Підручник Українська мова 8 клас - М. І. Пентилюк - Ранок - 2016 рік

Синтаксис. Пунктуація

Просте речення. Двоскладне речення. Головні і другорядні члени речення

§ 13 Обставина. Види обставин

128

Видатні українці. Прочитайте текст. Визначте його тип мовлення. Доберіть заголовок. Назвіть слова, що відповідають на питання як? де? для чого? чому? Яким членом речення вони є?

Володимир Мономах установив на Русі міцну централізовану владу, що ослабла після смерті Ярослава Мудрого. Для забезпечення стабільності всередині країни Мономах нерідко вдавався до рішучих дій проти порушень миру, але виявляв до упокорених противників милосердя. Наприкінці правління Володимира за його безпосереднього керівництва під владою слухняних батькові синів перебувало три чверті територій Київської Русі. Така консолідація сил забезпечила країні високий міжнародний престиж.

Володимир Мономах проводив широку міжнародну політику, яка позначилася на шлюбах його дітей.

Сприяв князь і будівництву в Києві та на околицях. За його розпорядженням у великокнязівській заміській резиденції — Берестові — зведено величний собор Спаса, де згодом був похований його син Юрій Долгорукий. Тоді ж було споруджено міст через Дніпро.

(Л. Семака)

Консоліда́ція

- Поясніть лексичне значення слова, поданого в рамці. Доберіть до нього синоніми. Скористайтеся словником наприкінці підручника.

- Що вам відомо про вислів шапка Мономаха? У якому значенні його вживають?

129

Проаналізуйте схему (с. 83). Запам'ятайте, що позначає обставина, на які питання відповідає, чим може бути виражена. Сформулюйте визначення обставини як другорядного члена речення.

- З'ясуйте, на які питання відповідає обставина кожного виду за значенням. Перевірте себе за теоретичним матеріалом.

Обставина — це другорядний член речення групи присудка, що виражає характеристику дії, стану чи ознаки.

Обставини найчастіше можуть бути виражені:

1) прислівником: Здавна народ України славився своєю гостинністю. (Л. Кожуховська);

2) іменником: Коли над Дніпром зводився монумент князеві Володимиру — хрестителю Русі, побожні кияни дивувалися;

3) синтаксичним або фразеологічним словосполученням: Якийсь час справа просувалася успішно. Брати жили, як то кажуть, душа в душу.

За значенням обставини поділяють на вісім видів.

Вид обставини

На які питання відповідає

Приклад

Способу дії

як?

яким способом?

Звичаї об'єднують окремих людей в один народ, в одну націю. (О. Воропай)

Міри і ступеня

наскільки? якою мірою?

У хаті ще більше потемніло. (Панас Мирний)

Місця

де? куди? звідки?

На скелястих берегах річки Кам'янки росло кілька десятків верб, в'язів, поодинокі липи та дикі груші. (П. Позняк)

Часу

коли? як довго? відколи? доки?

Урочисте відкриття парку «Софіївка» відбулося у травні 1802року.

(П. Позняк)

Причини

чому? від чого? через що? з якої причини?

Од хвилювання Тетяна не могла спокійно говорити. (С. Васильченко)

Мети

з якою метою? для чого? нащо?

Сюди за щастям я забрів. (В. Сосюра)

Умови

за якої умови? у якому разі?

Без вітру не родить жито. (М. Сом)

Допусту

незважаючи на що?

Наперекір утискам царського двору Остап Вересай першим серед українських кобзарів вийшов на світову арену. (В. Скуратівський)

У словосполученні обставина, виражена іменником з прийменником, пов'язана з головним словом зв'язком керування (зазирнути за двері, тихо в лісі), а обставина, виражена прислівником,— зв'язком прилягання (зазирнути всередину, тихо навкруги).

130

Видатні українці. Мовознавче дослідження. Прочитайте текст мовчки. Визначте тему й основну думку його. Спишіть, підкреслюючи обставини. Усно з'ясуйте вид та спосіб вираження їх.

Становлення науки в Україні в середині XIX сторіччя відбувалося багатопланово, але з явним випередженням гуманітарних дисциплін. Поряд з історією й фольклористикою на передові рубежі світової науки вийшла українська філологія. Найавторитетнішим її представником був Олександр Потебня, якого однаковою мірою можна вважати і мовознавцем, і філософом.

Народився Олександр Потебня на Сумщині. Закінчивши гімназію на відмінно, вступив на юридичний факультет Харківського університету, але наступного року перейшов на історико-філологічний. Закінчивши університет, Потебня працював в одній із харківських гімназій, але потім усе ж повернувся до університету для наукової праці.

Основні дослідницькі інтереси молодого вченого були зосереджені в царині слов’янознавства й викликали великий громадський інтерес. На той час гостро дискутувалося питання про місце українців у слов’янській спільноті.

(За Л. Семакою)

- До виділених слів і словосполучень доберіть синоніми. Дослідіть, чи зміниться при цьому вид обставин за значенням.

131

Спишіть речення. Назвіть фразеологізми, визначте їхню синтаксичну роль. Назвіть вид обставин. Замініть фразеологічні звороти синонімічними словами (словосполученнями) з довідки.

1. Дивись, інший і не дурний, а в нього через пень-колоду виходить. (М. Стельмах) 2. Нехай впаде він, безсилий, на великій дорозі життя, він кричатиме проти байдужих на всіх перехрестях. (П. Колесник) 3. Ти візьми їх до рук, так візьми, щоб і не тиснули. (Ю. Яновський) 4. Після третіх півнів Гнат бережно відчинив хатні двері й вийшов. (М. Стельмах) 5. Він на півслові обірвав пісню. (М. Коцюбинський) 6. Дівчина сподобалася йому з першого погляду. (О. Гончар) 7. Училася вона так собі і завжди клянчила, щоб їй підказували. (О. Гончар) 8. Повість захоплює гострим сюжетом, її читають на одному подиху. 9. Я обома руками голосую за це рішення. Довідка: цілком, на світанку, недбало, посередньо, легко, скрізь, раптово, відразу ж, надзвичайно сильно.

Складіть речення так, щоб подані фразеологізми були вжиті в ролі обставин. Визначте вид обставин.

Як один день, з діда-прадіда, з дня на день, як грім з ясного неба, зверху донизу, за тридев’ять земель, до останньої крихти.

132

Мудрість народна. Відновіть прислів'я та приказки, уставивши замість крапок обставини з довідки. Схарактеризуйте обставини, скориставшись планом.

1. Мудрий бездумному … вступається. 2. Розумному чоловік учиться … . 3. Не вчися розумному … , але … . 4. Усяк розумний … : один … , а другий … . 5. Людське око бачить … . 6. Око бачить … , а розум … . 7. Не суди … , суди … . 8. Розумну річ … й слухать.

Довідка: до старості, приємно, спершу, далеко, увесь вік, по одежі, по-своєму, з дороги, до смерті, потім, глибоко, ще дальше, по уму.

- Зробіть синтаксичний розбір першого речення. Схарактеризуйте головні члени речення.

План характеристики обставини

1. Виділіть у реченні обставину (підкресліть її).

2. З'ясуйте, з яким членом речення вона пов'язана й на яке питання відповідає.

3. Назвіть вид обставини.

4. Визначте спосіб вираження обставини.

133

Поширте подані обставини відповідно до виду, зазначеного в дужках. Назвіть спосіб вираження обставин.

1. Дружбу оцінюють … (міри і ступеня; часу; місця). 2. Героїзм людини виявляється … (часу; способу дії; умови; допусту). 3. Марічка не могла говорити спокійно … (причини; часу; умови).

- Чи можна вважати змодельовані речення граматичними синонімами? Свою думку обґрунтуйте.

134

Мовознавче дослідження. У яких конструкціях виділені слова є обставинами, а в яких — додатками? Свій вибір обґрунтуйте. Визначте спосіб вираження обставин і додатків.

Це трапилося (де? на чому?) на дорозі; твір написано (де? поза чим?) поза межами рідного краю; записувати рядки (де? на чому?) на аркушах паперу; ця книга є настільною для кожного українця (як довго? упродовж чого?) впродовж багатьох десятиліть; життя поета простежується (де? у чому?) у його ліриці; письменник спробував прозирнути (куди? у що?) у своє майбутнє; фасади будинків (де? на чому?) на Хрещатику прикрашено фігурами різних тварин; твори Оксани Петрусенко ввійшли (куди? до чого?) до золотого фонду української музичної культури.

Із секретів синтаксису

В окремих випадках складно розмежувати обставини та додатки, виражені іменниками у формі непрямих відмінків. У такому разі варто звертати увагу на лексичне значення самого іменника.

Порівняйте: (Де?) На високому вокальному небосхилі України сяє зіркою першої величини ім'я Оксани Петрусенко. — Минуть ще роки, перш ніж з'явиться ім'я Оксани Петрусенко (на чому?) на афішах Київського театру опери та балету. (В. Туркевич)

135

Складіть речення так, щоб подані слова були: 1) головними членами (під метом або присудком); 2) обставинами. З'ясуйте вид обставин. Обміняйтесь зошитами й перевірте роботу.

Історія, молодість, життя, свято, щирість.

□ Комунікативний практикум

136

Як ви розумієте вислів «Мудрий не все каже, що знає, а дурень не все знає, що каже»? Складіть і розіграйте діалог дискусійного характеру з теми «Яку людину можна вважати мудрою?». Уведіть у репліки діалогу обставини, різні за значенням.

Подумайте і дайте відповіді

1. Який другорядний член речення називають обставиною?

2. Якими частинами мови можуть бути виражені обставини? Наведіть приклади.

3. На які групи за значенням поділяють обставини? До кожної групи доберіть власні приклади.

4. Яким типом синтаксичного зв’язку обставина пов’язана з означуваним словом? Доведіть це на прикладах.

Домашнє завдання

137

Прочитайте. Виконайте одне із завдань.

А. Знайдіть у реченні обставини й визначте вид їх. З'ясуйте, з яким членом речення вони пов'язані. Спишіть, замість крапок уставляючи обставини різних видів. Поясніть лексичне значення виділених слів.

Разом із поетичним талантом в українського філософа й ученого Григорія Сковороди проявляються й риси аскета: їв він … ввечері, уживав … овочі та молочні страви, м’яса та риби … не їв, спав лише чотири години на добу, прокидався до схід сонця, лягав опівночі й при цьому … завжди був веселий, бадьорий, рухливий, помірний, добродушний і поштивий… (За Д. Яворницьким)

Б. Про які ще факти з життя Григорія Сковороди вам відомо? Скористайтесь за потреби довідковою літературою. Висловіть власне ставлення до життєвих принципів філософа у формі невеликого твору, використовуючи обставини, різні за значенням.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити