Підручник Українська мова 8 клас - М. І. Пентилюк - Ранок - 2016 рік

Синтаксис. Пунктуація

Речення з однорідними членами

Однорідні члени речення є важливим засобом увиразнення мови.

Якщо в реченні є однорідні члени, таке речення є ускладненим.

Ви докладніше вивчите цю тему, уже відому вам із попередніх класів: зможете визначати ряди однорідних членів, правильно ставити розділові знаки в реченнях з узагальнювальним словом, розрізняти однорідні та неоднорідні означення.

§ 20 Однорідні члени речення. Речення з кількома рядами однорідних членів

203

Прочитайте текст. Дайте відповідь на запитання, що в заголовку. Визначте основну думку й тип мовлення тексту. Доповніть висловлювання власними міркуваннями про психологію як науку.

ЩО ТАКЕ ПСИХОЛОГІЯ?

Термін «психологія» походить із грецької мови і в дослівному перекладі означає «наука про душу». У старих підручниках можна прочитати, що психологія — наука про психічні явища та процеси. Це визначення зрозуміле і для нефахівця, який із власного досвіду знає про такі процеси, як мислення, перебіг почуттів, переживання стану нерішучості тощо. Проте новітні визначення окреслюють предмет психології ширше і свідчать, що психологи вивчають не тільки те, що і як людина відчуває або як вона мислить, а й те, які вона робить рухи, що говорить, як маніпулює предметами під час праці або гри, тобто як вона діє у своєму фізичному й суспільному середовищі.

Тому деякі психологи твердять, що психологія — наука про поведінку людини й тварини. Або ще кажуть, що психологія вивчає людину як суб’єкт діяльності, причому діяльність розглядають у широкому розумінні цього слова — як активність, що виявляється і у видимих рухах, за якими можна спостерігати, і в оперуванні образами та символами предметів подумки.

(3. Петрасинський)

- Знайдіть однорідні члени речення й укажіть, за допомогою яких сполучників їх поєднано. Поясніть розділові знаки в реченнях з однорідними членами.

- З'ясуйте орфограми у виділених словах.

204

Мовознавче дослідження. Пригадайте вивчене про однорідні члени речення. Дайте відповіді на подані запитання.

1. Які члени речення називають однорідними?

2. Які члени речення можуть бути однорідними?

3. Які ознаки однорідних членів?

- Визначте вид однорідних членів речення з тексту вправи 203.

- Складіть висловлювання про однорідні члени речення в науковому стилі.

Однорідними називають члени речення, які відповідають на те саме питання, виконують однакову синтаксичну функцію і відносяться до одного й того самого члена речення.

Однорідними бувають головні й другорядні члени речення:

1) підмети: Парк прикрашали статуї, фонтани, альтанки. (П. Жур);

2) присудки: Він повернувся до своєї кімнати, пішов на кухню, засмажив рибу, потім ліг на ліжко, узяв книгу, довго читав і несподівано провалився в темряву, задрімав… (В. Собко);

3) додатки: Ціле літо дід Данило живе на пасіці в лісах, а увесь рік пахне вощиною, медом і травами. (М. Стельмах);

4) означення: Сонячне проміння врізується в прогалини незвичайно ясними, яскравими ударами. (М. Грушевський);

5) обставини: Спокійно, розважливо тече розмова. (О. Гончар).

Вимовляють однорідні члени речення з відповідною інтонацією:

1) переліку: Лелеки щовесни прилітали, виводили діток, знову відлітали. (В. Земляк);

2) протиставлення: Тужлива пісня зринає з сопілки, та не розважа сумного серця… (М. Коцюбинський).

У реченні може бути кілька рядів однорідних членів: Світло хвилями ллється з неба, сповняє повітря, несито пожира тіні на землі, заганя їх під дерева, кущі, у гущину. (М. Коцюбинський)

Однорідні члени речення бувають:

1) поширеними (мають при собі залежні слова): Починалося нове життя з новими стосунками, з новими інтересами. (О. Гончар);

2) непоширеними: Старезний, густий, предковічний ліс на Волині. (Леся Українка).

205

Спишіть речення, уставляючи пропущені літери. Визначте ряди однорідних членів.

1. Радіють молодій обнові б..рези, клени, явори. І цвіт, і грім, і дощ, і град — я серцем спраглим все приємлю, та зб..режу від граду сад і захищу від грому землю. (Із творів Л. Дмитерка) 2. Приємно тягати копиці по стогу й ходити навколо стогів по насі..ні. Високий, чистий дзвін пер..двіщав мені радість і втіху — косовицю. (Із творів О. Довженка) 3. І барвінком, і рутою, і рястом квітчає в..сна землю, мов дівчину в з..леному гаї. І голову йому змила, і ноги умила, і в сорочці тонкій білій за стіл посадила, годувала, напувала, положила спати у кімнаті і тихенько вийшла з бат..ком з хати. (Із творів Т. Шевченка)

- Визначте, поширеними чи непоширеними є однорідні члени в поданих реченнях. Доведіть правильність своєї думки.

206

Прочитайте текст мовчки. Запишіть по пам'яті ключові слова й словосполучення та перекажіть текст, використовуючи малюнок. Дайте відповідь на запитання, поставлене в заголовок до тексту.

ЩО МИ ЗНАЄМО ПРО ПІДСНІЖНИКИ?

Вже почали з’являтися перші підсніжники — провісники початку весни. А що ми про них знаємо? Виявляється, підсніжники — дуже давні квіти. Їм понад 300 мільйонів років! Вони росли ще тоді, коли на землі жили динозаври. Тож про їх виникнення складено багато легенд.

Так, слов’янська легенда стверджує, що одного разу баба Зима зі своїми супутниками Морозом і Вітром вирішили не пускати на землю Весну. Але сміливий Підсніжник випростався, розправив пелюстки й попросив захисту в Сонця. Сонце помітило квіточку й відкрило дорогу Весні.

Є й така стародавня легенда, у якій ідеться про те, що Бог вигнав з раю Адама та Єву, ішов сніг, і Єва змерзла. Їй на втіху кілька сніжинок перетворилися на ніжні білі підсніжники. Єва зраділа і зрозуміла, що незабаром потепліє. Відтоді підсніжник уважають провісником тепла.

Цікаво, що ж допомогло підсніжникам вистояти з давніх пір і до сьогодні та як удалося пристосуватися до навколишнього середовища?

(За Т. Видайко)

- Назвіть речення з однорідними членами. Якою частиною мови вони виступають? До якого слова в реченні відносяться? З'ясуйте зв'язок між однорідними членами речення. Визначте їх синтаксичну роль.

- Зробіть фонетичний розбір виділених слів.

Між однорідними членами може бути вжито сполучники. Залежно від цього розглядають такі види зв'язку між однорідними членами речення:

1) безсполучниковий: Галя швидко вдяглася, вийшла до вітальні. (Ю. Збанацький);

2) сполучниковий: Радість і чудо найбільше для людини — її рука. (П. Загребельний);

3) змішаний (перелічувальна інтонація й сурядний сполучник): Любіть травинку, і тваринку, і сонце завтрашнього дня, вечірню в попелі жаринку, шляхетну інохідь коня. (Л. Костенко).

207

Слово-диво. Прочитайте виразно вірш Лесі Українки. Назвіть художні засоби, використані поетесою в поданому тексті. Поміркуйте, з якою метою це було зроблено. Аргументуйте свою думку рядками з вірша.

Гроза пройшла… Зітхнули трави.

Квітки головки підняли,

І сонце тепле і ласкаве

Спинило погляд на землі.

Здаля розвіялись тумани,

Знов ясно, пахощі, тепло.

Спинилась кров, замовкли рани.

Прибите серце ожило.

Літає радість, щастя світе,

Дзвенять пташки в садах рясних,

Сміються знову трави, квіти…

А сльози ще тремтять на них.

- Розширте речення поезії однорідними членами, поєднавши їх єднальними, протиставними і розділовими сполучниками.

- Зробіть синтаксичний розбір будь-якого речення з вірша. Схарактеризуйте однорідні члени речення.

208

Мовознавче дослідження. Розгляньте таблицю й розкажіть про відношення між однорідними членами речення, що поєднуються сполучниками сурядності.

Відношення між однорідними членами речення

Сполучники

З якою метою використовуються

Приклад

єднальні

і (й), та (у значенні і), ані, і — і, ні — ні, ані — ані

смислова спорідненість, посилення заперечення

Тільки на хмари, на небо виллю і жаль, і жагу.

(В. Сосюра)

протиставні

а, але, та, однак, зате, проте, тільки,

виражають протиставлення

Довкола вже не тільки торішнє пріле листя, а й зелена трава. (Ю. Смолич)

розділові

або, чи, або — або, чи — чи, то — то, не то — не то, чи то — чи то

указують на непевність або можливість одного з кількох явищ

Чи то садок, чи город, чи поле. (Панас Мирний)

- Випишіть із підручника фізики (хімії, алгебри) по 2 речення з однорідними членами, з'єднаними єднальними, протиставними та розділовими сполучниками. Зробіть висновок про стилістичну роль речень з однорідними членами.

Гра «Хто швидше?»

209

Складіть речення з кількома рядами однорідних членів за поданими схемами.

- Зачитайте речення й визначте, хто найкраще впорався із завданням. Аргументуйте свій вибір.

210

Прочитайте речення. Запишіть їх, розставляючи й пояснюючи розділові знаки.

1. Був погожий золотистий жовтневий ранок. (Ю. Збанацький) 2. Весна квітчає буйні коси і вируша в далеку путь. (Л. Дмитерко) 3. Я з дитинства люблю теплі лагідні вересневі дні. (І. Цюпа) 4. Тепла липнева ніч пролітає садками посадками скиртами в полях. (О. Гончар) 5. Холодні осінні тумани клубочаться вгорі та спускають на землю розкішні мокрі коси. (М. Коцюбинський) 6. На високих жовтогарячих шпилястих тополях іскрилося осіннє сонце. (Яків Баш) 7. Осінній терпкий вітерець бавиться різноколірними кружальцями вибагливо встеляє ними асфальт доріжок. (Б. Волинець)

- Накресліть схеми трьох речень на вибір.

- З'ясуйте лексичне значення виділених слів і доберіть до них синоніми.

Комунікативний практикум

211

Уявіть себе журналістом: ви берете інтерв'ю у відомої особи вашої держави про психологічні якості, що сприяють їй досягати успіху. Розпитайте співрозмовника про його здібності в галузі, про здатність до інтенсивної праці протягом тривалого часу. З'ясуйте, чи вірить він (вона) у те, що результат діяльності залежить від самої особистості, а також як необхідно реагувати на невдачі в роботі, щоб не розгубитися в загрозливій або дуже складній ситуації, чи повинна кожна людина шукати причини невдач у собі тощо. У висловлюваннях використайте поширені й непоширені однорідні члени речення, поєднані між собою різними видами зв'язку. Визначте синтаксичну роль їх.

212

Розгляньте фотоілюстрацію. Складіть і запишіть діалог за зображеною ситуацією. Уживайте однорідні члени речення з різними видами зв'язку.

Подумайте і дайте відповіді

1. Які члени речення називають однорідними?

2. Яку синтаксичну функцію в реченні можуть виконувати однорідні члени?

3. З якою інтонацією вимовляють однорідні члени речення? Проілюструйте відповідь прикладами.

4. Наведіть приклади речень із поширеними однорідними членами.

5. Наведіть приклади речень із непоширеними однорідними членами.

6. Розкажіть про зв’язки між однорідними членами речення.

7. Доберіть приклади речень із кількома рядами однорідних членів.

8. Які смислові відношення можуть бути встановлені між однорідними членами речення, якщо їх поєднано сполучниками сурядності? Наведіть приклади.

Домашнє завдання

213

Випишіть із творів художньої літератури 3 речення з однорідними членами:

1) із безсполучниковим зв'язком; 2) зі сполучниковим зв'язком; 3) із кількома рядами однорідних членів.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити