Підручник Українська мова 8 клас - О.В. Заболотний - Генеза - 2016 рік

Синтаксис. Пунктуація

Словосполучення і речення. Головні та другорядні члени речення

§ 4. РЕЧЕННЯ

Про те, чим речення відрізняються від словосполучень, види речень за будовою, метою висловлювання та емоційним забарвленням

48

Зіставте записи двох колонок. З'ясуйте, у якій із них наведено речення. На основі спостереження продовжте вислів «Щоб певний набір слів був реченням, потрібно…».

1. Вечір полову траву зерно густу сіяв пережовклу.

1. І сіяв вечір густу полову на пережовклу суху траву (В. Симоненко).

2. Колише пшеничний узбережжя я стежина пам’ять жива.

2. Колише на пшеничнім узбережжі мене стежина пам’яті жива (П. Перебийніс).

Роль у мовленні

Основною синтаксичною одиницею є речення. Лише воно здатне повною мірою задовольнити різноманітні потреби людського спілкування. За допомогою речення формуємо, виражаємо й повідомляємо думку.

Речення

Речення — це одне або декілька слів, якими виражаємо відносно закінчену думку. НАПРИКЛАД: 1. А хмари бігли, хмари бігли і спотикалися об грім (Л. Костенко). 2. Шерех. Шелест. Шепіт диких трав. Диких коней у тумані слід розтанув (Л. Галіцина).

Зв’язок слів

Слова в реченні пов’язуємо за змістом і граматично. Граматичний зв’язок здійснюємо за допомогою закінчень і службових слів. В усному мовленні на початок і кінець речення вказує відповідна інтонація.

Розділові знаки

На письмі в кінці речення ставимо крапку, знак питання, знак оклику або крапки.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Щоб певна група слів стала реченням, вона мусить бути інтонаційно оформленою. Будь-яке слово може стати реченням, якщо його вимовити з певною інтонацією. НАПРИКЛАД: а) пожежа; б) Пожежа!

Ознаки речення

Специфічними ознаками речення, які відрізняють його від словосполучення, є:

✵ віднесеність висловлюваного до дійсності. Повідомлюване стверджується або заперечується, сприймається як реальне чи нереальне, можливе чи неможливе;

✵ змістова та інтонаційна завершеність;

✵ наявність граматичної основи.

Члени речення

Граматичну основу речення складають головні члени речення (підмет і присудок) або один головний член речення. Другорядні члени речення (означення, додаток, обставина) утворюють групу підмета і групу присудка. НАПРИКЛАД:

У сонливій ранковій імлі озветься відлуння тривожне (Г. Чубач).

ВИДИ РЕЧЕНЬ

Критерій

Види

Приклади

За складом граматичної основи

двоскладні

(граматична основа складається з підмета і присудка)

Ідуть дощі.

односкладні

(граматична основа складається з одного головного члена речення)

Осінь.

Люблю дощі.

За наявністю другорядних членів речення

поширені

(мають другорядні члени речення)

Ідуть теплі дощі. У лісі осінь.

непоширені

(не мають другорядних членів речення)

Ідуть дощі. Осінь.

За кількістю граматичних основ

прості

(мають одну граматичну основу)

Ідуть дощі. Осінь.

складні

(мають кілька граматичних основ)

Ідуть дощі, плаче осінь.

49

І. Поділіть текст на речення й абзаци та запишіть. Визначте усно засоби зв'язку речень у тексті. Обґрунтуйте розділові знаки.

ФЛАМІНГО

У зоопарку цього, на жаль, не побачиш то справді захоплююче видовище, коли злітає табунець рожевих фламінго але в зоопарку можна спостерігати характерний танок птахів ходять фламінго басейном, кумедно дріботячи ногами в такий спосіб вони на волі здіймають мул і виловлюють молюсків, рачків, збирають водорості мулу в цементованому штучному озері немає а їжа є в годівницях навіть добре попоївши, сновигають птахи басейном, перебираючи ногами, «добувають» харчі ці птахи завжди вкупі і їдять, і купаються, і чепуряться, і відпочивають усі разом на голос одного тієї ж миті відгукується інший на воді зросли - водою їхньої приязні не розіллєш (За Ю. Коваленком).

ІІ. Прочитайте вголос записаний текст, дотримуючись відповідної інтонації.

50

КОЛО ДУМОК. Поміркуйте, чому саме речення, а не словосполучення є основною одиницею спілкування.

51

Перебудуйте подані непоширені речення на поширені. Утворені речення запишіть, підкресліть у них граматичні основи.

1. Скрипів клен. 2. Листя шелестить. 3. Чайки летять. 4. Плакало небо. 5. Накрапає дощик.

52

Утворіть і запишіть з 2-3 поданими словами (на вибір) синтаксичні одиниці різних рівнів (словосполучення, просте речення, складне речення).

Університет, смартфон, мова, держава, дружба, хліб.

53

І. Запишіть текст під диктовку. Написане уважно звірте з надрукованим. Обґрунтуйте написання слів з великої букви.

УНІКАЛЬНИЙ ОСТРІВ

Джарилгач - унікальний острів на узбережжі Чорного моря в Херсонській області. На сорок кілометрів тонкою косою простягся він уздовж берега. Птахи, летячи восени з України у вирій, обов’язково роблять зупинку на Джарилгачі. Наступна зупинка чекає на них за Чорним морем, у Туреччині.

Дикий піщаний напіввигорілий степ з нерухомими скельцями численних соляних озерець побачили лісничі Скадовського лісгоспзагу, уперше після війни оглядаючи нові володіння. З 1963-го засадили деревами тисячу гектарів. Бурі, суховії загрожували молоденьким саджанцям, але життя перемогло. Якось перебралися з материка дикі кабани і розмножилися тут. Лісничі завезли на острів оленів, ланей, муфлонів, фазанів. Тепер тут справжнє лісове царство… (За Д. Бондарем).

Острів Джарилгач

II. Визначте, скільки граматичних основ має кожне речення. Яке з речень тексту є складним?

III. Позначте наголоси у виділених словах. За потреби скористайтеся словником наголосів.

54

І. Випишіть спочатку двоскладні речення, а потім - односкладні. Підкресліть граматичні основи. Яке з речень є складним?

1. Стрімкі весни щоразу змінювалися на спекотне літо (І. Корсак). 2. Роздуми обірвав плач тримісячного братика (М. Павленко). 3. До школи аж ніяк не тягнуло (М. Павленко). 4. Ліворуч хата давня, наче гріх, шибками посміхається леваді (М. Боровко). 5. Бурлить родинне джерело добра і ласки (О. Довгоп’ят). 6. Теплий вечір горнеться до землі (В. Кучер). 7. Лунко гриміли громи, і злі блискавиці змигували (І. Корсак). 8. Надворі було так гарно… (А. Тесленко). 9. Ключі від важких металевих дверей лежали в тому ж міні-багажничку (В. Шкляр).

ІІ. Розберіть за будовою виділені слова.

Розповідне речення

Речення залежно від мети висловлювання поділяють на розповідні, питальні, спонукальні.

Розповідним називаємо речення, у якому міститься повідомлення про якісь факти, події чи явища дійсності.

Інтонація розповідного речення характеризується зниженням тону наприкінці речення.

Питальне речення

Питальним називаємо речення, яке містить запитання, що спонукає співбесідника до відповіді, до роздуму над відповіддю. У таких реченнях тон підвищується на тому слові, що містить смислове запитання. У кінці питального речення ставиться знак питання.

(П. Усенко).

На початку питального речення можуть стояти питальні займенники (хто, що, котрий тощо), питальні прислівники (як, де, звідки, навіщо, відколи тощо) і питальні частки (хіба, невже, чи, що за). Питання виражається також за допомогою питальної інтонації.

Риторичні питальні речення - це речення, які не вимагають відповіді, адже вона вже міститься в самому питанні. НАПРИКЛАД: Хіба можливо матір посварити із немовлям? (М. Рильський).

Спонукальне речення

Спонукальним називаємо речення, що виражає спонукання до дії у формі прохання, поради, наказу, заборони, вимоги, заклику, перестороги тощо.

НАПРИКЛАД: 1. Хай доля матері всміхнеться і рушником застеле слід (В. Москвич). 2. Розкажи мені казку теплим голосом ночі, срібним променем дня (Н. Одинець). Спонукання найчастіше виражаємо дієсловами наказового способу, інфінітивом, різноманітною за своїм виявом спонукальною інтонацією. Більш піднесеним тоном вимовляємо речення, що виражають наказ, заклик, застереження.

Емоційне забарвлення

Розповідні, спонукальні та питальні речення можемо вимовляти з підсиленою інтонацією, тобто вони стають окличними. Окличну інтонацію на письмі передаємо за допомогою знака оклику. Відсутність останнього свідчить про те, що речення є неокличним.

НАПРИКЛАД: 1. Ліси мої, хто вас убереже?! (О. Пахльовська). 2. І сонце яре з глибини небес сипнуло світанкову позолоту! (М. Боровко).

Емоційне забарвлення окличних речень залежить від змісту речення. Інтенсивні позитивні емоції виражаємо рівною висхідною інтонацією. Негативні емоції передаємо висхідно-нисхідною інтонацією. ПОРІВНЯЙМО:

55

І. Спишіть, уставляючи пропущені букви. Правильність написання перевірте за орфографічним словником.

1. З в..ликим пензлем у в..ликих капцях фарбує гном оранжевий дашок (Л. Костенко). 2. Ти від куща червоної калини свою пр..гаслу душу засвіти (М. Грищенко). 3. З темного моря білявая хвил..чка до приб..режного каменя горн..ться (Леся Українка). 4. Вклоніться, люди, майстрові старому, володареві слова й р..месла! (П. Перебийніс). 5. Дороги нищимо, завалюєм стежки, хоча ніхто за нами не ж..неться (М. Боровко). 6. Хай в маленьких очах відбива..ться світ од маленьких ромашок до стартів в..ликих… (В. Симоненко). 7. Хіба є хто на Землі кр..латіший за людину? (О. Гончар).

ІІ. Визначте види речень за метою висловлювання та емоційним забарвленням. Яке з поданих речень є риторичним?

56

І. Прочитайте вірш. Який настрій домінує в ньому? Чого більше у вірші: захоплення, суму, подиву, оптимізму чи безнадії?

Двори стоять у хуртовині айстр.

Яка рожева й синя хуртовина!

Але чому я думаю про Вас?

Я Вас давно забути вже повинна.

Це так природно - відстані і час.

Я вже забула. Не моя провина, -

То музика нагадує про Вас,

То раптом ця осіння хуртовина.

Це так природно - музика і час,

І Ваша скрізь присутність невловима.

Двори стоять у хуртовині айстр.

Яка сумна й красива хуртовина!

Л. Костенко

К. Білокур. Квіти

ІІ. Визначте вид кожного речення за метою висловлювання та емоційним забарвленням. Поясніть, з якою інтонацією потрібно вимовляти кожне з них. Прочитайте вірш удруге, дотримуючись визначеної вами інтонації.

57

КОЛО ДУМОК. Поміркуйте, чому спонукальні речення не властиві науковому стилю, але широко вживаються в розмовному та художньому.

58

ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Прочитайте по черзі речення, дотримуючись відповідної інтонації.

1. Зацвіли вишні. 2. Зацвіли вишні? 3. Хай цвітуть вишні. 4. Зацвіли вишні! 5. Зацвіли вишні?!

59

Виконайте завдання одного із запропонованих варіантів.

ВАРІАНТ А. Напишіть твір-розповідь (6-8 речень) з елементами опису на тему «Листопад у саду», використавши всі типи речень за метою висловлювання та емоційним забарвленням.

ВАРІАНТ Б. Складіть і запишіть діалог (8-10 реплік) на тему «Зустріч після канікул», використавши питальні, розповідні та спонукальні речення.

Синтаксичний розбір простого речення

Послідовність розбору

1. Вид речення за метою висловлювання.

2. Вид речення за емоційним забарвленням.

3. Указати, що речення просте.

4. Визначити граматичну основу та другорядні члени речення.

5. Односкладне чи двоскладне.

6. Поширене чи непоширене.

Зразок письмового розбору

Чому не спить верба в прозору осінь? (М. Стельмах).

Речення питальне, неокл., просте, двосклад., пошир.

60

І. Виконайте письмовий синтаксичний розбір двох речень (на вибір).

1. Багряне листя під ногами покірно й тепло шелестить (В. Сосюра). 2. І вийшов Колумб на берег Америки вранці, ступив на траву не відомої досі землі (Л. Костенко). 3. Вересень сипле сині загати, листям багряним шлях застила (А Малишко). 4. А вгорі гойдався місяць в гамаку нічного неба (М. Лижов). 5. Не забудьте з друзями розмови, і весни, і юності ходи (О. Ющенко).

ІІ. Перебудуйте подані розповідні речення на питальні та спонукальні, використовуючи питальні прислівники, частки, дієслова наказового способу. Прочитайте утворені речення з відповідною інтонацією.

ІЗ ГЛИБИН МОВОЗНАВСТВА

Інтонація (від лат. intono - голосно вимовляю) є складною єдністю висоти, сили, темпу і тембру мовлення. Цими засобами встановлюються значення слів у реченні, відбувається поділ речень на частини, досягається їхня внутрішня єдність. Кожне речення в мовленні має свій інтонаційний малюнок, який відображає думку мовця та емоційно-вольове ставлення до змісту висловлення.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити