Підручник Українська мова 8 клас - М. І. Пентилюк - Ранок - 2016 рік

Синтаксис. Пунктуація

Речення з відокремленими членами

§ 32 Відокремлені уточнювальні додатки та обставини

354

Слово-диво. Прочитайте текст. Визначте його тему й основну думку. Виділіть у тексті елементи роздуму. З якою метою використовує автор цей тип мовлення? Про кого йдеться в уривку? Які міркування викликав у вас прочитаний текст? З яким віршем поетеси перегукується уривок?

ГІМН ЖИТТЮ

Воля! Хто його видумав, хто вперше вимовив це слово? Благословен хай буде навіки!.. Скільки тут простоти, скільки величі! Який безмежний, незбагненно широкий зміст! Скільки крові пролилося — і ще проллється! — щоб звучало воно повноцінно, гордо на весь голос.

Воля! Це клекіт орла, що ширяє там, в недосяжній висоті, гучний поклик трембіти, непорочність смерек, що віками ждуть не діждуться обіймів сонця; це буяння дикої ружі, переливи роси, плин потоку; це — Чорногора з її незабутньою Довбушевою вольницею…

Ні перед чим не зупинятись, не хилитись — піти! Аж на те далекеє верхів’я. Зійти й поставити стару корогву — нехай має! Хай буде знаком, ясним дороговказом.

Вони стояли на самісінькій вершині Лукавиці, безмовні, зачаровані красою бескидів. Перед ними у всій своїй мальовничості лежало царство гір і лісів. Буйні вітри чесали зелені коси смерек, полоскали ущелини, у які не пробивалося сонце. Гори співали — потоками, птаством, голосами звірів і худоби. Усе це перевивалося пахощами полонинських квіток, ніжною голубінню височини, злітало до сонця. Проте не зникало. Між землею і небом лунала якась могутня і воднораз спокійна мелодія — гімн життю, як у думках нарекла її Леся. Спів бентежив молоді груди, родив у них нестримний потяг до творення. Співало серце. Її змучене, стомлене серце. Чого хотіло? Спокою, забуття? У такий час? У краю, де гніздяться орли, де в кам’яних ложах набираються сили громи?.. Ні, серце! Нам з тобою іще стояти супроти бурі, будити мертвих. Чуєш-бо? Хай навіть ота лавина з гір впаде на голову, мов доля злая, стояти маєм! Стояти будем! (За М. Олійником)

- Випишіть речення з відокремленими членами та з'ясуйте їх значення.

- Поміркуйте, з якою метою виділено комами словосполучення в недосяжній висоті, яким членом речення воно виступає й до якого слова відноситься. Що зміниться в змісті речення, якщо його опустити?

- Виділені слова розберіть як частину мови.

355

Мовознавче дослідження. Спишіть речення. З'ясуйте значення виділених словосполучень. Поміркуйте, чому їх виділено. Які це члени речення — обставини чи додатки?

1. Вузька, поросла споришем вулиця стьобнула на околицю села. Там, за крайніми хатами, вже виднівся пагорб із залишками старого замку. 2. На чільному місці, поруч із Кобзарем, висів портрет чоловіка середніх літ зі світлим крутолобим обличчям і довірливими очима. 3. Я вже не кажу про Івана Франка, записи якого складають золотий фонд української фольклористики та етнографії. Окрім пісень, обрядів, великий Каменяр уклав чотиритомне зібрання прислів’їв та приказок. 4. Закладини обов’язково освячували ритуальним обідом. Тут же, за ритуальним обідом, домовлялися, коли будуть зводити стіни. 5. Нині, вже на відстані часу, я часто згадую сільські забавки, намагаюся проаналізувати їх, збагнути їхню природну стихію. 6. Витоки колективної допомоги, що була поширена в багатьох народів, зокрема і слов’ян, сягають глибокої давнини. 7. Згодом, після десятирічки, наші шляхи-дороги розійшлися. (Із творів В. Скуратівського)

- Прочитайте речення, опустивши виділені члени. Як від цього зміниться зміст кожного речення? Чи можна назвати ці члени речення уточнювальними?

- З'ясуйте значення слів ритуал, ритуальний, закладини. Скористайтеся словником наприкінці підручника.

- Зробіть фонетичний розбір слова обов'язково. Поясніть його написання.

356

Мовознавче дослідження. Розгляньте таблицю. Сформулюйте умови виділення уточнювальних членів речення.

Відокремлення уточнювальних членів речення

Члени речення

Спосіб вираження

Умови виділення в реченні

Додатки та інші члени речення

Іменник або займенник зі словами крім, окрім, за винятком, замість, зокрема, наприклад та ін.

Якщо мають значення виключення, виділення або уточнення

Члени речення

Спосіб вираження

Умови виділення в реченні

Обставини місця, часу, способу дії (рідше)

Прислівник, іменник із прийменником або словосполучення

Якщо мають уточнювальне значення та пояснюють обставину, до якої відносяться

- З поданих речень доберіть приклади до наведених у таблиці характеристик відокремлених уточнювальних членів речення. Зверніть увагу на розділові знаки, якими виділяються ці члени речення. Приклади запишіть.

1. По той бік шляху, десь далеко в степу, за садками, тремтить червона заграва. (Гр. Тютюнник). 2. А за річкою, попід кучерявим зеленим лісом, вся гора вкрита розкішними килимами ярини. (М. Коцюбинський) 3. Опріч Гафійки, було ще два наймити. (М. Коцюбинський) 4. За селом, у степу, є солдатська могила, а повз неї на захід дорога лягла. (М. Нагнибіда) 5. Замість сіней, Пилип зробив сяку-таку примостку. (Панас Мирний) 6. За винятком баби Оришки, малий Чіпка нікого не любив. (Панас Мирний) 7. А там, далеко, край степу, мріє Чорне море. (І. Нечуй-Левицький) 8. Квіти, наприклад ромашка, нагідки, вживаються як лікувальні засоби. (З календаря)

357

Прочитайте речення, дотримуючи видільної інтонації. Визначте уточнювальні члени речення, їх вид і спосіб вираження.

1. У живопису, особливо в тематичних картинах, характери героїв та ситуації дещо загострюються порівняно з літературою. 2. Мистецтво, подібно до мови, є засобом спілкування людей, подібно до педагогіки і моралі — засобом виховання, прищеплення знань і норм поведінки в суспільстві. 3. Танцюристові, крім власного тіла, для створення образу нічого не потрібно. 4. Твори художньої літератури, навіть написані рідною мовою читача, через сто-двісті років потребують коментарів, пояснення слів і висловів. 5. Значно важче, майже неможливо, навчитися розуміти китайську класичну музику. 6. Подібно окремій людині, людство росте, переживає дитинство, юність, дедалі мужніє. 7. Що ж до зору, то він був у первісного мисливця, завдяки способу його життя, розвинений не гірше, ніж у людини XX століття. (Із творів П. Білецького)

- З'ясуйте, як уточнювальні члени впливають на зміст речення й за допомогою яких слів приєднуються до нього.

- Поміркуйте над змістом другого речення. Як ви його розумієте?

Відокремлюватися можуть і члени речення з уточнювальним значенням, що конкретизують або пояснюють значення другорядних і головних членів речення.

Найчастіше вживають уточнювальні обставини місця, часу, а іноді — і способу дії. В усному мовленні їх виділяють інтонацією. Наприклад: Рівно, на повні груди, дихає степ. (І. Кириченко) — обставина способу дії рівно конкретизується відокремленою уточнювальною обставиною на повні груди; Восени, перед відльотом у вирій, тривожиться і табунами збирається птаство. (М. Стельмах) — обставину часу восени уточнює, конкретизує відокремлена обставина перед відльотом у вирій.

Уточнювального значення набувають додатки та інші члени речення, що приєднуються до основної частини речення за допомогою сполучників тобто, цебто, аби, а саме та приєднувальних слів крім, опріч, на відміну, наприклад, за винятком, замість, причому та ін. Наприклад: У Європі є майже всі природні зони земної кулі, за винятком зон жаркого поясу. — відокремлений додаток за винятком зон жаркого поясу містить уточнення щодо змісту речення; Ці велетні, тобто величезні дерева, ростуть далеко одне від одного. (Панас Мирний) — до підмета велетні за допомогою сполучника тобто приєднано прикладку величезні дерева, що має уточнювальне значення.

Розділові знаки при уточнювальних членах речення

Правило

Приклади

Ставиться кома


при уточнювальних та пояснювальних членах речення, що пов'язані з уточнюваним словом інтонаційно чи сполучниками або приєднувальними словами

Більш жодного звуку не донеслося, крім повіювання пахучого повітря в розквітлому гіллі саду.

(Марко Вовчок)

Микола, замість панського лану, вийшов на своє поле. (І. Нечуй-Левицький)

Ставиться тире

при уточнювальних членах речення, якщо вони віддалені від уточнюваного слова або виражені багатослівними зворотами

Звідусіль — з лісу й полів, ярами й балками — збігались ручаї. (І. Цюпа)

Уточнювальні члени речення, як і інші відокремлення, широко вживаються в текстах різних стилів, однак найчастіше функціюють у книжних: у науковому та діловому, як правило, уточнюють, конкретизують зміст речень, а отже, і тексту, а в художньому й публіцистичному можуть виступати ще і як засіб образності.

358

Спишіть речення, ставлячи потрібні розділові знаки. Підкресліть відокремлені уточнювальні члени.

1. Тихо поволі нога за ногою пливе валка битим шляхом у безлюдній пустелі. (М. Коцюбинський) 2. Там угорі на одному з найвищих перевалів засів противник. (О. Гончар) 3. Обов’язково треба крім соціальної науки винести зі школи чесні погляди на свій народ. (І. Карпенко-Карий) 4. Замість виснаженої смертельно втомленої колони пролітали перед ним лави інших мовби окрилених людей. (О. Гончар) 5. Уранці ще до схід сонця Надійку збудив батько. (Д. Бедзик)

- Виділені слова розберіть як частину мови. Назвіть орфограму в них.

Із секретів синтаксису

Уточнювальні обставини відрізняються від звичайних тим, що до них ставиться не просто питання де? коли? як?, а питання де саме? коли саме? як саме?: Село вже зникло (де?) позаду, (де саме?) за пагорбом темним.

359

Відновіть текст і запишіть, увівши з довідки опущені уточнювальні члени речення. Проведіть взаємоперевірку виконаного завдання. Порівняйте обидва тексти. Зробіть висновок, як впливають на зміст і стилістичне забарвлення тексту уточнювальні та інші відокремлені члени речення.

У Комарівці, …, люди дуже схожі одні на других: і чоловіки, і жінки однакові на зріст, … . Усі хати в Комарівці чималі, чисті, зі світлицями. Народ не бідний, навіть заможний.

У кінці села, … , стоїть хата Прокопа Паляника. Хата ховається в густому садку, де старі дерева — … — зовсім закривають її своїм гіллям.

Раз після Великодня, … , вся Паляникова сім’я висипала з хати надвір. Паляник порався в дворі коло воза, його жінка, …, теж вийшла з хати. Найстарша Паляникова дочка, …, обмітала коло порога сміття. Недалеко від них, … , сиділо рядком восьмеро дітей, … .

(За І. Нечуєм-Левицьким)

Довідка: як і в інших невеликих селах того краю; дрібних і малих; високі, рівні станом; високі черешні, густі сливи; у самій глибині яру; чудового весняного ранку; Одарка; Василинка; на призьбі.

- Зробіть синтаксичний розбір першого речення. З'ясуйте роль однорідних і відокремлених членів речення.

Комунікативний практикум

360

Побудуйте розповідь про відокремлені уточнювальні члени речення. Зверніть увагу, чим вони відрізняються від звичайних відокремлених членів.

361

Складіть і розіграйте полілог за ситуацією. Ви з меншим братиком чи сестричкою відвідали виставку картин відомого художника. Повернувшись додому, удвох розказуєте батькам про враження від побаченого. У розмові вживайте речення з відокремленими уточнювальними членами.

362

Пригадайте своє відвідання читального залу в шкільній бібліотеці та складіть усне міркування на тему «Картина світу в слові й книзі».

Подумайте і дайте відповіді

1. Яка роль інтонації в реченнях з уточнювальними членами?

2. Чим уточнювальні обставини відрізняються від звичайних обставин? Наведіть приклади.

3. Коли додаток стає уточнювальним членом речення? Проілюструйте прикладами.

4. Коли уточнювальні члени речення виділяються комами? тире? Наведіть приклади речень.

Домашнє завдання

363

Випишіть речення з відокремленими членами. Дайте характеристику відокремлених членів речення, скориставшись планом. Зробіть повний синтаксичний розбір речень.

ЖИТТЯ

Життя є молодість, труд і любов. Молодість, як дивовижний рубін, мусить горіти на серці. Усе життя людина лише шліфує грані своєї молодості. На заході днів вона засяє нестерпучим блиском. І погасне. Бо другої молодості немає у світі.

Труд, як материнська рука, веде нас по стежці. Він є вірним другом. Він не зраджує. У радісній знемозі він пахтить, як дорога.

Любов. Відчуваю я її, як дорогу, теплу долоню на голові. Вона перебирає моє волосся, лоскоче мене за вухом, ніби я якесь маля. Вона — щось таке, що підносить людину вгору, і завмирає в неї дух. Вона знає такі таємниці, що від них розривається серце, як стигла слива, надвоє. Скільки людей співало їй! А вона, пишна, сходить, сонцем іде на небо, світить, б’є в очі, як у глибокий колодязь пустелі. І молодість дзвенить… (За Ю. Яновським)

План характеристики відокремлених членів речення

1. З'ясуйте, чим ускладнене речення.

2. Прочитайте речення, дотримуючи правильної інтонації.

3. Виділіть відокремлений член речення: означення (узгоджене, неузгоджене), прикладка, обставина, додаток.

4. Визначте, чим виражений відокремлений член речення (словом, сполученням слів, словосполученням).

5. З'ясуйте, як приєднується до основного речення (тільки за змістом та інтонацією; сполучниками або словами на ймення, родом, а саме, навіть).

6. Визначте слово, до якого відокремлений член відноситься.

7. Визначте місце відокремленого члена в реченні (на початку, у середині, у кінці).

8. Поясніть розділові знаки (кома, тире, дужки).

Зразок усного розбору

Луги, струшуючи срібну росу, розлягалися співами своїх соловейків. (Панас Мирний)

Речення розповідне за метою висловлювання, неокличне за інтонацією; за будовою просте, двоскладне, поширене, повне; ускладнене відокремленою поширеною обставиною, вираженою дієприслівниковим зворотом (дієприслівником струшуючи і залежними від нього словами). Приєднується до основного речення за смислом та інтонаційно. Відноситься до дієслова-присудка розляглися. Стоїть у середині речення, тому з обох боків виділяється комами.

Зразок письмового розбору

Луги, струшуючи срібну росу, розлягалися співами своїх соловейків. (Панас Мирний)

Розповідне, неокличне; просте, двоскладне, поширене, повне; ускладнене відокремленою поширеною обставиною (дієприслівниковим зворотом); виділяється комами.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити