Підручник Українська мова 8 клас - М. І. Пентилюк - Ранок - 2016 рік

Вступ

§ 1. Мова — найважливіший засіб спілкування, пізнання і впливу

1

Прочитайте текст мовчки. Визначте його стиль і жанр. Доберіть заголовок.

З раннього дитинства і до глибокої старості людина невіддільно пов’язана з мовою. Це єдине знаряддя, що вивищує людину над світом, робить її нездоланною в пошуках істини. Розпочинається прилучення дитини до краси рідної мови з милих бабусиних казок і материнської колискової пісні. Кожен день дає нам урок пізнання. І завжди і скрізь наш учитель — мова.

Усі діяння наші, думи і сподівання закріплюються в слові. Слово — наше найзіркіше око, наймогутніша сила.

За допомогою слова ми проникаємо в думи й почуття, які хвилювали людей за тисячоліття до нас. Також можемо звернутися до далеких нащадків і передати їм у слові найсокровенніше. Слово — найвірніший посланець із минулого в сьогодення та із сьогодення у прийдешнє. Завдяки його могутності не замулюється людський досвід. Це схованка мудрості й невмирущості народу.

(За І. Вихованцем)

- З'ясуйте значення виділених словосполучень. Як вони характеризують нашу мову? Побудуйте розповідь про мову, використавши їх як ключові слова.

- Поміркуйте, що автор хотів довести в останньому реченні. Аргументуйте свої міркування прикладами.

2

Слово-диво. Прочитайте виразно уривок із вірша Степана Литвина. Який заголовок ви дібрали б до нього? Аргументуйте свій вибір.

Люблю, мов сонце, материнську мову,

Вселюдську мудрість мова осяга.

Грінченко й Даль ведуть у даль чудову.

О словників жага, віків снага!

А слово і голубить, і карає,

А слово і вбиває, й воскреша…

Ти, мово,— море, небо неокрає,

Несмертність наша, правда і душа.

Майну дитинства милими краями —

І серце незрівнянно защемить.

Щебече рідна мова солов’ями,

Гаями, наче молодість, шумить.

Народжена і жити, і вмирати,

Людина слів у вирій не бере.

Не вмре ніколи рідне слово Мати,

Найперше слово Мама не помре!

- Випишіть ключові словосполучення, що розкривають роль рідної мови в житті народу й кожного з нас.

- Доведіть, що виділені слова — омоніми, і з'ясуйте їхню роль у тексті. Назвіть синоніми й антоніми, які виконують емоційно-експресивну роль.

- Які думки виникли у вас під час читання поезії? Доведіть, що рідна мова впливає на розум і почуття людини та слугує засобом пізнання.

3

Мовознавче дослідження. Прочитайте текст. Доберіть до нього заголовок. Доведіть, що текст належить до наукового стилю.

Людина виокремилась зі світу, що її оточує, і піднялася над ним завдяки мисленнєвій і мовленнєвій діяльності, спілкуванню за допомогою виняткової системи — природної мови. Спілкування (комунікація) — особливий тип людської діяльності, поряд із діяльністю когнітивною (мисленнєвою), трудовою, ігровою та ін. Комунікація в суспільстві здійснюється за певними законами, у межах віками відпрацьованих моделей, усталених форм. Зв’язки мислення і мовлення втілюються передовсім у процесах породження і сприйняття мовлення, які, у свою чергу, відбуваються за певними мисленнєво-мовленнєвими законами і правилами.

Дія́льність

Спілкува́ння

Комуніка́ція

Моде́ль

Мо́влення

Ми́слення

Спілкування людей — складний процес взаємодії особистостей у конкретному часовому й просторовому вимірі. Будь-які стосунки людей із використанням мови мають багато спільних ознак…

Життя і діяльність суспільства неможливі без спілкування людей, оскільки воно є необхідною умовою будь-якої діяльності. Спілкування — одна з необхідних і всезагальних умов формування і розвитку суспільства й особистості.

(За Ф. Бацевичем)

- Запишіть ключові слова-терміни, що в рамці, і знайдіть їх тлумачення в словнику.

- Перекажіть текст, доповнивши його тезою «Мова — основний засіб спілкування». Аргументуйте власними прикладами.

4

Прочитайте висловлення видатних людей про мову. Прокоментуйте кожне з них. Чий вислів вам найбільше сподобався й чому? Що нового ви дізналися про мову?

1. Мова є річище, яким дух може котити свої хвилі з твердою впевненістю, що джерела, до яких його підводять, ніколи не всохнуть. (В. фон Гумбольдт) 2. Мова — це засіб формування, оформлення та існування думки: без називання нема думання, осмислення реальності. (В. Іванишин, Я. Радевич-Винницький) 3. Людина має схильність спілкуватися із собі подібними, тому що в такому стані більше почуває себе людиною. (І. Кант) 4. Слова мають величезну владу над нашим життям, владу магічну, ми зачаровані словами і значною мірою живемо в їхньому царстві. (М. Бердяєв) 5. Високої мовної довершеності досягає та людина, яка багато працює над мовою, прагне правильно говорити, виявляти в мовленні — усному та писемному — свою індивідуальність, усвідомлюючи, що «я є мова». (О. Сербенська) 6. Руйнування мови — основи національної культури — це вже не просто вина, а злочин держави перед народом. (А. Мокренко) 7. Господь домагається від кожної людини трьох речей: від душі — щирої віри, від мови — правди, від тіла — стриманості. (От. Григорій-пустельник)

- Доведіть правдивість останнього вислову. Наведіть свої аргументи.

- Доберіть синоніми до виділених слів і з'ясуйте їх значення.

Комунікативний практикум

5

Прочитайте текст за особами. Зверніть увагу на те, як один зі співрозмовників переконує іншого в правильності сполучуваності та вживання слів у мовленні. Чи можна зробити висновок: мова не тільки засіб спілкування, а й пізнання і впливу? Наведіть приклади-аргументи з тексту.

МІЛКА ТАРІЛКА І ДРІБНА МОНЕТА

— Може, в тебе є мілкі гроші, дай мені, будь ласка, на метро,— сказав Костя старшому братові.

— Мілких немає, є дрібні,— відповів той, дістаючи гроші.

— А що, хіба не все одно?

— Про гроші кажуть дрібні, а не мілкі.

— Не знаю, у нашому класі всі говорять мілкі гроші.

— Значить, неправильно.

— А як же знати, коли треба говорити мілкий, а коли дрібний? — спитав Костя.

— А так: дрібний означає «малий», «невеликий» (дрібні діти, дрібні гроші). А слово мілкий має значення «неглибокий» (мілка тарілка, мілка оранка). Якщо в тебе сумнів, який саме прикметник — дрібний чи мілкий — треба вживати з певним словом,— підстав синонім до кожного з них. Наприклад, до слів дощ, монета, власник не можна підставити слова неглибокий: вони не сполучаються з ним за змістом. Отже, не кажуть «мілкий дощ», «мілка монета», «мілкий власник». А прикметник невеликий своїм значенням підходить до цих слів, тому можна вжити його синонім дрібний. Наприклад, «І шумить, і гуде, дрібен дощик іде». Чув таку пісню?

— Але тарілка може бути мілка й водночас невеличка. Як же тоді?

— Зараз скажу. Мілка тарілка — неглибока. Але тарілки розрізняють ще й за розміром. Коли йдеться про невелику мілку тарілку, то чи можна сказати, що це «дрібна мілка тарілка»? Очевидно, таке «сусідство» небажане, краще назвати її маленькою мілкою тарілкою.

(Є. Чак)

- Доберіть синоніми до слів дрібний, мілкий. Скористайтеся довідкою.

Довідка: малий, плаский, дріботливий, плескатий, плоский, незначний, небагатий, мілкуватий, розмінний.

- Уявіть, що герой оповідання — Костя — запитав про особливості вживання слів мілкий і дрібний учителя української мови. Усно перебудуйте текст вправи на монолог-пояснення вчителя. Що від цього зміниться? Як учитель може зацікавити учнів, щоб домогтися засвоєння значень слів мілкий і дрібний? Зробіть висновок про роль обставин мовлення в спілкуванні.

6

Мудрість народна. Прочитайте прислів'я і приказки. Які поради щодо спілкування вони містять? Випишіть: один учень — позитивні поради, другий — застереження. Обміняйтесь зошитами й перевірте роботу.

1. Рана загоїться, зле слово — ніколи. 2. Слово не стріла, а глибоко ранить. 3. На велике діло — велике слово. 4. Ласкаве слово — ніби весняний день. 5. Наймогутніша зброя — слово. 6. Усе гине, та добре слово вічне. 7. Слова — як мед, а діла — як полин. 8. Добре слово краще, ніж гроші. 9. Умієш говорити — умій слухати. 10. Що маєш казати — наперед обміркуй. 11. Слово до слова — зложиться мова. 12. Умій вчасно сказати і вчасно замовкнути.

- Побудуйте міркування за змістом останнього вислову. Як ця порада впливає на діалогічне спілкування?

7

Подумайте і дайте відповіді

1. Чому мова — засіб спілкування, а мовлення — процес спілкування?

2. Як ви розумієте поняття спілкування (комунікація)?

3. Чи мовлення і спілкування одне й те саме? Якщо ні, то чому?

4. Яку роль відіграє рідна мова в розвитку особистості?

5. Коли і як ми впливаємо на співрозмовника?

6. Чи виявляється в спілкуванні рівень культури мовлення? Як саме?

7. Наведіть приклади мовних засобів впливу на людину під час спілкування.

Домашнє завдання

- Підготуйте розповідь у науковому стилі з теми «Мова — засіб мислення і спілкування». Використайте тексти попередніх вправ.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити