Підручник Українська мова 8 клас - М. І. Пентилюк - Ранок - 2016 рік

Повторення та узагальнення вивченого

§ 3 Морфологія. Основні правила правопису

17

Прочитайте текст. Визначте стиль його. Доберіть заголовок у формі словосполучення. Аргументуйте свій вибір. Доведіть, що вироби з мореного дуба є цінними речами. Пригадайте, які дубові вироби вам доводилося бачити.

З давніх-давен цінували люди меблі та прикраси, зроблені з мореного дуба. Надто вже вишукані, міцні й красиві вони виходили.

Дуб «морився» на дні водоймищ. Спочатку річка підмивала береги: у воду сипався пісок, сповзала глина, а разом із цим зсувалися й дерева, що росли на берегах. Деякі з них падали на дно на тому ж місці, де сповзали. Інші вода відносила вниз за течією або до озера, куди впадала річка. Вони намокали, важчали й теж тонули. Стовбури дерев поступово заносило піском та мулом, і лежали вони під водою довгі-довгі роки. Деревина дубів поступово ущільнювалася, і чим більше минало часу, тим міцнішим ставало дерево.

Потім русло переміщувалося, озера пересихали. А стовбури залишалися на суходолі, де їх і знаходили люди. Робили з них чудові меблі, які не боялися ані вологи, ані плину часу, ані коливань температури. Ще б пак! Адже деревина, з якої їх робили, пройшла гартування і водою, і температурою, і часом.

Багато таких дубів знаходять у нас в Західній Україні, в районах лісової та лісостепової частин України. Знаходять їх і в інших куточках нашої Батьківщини.

(В. Улан)

- Випишіть слова з префіксами пере-, з-(с-) і поясніть їх написання.

- Виділене слово розберіть як частину мови. Яку синтаксичну роль воно виконує? Доберіть 3-4 приклади на орфограму в цьому слові.

18

Пригадайте вивчений у попередніх класах матеріал про частини мови та завершіть висловлювання.

1. Морфологія — розділ науки про мову, що вивчає …

2. Частини мови — це …

3. У сучасній українській літературній мові налічують … частин мови, які поділяються на … і …

4. Вигук — особлива частина мови, тому що …

5. Кожна частина мови характеризується …

- Складіть і накресліть схему «Частини мови». Доберіть і запишіть приклади до кожної частини мови.

19

Прочитайте. Утворіть 5-6 різних за метою висловлювання речень. До їх складу введіть службові частини мови й вигуки.

Сонце сліпить, сколихнулись відчуття, материнська мова, зустрівся перехожий, учень відповідав, школярі бешкетують, хворий лежить, художник малював, дідусь розповів, урок закінчився, зеленіють верболози, очі сяяли, чоловіки привіталися, час летить, знання поглиблюються, вони дружили, годинник зупинився, виникають думки.

- Запишіть утворені речення й накресліть їх схеми. Поясніть розділові знаки в реченнях. Визначте, якими частинами мови виражені другорядні члени речення.

20

Спишіть текст, ставлячи подані в дужках іменники в потрібній формі. Аргументуйте свій вибір. Доберіть заголовок, який би виражав основну думку висловлювання. Підтримайте або спростуйте твердження автора про слово, висуваючи власні тези.

Слово — найтонше доторкання до серця, воно може стати і ніжною запашною (квітка), і живою (вода), що повертає (віра) в добро, і гострим (ніж), і розжареним (залізо), і (бруд). Мудре й добре слово дає радість, нерозумне і зле, необдумане й нетактовне — приносить (біда). (Слово) можна вбити й оживити, поранити й вилікувати, посіяти (тривога) й (безнадія) і одухотворити, розсіяти сумнів і засмутити, викликати (посмішка) і (сльоза), породити (віра) в людину й зародити (невіра), надихнути на (праця) і скувати (сила) (душа)… Зле, невдале, нетактовне, просто кажучи, нерозумне слово може образити, приголомшити (людина).

(За В. Сухомлинським)

- Розкажіть про поділ іменників на відміни та групи. Наведіть приклади з тексту.

- Зробіть синтаксичний розбір останнього речення. Якими членами речення виступають іменники?

- Поясніть значення слів і словосполучень запашна квітка, бруд, нетактовне, одухотворити, сумнів, зародити невіру, образити, приголомшити.

21

Запишіть назви річок у родовому відмінку.

Дніпро, Євфрат, Дон, Дністер, Амур, Збруч, Хорол, Смотрич, Дунай, Псел, Рейн, Тетерів, Донець, Ніл, Єнісей.

- З'ясуйте, чому в одних словах виступає закінчення -а (-я), а в інших — -у(-ю).

22

Прослухайте. Доведіть, що це текст. Назвіть його основні ознаки, ілюструючи відповідь прикладами. Доберіть заголовок. Визначте можливого адресата й мету висловлювання. Випишіть ключові слова.

Чарівна природа рідного села, розмай дерев, квітів, зеленого руна трав стали для Катерини Білокур академією мистецтва. Дівчина самотужки осягає таємниці техніки живопису. До художнього відтворення краси довколишнього світу йде навмання. Милуючись кожною квіточкою, листочком, травинкою, кольоровою гамою сутінків і світанків. Вона у природи навчається поєднувати кольори та відтінки, передавати на полотні світлотіньові переходи. Найпліднішим у її творчості був післявоєнний період. Нею створено такі перлини, як «Цар Колос», «Буйна», «Привіт урожаю», «Рідне поле», «Сніданок», «У Шрамківському районі на Черкаській землі» та ін.

(О. Гончар)

- Доберіть кілька означень до слів природа, село, квітка.

- Поясніть значення виділених слів (у разі потреби зверніться до словника наприкінці підручника).

- Випишіть займенники. Розберіть як частину мови.

- Поясніть розділові знаки в тексті.

23

Запишіть дієслова в три колонки: у першу — утворені префіксальним способом, у другу — суфіксальним способом, у третю — префіксально-суфіксальним способом.

Випрасувати, сідлати, стратити, виливати, вдуматися, зрешетити, влетіти, змерзнути, недосолити, голосувати, озвучити, штовхнути, змалювати, пояснити, зробити.

- Складіть 3-4 речення, використовуючи подані дієслова. Визначте синтаксичну роль їх.

- Доберіть синоніми до виділених дієслів.

24

Прочитайте текст. Доберіть до нього заголовок. Перепишіть, уставляючи пропущені літери й записуючи цифри словами. Яку роль у побудові тексту відіграють числівники? Визначте розряд числівників. З'ясуйте функцію сполучників. Чим пояснити поділ тексту на абзаци?

Єг..петські п..рам..ди — перші за хронологією із 7 чудес світу, 7 споруд, що вражали жителів своєю гранд..озністю.

До інших 6 належать: «висячі сади» Сем..рам..ди у Вав..лоні; храм Артем..ди в Ефесі, пізніше спалений Геростратом; статуя Зевса Ол..мп..йського роботи грецького скульптора Ф..д..я; прикрашений барельєфами і статуями Мавзолей у Гел..карнасі; Колос Родоський — мідна статуя бога Сонця Гел..оса, понад 70 метрів заввишки, зведена біля входу в гавань Родосу. 7 чудом світу вважають маяк на острові Фаросі, збудований у 300-280 роках до нашої ери, мармурова башта якого мала висоту близько 180 метрів.

(За кн. «Шкільний меридіан»)

- Культура мовлення. Провідміняйте 3-4 числівники на вибір. З'ясуйте питання про паралельні відмінкові закінчення кількісних числівників.

- Назвіть орфограми, над якими ви працювали, вставляючи пропущені літери.

- Поставте наголос у виділених словах.

25

Слово та мистецтво. Прочитайте народну думу «Буря на Чорному морі». Яким у ній зображено море? Розгляньте репродукцію картини Івана Айвазовского «Місячна ніч на Чорному морі». Порівняйте Чорне море, описане в думі та зображене на картині. Як впливає образотворче мистецтво на сприйняття й розуміння опису моря в думі?

І. Айвазовський. Місячна ніч на Чорному морі

- Об'єднайтеся в групи та опишіть картину, порівнюючи твір живопису й текст народної думи.

26

Слово-диво. Прочитайте виразно вірш Вікторії Чемерис. Доберіть заголовок. Визначте основний мотив. Поміркуйте, яку роль відіграють різні частини мови у творенні тексту.

О слово рідне! Хто без тебе я?

Чи буде жить в віках душа моя,

Чи буде сонцем в небі пломеніть,

А чи залишиться в пітьмі століть?

О слово рідне! Знаю: тільки ти

До мрій прозорих підведеш мости.

І виллється дзвінкий пташиний спів

До батьківських, до рідних берегів.

О слово рідне — чисте джерело.

Мене з дитинства в юність привело

Ти — промінь світанкової зорі,

Суцвіття ніжне в весняній порі.

О слово рідне — синь і небокрай.

З народом вік живи і процвітай.

І лине хай в небесну голубінь

Твоя цілюща, життєдайна синь.

- Запишіть виділене речення й проаналізуйте кожне слово як частину мови.

- Поясніть лексичне значення слів джерело, промінь, суцвіття. Доберіть до них синоніми.

Комунікативний практикум

27

Складіть діалог на тему «Здійснення мрій». Використовуйте рядки з поезії Вікторії Чемерис.

Подумайте і дайте відповіді

1. Чому частини мови поділяють на самостійні та службові?

2. Що лежить в основі поділу самостійних частин мови на змінні й незмінні?

3. Назвіть змінні самостійні частини мови. Наведіть приклади.

4. Які ви знаєте форми дієслова? Схарактеризуйте їх.

5. Які особливості має прислівник як самостійна частина мови? Проілюструйте прикладами.

6. Назвіть службові частини мови. Наведіть приклади.

7. Розкажіть про місце вигуку серед частин мови.

8. Які основні орфограми ви можете прокоментувати?

Домашнє завдання

28

Оберіть одне із завдань і виконайте його.

А. Доберіть до поданих слів спільнокореневі, які б належали до різних частин мови.

Днювати, кам’яний, синява, надвоє, чорний, холод, співати.

Б. Зробіть морфологічний розбір слів холод, співати.

В. Культура мовлення. Слово надвоє має подвійний наголос. Поміркуйте, як зміниться значення вжитого слова з різним наголошуванням, склавши відповідні речення.

Розвиток мовлення

Особливості побудови тексту з елементами опису

29.

Прослухайте текст. Визначте тип мовлення. Доведіть належність тексту до художнього стилю. Доберіть заголовок.

Після обіду купалися; Танцюра купався трохи осторонь від товариства, і по вологому піску узбережжя було видно глибоко впечатаний слід його важкого протеза.

Потім усі гуртом пішли вподовж коси по бережечку, і так було тут гарно, вільно, роздольно, що й сперечальники, нарешті, попримовкали, погляди людей ласкавістю засвітились, хмелем зачарованості. Танцюра, світячи сивиною, рішуче кульгав попереду, скрип його протеза і скрик чайки були чи не єдині звуки довколишнього світу. Танцюрі, видно, подобалось бути в ролі вожака, він ішов повеселілий, ведучи вперед товариство, протез його вгрузав упевнено, він його аж вкручував у пісок.

Море випліскує хвилю за хвилею, миє й миє косу, що простелилася пластома в синяву моря. Десь аж там, на вістрі її, мав бути морський маяк. Якби не мла, білу вежу його було б видно й сюди — ясними ранками вона блищить, біліє на обрії. Одначе й зараз, хоч млисто було, крізь марево спеки всі поглядали вперед: чи не забовваніє часом десь там, край неба, біла вежа маяка. Люди суші, а чомусь їх не покидала така цікавість.

Повно було дикого птаства. Клекотіло в повітрі, спочивало табунами на воді, жовтіло безпомічними пташенятами в бур’янах, де всюди валялись скаралущі, покинутий одяг тих, що вже повискакували на волю. Лебеді біліли далеко в морі, набагато далі, ніж вранці. Їх розглядали у бінокль, що його прихопив один з молодих доглядачів.

Заглибились далеко на косу, коли їх догнали ще двоє: Ольжин шеф, зсутулений кандидат наук із контори заповідника, та цей самий смаглявий красень, цей чубатий парубок-єгер… Ольги він начебто й не помітив. Сягнисто ступаючи у своєму потертому єгерському галіфе, все пряв очима вперед, і в руці у нього була — Ольга очам не повірила — мисливська рушниця.

(О. Гончар)

- Зміст і структура тексту. Визначте тему й основну думку тексту. Поміркуйте, за яких історичних часів розгортаються описані в тексті події. Виділіть структурні частини прослуханого. Назвіть ключові слова й словосполучення, що розкривають тему тексту. Поділіть текст на смислові частини та визначте мікротеми. Запишіть складний план тексту.

- Мовностилістичний аналіз тексту. Назвіть власні назви та поясніть їх правопис. З'ясуйте лексичне значення слів єгер, скаралущі, кандидат наук, галіфе. Доберіть синоніми до слів сягнисто, пластома, попримовкали, млисто. Назвіть художні засоби, використані письменником для розкриття теми, основної думки тексту та опису місцевості. Визначте типи мовлення, поєднані в тексті. Доведіть свою думку.

- Побудуйте висловлювання з елементами опису на основі опрацьованого тексту. Використайте пам'ятку.

Як готуватися до побудови тексту з елементами опису

1. Прочитайте або прослухайте текст.

2. Визначте стиль і тип мовлення, тему й основну думку висловлювання.

3. Поміркуйте над елементами опису на основі спостережень або уяви.

4. Складіть план відповідно до теми й змісту висловлювання.

5. Продумайте послідовність опису й будови вашого висловлювання відповідно до плану.

6. Доберіть слова, словосполучення, які допоможуть вам побудувати висловлювання з елементами опису.

7. Відтворіть висловлювання спочатку подумки, а потім — в усній чи писемній формі.

30

Прочитайте текст. Визначте його основну думку, стиль і тип мовлення. Доберіть заголовок у формі словосполучення.

Для того щоб емоції легше було приборкувати, надавати їм естетичного виразу, використовується художній образ. Це вперше почали практикувати античні оратори, які щедро запозичували з художньої літератури поетичні прийоми.

Відмінність образу від логічного умовиводу полягає в тому, що образ наче наочно показує, малює вашу думку. Образи ґрунтуються на конкретно-чуттєвих переживаннях дійсності: зорових, слухових чи тактильних враженнях. Так, мистецтво живопису (живописний образ) спирається на те, що бачать наші очі. Музика використовує те, що здатні відчути наші вуха. А слово містить у собі можливості всіх видів мистецтва.

Ось Д. Загул змальовує нам жнива, коли над полем дзижчать серпи, перетинаючи сухі й пружні, нагріті сонцем стеблини жита:

Між межами жваво, живо Жовте жито жнуть женці.

Що створює тут враження отого дзижчання? Повтор звуку «ж» у кожному слові вірша.

А можна словом і «малювати»: «Ідуть дощі. Холодні осінні тумани клубочаться угорі й спускають на землю мокрі коси» (М. Коцюбинський). Ми ніби бачимо в уяві своїй оті «мокрі коси», що їх спускає кубло вологого мороку нагорі — хмара, бачимо дощ, немов живу істоту, породження осені.

Як відомо, у мові нашій виділяються звуки, слова, словосполучення й речення. Образ твориться переважно на рівні звука та слова, однак художня гра може спостерігатися й на рівні синтаксису…

(За С. Абрамовичем, М. Чикарьковою)

- З'ясуйте зміст першого речення. Що вам відомо про античних ораторів та ораторське мистецтво? Чи можна когось із вашого класу назвати оратором?

- Поділіть висловлювання на мікротеми та усно доповніть одну з них відомою вам інформацією.

- Складіть план і стисло перекажіть текст. Використайте пам'ятку.

Як готуватися до стислого переказу тексту

1. Прочитайте або прослухайте текст.

2. Визначте стиль і тип мовлення, жанр твору.

3. Подумки виділіть найважливішу інформацію в тексті, відкиньте другорядне.

4. Складіть план відповідно до теми та змісту висловлювання.

5. Викладайте матеріал послідовно.

6. Не скорочуйте текст надмірно.

7. Намагайтеся передати причиново-наслідкові зв'язки та відтворити засоби образності тексту.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити