Підручник Українська мова 8 клас - М. І. Пентилюк - Ранок - 2016 рік

Синтаксис. Пунктуація

Речення з відокремленими членами

Відокремлені другорядні члени ускладнюють просте речення. Деякі види відокремлення вам уже знайомі з 7-го класу: дієприкметниковий і дієприслівниковий звороти.

Відокремлені та уточнювальні конструкції дають змогу сказати стисліше — простим реченням — те, що потребує речення складного. Тому вони є важливим виражальним засобом в усному й писемному мовленні, використання їх характерне для всіх стилів, насамперед для публіцистичного та наукового.

§ 27 Поняття про відокремлення

281

Прочитайте текст мовчки. Визначте його тему й основну думку. Доберіть заголовок.

«Покров Богоматері» — один із найулюбленіших сюжетів давнього українського мистецтва ХVII-ХVIII століть — стає особливо популярним. Саме тоді, у часи піднесення боротьби за національну незалежність, ідея покровительства Богоматері земним справам, її заступництва за людей перед небом стала привабливою і співзвучною народним почуттям, сприяла поширенню культу Покрови серед українського козацтва.

Становлення цього свята, якого не знала церква візантійська, відбулося в Київській Русі на початку ХII століття. За сюжетом свято Покрови пов’язане з Влахернським храмом Константинополя, де зберігалась одна з основних християнських святинь — мафорій* Богородиці.

Кожного тижня в ніч з п’ятниці на суботу тут «відбувалося чудо», і тканина, що покривала ікону Богородиці, несподівано підіймалася. Саме у Влахернах під час облоги Константинополя турками Андрій Юродивий та його учень Єпіфаній стали свідками чудесної з’яви. Як розповідає «Житіє Андрія Юродивого», під час служби, коли в храмі було повно народу, раптово з’явилася Богородиця. Вона молилась за людей, а потім зняла свій омофор* і простягла над людьми, які стояли в храмі. Цей момент і став основою образотворчих відтворень давньоруського сюжету «Покрова Богоматері».

(За І. Паничем)

Ікона «Покрова Богородиці з портретом Богдана Хмельницького»

Мафо́рій — риза, одяг; тут: покривало на іконі.

Омофо́р — накидка на плечі сановної людини.

- Прочитайте, опустивши виділені в тексті вислови. Що від цього змінилося? Яку роль у тексті вони відіграють (конкретизують, уточнюють, сприяють глибшому розумінню)?

- Випишіть виділені частини. До яких слів вони відносяться і якими членами речення виступають?

- Як ви розумієте термін «відокремлені члени речення»? Проілюструйте записаними прикладами.

Відокремленими називають такі другорядні члени речення, які L використовують у мові для підсилення, пояснення або уточнення смислової ролі якогось члена речення.

Відокремлювати можемо тільки другорядні члени речення. Головні не відокремлюємо, вони є носіями основного повідомлення.

Відокремлені члени речення несуть додаткове повідомлення, і тому у вимові й на письмі для їх вираження використовують різні граматичні засоби, а саме: прямий і непрямий порядок слів, паузи, видільну інтонацію, темп вимови, сполучники, розділові знаки (кома, тире). Відокремлені члени речення бувають непоширені, тобто виражені одним словом, і поширені — виражені словосполученням.

За функцією та синтаксичною роллю в реченні розрізняють відокремлені означення, прикладки, обставини й уточнювальні члени речення. Наприклад: Од його вродливого лиця, блідого й гордого, била звага молодого орла. (М. Коцюбинський) — непоширені відокремлені однорідні означення, виражені прикметниками. Під нами прокидались тумани, а над нами падало й падало листя — золоті сльози осіннього лісу. (М. Стельмах) — відокремлена поширена прикладка, виражена словосполученням. Хвилюючись, Тимко розповідав про свої перші подвиги. (Ю. Збанацький) — відокремлена непоширена обставина, виражена дієприслівником.

Відокремлені члени речення виділяємо за значенням та інтонацією, а на письмі — розділовими знаками. Наприклад: Я стою під зорями, завмерши. (М. Луків) На свята Купала, в день літнього сонцестояння, велику силу мають вогонь і вода. (Г. Золотнюк) По обидва боки Росі стояли круті горби, поперерізувані й перетяті глибокими вузькими ярками. (І. Нечуй-Левицький)

Відокремлені члени речення вживаються в текстах усіх стилів мовлення, виконуючи різні функції: вони конкретизують, уточнюють думку, служать засобом образності, набуваючи емоційно-експресивного забарвлення.

282

Мовознавче дослідження. Прочитайте виразно речення. Проведіть спостереження над інтонацією. Накресліть схеми речень, користуючись такими знаками: — зниження голосу, — підвищення голосу, // — пауза.

1. Мене водило в безвісті життя, та я вертався на свої пороги, переплелись, як мамине шиття, мої сумні і радісні дороги. 2. Не сумнівайся, ідучи з народом,— твою дорогу кров’ю полили борці. 3. Була у нього усмішка дитяти — блакиті української тепло. 4. Не розкидай без намислу по світі думки, як скарби, повні дивини. 5. В моїх Карпатах сплять сибіряки, накриті, мов кожухами, землею. 6. В Хайяма* взяв я форму рубаї*, вподобавши за лаконізм її. (Із творів Д. Павличка)

Омар Хайям — перський поет.

Рубаї — у східних народів чотиривірш, у якому римуються перший, другий і четвертий рядки.

- Спишіть 3-4 речення, підкресліть відокремлені члени. Укажіть, до якого слова вони відносяться та на яке питання відповідають.

- Які почуття викликають у вас рядки Дмитра Павличка? Поміркуйте над тим, у чому сила поетичного слова.

283

Прочитайте виразно уривки з поезій Яра Славутича. Визначте відокремлені члени (означення, обставини) і з'ясуйте, чим вони виражені й до якого слова в реченні відносяться. Дізнайтеся, хто такий Яр Славутич і яка його літературна спадщина.

Моє серце в херсонських степах,

у притаєних скитських могилах.

Я в душі чебрецями пропах,

Випасаючи коней на схилах.

***

У люстрі вод, любуючись на вроду,

Сплітають верби тінявий намет,

І шепче казку сонний очерет,

Забравшись плавом із мілкого броду.

***

Коли мене в бою поцілить куля

І я впаду, поранений смертельно,

Передихаючи, зведусь на руки

І пригадаю південь України.

Я пригадаю світ у рідних барвах,

зелений, синій, жовтий, пурпуровий,

Що розстелився в полі килимами,

що — як веселка — в небеса устав.

Плавні Дніпра

- Пригадайте відомості про дієприкметниковий та дієприслівниковий звороти. Запишіть рядки з віршів Яра Славутича, де вони вжиті. Якими членами речення вони є?

- Мовознавче дослідження. Яку стилістичну роль відіграють у поетичних рядках відокремлені члени. Як вони впливають на зміст і форму вражень і думок митця?

- Спираючись на зміст останнього речення, усно складіть невеликий опис берега річки у весняну (літню) пору.

284

Розгляньте таблицю. Дослідіть на прикладах, якого значення надають реченню відокремлені члени та чим вони виражаються.

Відокремлені члени речення

Види відокремлених членів речення

Приклади

Відокремлені означення

На обрії вставали ліси, занурені в небо по пахви.

(М. Луків);

В глибоких долинах, зелених од винограду і повних сизої мли, тіснились кам'яні громади. (М. Коцюбинський); Маленькі вікна, завжди без шибок, були над самою землею. (П. Панч);

Вертала додому задумана, з заплаканими очима.

(М. Коцюбинський)

Відокремлені прикладки

Мій син, грибок на двох тоненьких ніжках, у перший раз пішов сьогодні в школу. (М. Рильський)

Відокремлені обставини

Один згоряє у труді, не знаючи спочину, а другий сили молоді марнує без упину. (М. Луків)

- Складіть розповідь про види відокремлених другорядних членів речення. Доберіть власні приклади.

285

Прочитайте. Доберіть заголовок. Визначте тему й основну думку тексту.

Сивий, високочолий чоловік в окулярах схилився над робочим столом. У правій руці — випробуване жало штихеля*. На кавалочку твердого дерева раз по раз лягають дрібні, тоненькі штрихи, настільки мініатюрні, що на них треба дивитися крізь збільшувальне скло. Чоловік ріже узір, штучно збільшуючи його… Гравера* важко уявити поза цим столом, присунутим до вікна, поза цією кімнатою з ящиками, причандаллям, з книжковими шафами.

Нарешті на схилі літ здійснилася мрія Івана Григоровича — повністю віддати свій хист, свій життєвий досвід дереворитам*. Він повернувся в рідні гори і замешкав у Косові, куди колись, у юності, носив продавати свої вироби, де захопився дереворитами, де його, допитливого й жадібного до знань, жорстоко били жандарми, вибиваючи бунтівливий, неспокійний дух.

Чоловік невтомно натискує на штихель, надолужуючи втрачене. Якби міг, потрудився б і за тих митців, які загубились у безодні злиднів і утисків, у коловороті воєн, боротьби. Скільки талантів, молодих і зрілих, знаних і невідомих, пропало марно! Що ними не допрацьовано, не висловлено, належить зробити й виразити новим поколінням митців.

(За М. Яновським)

Шти́хель — різець, який використовують у гравіруванні.

Граве́р — художник, який створює гравюри (малюнки, вирізьблені на дереві або металі).

Деревори́т — гравюра на дереві.

- Які відокремлені члени відносяться до виділених у тексті слів? Поставте питання до кожного відокремленого члена й визначте їх види (означення, обставини). Які додаткові повідомлення вони містять?

- Перекажіть текст, опустивши відокремлені члени речення або ввівши свої. Що від цього зміниться? Чому?

Комунікативний практикум

286

Складіть невеликий роздум у публіцистичному стилі на одну з тем: «Мій (мої) улюблений(ні) вид(и) мистецтва», «Митцю не треба нагород, його судьба нагородила» (Л. Костенко), уживаючи відокремлені члени речення.

Подумайте і дайте відповіді

1. Які члени речення відокремлюються? Наведіть приклади.

2. Що виражають відокремлені члени речення?

3. Як відокремлені члени впливають на зміст речення?

4. Які граматичні засоби використовуються при відокремленні?

5. Чим виражаються відокремлені члени речення?

Домашнє завдання

287

Виконайте одне із завдань.

А. Випишіть із художніх текстів 5 речень із різними відокремленими членами. Підкресліть відокремлені члени речення.

Б. Культура мовлення. Запишіть речення, уставляючи пропущені відокремлені члени із довідки. Визначте їх види та з'ясуйте, чим вони виражені.

1. Правнуки Трипілля, внуки Святослава, … , ми йдемо незламні! 2. Нами снили поліські пущі, гайдамацькі яри на полях. І прийшли ми до них, … , … . 3. Важкі путі, … , чужі краї, … , тебе навчать і мудрості людської і гарт наснаги серцеві дадуть. 4. Мої слова, … , гойдає Тихий океан. 5. Павло з Алету, …, колись прикрашував свої записки, як він ходив по київських церквах, … . 6. Я світ обійшов, я своїми руками неправду боров, … . 7. У літній день, … , колись і я стояв тут під розлогим дубом. 8. Колись буяла вікопомна слава, … , … , яку до спадку брали козаки. (Із творів Яра Славутича)

Довідка: живущі, подолавши пекельний шлях; добірні і прості; молодий монах, поївши каші з січової миски; подолавши в битвах зло тисячоліть; позбавлені спокою, запалі в каламуть; на двобої йдучи; мандруючи; широкосяжна, в подвигах тужава.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити