Підручник Українська мова 8 клас - М. І. Пентилюк - Ранок - 2016 рік

Синтаксис. Пунктуація

Просте речення. Двоскладне речення. Головні і другорядні члени речення

ЗАПИТАННЯ й ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ

I. Дайте відповіді на запитання.

1. Чому підмет і присудок називають головними членами речення?

2. Яку роль відіграють головні члени в реченні?

3. Наведіть приклади складених іменних присудків, у яких іменна частина виражена різними частинами мови.

4. Назвіть основні правила вживання тире між підметом і присудком. Наведіть приклади речень, у яких між підметом і присудком тире не ставимо.

5. Доведіть, що поєднання слів широкий степ є словосполученням, а Степ широкий — реченням.

6. Що позначає означення? Які види означень ви знаєте? Наведіть приклади.

7. Як називають образне означення в художньому мовленні? Яка його стилістична роль? Відповідь проілюструйте прикладами.

8. Чому, на вашу думку, прикладка є різновидом означення? Назвіть основні правила написання прикладок.

9. Який другорядний член речення називають додатком?

10. Які види обставин вам відомі? Якими частинами мови вони можуть бути виражені? На які питання відповідають?

II. Яким членом речення є порівняльний зворот? Коли його не виділяють комами?

12. Які другорядні члени речення можуть належати до групи підмета й до групи присудка, а які — лише до групи присудка? Доведіть це на прикладах.

II. Виконайте завдання.

I рівень

1. Укажіть речення, у якому перед порівняльним зворотом потрібно поставити кому.

А Національне минуле служить нам ніби для перевірки того, хто ми є. (Г. Лозко)

Б Спогади докучливі як нежить… (В. Симоненко)

В На гіллі рясному цвіт немов сніжинки. (В. Сосюра)

Г Національна гордість проявляється як щось природне для всієї нації. (Г Лозко)

II—III рівні

2. Прочитайте текст. З’ясуйте його стильову належність. Випишіть граматичні основи речень. Схарактеризуйте підмет і присудок. Зробіть повний синтаксичний розбір першого речення.

За своїм змістом вітальні формули в різних етномовних спільнотах різноманітні. Проте всім вітанням властиве однакове етикетне спрямування: засвідчити увагу до людини, ґречне ставлення до неї, побажати їй чогось доброго тощо.

Українська мова багата на вітальні формули. Вислови Доброго ранку! Доброго дня! Доброго вечора! є стилістично нейтральними. Їх у відповідну пору дня можуть уживати адресанти всіх категорій до адресатів будь-якого соціального статусу.

Стягнене Добридень! у літературному мовленні нині ми вживаємо рідко, а Добривечір! майже вийшло з ужитку. Із таких стягнених в одне слово етикетних словосполучень залишилося тільки Добраніч!

(Я. Радевич-Винницький)

3. Поширте подані речення другорядними членами, визначивши спосіб морфологічного вираження їх. В одне з речень уведіть порівняльний зворот.

1) Нація має звичаї. 2) Збереглося багато повір’їв. 3) Поставлено завдання.

IV рівень

Напишіть твір-опис краєвиду в художньому стилі, використовуючи художні означення, непоширені прикладки й порівняльні звороти.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити