Підручник Українська мова 8 клас - М. І. Пентилюк - Ранок - 2016 рік

Синтаксис. Пунктуація

Односкладні речення. Неповні речення

§ 19 Повне й неповне речення. Тире в неповному реченні

191

Видатні українці. Прочитайте текст за особами. З'ясуйте стиль і тип мовлення. Визначте його тему. У прямому чи переносному значенні вжито назву тексту? Доведіть свою думку.

СКУПИЙ ФІЛОСОФ

Не в царські палати, а в убогі хати на свою рідну Україну повернувся з іноземних університетів Григорій Сковорода. Кілька книг, окраєць хліба в торбині — всі пожитки мандрівного філософа. Переночує в добрих людей — і далі в дорогу вирушає освячувати темний народ глаголом правди.

— Чи не жалкуєш ти, Григорію, що стратив батьківські гроші й залишився голий-босий? — спитав його господар хати запорожець

Барилюк.

— Не хлібом єдиним ситі ми,— відповів мандрівний філософ.— Неспокійна душа наша, ніщо не вгамує її цікавість. Знань вона прагне. У кишені я жебрак, але в душі — чи не найбагатший в Україні!

— Кому потрібне таке багатство? Чи їстимеш із нього хліб? — доброзичливо, проте здивовано дивився на Григорія Сковороду селянин.

— Україні потрібне. Багато чого забрали у нас злі вороги. А те, що в голові… О, ні! Цей скарб не доступний жодній злодійській руці. А з кожним зустрічним добродієм я готовий поділитися.

Пам’ятник Г. Сковороді в Переяславі-Хмельницькому

— Може, і так,— погодився Барилюк.— Тільки поберіг би ти себе, ні вдень ні вночі спокою не маєш.

Григорій Сковорода замислився, перебираючи в пам’яті сторінки своїх рукописів. — Хоч духовно і багатий я чоловік, але в одному Бог мене обділив — у часі. Короткий вік людський. Отож доведеться скупитися на години та й менше спати…

(О. Паламарчук)

- Прочитайте виділені речення. Яких членів речення в них бракує?

Неповними називаємо речення, у яких пропущено один чи більше необхідних членів речення, які можна встановити з попереднього (наступного) речення або ситуації спілкування: Вони реготались, мов діти. Вона — тонко і дзвінко, як молода дівчина, він — грубше, передчасним баском двадцятилітнього парубка. (М. Коцюбинський)

192

Прочитайте смішинку. Про які риси українського народу вона свідчить?

— Скажіть, будь ласка, дядьку, чи є тут риба?

— Іще не знаю.

— А ви вже давно тут ловите?

— Та вже років зо два.

- Знайдіть у тексті неповні речення. З'ясуйте, які члени в них пропущені. До якого виду належать ці речення?

- Пригадайте відомі вам українські смішинки, жарти. Укладіть із них збірочку.

193

Прочитайте діалог. Доберіть до нього заголовок. Визначте тему й основну думку. Замініть повні речення неповними й навпаки там, де це можливо.

— Чи бачив ти колись тінь без місячної ночі?

— Я не бачив тіні без місячної ночі.

— Чи можеш ти впізнати чужу душу в темряві, пізнати, ким вона була, що вона діяла?

— Ні, я не можу впізнати чужу душу в темряві, пізнати, ким вона була, що вона діяла,— сумно відповів Гільгамеш.

— Чи знаєш ти, що бувають душі, які вже стали тінню за життя людини?

— І цього не знаю я,— сказав Гільгамеш і запитав: — А від чого це буває?

— Сказано тут, що душу людина втрачає від зневаги до інших і до себе, від страху і від жадоби, від непевності в собі…

(За Ю. Логвиним)

- Порівняйте подані та утворені речення. Які з них краще сприймаються? Зробіть висновок про використання неповних речень у мові.

- Зробіть синтаксичний розбір двох утворених речень (див. план на форзаці).

194

Мудрість народна. Прочитайте прислів'я та приказки. З'ясуйте їх значення.

1. Бджола жалить жалом, а людина жалить словом. 2. Вовка ноги годують, а мисливця ноги рятують. 3. Повний колос до землі гнеться, а порожній колос до гори пнеться. 4. Один розум добре, а два розуми краще. 5. Пташка красна своїм пір’ям, а людина красна своїм знанням.

- Утворіть із поданих речень неповні й запишіть їх. Доведіть, що їх зміст сприймається за контекстом.

- З'ясуйте правила вживання тире в неповних реченнях.

Якщо на місці пропущеного члена речення робиться пауза, то на письмі вона позначається тире. Наприклад: Жайворонок з'явився — до тепла, а зяблик — до холоду. (Нар. творч.)

Тире ставиться на місці пропущеного присудка:

1) якщо присудок пропущено, щоб уникати повторів: Лагідні слова роблять приятелів, а наклепи — ворогів. (Нар. творч.);

2) якщо речення зрозуміле без присудка (його відсутність посилює емоційний вплив речення, бо логічний наголос переходить на підмет або другорядний член): Для мене — цілий світ в твоїх очах. (І. Кочерга).

Якщо пропущено підмет або другорядний член речення, тире можна ставити й не ставити (за бажанням автора).

195

Мудрість народна. Прочитайте приказки та прислів'я. Поясніть, як ви їх розумієте.

1. Одним вухом почує — другим усе випустить. 2. Око бачить далеко, а розум — ще далі. 3. Колос повний до землі гнеться, а пустий — угору дереться. 4. Праця чоловіка годує, а лінь — марнує.

Пунктограма

«Тире в неповному реченні»

- Знайдіть неповні речення, визначте пропущені члени. Поясніть уживання тире.

- Напишіть невеликий твір за одним із висловлювань.

196

1. Ось і вечір знов. Заплющує повіки безсилий день. (Є. Маланюк) 2. У хаті — все як і колись було. Рушники над віконечками. На столі — біла полотняна скатертина, припорошена пилом. На ній — засохлий буханець. Хтось залишив для домового. (Р. Іванченко) 3. У кожного дня своя краса — у кожної людини своя правда. (Р. Іванченко) 4. І час далекий, і земля далека, а пам’ятаю все. Маленький двір, страпата стріха. На гнізді лелека задумався. В саду ласкавий мир. (В. Свідзинський) 5. На небі хмари. Все більш смеркає, і ніч безмежна, як світ, іде. (Олександр Олесь) 6. Весна — неначе

Із секретів синтаксису

Від неповних слід відрізняти незакінчені (обірвані) речення: Я був у бібліотеці, а ти… У такому реченні, на відміну від неповного, думка залишається незакінченою, установити відсутні члени неможливо.

Неповними можуть бути як двоскладні, так і односкладні речення:

— Він бігав за квітами для всієї нашої палатки,— вступилися за Світличного товариші.

— Знов за квітами? (О. Гончар)

Коли оце ж знов засумував. Засумував та й засумував. (Марко Вовчок)

Двоскладне речення з пропущеним головним членом залишається двоскладним: В покоях почулися легкі кроки, а трохи згодом стала Олена на порозі. Була одягнена в темний плащ, голову завила в чорну хустку, а під пахвою держала грубий звій нот. (О. Коби- лянська)

Односкладне речення, у якому немає підмета чи присудка, є повним, бо ці члени не передбачаються структурою речення: Люблю мандрувати по рідній країні. (І. Муратов)

Прочитайте, випишіть неповні речення. Доведіть, що односкладність та неповнота речення — різні його якості.

карусель, на каруселі — білі коні. Гірське село, в садах морель, і місяць, мов тюльпан, червоний. Стіл ясеновий, на столі слов’янський дзбан, у дзбані сонце… (Б.-І. Антонин)

Як різновид неповних речень в українській мові вживаються речення, у яких відсутні головні та другорядні члени речення й думку виражено за допомогою часток та вигуків, так звані слова-речення.

Такі речення виражають ствердження або заперечення, згоду чи незгоду, емоційну оцінку почутого. Наприклад: Так! Тепер не могло бути сумніву — жнива починаються. (Ю. Збанацький) А присягу забув? — Ні. (І. Франко) Геть! Не давайте йому слова. (О. Довженко)

Слова-речення вживаємо в діалогах.

Вигукові слова-речення можуть виражати різні емоції, спонукання до дії, етикетні формули: Га! Воно вже так довго не буде!.. (М. Коцюбинський) До завтра!

Ці речення часто сполучаються зі звертаннями.

В усному мовленні слова-речення виділяємо паузами, на письмі — комами, знаками оклику або (у середині речення) тире. Наприклад: Ні, я забуть тебе не міг. (В. Сосюра) Ов-ва! Які ж бо ви, Хомо. (М. Коцюбинський)

197

Прочитайте речення й перепишіть, виділяючи потрібними розділовими знаками слова-речення.

1. Даруйте вона, певно, щось нездорова. (Панас Мирний) 2. Ну що ж нехай хлопець змалку звикає до правди. (І. Цюпа) 3. О ні розлуки вічні, як вічний подих далини. (П. Воронько) 4. Так я вільний, маю бистрі вільні думи-чарівниці. (Леся Українка) 5. О-о Народ великий естетик. (Панас Мирний) 6. Ох та яке ж оце хороше!.. (Марко Вовчок)

- З'ясуйте, що виражає кожне слово-речення. Складіть із ними власні речення.

Із секретів синтаксису

Не слід плутати слова-речення Так і Ні з обставиною, що відповідає на питання як?, і підсилювальною часткою ні, яка вживається разом із тим чи іншим членом речення, заперечує його, але не відокремлюється. Порівняйте: Так, малий ще ти дуже… і Так треба було…

198

Прочитайте речення. Визначте, чим виступають у них виділені слова: реченням чи членом речення. Спишіть, ставлячи потрібні розділові знаки.

1. Ні я жива. Я буду вічно жити. (Леся Українка) 2. Нехай ні жар ні холод не спинить вас. (І. Франко) 3. Мовчи так подумають що ти розумний. (Нар. творч.) 4. Так я буду крізь сльози сміятись. (Леся Українка) 5. Так так справді це грають дерева коли вітер гойдає їхнє листя. (О. Іваненко) 6. Так молодо радісно і дзвінко. (В. Сосюра)

- Зробіть морфологічний розбір слова розумний.

Комунікативний практикум

199

Уявіть, що ви повернулися в минуле й зустрілися з Григорієм Сковородою. Про що ви б йому розповіли? Запишіть вашу розмову у вигляді діалогу. Назвіть неповні речення. Чи можна побудувати діалог без них?

200

Підготуйте разом з однокласником (однокласницею) повідомлення про типи неповних речень та вживання розділових знаків при них.

Подумайте і дайте відповіді

1. Яка різниця між повними та неповними реченнями?

2. Як відрізнити повні та обірвані речення? Наведіть приклади.

3. Чи залишається речення двоскладним, якщо в ньому відсутній якийсь член?

4. Повним чи неповним є односкладне речення, у якому немає головного члена? Аргументуйте свою думку.

5. Коли в неповних реченнях ставимо тире?

Домашнє завдання

201

Виконайте одне із завдань.

А. Випишіть із художньої літератури діалог із неповними реченнями.

Б. Складіть діалог на тему «Відвідини хворого товариша», використовуючи неповні речення.

Синтаксичний розбір неповного речення

План

1. Виділіть речення в тексті.

2. Укажіть вид речення за метою висловлювання, за інтонацією.

3. Визначте вид речення за будовою граматичної основи (двоскладне, односкладне).

4. Визначте вид речення за наявністю другорядних членів (поширене, непоширене).

5. Визначте вид речення за повнотою (наявністю чи відсутністю членів речення) (повне, неповне).

6. Укажіть, який член (члени) речення пропущено (головний, другорядний).

Зразок усного розбору

Хороша вода в степовій криниці. Свіжа. (М. Стельмах)

Речення розповідне за метою висловлювання, за інтонацією — неокличне; за будовою — просте, односкладне, непоширене, неповне; пропущено підмет і другорядні члени. Присудок складений іменний, іменна частина виражена прикметником, пропущене дієслово-зв’язка. Зміст речення встановлюється з попереднього.

Зразок письмового розбору

Хороша вода в степовій криниці. Свіжа. (М. Стельмах)

Розповідне, неокличне, просте, односкладне, непоширене, неповне, пропущено підмет і другорядні члени.

202

Зробіть синтаксичний розбір неповних речень із вправи 198, користуючись планом.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити