Підручник Українська мова 8 клас - М. І. Пентилюк - Ранок - 2016 рік

Синтаксис. Пунктуація

Односкладні речення. Неповні речення

Речення як основна одиниця синтаксису надзвичайно багатогранне. Окрім двоскладних, ми виділяємо також речення односкладні, у яких достатньо одного головного члена — у формі підмета або присудка — для розуміння змісту висловленого.

Односкладні речення відрізняються від неповних: неповні речення, як правило, двоскладні з пропущеним головним або другорядним членом. Щоб не помилитися у визначенні типу речення, треба насамперед правильно виділити його граматичну основу.

§ 15 Односкладні речення. Означено-особове речення

152

Слово та мистецтво. Прочитайте текст. Визначте його стиль. Чи пригадуєте ви подібні епізоди з власного життя? Які слова з тексту найбільше характеризують батьківські почуття? Запропонуйте власний заголовок тексту.

ПРИЇХАЛА ДОНЕЧКА

З Людою я не бачився місяців зо три. Як поїхала в село до бабуні моя маленька донечка на початку літа, так і не бачився з нею. А вже ж осінь! Листя з кленів летить і лягає на тротуар під ноги, а мені здається, що це Людчині пустощі, що це те саме кленове листячко, яке ще минулого року наносила вона до кімнати і встелила ним підлогу.

І я не йду — біжу на вокзал. Мав би крила — летів. Вийшов на перон, озираюся: людей сила-силенна.

Спізнився. Постояв трохи в роздумі. Так прикро! Дуже ж хотілося зустріти мою вихрясту білявочку, мою пустотливу донечку! Але ж не приїхали, думаю собі, інакше чекали б на мене.

Вертаюсь додому.

— Де ти, татку, ходиш? — лунає в коридорі дзвінкий голос.

Я ж так за ним скучив!

Маленьке тільце пригорнув до грудей. Пахощі линуть від білявої голівки, такі рідні, солодкі! Пахощі мої любі! Рідні рученята, ласкаві! Вони обвилися навколо шиї та так горнуть до себе, так ніжно тремтять. А голубі очі, мов крихітки неба, палають у дитячому захопленні і близько прихиляються до моїх, заглядають у саму глибінь душі.

— Доню моя!

(О. Сизоненко)

- Один учень виписує речення з двома головними членами, другий — з од- XX ним головним членом.

- У кожному реченні підкресліть граматичну основу. Як називаються речення з двома головними членами? З одним? Скориставшись поданим нижче теоретичним матеріалом, визначте тип таких речень.

- Які з виділених у тексті односкладних речень поширені, а які ні? Свою думку аргументуйте.

Прості речення за наявністю в них головних членів речення поділяємо на двоскладні та односкладні.

Односкладне речення — це такий тип простого речення, у якому наявний лише один головний член (у формі підмета або присудка). Такий головний член не тільки називає якийсь предмет, дію, явище навколишньої дійсності, а й виражає відношення до дійсності, набираючи певної граматичної форми та відповідної інтонації. Наявність одного головного члена речення не створює враження неповноти речення, а є особливістю його будови. Наприклад: Ох і чудесно, ох і прекрасно вітали. (О. Ковінька)

Односкладні речення поділяють на означено-особові, неозначено-особові, узагальнено-особові, безособові, називні.

Односкладні речення можуть бути поширеними (Високі айстри, небо синє, твій погляд милий і ясний. (М. Рильський) Люблю зими пейзаж холодний. Сьогодні співають нових пісень. Лежачого не б'ють! На полі ярові засіяно.) та непоширеними (Канікули. Радість. Світає. Викликали? Ох і співають же!).

153

Розгляньте таблицю й з'ясуйте, чим можуть виражатися головні члени в односкладних реченнях. На які види поділяються односкладні речення з головним членом у формі присудка?

Способи вираження головних членів односкладних речень

Вид односкладного речення

Головний член

Способи вираження головного члена

означено-особове

у формі присудка

дієслово у формі I чи II особи однини та множини теперішнього або майбутнього часу дійсного способу; наказового способу: За правду, браття, єднаймось щиро. (Леся Українка)

неозначено-особове


дієслово III особи множини теперішнього або майбутнього часу чи у формі множини минулого часу: У нас проханих не люблять. (М. Стельмах)

узагальнено-особове


дієслово II особи однини теперішнього або майбутнього часу: Хліб-сіль їж, а правду ріж. (Нар. творч.)

безособове


безособове дієслово: Вечоріє; особове дієслово в безособовому значенні: Пахло чебрецем, свіжою травою. (А. Шиян); дієслівні форми на -но, -то: Небо вкрито хмарами;

інфінітив, незалежний від інших членів речення: Як же мені не любить руки твої золоті!

(В. Сосюра);

присудкові слова (треба, можна): Не можна затуляти сучасним життям життя тисячоліть. (В. Чумак);

слово нема (немає): Козацькому роду нема переводу;

прислівники з якісно-оцінним значенням:

І знов тихо в хаті. (М. Коцюбинський)

називне

у формі підмета

іменник у називному відмінку або іменне словосполучення: Темна ніч. Шляхи. Діброва. (А. Малишко)

- Складіть по одному реченню кожного типу. Накресліть їх схеми. З'ясуйте, що означає головний член речення. Поміркуйте, у текстах яких стилів можуть уживатися ці речення.

Означено-особове — це односкладне речення, у якому головний член називає дію, ознаку, стан чи процес, що здійснюється мовцем або стосується мовця. Головний член (у формі присудка) у таких реченнях виражений:

1) формою дієслова I особи однини або множини дійсного способу теперішнього чи майбутнього часу та I особи множини наказового способу: Цілую всі ліси. (Л. Костенко); Сміло гляньмо долі в вічі. (П. Грабовський);

2) дієсловом II особи однини й множини дійсного способу теперішнього або майбутнього часу та наказового способу: Пригадай собі голос матері, як хочеш почути совість. (Д. Павличко); В труді творіть життя красу. (П. Тичина).

Означено-особові речення вживають у художньому та публіцистичному стилях: Чи пам'ятаєш дні ті гарні, ясні, коли всміхалось сонце, грало море? (М. Вороний); Працюють на землі важко, щоденно. (З газети)

154

Прочитайте, укажіть тип односкладних речень.

1. Люблю пісні мойого краю. (Леся Українка) 2. Боюсь безлюддя вулиць велелюдних, самотності в життєвому бою, суцільної святковості без буднів і крапки без продовження — боюсь. (І. Муратов) 3. Вигострю, виточу зброю іскристу, скільки дістане снаги мені й хисту. (Леся Українка) 4. Рости, живи і знай, що людська мисль, що людська творчість — це найбільша мука. (М. Рильський) 5. І знов лечу. (Т Шевченко)

- Перебудуйте односкладні речення на синонімічні двоскладні. Чи завжди доречною буде така заміна?

Із секретів синтаксису

В означено-особових реченнях особа бере участь у мовленнєвій ситуації, тобто це мовець або слухач: Прокидаюсь у незрозумілій тривозі. (М. Коцюбинський); Правді в очі дивіться прямо, не одводьте погляду вниз. (В. Симоненко)

Головну увагу в таких реченнях зосереджено не на виконавцеві, а на самій дії.

155

Уявіть, що ви приїхали з далекого міста чи країни, де відпочивали. Складіть розповідь про враження від побаченого, уживаючи означено-особові речення. Поміркуйте, у якому стилі буде ваша розповідь.

- Зробіть синтаксичний розбір одного з використаних вами означено-особових речень.

Комунікативний практикум

156

Складіть діалог про те, як ви зустрілися з колишнім учителем вашої школи. Використайте поширені та непоширені односкладні речення.

Подумайте і дайте відповіді

1. Які речення називаємо двоскладними? односкладними?

2. Які типи односкладних речень за наявністю головних членів ви знаєте?

3. Дайте визначення означено-особових речень. Чим виражено в них головний член речення? Наведіть приклади.

4. Яку роль виконує особа в означено-особових реченнях?

5. Доведіть, що односкладні речення можуть бути як поширеними, так і непоширеними. Наведіть приклади.

6. У яких стилях уживаємо означено-особові речення? Наведіть приклади.

Домашнє завдання

157

Виконайте одне із завдань.

А. Складіть діалог про заплановану в найближчі канікули подорож. Використайте якомога більше означено-особових речень.

Б. За поданою схемою складіть розповідь про види речень за будовою граматичних основ. Наведіть власні приклади.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити