Підручник Українська мова 8 клас - М. І. Пентилюк - Ранок - 2016 рік

Синтаксис. Пунктуація

Речення зі звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями)

§ 25 Вставні словосполучення й речення

263

Видатні українці. Прочитайте текст мовчки. Визначте його тему й головну думку. Як їх розкрито в тексті?

ОЛЕСЬ ДОНЧЕНКО

Кажуть, що в Україні є чотири села, які відомі на весь світ: Моринці, Кирилівка, Нагуєвичі та Великі Сорочинці.

Моринці та Кирилівка пов’язані, як відомо, з іменем Великого Кобзаря; Нагуєвичі, як ми знаємо, подарували світові талановитого Івана Франка.

У мальовничому селі Великі Сорочинці в родині сільського вчителя народився хлопчик, якого назвали Сашком. Це був майбутній письменник Олесь Васильович Донченко.

За свідченням біографів, навчаючись у Лубенській чоловічій гімназії, Олесь починає захоплюватись літературою: «Безліч книжок, що я читав «запоєм», страшенно впливали на мене, хвилювали, викликали бажання й собі написати щось так, як Чехов, Тютчев, Бунін…» Свій перший вірш «Журливая пісня, журливії звуки» поет надрукував у шістнадцять років.

Другим джерелом, що живило письменницьке натхнення юнака, була, виявляється, любов до природи, до рідного краю. Люди, які особисто знали Олеся Донченка, стверджують, що був він великим природолюбом, з обсягом знань не меншим, ніж у висококваліфікованого лісника.

Кажуть, що за своє життя письменник посадив багато дерев, а на Полтавщині, де жив, розвів великий сад, у якому кожне деревце дбайливо виплекане його руками.

Творчість Олеся Донченка для дітей розпочалася віршованими оповіданнями та казками (усього він написав понад 30 віршованих книжечок для дошкільнят та молодших школярів), але справжнім його покликанням стала проза.

Безперечно, одним із найкращих творів є роман «Золота медаль», який літературознавці вважають лебединою піснею Олеся Донченка.

(За Г. Одинцовою, Я. Кодлюк)

- Знайдіть у тексті речення з прямою мовою. Поясніть правила вживання розділових знаків при прямій мові.

Вставними можуть бути словосполучення й речення, що вказують на характер чи оцінку висловленого. Наприклад: Я, сказати правду, задрімав трохи. (Остап Вишня)

Вставні словосполучення й речення виражають ті самі значення, що й вставні слова. На письмі їх виділяють комами або тире.

Окремо виділяють вставлені словосполучення й речення, які вводяться в речення як додаткові повідомлення, побіжні зауваження, поправки, уточнюють і розширюють зміст повідомлюваного. Вони не виражають ставлення мовця до висловленої думки. Вставлені словосполучення й речення на письмі виділяють дужками або тире. Наприклад: Там батько, плачучи з дітьми (а ми малі були і голі), не витерпів лихої долі, умер на панщині. (Т. Шевченко) Опукою згори — аж вітром зашуміло — Орел ушкварив на Ягня. (Є. Гребінка)

У художній літературі та публіцистиці вставлені словосполучення й речення використовують для стислості викладу або експресії.

264

Прочитайте речення. Зверніть увагу на особливості інтонації зі вставними словосполученнями й реченнями.

1. Шкода за минулим, річ відома, та й теперішнє колись мине. (М. Рильський) 2. У 1918 році в Україні виходило — з різними періодами випуску — 127 українських газет. (М. Жулинський) 3. Як повелось, посходились дядьки… І хтось із них з легкої, знать, руки повів розмову. Про земне, до речі, говорили, про часу плинність. (А. Кичинський) 4. Полювання, як ви потім побачите, потребує чимало часу. (Остап Вишня)

- Які смислові значення виражають вставні конструкції в цих реченнях?

- Розберіть за будовою виділені слова.

265

Знайдіть у тексті вправи 263 речення зі вставними словами, вставними та вставленими словосполученнями й реченнями. Яке значення вони мають? Замініть їх, де це можливо, синонімічними. Як це вплине на зміст тексту?

266

Складіть речення, використавши подані нижче словосполучення та речення як вставні або вставлені.

Чи це можливо?; на мою думку; як кажуть; це без сумніву; я пригадую; і попереджали ж нас.

- Поясніть розділові знаки в реченнях.

Пунктограма «Розділові знаки при вставних і вставлених конструкціях»

267

Культура мовлення. Відредагуйте речення та запишіть. З'ясуйте, у яких випадках вставні слова та словосполучення зайві.

1. Я, власне кажучи, розумієш, був проти того, щоб Сашко залишився в гуртку. 2. Хлопці підібралися, по-перше, дружні хоч куди, по-друге, значить, працьовиті. 3. Іду я недавно, значить, вулицею і бачу, розумієш, Миколу, як кажуть, власною персоною. 4. І тут, зверніть увагу, я побачив, розумієте, озеро у всій його, так би мовити, красі.

- Дайте характеристику вставним словам і словосполученням, скориставшись планом. Зробіть повний синтаксичний розбір одного з відредагованих речень.

План характеристики вставних слів (словосполучень, речень)

1. З'ясуйте, що ускладнює речення (вставне слово, вставне речення, вставне словосполучення).

2. Визначте, що означає вставна конструкція (упевненість; невпевненість, припущення; емоційне ставлення мовця до смислу висловленого; вказівка на джерело повідомлення; послідовність викладу думок; звернення до співрозмовника).

Зразок усного розбору

Вже почалось, мабуть, майбутнє… (Л. Костенко)

Речення розповідне за метою висловлювання, за інтонацією — неокличне, за будовою — просте, двоскладне, поширене, повне, ускладнене вставним словом. Вставне слово мабуть виражає невпевненість. У реченні виділяється комами.

Зразок письмового розбору

Вже почалось, мабуть, майбутнє… (Л. Костенко)

Розповідне, неокличне, просте, двоскладне, поширене, повне, ускладнене вставним словом мабуть; виражає невпевненість.

Комунікативний практикум

268

Складіть діалог у науковому стилі (8-10 реплік) про роль вставних і вставлених конструкцій у мовленні.

269

Уявіть себе кореспондентом шкільної газети, який отримав завдання написати замітку про те, як у вашому класі виявляються дружба, взаємодопомога, підтримка. Подумайте, які прислів'я, приказки або крилаті вислови ви використали б у ролі вставних словосполучень чи речень. Напишіть замітку, давши їй влучну назву.

270

Як ви розумієте зміст речення? Розгорніть подану думку в невеликий твір-роздум.

Сумління людське, виявляється, схоже на вулик, його теж можна розтривожити. (О. Гончар)

Подумайте і дайте відповіді

1. Які словосполучення та речення називаємо вставними?

2. На які основні групи поділяємо вставні словосполучення й речення? Наведіть приклади.

3. Наведіть приклади найуживаніших вставних слів і словосполучень.

4. Як треба вимовляти вставні словосполучення й речення?

5. Чим відрізняються вставлені речення від вставних?

Домашнє завдання

271

Напишіть твір-мініатюру про шкідливість надмірного вживання вставних слів. Наведіть вагомі аргументи.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити