Підручник Українська мова 8 клас - М. І. Пентилюк - Ранок - 2016 рік

Синтаксис. Пунктуація

Просте речення. Двоскладне речення. Головні і другорядні члени речення

§ 9 Тире між підметом і присудком

79

Прочитайте текст. З'ясуйте стиль і тип мовлення. Доберіть до тексту заголовок. Усно перекажіть прочитане.

Що таке благодійність? Ця людська риса належить до найбільших виявів гуманності. Це не просто прагнення тих, у кого багато грошей, поділитися з тими, у кого їх зовсім немає, до того ж практично без утрат для себе. Це особливий стан душі, що часто близький до самопожертви.

Про матір Терезу вже багато писали, та її подвижницьке життя навряд чи вкладається в наші традиційні уявлення.

Вона подала всьому нашому великому світові приклад безкорисливого служіння стражденним, аналогів якому в історії знайти складно.

Ще півстоліття тому з кількома помічницями мати Тереза заснувала Орден Милосердя і спочатку робила спроби самотужки протистояти всім людським бідам. Вона підбирала на вулицях Калькутти вмираючих, прокажених, рятувала психічно хворих дітей у Бейруті.

Благодійність була і в традиції українців. Не було короткочасних галасливих кампаній, була внутрішня потреба однієї частини населення допомагати іншій, і спонукав до цього суто християнський гуманізм.

Багаті підприємці будували лікарні для хворих, притулки для старих і сиріт, причому більшість цих закладів працювала під гаслом:

«На лікування приймаємо всіх, хто потребує допомоги, незалежно від віросповідання та національності».

(Із часопису)

Компа́нія

Кампа́нія

- З'ясуйте значення слів, поданих у рамці. Скористайтесь словником наприкінці підручника.

- Складіть і запишіть 3 речення, відповідаючи на питання, яким починається текст. Виділіть граматичні основи. Визначте вид присудків.

Благодійність — це …

- Поясніть, чому між підметом і присудком потрібно ставити тире. Свої висновки зіставте з теоретичним матеріалом.

У складеному іменному присудкові дієслово-зв'язку є часто випускають (вона є нульовою). Відсутність її у вимові позначають паузою, а на письмі — розділовим знаком «тире». Наприклад: Моваокеан людської творчості й мудрості. (Є. Чак)

Тире між підметом і присудком

ставимо

не ставимо

1. Якщо підмет і присудок виражені іменниками у формі називного відмінка: Малі дітки — ясні зірки, світять і радують у темну ніч. (Нар. творч.)

2. Якщо підмет і присудок виражені інфінітивом: Спатине воювати. (Нар. творч.)

3. Якщо перед присудком, вираженим іменником у називному відмінкові, ужито слова це, то, ось, значить: Пам'ятаймо, що держава — це ми. (О. Глушко) Автор «Літопису Самовидця» — то людина глибоких патріотичних почувань. (М. Слабошпицький)

1. Якщо підмет виражений особовим займенником: Ти друг, ти вірність. (М. Рильський)

2. Якщо присудок має порівняльне значення та вжитий зі сполучниками як, ніби, наче, немов, начебто та ін.: Діти як квіти: полий, то ростимуть. (Нар. творч.)

3. Якщо перед присудком, вираженим іменником, ужито заперечну частку не: Серцене камінь.

4. Якщо присудок виражений прикметником чи дієприкметником: Почуття великі й глибокі.

80

Сформулюйте визначення понять, використовуючи подані початки речень. За необхідності скористайтеся словником наприкінці підручника. Поясніть наявність або відсутність у реченнях тире.

1. Благородство — це … Благородством називають … 2. Дружба — це … Дружбу називають … 3. Толерантність є … Толерантність — це … 4. Інтелігентністю вважають … Інтелігентність — це …

- Підкресліть присудки. Визначте вид та спосіб вираження їх.

Говорімо без помилок!

Порівняйте синтаксичні конструкції обох колонок. Уникайте недоречного використання в усному й писемному мовленні дієслів із часткою -ся.

Правильно

Неправильно

Підметом називають…

Підметом називається.

Речення за будовою поділяють.

Речення за будовою поділяються.

Кому ставимо (потрібно ставити).

Кома ставиться.

Вправу виконують.

Вправа виконується.

Знання здобувають.

Знання здобуваються.

Дієслова із часткою -ся поширені в тих випадках, коли потрібно передати:

— зворотну дію (навчатися, тобто навчати себе; умиватися, тобто умивати себе; удосконалюватися, тобто вдосконалювати себе; заспокоюватися, тобто заспокоювати себе);

— взаємну дію (спілкуватися, обмінюватися думками, домовлятися, гратися).

81

Прочитайте висловлення Василя Сухомлинського. Випишіть лише ті, у яких між підметом і присудком потрібно ставити тире. Поясніть пунктограму.

1. Справжня любов народжується тільки в серці, що пережило турботи про долю іншої людини. 2. Дитина дзеркало родини. 3. Людина народжується на світ не для зникнення безвісною пилинкою. 4. Любов це насамперед відповідальність. 5. Совість емоційний страж переконань. 6. Роки дитинства це насамперед виховання серця. 7. Людина така, яке її уявлення про щастя. 8. Закоханий у себе не може бути здатний на справжню любов.

Пунктограма

«Тире між підметом і присудком»

- Визначте вид присудків та спосіб вираження їх.

- У якому реченні підмет виражений дієприкметником у значенні іменника?

82

Перебудуйте речення так, щоб між підметом і присудком потрібно було поставити тире. Порівняйте спосіб вираження присудків у реченнях.

1. Інтелігентністю є толерантне ставлення до світу й до людей. (Д. Лихачов) 2. Дружба належить до могутнього й невичерпного джерела доблесті, мужності і стійкості. (В. Сухомлинський) 3. До найголовнішого в людській дружбі належить відданість високому, ідеальному. (В. Сухомлинський) 4. Дружба є моральним збагаченням людини. (В. Сухомлинський) 5. Дружбою можна назвати віру в людину, вимогливість до неї. (В. Сухомлинський) 6. Добро і зло нині належать до моральних категорій, у яких міститься позитивна й негативна оцінка людям, явищам, подіям тощо. (В. Ковальчук)

- Мовознавче дослідження. Чи можна вважати перебудовані речення граматичними синонімами? Свою думку обґрунтуйте.

83

У поданих заголовках до текстів визначте граматичні основи. Дослідіть, у яких із них між підметом і присудком потрібно ставити тире, а в яких — ні. Накресліть і заповніть таблицю.

Тире між підметом і присудком

ставимо

не ставимо1. Праця джерело натхнення. 2. Дружба як цінність. 3. Звичаї скарб народу. 4. Великдень день особливий. 5. Танцівник Серж Лифар зірка світової величини. 6. Роксолана це символ краси й жіночності. 7. Оксана Петрусенко як співачка-легенда. 8. Я українець. 9. Творчість Георгія Нарбута це яскрава сторінка в українському мистецтві. 10. Картопля не український продукт. 11. Люди не дерева. 12. Дружба найкраще людське почуття. 13. Слово то живуче джерело. 14. Лелека символ батьківщини. 15. Дурний язик голові не приятель. 16. Чотири та три сім. 17. Кров не вода, а серце не камінь. 18. Добро втратити небагато втратити. Честь втратити втратити багато!

Із секретів синтаксису

Якщо є необхідність стилістично виділити присудок, то перед ним ставлять тире. Наприклад: Хмари в небі — мов сива шаль. (В. Симоненко) Яукраїнець.

84

Спишіть текст, розставляючи пропущені розділові знаки. Підкресліть головні члени речення.

Мудрість це розум поєднаний із добротою. Розум без доброти лукавство. Лукавство ж поступово чахне й неодмінно рано чи пізно обертається проти самого хитруна. Тому хитрість змушена ховатися. Мудрість же відкрита й надійна. Вона не обманює інших і насамперед саму мудру людину. Мудрість дає людині добре ім’я міцне щастя щастя надійне довголітнє а також спокійне сумління, яке на старість коштовніше за все.

(За Д. Лихачовим)

- Назвіть складені іменні присудки. Визначте спосіб вираження іменної частини.

- Поясніть наявність чи відсутність тире в реченнях зі складеними іменними присудками.

Подумайте і дайте відповіді

1. За яких умов ставимо тире між підметом і присудком? Наведіть приклади.

2. У яких випадках тире між підметом і присудком не ставимо? Проілюструйте правила власними прикладами.

3. Коли тире між підметом і присудком слід ставити всупереч правилу? Наведіть приклади.

Домашнє завдання

85

Запишіть 5-6 народних висловів, у яких між підметом і присудком потрібно ставити тире. Поясніть пунктограму.

Розвиток мовлення

Вивчальне читання мовчки

86

Установіть відповідність між видами читання та їхніми характеристиками. Свій вибір обґрунтуйте.

1

ознайомлювальне

А

загальне ознайомлення зі змістом тексту

2

вивчальне

Б

швидке опрацювання тексту з метою пошуку певного факту, слова

3

вибіркове4

читання-сканування

В

швидке читання, у процесі якого фіксують увагу на потрібній інформаціїГ

читання, за якого звертають увагу на деталі, які аналізують та оцінюють

Поміркуйте, який вид читання мовчки ви застосуєте: 1) опрацьовуючи науковий текст підручника; 2) працюючи з довідковою літературою; 3) ознайомлюючись із матеріалом газети.

Уміння читати необхідне й важливе для сучасної людини, оскільки сприяє розвиткові не лише навчальних умінь, а й задоволенню культурно-естетичних потреб.

Процес читання охоплює одночасне сприймання й осмислення інформації, від якості сприймання якої залежать характер і рівень розуміння висловлювання.

Інформацію можна опрацювати різними видами читання: ознайомлювальним, вивчальним, вибірковим, читанням-скануванням тощо. Найефективнішим є вивчальне читання мовчки, у процесі якого потрібно глибоко проаналізувати зміст тексту, з'ясувати особливості його композиції, причиново-наслідкові зв'язки, виражально-зображувальні засоби, оцінити прочитане.

87

Ознайомтесь із пам'яткою.

Як працювати з текстом із метою вивчального читання мовчки

1. Заглиблюйтесь у зміст тексту.

2. Намагайтесь максимально повно охопити нову інформацію.

3. З'ясовуйте особливості композиції тексту.

4. Визначайте інформацію основну та другорядну.

5. Запам'ятовуйте причиново-наслідкові зв'язки між явищами.

6. Ставтеся до прочитаного творчо й критично.

88

Прочитайте текст мовчки, скориставшись вивчальним видом читання. З'ясуйте свою швидкість читання за 1 хвилину.

МОВА І МИСТЕЦТВО

Мова є основою всіх словесних мистецтв, як усних, так і писемних. Без людської мови не було б ні усної словесності, ні поезії, ні прози. Усі словесні мистецтва є динамічними мистецтвами, бо вони виявляються в часі. А що, власне, ми називаємо мистецтвом? Можна сказати так: мистецтво — це творча діяльність людей, спрямована на створення естетичних цінностей. У цьому визначенні цінностями називаємо все те, що для людей має не матеріальну, а духовну вартість, що задовольняє як їхні почуття, так і їхній розум.

Якщо розрізняти динамічні та статичні мистецтва, то до перших можна зарахувати, крім словесного мистецтва, ще музику й балет (мистецтво танцю). Статичними можна назвати живопис у всіх його різновидах: художню графіку, орнаменталістику — мистецтво створення орнаментів, так званий абстрактний живопис тощо, скульптуру (гліптику — різьблення, пластику — ліплення), архітектуру.

Поділ мистецтв на образотворчі й необразотворчі нас не задовольняє, бо по суті всі мистецтва є образотворчими, тільки одні створюють зорові, а інші — слухові образи.

Музика буває вокальною та інструментальною. У вокальній музиці можуть поєднуватися словесне й музичне мистецтва (романси, опера). Поєднанням музики з хореографією є балет («орхестика»), а досить складною формою поєднання мистецтв є театр, театральні вистави.

У давньогрецьких театральних виставах поєднували словесність (декламацію), музику (вокал) і танці.

Лише ті мистецтва, у яких мала значення людська мова, могли давати «повну» інформацію, тобто інформацію про все, що має бути в компетенції людей. Як мова є системою словесних знаків, так і музика є системою членоподільних, тобто таких, що відрізняються один від одного, звуків. Музика діє на психіку людей, отже, передає передусім естетичну інформацію, яка згодом у свідомості людей може «перекладатися» і на логічну інформацію залежно від того, хто сприймає виконання музичного твору. Однакові для музики і для мови особливості звуків використовують у цих сферах людської діяльності по-різному. Тут ідеться про висоту, тривалість та силу звуків.

Отже, музику можна вивчати із семіотичного погляду. Це вивчення почалося лише недавно і має бути перспективним. У Давній Греції лірична поезія була безпосередньо пов’язана з музикою. З нею пов’язувалася певною мірою і епічна поезія, твори якої (рапсоди) декламували під акомпанемент струнних музичних інструментів. Від назви цих рапсодів походить назва окремих частин таких великих творів, як «Іліада» та «Одіссея»,— рапсодії.

(За О. Білецьким)

- З'ясуйте значення незнайомих слів. Скористайтесь словником наприкінці підручника.

- Що виражає заголовок: тему чи основну думку тексту?

- Визначте основну та другорядну інформацію в прочитаному тексті.

- Складіть план тексту. Усно перекажіть текст, докладно передаючи зміст прочитаного.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити