні види за способами вираження головного слова

ПРИГАДАЙМО. Що називають словосполученням?

33

Зіставте сполучення слів у трьох колонках. Поясніть, чому лише сполучення слів третьої колонки можна вважати словосполученнями.

за вікном

брат і сестра

кучеряві хмари

перед школою

вітер і сніг

літній дощ

нехай читає

троянди й півонії

співаю тихо

Словосполучення

Словосполучення — це синтаксична одиниця, яка утворюється поєднанням двох або більше повнозначних слів, одне з яких — головне, а інше — залежне.

Головне й залежне слово

Головним у словосполученні є слово, від якого ставимо питання, залежним - яке відповідає на поставлене питання. Залежне слово уточнює й поширює значення головного. НАПРИКЛАД:

Схема

Схематично будову цього словосполучення можна показати так:

Зв’язок слів

Слова в словосполученні поєднуємо за змістом і граматично або тільки за змістом. Граматичний зв’язок здійснюємо за допомогою закінчень (весела пісня, книжкова поличка) або закінчень і прийменників (потрапив під зливу, квіти на пам’ять).

Не є словосполученнями

Не є словосполученнями:

• сполучення підмета з присудком;

• сполучення іменника або займенника з прийменником: перед школою, наді мною, під деревом;

• однорідні члени речення: дощ і вітер, високо чи низько;

• стійкі (нечленовані) сполучення слів (власні назви, фразеологізми): Чорне море, витрішки продавати, ґав ловити;

• складені форми слів: буду працювати, найбільш підготовлений.

Типи за будовою

За кількістю слів словосполучення поділяють на прості і складні.

Прості словосполучення - це словосполучення, утворені з двох повнозначних слів. НАПРИКЛАД: холодна вода, росте коло хати, комп’ютерна діагностика. Складні словосполучення - це словосполучення, утворені з трьох або більше повнозначних слів. НАПРИКЛАД: теплий осінній вечір, багато відповідей на запит.

Види

За способами вираження головного слова словосполучення поділяють на іменні, дієслівні, прислівникові.

34

І. Прочитайте текст. Визначте тему та мікротеми. Що нового ви дізналися з прочитаного?

ФОРТЕЦІ В СТЕПАХ

Як закнязював Святославів син Володимир у Києві, то одразу ж узявся організовувати відсіч печенігам. Сам у степи водив дружину, не раз громив їхні війська. Але степовики знову й знову з’являлися в руських землях. І задумав тоді Володимир поміняти тактику боротьби з ворогом. Кинув клич він у всі руські землі, щоб прислали до Києва своїх кращих воїнів. Вирішив князь будувати фортеці по всіх степових кордонах Русі.

Почалося грандіозне будівництво. У багатьох місцях одразу зводилися до неба фортеці, і в них осідали древляни, кривичі, в’ятичі, угличі, тиверці - мужні сини всіх племен давньоруських. Скачуть із фортець далеко в степ зіркоокі дозорці. Лежать у ковилі, слухають землю: чи не гуде вона від стукоту кінських копит. Зачують далеко печенізьке військо, скочать на коней і летять до фортець, попереджають: «Небезпека!».

Небагато русичів у фортеці, але вдертися до неї дуже важко. Кілька разів ішли на приступ печеніги, але, побачивши, що нічого не виходить, відмовляються від наміру. А з усіх фортець навздогін за ними летять невеличкі загони русичів. Шарпають печенігів, нападають на тих, що відбилися від загального потоку, сковують усе їхнє військо. А інші, обганяючи ворога, мчать до Києва, поспішаючи попередити про наближення печенігів (За М. Слабошпицьким).

ІІ. Знайдіть і випишіть не менше шести словосполучень, згрупувавши їх на іменні, дієслівні, прислівникові. Поставте усно питання від головного слова до залежного. Побудуйте графічні схеми трьох словосполучень (на вибір).

ДЛЯ ВАС, ДОПИТЛИВИХ

Чи знаєте ви, що в грецькій міфології одну з дев'яти муз - покровительку історії - звуть Кліо? Якщо ви цікавитеся українською історією, зверніться до книжки Михайла Слабошпицького «З голосу нашої Кліо». Ця книжка поведе вас складними й драматичними дорогами національної історії, на яких ви зустрінетеся з багатьма видатними доньками й синами нашого народу.

35

Доберіть до поданих словосполучень синонімічні й запишіть. Визначте засоби граматичного зв'язку. Чи змінилися ці засоби після зміни словосполучень?

ЗРАЗОК. Волонтерська допомога - допомога від волонтерів, Тарасові слова - слова Тараса.

Твори Франка, інформаційні канали, лимонний пиріг, сестрин зошит, дерев’яний паркан, комп’ютерна програма, усмішка дідуся, солом’яна стріха, вода із джерела, день осені, сад улітку, людина без турбот.

36

Утворіть від поданих дієслівних словосполучень іменні й запишіть. Із двома утвореними словосполученнями складіть речення з однорідними членами.

ЗРАЗОК. Охороняти кордон - охорона кордону.

Захищати країну, мріяти про щастя, доглядати хворого, виконати доручення, будувати хату.

37

Утворіть і запишіть словосполучення, у яких наведені слова виступали б то в ролі головних, то в ролі залежних слів. Визначте вид кожного словосполучення за способом вираження головного слова.

Вітер, радісний, учитися, мрія.

38

І. Розгляньте репродукцію картини. Що ви можете сказати про її композицію? Що зображено на передньому плані? Чи використовує художник контрастні кольори як засіб увиразнення зображеного?

В. Кравченко. Стежка над Стугною

II. Складіть за картиною 3-4 словосполучення різних видів (іменних, дієслівних, прислівникових). Напишіть невеликий твір-опис (6-8 речень) за картиною, використавши складені словосполучення.

39

Доберіть і запишіть по два словосполучення, які означали б: а) дію і предмет; б) дію і час; в) дію і місце; г) предмет і ознаку; ґ) предмет і дію.

ЗРАЗОК. Дія і предмет - пишу ручкою, дивитися фільм.

40

КОЛО ДУМОК. Поміркуйте, чому однорідні члени речення та підмет із присудком не можна вважати словосполученням.

41

ДВА - ЧОТИРИ - УСІ РАЗОМ. Виберіть із поданих прикладів два словосполучення. Чому інші приклади не можна вважати словосполученнями?

Відповідно до наказу, поблизу зупинки, уболівати за «Динамо», будемо працювати, Шевченкові вірші, цвіте калина, накивати п’ятами.

42

І. Випишіть з кожного речення словосполучення та накресліть схеми цих словосполучень.

1. В пахучій хмарі дощової глиці стоїть туман… 2. І сонний гриб в смарагдовій куфайці дощу напився і за день підріс. 3. Малі озерці блискають незлісно, колише хмара втомлені громи. 4. Співає ліс захриплими басами, веде за повід стежечку худу (Із творів Л. Костенко).

ІІ. Знайдіть і випишіть одне складне речення. Підкресліть у ньому головні члени речення, обґрунтуйте розділові знаки.

43

Хто швидко та правильно знайде й випише з поданого речення дев'ять словосполучень?

Ми - молоді господарі землі, яка по-материнськи нас зростила, і піднесла до сонця на крилі, і жар любові в серце заронила (О. Бойченко).

44

Поєднайте подані групами слова в словосполучення. Простежте, у яких відмінках ужито залежні слова. За потреби зверніться до сторінки «Культура мовлення» (с. 69).

Дякувати, сусід; пробачити, однокласник; екзамен, історія; звернутися, адреса; йти, гриби; сумувати, рідня; турбуватися, батьки; обурюватися, поганий, вчинок; глузувати, підліток.

екзамен з алгебри

дякувати Максиму

іти по воду

45

Відредагуйте словосполучення й запишіть правильно.

Сміятися над другом, оволодівати знання, навчатися музиці, вибачте мене, запобігати нещасних випадків, пропустити по хворобі.

Синтаксичний розбір словосполучення

Послідовність розбору

1. Визначити головне й залежне слово.

2. Поставити питання від головного слова до залежного.

3. Визначити вид за способом вираження головного слова.

4. Визначити тип за будовою.

5. Накреслити схему.

Зразок письмового розбору

Знов до мене осінь стука у вікно гілочкою клена золотою (В. Бубир). Гілочкою золотою - словосполучення, іменне, просте.

46

І. Прочитайте виразно вірш. Які художні засоби використав автор для образного змалювання дійсності? Опишіть усно, що ви уявляєте, читаючи цей вірш.

Коли друзі тебе залишають,

пожалій їх, вони ж бо втрачають

і Весну, і Ромашку у небі…

і вони цього навіть не знають…

тільки ти ж не забудь, як любила

подих Вітру, Родину і Сонце…

тільки ти ж не забудь, як чекала

і Весну, і Ромашку, і друзів…

коли Осінь торкне твої крила -

тільки ти ж не забудь…

С. Лисюк

ІІ. Випишіть три-чотири словосполучення, виконайте їх письмовий синтаксичний розбір.

47

ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Що втрачає людина, яка зраджує друзів? Чи є у вас справжній друг (справжня подруга)?

ІЗ ГЛИБИН МОВОЗНАВСТВА

Будь-яке словосполучення з'являється для називання предметів, дій, явищ, ознак, які вже пізнані глибше, а тому «не вкладаються» в окреме слово. У словосполученні відбивається національна специфіка мови, мислення народу. В українській мові, наприклад, виробилися й усталилися стандартні словосполучення на означення сприйняття чогось. Так, ми кажемо дивитися виставу, але слухати оперу; писати листа і писати картину. Поєднання слів у словосполучення може бути показником обізнаності людини в певній галузі. Так, той, хто знайомий з військовою справою, до слова офіцер додасть означення кадровий, відставний, старший тощо. А от словосполучення дуже важливий офіцер свідчить про недостатню обізнаність мовця з армією.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити