Підручник Українська мова 8 клас - М. І. Пентилюк - Ранок - 2016 рік

Синтаксис. Пунктуація

Речення з відокремленими членами

§ 29 Відокремлені прикладки

305

Прочитайте текст. Доберіть заголовок і визначте жанр висловлювання. Поміркуйте, як зміст тексту допомагає пізнати характер автора.

Моя мати, Стефанія Степан, ходила 1924 року на український тайний університет, аж доки польський уряд не ув’язнив його членів. Посидівши трохи в темноті й роздумавши свою долю, вона вирішила втікати за кордон, до Праги. Там її познайомили з молодим студентом медицини, Михайлом Вовком. Вона закохалася і вийшла заміж. Це все склалося для мене чудово.

Кожний то має амбіції на світі Божім, а моєю було, безперечно, щоб мене поласкали вперше бабусині руки теплою бориславською водичкою в широкій балії*. У Тюдові, коло Кут, жила батькова мати, моя друга бабуля. Її дерев’яний дім стояв серед тої гори, яку полощуть три потоки. В долині в’ється ще й досі Черемош, як зелена гадюка. Довкола бабусиного дому цвіли, як бур’ян на волі, запахущі квіти всіляких родів. Ґанок пахнув живицею*, аж у носі свербіло.

Не кожна дитина має таке велике щастя — гуляти собі в бабусинім домі, качатися на Перцевім полі. На цьому полі я думала собі поставити хату з кругляків, класти між вікна зимою ягоди калини, щоб позамерзали й посолодли*, і їсти собі малаї* з калиною. Я носила б, очевидно, гуцульську одежу, кутий хрестик на намисті й перстень-чорнобривчик.

Бабуся, батькова мати, мала золоте серце і славу на далекі села.

(За В. Вовк)

Балі́я — велика миска, таз.

Живи́ця — смола із сосни або ялини.

Посоло́днути — стати солодшим.

Мала́й — хліб із кукурудзи.

- Визначте, яким членом речення є виділені в тексті слова й словосполучення. Як вони впливають на зміст тексту? Чим відрізняються від відокремлених означень.

- Перекажіть текст від третьої особи. Що від цього зміниться? Чому авторська розповідь (від першої особи) більш емоційна, тепліша й щиріша?

Прикладки як особливий вид означень відокремлюємо в реченні. Наприклад: Сільський чабан, дід Свирид, показав та розказав мені, як із тієї солом'яної стріхи бриля шити. (Ю. Збанацький) Відокремлені прикладки бувають непоширені й поширені, тобто виражені одним словом і словосполученням.

Як і відокремлені означення, відокремлені прикладки містять додаткові повідомлення, конкретизують висловлювану думку.

Відокремлена поширена або непоширена прикладка може уточнювати власну назву, у реченні стоїть після неї: Дмитрик, восьмилітній хлопчик, вискочив з душної хати. (М. Коцюбинський)

Відносячись до особового займенника, поширена або непоширена прикладка (це найчастіше прикладка, що конкретизує, називає особу або предмет, про які йдеться в реченні) відокремлюється на письмі комою: Благословенні ви, вітрила лазурові життя і юності, жадоби і любові. (М. Рильський) На ослінчику вона, матуся, сидить.

(А. Тесленко)

Якщо прикладка — власна назва, має уточнювальне значення та стоїть після означуваного слова або є видовим поняттям, вона відокремлюється тире: Дочки — Ольга й Олена — визбирували на городі картоплю. (В. Козаченко); Дерева були єдиним захистком усьому живому — птахам, тваринам, комахам. (В. Бичко)

Відокремлюємо прикладки, якщо вони приєднуються до означуваного слова (іменника) за допомогою сполучників або, тобто, цебто (себто), особливо, навіть, переважно, родом, на ім'я (ймення) тощо: Дядька Лева небіж, Лукаш на ймення. (Леся Українка)

Речення з відокремленими прикладками, як і відокремленими означеннями, уживаються в різних стилях, але виконують не однакові функції. В одних випадках слугують засобом уточнення, конкретизації думки й усього тексту, в інших — несуть додаткове, емоційно-експресивне забарвлення і є засобом образності.

306

Прочитайте уривки з поезій Євгена Маланюка. Випишіть відокремлені прикладки й означувані слова. Поміркуйте, як вони впливають на зміст поетичних рядків.

Внук кремезного чумака,

січовика блідий праправнук,

я закохавсь в гучних віках,

я волю полюбив державну.

***

А мені ти [Україна] — фата-моргана

на пісках емігрантських Сахар —

ти, краса землі несказанна,

нам немудрим — даремний дар!

***

Напружений, незламно-гордий,

залізних імператор строф —

веду ці вірші, як когорти,

в обличчя творчих катастроф.

***

А ніч —

лунка безодня — дзвеніла зорями.

***

Дзвенить вода. Це він, це він синіє —

балада хвиль — Дніпро.

***

На горі спить Київ — степова Олександрія —

під золотом царгородських мозаїк.

***

Хай згинуло, хай загуло —

вони лишилися, як криця.

- Які з висловлювань поета вам найбільше сподобалися? Дізнайтеся з різних джерел про життєвий шлях Євгена Маланюка.

- Поміркуйте, що поет хотів сказати рядками другої строфи.

307

Спишіть речення, уставляючи замість крапок потрібні за змістом відокремлені прикладки з довідки.

1. Яновський — … — завжди тяжко переживав особисті прикрощі і біди народу. (С. Плачинда) 2. У Каневі — … — постійно стоїть один козацький полк. (Г. Боплан) 3. Вони (…) не знали, що його, … — високого, ставного, з красивим благородним обличчям, побачити неможливо. (С. Плачинда) 4. Хазяйка, …, застелила табурет газетою, налила в бляшані кухлі кип’яток. (С. Борзенко) 5. …, він (…) сам став у лави ковалів народного щастя, свободи, братерства. (П. Тичина) 6. Ліс, або, як серби кажуть, … , — це не просто сосни та дуби. (М. Рильський) 7. І Лисенко її любив співучо-ніжною душею, і невідомі глядачі — … , як годиться — біля театру, уночі в її (…) впряглись у колісницю. (М. Рильський)

Довідка: людина делікатної вдачі; стародавньому місті і фортеці; глядачі, Яновського; тридцятилітня худенька жінка в жовтій кофтинці; син коваля, Франко; шума; студентство, молодь, Марії Заньковецької.

- Порівняйте варіанти речень й аргументуйте, як впливають відокремлені прикладки на зміст.

- Прочитайте виразно речення та зверніть увагу на розділові знаки. Поміркуйте, з якою метою, крім коми, відокремлені прикладки виділяються тире й дужками.

- Зверніть увагу, якими рисами зовнішності й характеру письменники наділяють Юрія Яновського, Івана Франка, Марію Заньковецьку. Яку роль у цих висловлюваннях відіграють відокремлені члени речення?

308

Мудрість народна. Прочитайте прислів'я. Визначте в них відокремлені означення та прикладки. З'ясуйте значення кожного вислову.

1. Козак має душу, широку, як степ, і серце, чисте і бездонне, як небо, вмите дощем. 2. Невчасна велич страшна, як неміч. 3. Хитрий, як лис, дурний, як гуска, а впертий, як свиня. 4. Любов, як перстень, не має кінця. 5. Красивий, наче земля весною. 6. Зимнє тепло, як мачушине добро. 7. Зимою деньок, як комарів носок. 8. Нема цвіту яснішого, як маківочка, нема роду ріднішого, як матіночка.

- Які людські чесноти стверджуються змістом прислів'їв? Яке з прислів'їв вам найбільше сподобалося? Чому?

- Поясніть написання виділених слів. Назвіть орфограми.

309

Слово-диво. Прочитайте текст «ланцюжком», замість крапок добираючи до виділених слів відокремлені прикладки. Утворений текст запишіть. Дослідіть, як вплинули на зміст тексту введені вами члени речення. Зробіть висновок про роль відокремлених прикладок у мовленні.

СЛОВА ВЧЕНІ І НЕВЧЕНІ

Усі прояви життя — від тремтіння травинки на лузі до пророчої Тарасової думи — зберігає народ у рідному слові, передаючи нащадкам, … , естафету гідності, мужності й любові. Проходять віки, вмирають люди, але живе народ — … , допоки лунає рідна мова й пісня рідна. Допоки буде перегук поколінь і потреба серця шанувати й леліяти слово матері — … .

Які слова в українській мові найдавніші? Чи залишилися слова, які українська мова, … , знала ще за часів її народження? Так, залишилися й молодо звучать і досі. Не доторкнулися до них, … , тлінь і забуття. Бо ці слова, … , нарекли вічне.

Назвемо лише одне слово. Це слово мати. Воно, … , прийшло до української мови з прасивої давнини. Нашій мові слово мати передала праслов’янська мова, що була спільною для всіх слов’ян у найдавніший період історії.

(За І. Вихованцем)

- Зробіть синтаксичний розбір першого речення. Який член речення виділений тире? Дайте пояснення.

- З'ясуйте будову й значення слів прасива, праслов'янська. Яку роль відіграє в них префікс?

Із секретів синтаксису

Прикладки зі сполучником як виділяємо комами тільки тоді, коли вони виразно відокремлюються інтонаційно та мають додатковий смисловий відтінок причиновості. Наприклад: Як учений, етнограф і фольклорист, Франко все життя з палким інтересом ставився до народної творчості. (М. Рильський) В інших випадках кома не ставиться. Наприклад: Шевченко як поет відомий усьому світові. (Л. Новиченко)

310

Складіть по одному реченню з поданими порівняльними зворотами, щоб вони виступали в ролі прикладок: 1) відокремлених; 2) невідокремлених.

Як оркестр; як море; як митець; немов сонячні зайчики; мов пустотливе дитя; як голубе дзеркало; мов намистинки; як казкова країна; немов метелик; наче чорні стріли; мов дитячий сміх; як ясні очі.

311

Побудуйте висловлювання, розставляючи речення в потрібному порядку. Доберіть заголовок. Утворений текст запишіть, підкресліть відокремлені прикладки й поставте, де треба, розділові знаки.

1. А генічани як дбайливі господарі допомагають у цьому. 2. Хвилі чудернацькі морські баранці грайливо накочуються на золотистий берег Арабатської Стрілки. 3. Азовське море перлина півдня України гостинно зустрічає відпочивальників і туристів кожного року. 4. Піщана коса унікальне явище природи має безліч цілющих джерел, що приваблюють багатьох туристів. 5. Воно улюблене місце відпочинку завжди чарує всіх надзвичайним колоритом і мелодійним плюскотом. 6. Тут будують бази відпочинку тобто пансіонати. 7. Зусиллями цих людей бізнесменів і лікарів зводиться бальнеологічний центр так звана бальнеологія.

Комунікативний практикум

312

Складіть усну розповідь про особливості відокремлення прикладок. Доберіть власні приклади або скористайтеся текстами попередніх вправ.

313

Складіть діалог із теми «Спогади про відпочинок». Розіграйте його з однокласником (однокласницею). У діалозі використайте речення з відокремленими прикладками.

314

Краса врятує світ. Пригадайте популярні українські пісні, у яких опоетизовано красу українки. Усно опишіть дівчину, зображену на ілюстрації. Уживайте відокремлені прикладки.

М. Рачків. Дівчина-українка

Подумайте і дайте відповіді

1. Яка основна причина відокремлення прикладок?

2. Що спільного у відокремленні прикладок й узгоджених та неузго- джених означень?

3. У яких випадках прикладки обов’язково відокремлюємо? Наведіть приклади.

4. Чим виражаються прикладки і як це впливає на їх відокремлення?

5. Доведіть на прикладах, що порівняльний зворот може виступати в ролі відокремлених прикладок.

6. З якими сполучниками прикладки відокремлюємо?

7. Яку роль виконують відокремлені прикладки в текстах різних стилів? Аргументуйте свої думки.

Домашнє завдання

315

Виконайте одне із завдань.

А. Спишіть речення. Підкресліть відокремлені прикладки й означувані слова. Зверніть увагу на особливості їх зв'язку. Назвіть слова, що їх пов'язують між собою.

1. Отаман полюбив Миколу і настановив його за крилаша, себто свого помічника. (І. Нечуй-Левицький) 2. Ці велетні, тобто величезні дерева, ростуть далеко одне від одного. (Панас Мирний) 3. У тій хвилі роздалося за дверима в сінях шуркання чобіт, тобто знак, що хтось із села прийшов. (І. Франко) 4. Орфографію, або правопис, людина засвоює ще в школі. (Із журналу) 5. Образи мистецтва, зокрема літератури, ми домальовуємо нашою уявою. (П. Білецький)

- Доберіть синоніми до слова велетні.

- Зробіть розбір виділених слів за будовою.

Б. Складіть і запишіть речення з поданими стійкими словосполученнями. Згадайте, що ви знаєте про порівняння й про те, з якою метою вони використовуються в текстах художніх творів.

Холодний, як лід; білий, як стіна; багатий, як осінь; блакитний, як небо; боязкий, як заєць; відважний, як тигр; великий, як світ; весела, як пташка; гнучка, як тополя; дужий, як ведмідь.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити