Підручник Українська мова 8 клас - О.В. Заболотний - Генеза - 2016 рік

Уроки розвитку мовлення

Тема 13. ДІЛОВІ ПАПЕРИ. ПРОТОКОЛ

ПРИГАДАЙМО. Які особливості офіційно-ділового стилю мовлення? Що таке ділові папери?

439

Прочитайте вірш. Про який діловий папір у ньому йдеться? Розкажіть, з якою метою складають цей документ. Які обов'язкові елементи він містить?

ПРОТОКОЛ

Хай думок не кожен порух,

та чи єдність, чи розкол, -

все, що відбулось на зборах,

вам розкаже протокол.

Головуючий. Присутні

(кількість їх). Порядок дня.

Основні думки присутні -

план, конкретні завдання.

Що зробив наш осередок

(все важливе, непросте).

Слухали: про те-то й то-то,

Ухвалили: те-то й те…

Між державами угоди

про кордон чи про футбол, -

підписали на нараді

і складали - протокол.

За Д. Білоусом

Ознаки протоколу

Протокол — це документ, у якому фіксують хід і результати роботи зборів (нарад, засідань, конференцій тощо). У протоколах відображають усі виступи з питань, що розглядаються, а також рішення, ухвалені в результаті обговорення. Протокол складає секретар або інша спеціально призначена особа, а підписують секретар і голова зборів.

Реквізити

Основні реквізити протоколу:

• назва документа;

• дата й місце (населений пункт) проведення зібрання;

• прізвища й ініціали присутніх (або кількість присутніх);

• посади, прізвища, ініціали голови й секретаря;

• порядок денний (у називному відмінку) із зазначенням доповідачів з кожного питання;

• основний текст;

• підписи.

Основна частина

Основний текст протоколу поділяємо на розділи, які відповідають пунктам порядку денного. Кожен розділ нумеруємо.

Розділи протоколу містять такі складники:

СЛУХАЛИ

ВИСТУПИЛИ

УХВАЛИЛИ

вказуємо доповідача і тему доповіді; викладаємо зміст доповіді

вказуємо тих, хто виступав;

викладаємо зміст виступу

записуємо ухвалене рішення

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

1. Якщо присутніх на зборах (нараді, конференції тощо) багато, то зазначається тільки їхня кількість. 2. У тексті протоколу слова слухали, виступили, ухвалили слід виділяти (великими літерами, курсивом тощо).

Види протоколів

За обсягом фіксованої інформації протоколи бувають трьох видів:

• короткі (записуємо лише обговорювані питання, прізвища доповідачів, ухвалені рішення);

• повні (відрізняються від коротких стислим поданням виступів доповідачів та інших учасників);

• стенографічні (записуємо дослівно всі виступи, репліки, запитання, відповіді).

440

Прочитайте зразок протоколу. Зверніть увагу на місце розташування кожного реквізиту та розділові знаки. Визначте вступну й основну частини, назвіть реквізити. Зі скількох розділів складається основна частина?

Протокол № 8

зборів учнівської ради загальноосвітньої школи № 5 м.

Луцька 23 квітня 2016 р. м. Луцьк

Голова - Стрілець Т.В.

Секретар - Загородня Л.В.

Присутні: члени ради школи - 9 осіб (список додається).

Порядок денний:

1. Про заходи щодо впорядкування та озеленення шкільного саду. Доповідач - Кузишин О. І.

2. Про підсумки конкурсу «Наша класна кімната».

Доповідач - Стрілець Т.О.

I. СЛУХАЛИ:

Інформацію Кузишина О. І. про незадовільний стан шкільного саду та необхідний обсяг робіт.

ВИСТУПИЛИ:

1. Бабенюк В.Г. запропонував утворити групи за добровільним принципом для впорядкування території саду.

2. Решетар А.П. уніс пропозицію звернутися за посадковим матеріалом до міського розсадника.

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити графік робіт для впорядкування шкільного саду та призначити відповідальним за додержанням графіка Каневського В.О.

2. Формувати групи учнів за добровільним принципом кількістю 5-7 осіб.

II. СЛУХАЛИ:

Інформацію Саченко Т.О. про підсумки конкурсу «Наша класна кімната». ВИСТУПИЛИ:

1. Ковальчук Г.О. з пропозицією затвердити список переможців конкурсу.

2. Маліцький В.О. запропонував рекомендувати педагогічній раді школи нагородити учнів 11-А класу поїздкою до м. Києва.

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити список переможців конкурсу «Наша класна кімната».

2. Рекомендувати педагогічній раді школи нагородити учнів 11-А класу поїздкою до м. Києва.

Додаток:

1. Список учасників зборів на 1 арк.

2. Графік робіт для впорядкування шкільного саду на 3 арк.

3. Список переможців конкурсу «Наша класна кімната» на 1 арк.

Голова зборів Підпис Т.В. Стрілець

Секретар Підпис Л.В. Загородня

441

Складіть протокол на одну з уявних ситуацій: а) засідання членів мовознавчого гуртка; б) збори учнів класу, де обговорювалися питання шкільного життя; в) засідання туристичної секції; г) батьківські збори; ґ) збори керівників загонів Спілки української молоді району.

442

Прочитайте зразок витягу з протоколу. Укажіть його реквізити та зверніть увагу на місце їхнього розташування. Порівняйте цей документ із поданим вище зразком протоколу. Поміркуйте, з якою метою укладаються витяги.

Витяг з протоколу № 8

зборів учнівської ради загальноосвітньої школи № 5 м. Луцька

від 23 квітня 2016 р.

ІІ. СЛУХАЛИ:

Інформацію Саченко Т.О. про підсумки конкурсу «Наша класна кімната».

УХВАЛИЛИ:

2. Рекомендувати педагогічній раді школи нагородити учнів 11-А класу поїздкою до м. Києва.

Голова зборів Т.В. Стрілець

Секретар Л.В. Загородня

Згідно

Заступник директора школи Підпис С.І. Мирна

27.04.16

Поняття витягу

Витяг з протоколу є копією частини протоколу, яка стосується певного питання порядку денного. Ці документи використовують для доведення прийнятих на зібранні рішень до зацікавлених осіб або організацій.

Обов’язковим реквізитом витягу з протоколу є відмітка про засвідчення документа, яка складається з напису «Згідно», найменування посади особи, яка її оформила, підпису особи й дати засвідчення.

443

Укладіть витяг зі складеного вами протоколу.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити