Підручник Українська мова 8 клас - М. І. Пентилюк - Ранок - 2016 рік

Синтаксис. Пунктуація

Просте речення. Двоскладне речення. Головні і другорядні члени речення

§ 14 Порівняльний зворот

138

Виразно прочитайте уривок із вірша Івана Гнатюка «Хата». Визначте основний мотив поезії.

То не прамати, гей, то отча хата

З долівкою дзвінкою, наче мідь,

Увінчана підпорами, горбата,

Згиналась тут під клунками століть.

Жилось у ній нам просторо — з-за місця

Не знали ми незлагоди-хули,

Як первісники, збратаною міццю

Взаємно проникаючись, жили.

І хоч було нам скрутно, недоїжно,

Але, як пальці на одній руці,

Пліч-о-пліч в ній зростаючи суміжно,

Стискались ми в родиннім кулаці.

- Випишіть слова й сполучення слів, уведені в речення за допомогою сполучників як, наче. З'ясуйте, які слова пояснюють або конкретизують ці конструкції.

139

Мудрість народна. Відновіть прислів'я і приказки, дібравши потрібні за змістом порівняльні звороти з довідки.

1. Шануй учителя, … 2. У домі без книги, …, темно. 3. Книга — друг, без неї … 4. Голова без розуму, … 5. Догана мудрого більше коштує, …

Довідка: як без вікон, ніж похвала дурного, як ліхтар без свічки, як свого родителя, як без рук.

Порівняльний зворот — це сполучення слів, що конкретизують, дають додаткові відомості про предмет, дію, ознаку. Він стоїть переважно після того або перед тим членом речення, який пояснює. Наприклад: І я співаю, наче в сні, про сльози в рідній стороні, і голос мій, як сурми мідь, не може битва заглушить. (В. Сосюра)

Порівняльний зворот приєднується до головного чи другорядного члена речення за допомогою сполучників як, мов, мовби, наче, неначе, начебто, нібито, буцімто та ін. Проте порівняння може бути виражене не лише порівняльним зворотом, але й іменником у формі орудного відмінка. Наприклад: А серденько соловейком щебече та плаче. (Т. Шевченко) Біжать хмаринки кудись отарами й табунами, розгойдуючи по землі хвостатими тінями. (С. Васильченко) Порівняйте: А серденько щебече та плаче, як соловейко. Біжать хмаринки кудись, немов отари й табуни.

На письмі порівняльні звороти виділяють комами: Посеред саду тополя вигналась у височінь, як дівчина-підліток. (Є. Гуцало) Мов бриль, красується тугий шапкастий боровик біля старої сосни. (М. Стельмах) На цьому дереві розцвіла червона, гаряча, як вогонь, квітка. (О. Донченко) Порівняння використовують майже в усіх стилях мовлення. Стилістична роль порівняльних зворотів у художньому тексті полягає у виділенні якоїсь особливості предмета чи явища, яка є дуже яскравою в того предмета, з яким порівнюється явище. Порівнювати можна все — живе і неживе, фізичне і психічне, конкретне і абстрактне.

140

Спишіть, розставляючи потрібні розділові знаки. Підкресліть слова, яких стосуються порівняльні звороти.

1. Листя немов заграва так і тремтить. (В. Сосюра) 2. Скільки ніс я для тебе тривог і тепла, але ти як весна стороною пройшла. 3. Палає місто мов дивний храм. 4. Осінній вечір морозом дихав, у небі місяць немов п’ятак… 5. Хай мене немов пилину носить доля по землі. 6. Любов як сонце світу відкриває безмежну велич людської краси. 7. Я тут один мов у чужому краї ніхто мене як друг не привіта. (Із творів В. Симоненка)

- Поясніть лексичне значення виділеного слова. За потреби скористайтесь тлумачним словником у кінці підручника.

- Яку роль виконують порівняльні звороти в мовленні?

Пунктограма

«Виділення порівняльних зворотів комами»

141

За поданими початками складіть речення, ускладнені порівняльними зворотами. Поясніть розділові знаки.

1. Могутній Дніпро несе свої води, … 2. Київ не такий стародавній, … 3. Міста мають дати своїх народжень, … 4. Наша планета оповита невидимими шляхами, … 5. Для нас Земля безмежно дорога, … 6. Я люблю своє місто, … 7. Серед океану лісів, …, яскравими барвами виграють полонини.

Гра «Хто більше?»

142

Об'єднавшись у групи, наведіть приклади речень, щоб порівняльний зворот стояв: 1) на початку речення; 2) у середині; 3) у кінці. Поясніть розділові знаки.

143

Мовознавче дослідження. Замініть виділені слова порівняльними зворотами, відновлюючи таким чином рядки з поезій. Поясніть наявність коми перед порівняльними сполучниками.

1. І сам цвіту — ридаю росою… 2. Женуть вітри буйними турами. 3. Проміннями схід ранить ніч мечами. (Із творів П. Тичини) 4. Минає день за днем в красі одноманітній низкою журавлів… 5. Молодість твоєї сміливості клекотіла грозою. 6. Павутинням в пам’яті плелись ті друзі. (Із творів М. Рильського)

- Порівняйте й зробіть висновок: чи завжди можна замінити іменники у формі орудного відмінка з порівняльним значенням на порівняльні звороти.

Із секретів синтаксису

Запам'ятайте! Коми не ставимо, якщо:

1) порівняльний сполучник входить до складу простого присудка: У тих місцях, де ніби жив колись старий Чарнамай, виросло над ручаєм товсте стебло. (О. Донченко);

2) порівняльний сполучник входить до складу складеного іменного присудка: Галявина була як райдужне око старого лісу. (О. Донченко);

3) порівняльний сполучник входить до складу фразеологічного звороту: Він говорив як по писаному;

4) зворот, уведений у речення за допомогою сполучника як, має значення «у ролі кого, чого»: Іван Франко як справжній учений мав широке коло всебічного знання. (Г. Величко).

144

Замініть виділені слова фразеологізмами з довідки. Складіть і запишіть речення. Доведіть, чи потрібна кома перед сполучниками як, мов.

Пам’ятати невиразно; швидко виростати; зненацька приголомшити; почуватися вільно; Василь дуже вродливий; видно дуже чітко; ходити дуже повільно.

Довідка: як грім серед ясного неба; як намальований; мов у тумані; як гриби після дощу; як черепаха; як у себе вдома; як на долоні.

- Підкресліть головні члени в побудованих реченнях.

145

Слово-диво. З поданими фразеологізмами складіть речення. Поясніть відсутність коми перед сполучником як.

Як маку, як ніч, як не своїми ногами, як по нотах, як обухом по голові, як один, як свої п’ять пальців.

- Установіть відповідність між фразеологізмами та поданими словами. Чи однакова синтаксична роль фразеологічних зворотів і синонімічних слів?

Багато, досконало, без утруднень, одностайно, смутний, сильно, невпевнено.

146

З поданими сполученнями слів складіть по 2 речення, щоб перед сполучником: 1) потрібно було ставити кому; 2) не потрібно було ставити кому.

Зразок. Очі випромінюють добро і ласку, як зорі золоті. — Очі як зорі золоті. Як яблуня в цвіту, наче книги, немов перлини, мов ясний день, як друг, як ластівки на сонці.

147

Мовознавче дослідження. Прочитайте. У яких реченнях порівняльні звороти потрібно виділяти комами? Випишіть речення, у яких перед порівняльними сполучниками кому не ставимо. Свій вибір обґрунтуйте за допомогою правил.

1. Щось ласкаве, тепле як ті світлі сльози покотилося Тимкові в душу. (М. Стельмах) 2. Соняшники — мов кулі жовтого вогню. 3. Соняшники піднялися над землею і своїм легким полум’ям наче й тебе окрилюють, підносять. (Є. Гуцало) 4. А за березами кошлатиться хатка, де сивий сон мов дід, де сивий дід мов сон. (М. Стельмах) 5. Корінчики цієї чудодійної рослини немов увібрали в себе дивовижну силу. (Є. Шморгун) 6. Тепер земля під ногами була тепла, ласкава як дихання паруючої ріки. (М. Стельмах)

- Доведіть, що подані речення належать до художнього стилю. Які художні засоби в них використано?

148

Прочитайте уривок із вірша П. Тичини. Дослідіть, чи мають порівняльне значення виділені словосполучення.

Плили хмарини, немов перлини…

Їх вид рожевий — уста дитини!

Набігли тіні — і. ждуть долини.

Пробігли тіні — сумні хвилини:

Плили хмарини чужі, далекі.

- Запишіть, додаючи до виділених словосполучень сполучник як. Поставте розділові знаки.

□ Комунікативний практикум

149

Складіть твір-опис місцевості, використовуючи порівняння. Поясніть розділові знаки в реченнях із порівняльними зворотами.

Подумайте і дайте відповіді

1. Що називають порівняльним зворотом?

2. Назвіть граматичні форми вираження порівнянь. Наведіть приклади.

3. Наведіть приклади використання порівняльних зворотів у науковому й художньому стилях. Чи однакова роль цих порівнянь?

4. Як виділяють порівняльний зворот в усному мовленні й на письмі?

5. За яких умов перед порівняльним сполучником кому не ставимо? Відповідь проілюструйте власними прикладами.

6. Яка роль порівнянь у художньому мовленні?

Домашнє завдання

150

Виконайте одне із завдань.

А. Випишіть із підручника фізики (хімії, математики) 3-4 визначення понять, у яких кому перед сполучником як ставити не треба.

Б. Випишіть із художньої літератури 5-6 речень із порівняльними зворотами. Дослідіть, з якою метою автор використовує їх.

Синтаксичний розбір простого двоскладного речення

План

1. З'ясуйте вид речення за метою висловлювання (розповідне, питальне, спонукальне).

2. Назвіть вид речення за емоційним забарвленням (окличне, неокличне).

3. Виділіть граматичну основу й доведіть, що речення просте двоскладне.

4. Схарактеризуйте головні члени речення — підмет і присудок.

5. Визначте вид речення за наявністю другорядних членів (поширене, непоширене).

6. Знайдіть другорядні члени (якщо є). Схарактеризуйте спочатку другорядні члени речення групи підмета, потім — групи присудка.

Зразок усного розбору

Природа й досі залишається для нас загадкою. (М. Дмитренко)

Речення за метою висловлювання — розповідне; за емоційним забарвленням — неокличне; за кількістю граматичних основ — просте; за будовою граматичної основи — двоскладне; за наявністю другорядних членів — поширене.

Підмет природа відповідає на питання що?, означає предмет, виражений іменником у формі називного відмінка. Присудок залишається загадкою відповідає на питання якою вона є?, означає ознаку, складений іменний, виражений дієсловом-зв’язкою залишається та іменною частиною — іменником загадкою у формі орудного відмінка однини.

Зразок письмового розбору

Природа й досі залишається для нас загадкою. (М. Дмитренко)

Речення розповідне, неокличне, просте, двоскладне, поширене.

151

Прочитайте текст. Доведіть, що висловлювання належить до художнього стилю. Яке речення за будовою є «зайвим»?

Цілими днями Улянка блукала в лісі. Її вабив таємничий Одудів яр. Любила лежати дівчинка у високій траві на галявині. Ця галявина була як райдужне око старого лісу. Лежала дівчинка на галявині, і полуденна спека пашіла млістю й духом нагрітого листя. Вона відчувала себе маленькою хазяйкою в цьому лісі! (За О. Донченком)

- Зробіть синтаксичний розбір простих речень, користуючись планом.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити