Підручник Українська мова 8 клас - М. І. Пентилюк - Ранок - 2016 рік

Повторення та узагальнення вивченого

§ 2 Лексикологія. Фразеологія

8

Прочитайте текст. Визначте його тему, з'ясуйте стилістичну належність. Доберіть заголовок. Спробуйте дати відповідь на запитання, поставлене в тексті.

Багато загадок ставить перед дослідниками «Слово о полку Ігоревім». Але, мабуть, найбільша загадка — сам автор твору. Його ім’я історія не зберегла. Хто ж може ним бути? Десятки різних захоплюючих гіпотез висувають учені, щоб відповісти на це просте запитання. Одні пропонують шукати автора твору поміж князів, інші — серед дружинників, учасників походу на половців, треті — у монастирських келіях, де при тьмяному світлі свічки творилися літописи.

Нещодавно відомий український учений Леонід Махновець видав ґрунтовну монографію під промовистою назвою «Про автора «Слова о полку Ігоревім»». Вона стала підсумком багатолітньої роботи дослідника над цією темою. Ретельно проаналізувавши біографії, суспільне становище і ступінь близькості до князя Ігоря кількох тисяч його сучасників, Леонід Махновець назвав ім’я людини, яка, за його переконанням, є автором геніальної поеми. Це — Володимир Ярославич, син галицького князя Ярослава Осмомисла (до речі, батька Ігоревої дружини Ярославни). Ось як характеризує його дослідник: «Дивовижно обдарований поетичними здібностями, учень славетного Бояна, котрого він, вважаю, знав особисто, Володимир Ярославич, інтелектуал, інтелігент XIII віку, володіючи енциклопедичними, історичними, державними, політичними, природничими та іншими знаннями, будучи на висоті передових — по суті, всенародних — поглядів свого часу, залишив високоідеинии і високохудожній твір колосальної сили».

Версія українського вченого видається справді переконливою.

Отже, ім’я автора «Слова о полку Ігоревім» вже перестало бути великим анонімом?

(М. Слабошпицький)

- Визначте в тексті власне українські слова.

- Проаналізуйте виділені слова за походженням. Чи можливо замінити ці слова сучасними? Аргументуйте свою думку. Наведіть приклади слів активної та пасивної лексики.

- Запам'ятайте значення вжитих у тексті слів монографія та анонім. Зробіть лексичний розбір їх.

Моногра́фія — наукове дослідження, у якому висвітлюється одна тема.

Аноні́м — автор твору, який приховує своє ім'я.

9

Мудрість народна. Прочитайте прислів'я і приказки. З'ясуйте їх зміст. У яких ситуаціях ви могли би почути або використати подані вислови? Знайдіть слова з переносним значенням.

1. Не подумавши, і кілочка не затешеш. 2. Знання красить, а незнання смішить. 3. Таке верзе, що й купи не тримається. 4. Грамоти вчиться — завжди пригодиться. 5. Не завжди говори, що знаєш, а завжди знай, що говориш. 6. Або розумне казати, або зовсім мовчати. 7. Хто своєї мови цурається, той сам себе стидається. 8. Від науки голова не болить.

Знання́

Незнання́

- До виділених слів доберіть синоніми.

- Визначте правопис слів, поданих у рамці. Чи можна їх назвати антонімами? Аргументуйте свою думку. Доберіть 4-5 слів на подану орфограму. Запишіть їх.

10

Доберіть до поданих слів антоніми. Кожен з антонімів запишіть із синонімами.

Зразок. Гарний (хороший, красивий) — поганий (негожий, невродливий). Спокійний, подібний, веселий, дорогий, сміливий, трудолюбивий.

- Складіть 3-4 речення, увівши до них фразеологізми з поданими словами. Використайте фразеологічний словник.

11

До наведених словосполучень або тлумачень доберіть іншомовні відповідники. Використайте слова з довідки.

Автор музичного твору. Правка тексту. Необов’язковий для вивчення навчальний курс. Різновид комічного. Великий літак далекого сполучення. Виконання музичного твору двома співаками або на двох інструментах. Людина, якій притаманна надзвичайна обдарованість. Єдиний у своєму роді предмет. Хід розвитку, зміна якогось явища. Довідка: редагування, лайнер, факультатив, гумор, дует, геній, композитор, унікальний, динаміка.

12

Прочитайте речення. Випишіть фразеологізми й визначте джерело походження кожного з них.

1. Я люблю, щоб дівчина була трохи бриклива, щоб мала серце з перцем. (І. Нечуй-Левицький) 2. Без вірного друга велика туга. (Нар. творч.) 3. Лихо давнє й сьогочасне. (Панас Мирний) 4. Хто моря переплив і спалив кораблі за собою, той не вмре, не здобувши нового добра. (Леся Українка) 5. Не все одразу дається, а потроху та помалу, то зробиш користі чимало. (Нар. творч.) 6. Наша ціль — людське щастя і воля. (І. Франко)

- Поясніть значення фразеологізмів. У разі потреби скористайтеся фразеологічним словником. Які ще види словників ви знаєте?

- До виділених слів доберіть антоніми.

13

Відновіть сталі вислови, уписавши потрібні за змістом заперечні й неозначені займенники з довідки.

Тут … не так; не жаліти … ; за … ціну; перекладати на … плечі; … гріха таїти; обертатися на … ; … силою; хай йому … ; … мірою.

Довідка: ніщо, ніякою, нічого, деякою, чиїсь, щось, всяку, нічого, абищо.

- Складіть і запишіть 3-4 речення з відновленими фразеологізмами.

- Поясніть правопис ужитих у фразеологізмах займенників. Доберіть фразеологізм-синонім до виділеного сталого вислову.

14

Культура мовлення. Прочитайте виразно уривок із вірша Дмитра Білоуса. Знайдіть і зачитайте речення з фразеологізмом. З якою метою автор використав його? Які форми мовлення поєднано в тексті? З'ясуйте роль питальних речень. Схарактеризуйте останнє речення за метою висловлювання.

ПИТАЮТЬ ЧАСОМ ЖУРНАЛІСТИ

Питають часом журналісти, колеги з радіо й газет:

— Чи не могли б ви розповісти, як мислить, пишучи, поет?

Як тему він бере сучасну, шукає творчого ключа?

І як вплива на творчість власну робота перекладача?

— Що ж, мушу брать бика за роги: нелегко щось своє утнуть.

Та все ж поета перемоги

тут більш чи менш одразу ждуть.

Бо серце, схоже на радара, в секунду ловить безліч хвиль.

А вже як не стає зусиль, кричиш: який же я нездара!..

- Проаналізуйте розділові знаки при діалозі. Пригадайте, як називаються висловлювання співрозмовників у діалогічному тексті.

- З'ясуйте лексичне значення виділеного слова (у разі потреби зверніться до словника наприкінці підручника). Складіть із ним складне речення, використовуючи сполучники бо, щоб.

Комунікативний практикум

15

Розгляньте малюнок (с. 14) й уявіть ситуацію: у класі відбувається зустріч із колишнім випускником вашої школи — капітаном далекого плавання. Він розповідає про свій життєвий шлях, цікаві подорожі та зустрічі в різних країнах світу, несподівані пригоди.

А. Складіть і запишіть монологічне висловлювання від імені випускника-капітана. Використовуйте запозичені слова, неологізми, професійну морську лексику.

Б. Складіть і запишіть діалог між слухачами й капітаном. Використовуйте запозичені слова, неологізми, професійну морську лексику.

Подумайте і дайте відповіді

1. Що вивчає лексикологія?

2. Які групи слів за значенням ви знаєте?

3. Які групи слів за походженням ви знаєте? Наведіть приклади.

4. На які групи поділяють лексику залежно від стилістичного використання?

5. Як ви розумієте поняття активна і пасивна лексика?

6. Що таке фразеологія?

7. Які різновиди фразеологізмів вам відомі? Наведіть приклади.

8. Які види словників вам відомі?

Домашнє завдання

16

Прочитайте. Виконайте одне із завдань.

1. Про того, хто нещадно експлуатує, оббирає, утискає. 2. Про того, хто підступністю, хитрощами залучає кого-небудь до числа своїх однодумців. 3. Про того, хто виходить із покори, позбувається обмежень. 4. Про того, хто розгнівався, образився. 5. Про того, хто в поганому настрої, гнівається, нервує. 6. Про того, хто зроблений (за біблійною легендою) з ребра Адама. 7. Про того, хто багато розмовляє, схиляючись до неправди.

А. Користуючись довідкою, доберіть фразеологізми, які відповідали б змісту висловів.

Довідка: зачепити гаком; зламати вудила; драти по три шкури; як сич надувся; муха вкусила; адамове ребро; байки плести.

Б. До виділеного в довідці фразеологізму доберіть синонімічні й складіть із ними речення. У разі потреби зверніться до фразеологічного словника.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити