Підручник Українська мова 8 клас - М. І. Пентилюк - Ранок - 2016 рік

Синтаксис. Пунктуація

Просте речення. Двоскладне речення. Головні і другорядні члени речення

§ 8 Простий і складений присудок

65

Прочитайте текст. Значення незнайомих слів з'ясуйте за словником наприкінці підручника. Яке речення в тексті є ключовим? Доберіть заголовок. Перекажіть текст, зберігаючи його стильові ознаки.

Слово у спілкуванні буває животворним і руйнівним. Воно може об’єднувати і роз’єднувати людей, приносити задоволення або завдавати прикрощів. Усе залежить від того, яку інформацію люди передають за допомогою слова.

Для поліпшення інформування більшість людей дедалі ширше використовує технічні засоби, зокрема комп’ютери, і в цьому, звичайно, вбачається прогрес. Але водночас безпосереднє спілкування заміняється опосередкованим, яке здійснюють засоби масової інформації, а це призводить до зростання відчуженості між людьми, зниження рівня їхньої комунікабельності, контактності, а також емоційності. Водночас людина — це жива істота, яку не може і не повинна замінити машина. Тому роль слова в міжособистісній та діловій взаємодії людей має особливе значення.

(За Т. Чмут)

- Визначте в реченнях головні члени. Зверніть увагу на присудки.

- Чи згодні ви з думкою, висловленою в тексті? Доберіть назву до ілюстрації. Продовжте текст власними міркуваннями, склавши за ілюстрацією 2-3 речення.

66

Проаналізуйте схему. З'ясуйте, що вам відомо про присудок як головний член речення, а яка інформація є новою.

- Скориставшись схемою, дайте повне визначення присудка як головного члена речення.

Присудком називають головний член двоскладного речення, пов'язаний із підметом, що означає дію, психічний або фізичний стан, ознаку чи належність і відповідає на питання що робить предмет? що з ним робиться? який він є? хто він такий? у якому стані перебуває? та ін.

67

Запишіть речення, ставлячи дієслова, що в дужках, у відповідну форму способу й часу. Підкресліть присудки.

1. Сковорода (навчати) бути обачливим у виборі друзів. 2. Найбільшої інтенсивності дружба (досягати) в юнацькі роки. (Л. Сохань) 3. Обманюючи, людина (обманювати) передусім саму себе. (Д. Лихачов) 4. Знайшовши надійного друга, ти (не залишати) його в біді. (В. Сухомлинський) 5. Спілкуючись із дорослими, ти (не забувати) про етику й етикетні норми. 6. Необхідно обирати таку стратегію життя, яка (забезпечити) успіх у професійній діяльності та (задовольнити) інших. (Із часопису)

- Зробіть висновок про способи вираження простого присудка. Свої спостереження зіставте з теоретичним матеріалом.

Присудки поділяють на прості та складені.

Простий присудок може бути виражений:

1) формами дієслів дійсного способу в теперішньому, минулому та майбутньому часі. Наприклад: Біля сухого дерева й сире горить. (Нар. творч.) Ложка дьогтю зіпсує бочку меду. (Нар. творч.);

2) формами дієслів наказового й умовного способів: Нехай цвітуть про тебе співи… (В. Сосюра) Поїхав би я в гості, та люди не кличуть. (Нар. творч.);

3) фразеологізмом: Весна вступила у свої права.

68

Прочитайте. Визначте тип мовлення. Доберіть заголовок, який виражав би основну думку тексту.

Багато хто вважає, що інтелігентна людина — це людина начитана, високоосвічена, яка багато подорожує, знає кілька мов.

Проте можна все це мати й не бути інтелігентом, а можна нічого цього не мати й бути все-таки внутрішньо інтелігентною людиною. Позбавте справді інтелігентну людину пам’яті. Хай вона забуде все на світі, не буде знати класиків літератури, не буде пам’ятати найкращих творів мистецтва, але якщо вона зможе перейнятися красою природи, зрозуміти характер та індивідуальність іншої людини, а зрозумівши, допоможе їй не проявити брутальності, байдужості, зловтіхи, заздрості й гідно оцінить її — ось це буде істинний інтелігент.

(Д. Лихачов)

Інтеліге́нт

Інтеліге́нтність

Інтеліге́нтний

- Випишіть прості присудки. Визначте спосіб вираження їх.

- Зверніть увагу на виділені присудки. З'ясуйте, до простих чи складених вони належать. Прочитайте речення з виділеними присудками, змінюючи складену форму майбутнього часу дієслів на складну.

- З'ясуйте походження слів, поданих у рамці. Утворіть словотвірний ланцюжок, з'ясувавши спосіб творення їх.

Із секретів синтаксису

Присудок, виражений дієсловом складеної форми майбутнього часу, належить до простих. Наприклад: Я на вбогім сумнім перелозі буду сіять барвисті квітки, буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі. (Леся Українка) Порівняйте: Я на вбогім сумнім перелозі сіятиму барвисті квітки, сіятиму квітки на морозі, литиму на них сльози гіркі.

69

Установіть відповідність між фразеологізмами та синонімічними їм дієсловами.

припасти оком

посміхатися

робити вигляд

завмирати

скалити зуби

задивитися

скребти голову

мовчати

вростати в землю

набридати

валяти дурня

прикидатися

набрати в рот води

байдикувати

- За зразком складіть пари речень так, щоб у ролі простих присудків були:

1) фразеологізми; 2) синонімічні до них дієслова. Підкресліть головні члени речення.

Зразок. Він поставив на кін усе. — Він ризикнув усім.

70

Проаналізуйте схему. З'ясуйте, яку будову має складений дієслівний присудок.

Складений дієслівний присудок

71

Мовознавче дослідження. За зразком перебудуйте речення, замінивши прості присудки на складені дієслівні. З яких частин складаються такі присудки?

Зразок. Справжня дружба вчить ненавидіти корисливість. —

Справжня дружба може навчити ненавидіти корисливість.

1. Взаємна відповідальність спонукає до самовиховання й самовдосконалення. 2. У дружбі ти проходиш справжню школу безкорисливості. 3. Дружба виховує відданість високому й ідеальному. 4. Дружба випробовується в біді й небезпеці. (За В. Сухомлинським)

Нена́видіти

- Якого смислового відтінку надає реченню допоміжне дієслово складеного дієслівного присудка?

- Назвіть другорядні члени речення групи підмета та групи присудка в першому реченні.

72

Проаналізуйте за схемою будову складених іменних присудків. Чим виражені іменні частини?

Складений іменний присудок

73

Відновіть і запишіть народні вислови, уставляючи з довідки потрібні за змістом присудки. Доведіть, що відновлені присудки є складеними іменними.

1. Вірний приятель — то найбільший … 2. Порада — … 3. Мир та лад — великий … 4. Лиха порада — готове … 5. Щастя без розуму — … дірява. 6. Правда — як … : скрізь наверх спливає. (Нар. творч.) Довідка: торбина, не зрада, олія, скарб, нещастя, клад.

Складені присудки поділяють на складений дієслівний і складений іменний.

Складений дієслівний присудок виражений поєднанням допоміжного дієслова в особовій формі та інфінітива. Допоміжні дієслова вказують на:

1) початок, продовження або завершення дії (починати, братися, стати, продовжуватися, переставати, припинити тощо): На Русі словом «добрий» почали оцінювати людину за зовнішнім виглядом, красою. (В. Ковальчук);

2) необхідність, бажаність, можливість дії (мусити, могти, намагатися, бажати, мріяти, надумати, вирішити тощо): У товариство людина може принести із собою атмосферу підозріливості або радості і світла. (Д. Лихачов).

74

Запишіть текст, визначаючи межі речень і розставляючи потрібні розділові знаки. Підкресліть граматичні основи. Зверніть увагу на способи вираження складених присудків.

Дружба вчить віддано любити і стійко мужньо ненавидіти бути непримиренним дружбу я назвав би вершиною з якої перед людиною відкриваються найдрібніші деталі доблесті і краси вульгарності і потворності дружба дає людині зіркість на добро і зло дружити — значить бути старанним учнем у школі вимогливості.

(За В. Сухомлинським)

- Назвіть речення, яке за будовою є «зайвим». Свій вибір обґрунтуйте.

- Що ви вкладаєте в поняття «дружити», «дружба», «справжній друг»? Складіть 3 речення зі складеними присудками. Підкресліть їх, визначте спосіб вираження.

Складений іменний присудок складається з дієслова-зв'язки та іменної частини. Іменна частина може бути виражена:

1) іменником: Людина залишає по собі пам'ять. (Д. Лихачов);

2) прикметником: Там, на землі, щось було рожеве. (Л. Костенко);

3) займенником: Тут кожний камінь — мій. (Л. Первомайський);

4) дієприкметником: Двері в класі були прочинені.

Рідше іменна частина складеного іменного присудка може бути виражена фразеологізмом: Учив мудрець сумлінно, бо сам він був ходяча совість людська. (Остап Вишня).

Із секретів синтаксису

Часто трапляються складені іменні присудки з нульовою зв'язкою бути у формі теперішнього часу. Наприклад: Чумацький шляхшлях твоїх пращурів. (О. Гончар) Цю дієслівну зв'язку використовують, якщо речення виражає дію, що вже відбулася, або ту, що відбуватиметься. Порівняймо: Чумацький шлях був шляхом твоїх пращурів.

У реченнях зі складеним іменним присудком із нульовою зв'язкою між підметом і присудком потрібно ставити тире.

75

Прочитайте текст уголос. Визначте тему й основну думку. Випишіть присудки в три групи: 1) прості; 2) складені дієслівні; 3) складені іменні.

У первісному суспільстві дружба зазвичай пов’язувалася із символічним порідненням (кровна дружба, побратимство, братерство по зброї) і була принципово непорушною, а права й обов’язки друзів мали суворо відповідати традиції. Пізніше дружба зближується з товариськістю, що базується на спільності інтересів.

Дружба ушляхетнює життя, її шанували та звеличували мислителі давнини. Дружба, в оцінці Аристотеля,— найнеобхідніше для життя: адже ніхто не воліє жити без друзів, навіть якби він мав усі інші багатства. Дружба не тільки неоціненна, а й прекрасна — ми уславлюємо того, хто любить своїх друзів. Мати багато друзів — це чудово, а деяким навіть здається, що бути хорошою людиною і другом — це те саме.

(Л. Сохань)

Неоціне́нний

Неоці́нений

- Дослідіть синтаксичну роль виділених слів. З'ясуйте, якими частинами мови вони виражені.

- Поясніть відмінність у лексичному значенні слів у рамці. Чи до однієї частини мови вони належать? Складіть із ними словосполучення.

76

Проаналізуйте групи речень. Знайдіть «зайве» за видом присудка. Свій вибір обґрунтуйте.

А. 1. Поведінка людини значною мірою визначається власними свідомими зусиллями. 2. Манера і стиль спілкування є чинником впливу

на людські стосунки. 3. Людство, безумовно, розуміє важливість моральної сфери. (За І. Трухіним)

Б. 1. Менталітет людства невпинно змінюється. 2. Людство має таку могутню зброю, як колективний людський розум. 3. Моральний прогрес завжди був великою метою людей. (За І. Трухіним)

- Схарактеризуйте присудки, скориставшись поданим планом.

План характеристики присудка

1. Виділіть у двоскладному реченні присудок (підкресліть його).

2. З'ясуйте, на яке питання він відповідає.

3. Дослідіть, що означає присудок (дія, стан, ознака, належність).

4. Визначте вид його.

5. Укажіть на спосіб вираження присудка.

77

Складіть і запишіть речення: перший учень уживає одне з дієслів як допоміжне в складеному дієслівному присудкові, а другий — інше дієслово як зв'язку в складеному іменному. З'ясуйте спосіб вираження присудків.

Зразок. Починати, залишатися. 1) Зоря на небі рожева вже починала займатися. (Леся Українка) 2) Він залишився самотнім.

1. Зуміти, лишитися. 2. Намагатися, робитися. 3. Продовжувати, уявлятися. 4. Перестати, називатися.

Визначте порядок слів у записаних реченнях. Виділіть слова, на які падає логічний наголос.

Подумайте і дайте відповіді

1. Який головний член речення називають присудком?

2. Якими формами дієслова може бути виражений простий присудок? Наведіть приклади.

3. Який присудок називають складеним дієслівним? На що вказує допоміжне дієслово?

4. Який присудок називають складеним іменним? Чим може бути виражена іменна частина такого присудка?

5. Наведіть приклади речень із нульовою дієслівною зв’язкою у складеному іменному присудкові.

Домашнє завдання

78

Чи згодні ви з думкою, що бути хорошою людиною й другом — це одне й те саме? Викладіть свої міркування у формі твору-роздуму. Підкресліть присудки, визначте вид і спосіб вираження їх.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити