Підручник Українська мова 8 клас - М. І. Пентилюк - Ранок - 2016 рік

Синтаксис. Пунктуація

Односкладні речення. Неповні речення

§ 17 Безособове речення

168

Прослухайте текст. З'ясуйте його стиль, визначте тему, доберіть заголовок.

Погожого літнього дня можна довго милуватися лісовими пейзажами, втішатися чарівною красою озер, які відбивають у своїй дзеркальній гладіні небо, ліс і гори; можна годинами слухати пісні морського прибою чи, зійшовши на гору Ахун, захоплюватися незвичайними барвами заходу, що їх розкидає денне світило, перш ніж пірнути у води Чорного моря. Та жодне з цих прекрасних видовищ не може з такою силою вразити уяву й лишити такі яскраві незабутні враження, як краса й велич падаючих вод.

Чарівність і принадність водоспадів надихали багатьох поетів на створення ліричних та епічних творів.

Водоспади завжди приваблювали до себе людину своєю первозданною красою, величчю й надзвичайністю. Протягом багатьох віків вони були для людини цілковитою загадкою.

Водоспад — це природна фабрика енергії. Примусити її працювати на користь людині не так уже й важко. Не треба споруджувати високих гребель, щоб підняти воду, а потім скидати на лопаті турбін гідроелектростанцій. Досить тільки всю або частину падаючої води пустити по трубах, направити її до силової станції, і водоспад покірно виконуватиме потрібну роботу.

У Швейцарії, наприклад, таку роботу виконують майже всі природні водоспади. Багато таких станцій збудовано у Швеції та Норвегії.

Люди змушують працювати на себе навіть деякі великі водоспади, використовуючи цей дар природи.

(За О. Мурановим)

Па́даючі

Па́даючи

- Прочитайте слова в рамці, пригадайте написання дієприкметників та дієприслівників.

- Випишіть із тексту односкладні речення, з'ясуйте, чим виражений у них головний член речення.

Безособові речення — це односкладні речення, у яких головний член означає дію або стан, що сприймається незалежно від будь-якої діючої особи чи носія стану. Наприклад: Місяця не видно. (В. Винниченко)

Безособові речення вказують на стан природи, навколишньої дійсності, фізичний або психічний стан людини незалежно від самого виконавця й процеси, що виражають ставлення до повідомлюваного. Наприклад: Світало. (стан природи); Зробилося страшно. (психічний стан людини).

Головний член у безособових реченнях може бути виражений:

1) безособовими дієсловами: Світало по-березневому рано. (З. Тулуб);

2) особовими дієсловами в безособовому значенні. Такі дієслова мають форму III особи однини або форму середнього роду: Мені ввижається, як в тихім, ріднім колі старий дідусь навча своїх онуків. (Леся Українка) Вдарило, задзвонило, як на Великдень. (М. Куліш);

3) дієслівними формами на -но, -то: Там правильно записано;

4) неозначеною формою дієслова із заперечною часткою не: Не розірвать життя мого єднання. (В. Сосюра); Не злічити мені тих зірок. (В. Сосюра);

5) прислівниками добре, важко, холодно, болісно, жалко, важливо, журно, легко, лячно, славно, соромно, страшно, сумно, тепло, тихо, хитро, прикро, чутно разом із дієсловами було, буде, стало, стане або без них: Чутно плескіт у струмочку. (Леся Українка);

6) словами біда, гріх, жаль, лінь, сором, шкода, пора, час, можна, необхідно, (не)треба, (не)можливо, (не)сила, нема (немає): Та нині гріх замкнути в клітку вільну мисль. (І. Франко) І все на світі треба пережити. (Л. Костенко) Тії землі забути нам не сила. (С. Крижанівський) У гаю, гаю Вітру немає. (Т. Шевченко);

7) неозначеною формою дієслова: Писати тільки правду. (О. Довженко) На прощання, милий брате, що сказать тобі. (П. Грабовський);

8) дієсловом бути у формі минулого та майбутнього часу із часткою не: Більше не було слів. (М. Коцюбинський) Серед цієї юрби не було сумних. (В. Підмогильний).

Головний член безособового речення може бути у формі складеного присудка. Наприклад: Почало світати. (Ю. Яновський) …Йому хотілось бути молодим. (Л. Костенко) На душі було гірко. (Л. Письменна)

169

Прочитайте речення, визначте їх вид та морфологічне вираження головного члена.

1. Снігом укрило ліси, поля. 2. У лісі зашуміло. 3. Мені не хочеться спати. 4. Нас нікому не здолати. 5. Хотілося побачити друга-одно- класника. 6. Повіяло осінніми холодами.

- Перебудуйте безособові речення на особові. Простежте, як змінилися структура та зміст речень. Чи можна вважати такі речення синтаксичними синонімами?

- Виділене слово розберіть як частину мови.

170

Мовознавче дослідження. Накресліть і заповніть таблицю, скориставшись теоретичним матеріалом. Запишіть заголовок таблиці.

Вид речення

Головний член речення

Способи вираження головного члена речення

Приклад

Односкладне безособове

У формі присудка- Розкажіть про способи вираження присудка в безособових реченнях. Наведіть власні приклади.

171

Прочитайте й запишіть речення.

1. Сонце заходило за далекий зубчастий небосхил. Вечоріло. Стало холодно. (В. Малик) 2. Кілька днів підряд мело колючим снігом. (В. Козаченко) 3. Розвиднілось. Умились ми, пішли. Холодно надворі було. (А. Тесленко) 4. Легко на серці старого садівника. (І. Цюпа) 5. Проти віку нема ліку. (Нар. творч.) 6. Треба було негайно вживати заходів. (О. Гончар) 7. Милосердними вам треба буть задля всього живого! (І. Франко) 8. Довершилась України кривда стара, нам пора для України жить! (І. Франко) 9. Уже мене пошарпано, всі квіточки загарбано. (Леся Українка) 10. Почало світати.

- З'ясуйте види поданих речень, способи вираження головного члена. Побудуйте схеми речень.

- Визначте синтаксичну роль виділених у реченнях слів та словосполучень.

Із секретів синтаксису

Необхідно розрізняти слова легко, біда, гріх, жаль, сором, час тощо, які виконують роль головних і другорядних членів двоскладного речення, та ці слова в ролі головного члена односкладного безособового речення. Порівняйте: Взяв її жаль, як почула вона, що Ганна плаче. (І. Нечуй-Левицький) — Ой жаль мені, ой жаль мені тої дівчиноньки. (Нар. творч.)

172

За схемою розкажіть про способи вираження головного члена в безособовому реченні.

Доберіть і запишіть приклади безособових речень до кожного зі способів вираження головного члена. Зробіть їх синтаксичний розбір. Проведіть взаємоперевірку виконаного завдання.

173

Спишіть речення. Визначте тему висловлювання, з якого його взято.

Несло то гілку рододендрона, то цупкий вінок з якихось дивовижних трав та альпійських квітів, досі не бачених нею, таких, що цвітуть лише там, високо в горах, у понадхмар’ї, де не буває й туманів, де сонце світить вічно. (За О. Гончаром)

- Доведіть, що це речення складне. Підкресліть головні члени, з'ясуйте, чим вони виражені. Визначте односкладні частини складного речення, з'ясуйте їх вид.

Культура мовлення. Де можливо, доберіть до односкладних речень синонімічні двоскладні. Як зміниться висловлювання?

174

Прочитайте, перепишіть. Визначте тему поетичних рядків.

Можеш вибирати друзів і дружину,

Вибрати не можна тільки Батьківщину.

Можна вибрать друга і по духу брата,

Та не можна рідну матір вибирати.

(В. Симоненко)

Тебе, маленьку, рідну, сивувату,

Дано навіки в серці пронести.

(А. Малишко)

Грудьми зустрічаєм підступність зміїну,

На виліт вбиваємо сталь у заброд.

Ми можем померти — не вмре Батьківщина,

Ми можем загинуть — не згине народ.

(М. Стельмах)

- Підкресліть головні члени речення, з'ясуйте, чим вони виражені, виділіть односкладні речення, з'ясуйте їх вид. Де можливо, доберіть до односкладних речень синонімічні двоскладні.

Культура мовлення. З'ясуйте вимову та написання слів у рамці. Доберіть до них антоніми й складіть із ними речення.

Вибира́ти

Застила́ти

Стира́ти

Гра «Хто більше?»

175

Пригадайте рядки з віршів українських поетів, що за будовою є односкладними безособовими реченнями. Запишіть їх і підкресліть головний член у кожному реченні. Поміркуйте, на що вказують ці речення. Зробіть їх синтаксичний розбір.

Комунікативний практикум

176

Складіть і запишіть діалог за темою «У незнайомому місті». Використовуйте односкладні речення з головним членом, вираженим неозначеною формою дієслова. Уживайте вислови: «Де знайти…?», «Кого спитати…?», «Як сказати… ?».

- Визначте граматичні ознаки головного члена односкладних речень.

Подумайте і дайте відповіді

1. Які речення називаємо безособовими?

2. На що вказують безособові речення? Що можуть виражати?

3. Чим може бути виражений головний член у безособовому реченні? Наведіть приклади.

4. Чи може головний член безособового речення бути у формі складеного присудка? Свою думку аргументуйте.

Домашнє завдання

177

Виконайте одне із завдань.

А. Розгляньте малюнок на с. 110 і доповніть зміст тексту описом водоспаду та краєвиду навкруг нього.

Б. Напишіть твір-опис із теми «Світає». Використовуйте односкладні безособові речення з головним членом, вираженим неозначеною формою дієслова.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити