Підручник Українська мова 8 клас - М. І. Пентилюк - Ранок - 2016 рік

ПОВТОРЕННЯ В КІНЦІ РОКУ

Узагальнимо найважливіший матеріал із розділів «Словосполучення», «Просте речення» у формі тез.

1. Окличними можуть бути розповідні, питальні та спонукальні речення.

2. І підмет, і присудок можуть бути виражені словосполученням, сполученням слів, фразеологізмом.

3. Тире між підметом і присудком ставимо, якщо пропущено дієслово-зв’язку в повному реченні або другорядний член — у неповному.

4. Узагальнено-особове односкладне речення схоже на означено- особове або неозначено-особове, але за змістом інше — стосується всіх.

5. Якщо в реченні з відсутнім присудком є другорядні члени, що належать до групи присудка (додатка, обставини), це речення двоскладне неповне, а не односкладне називне.

6. Слова в словосполученні з’єднуються підрядним зв’язком (узгодженням, керуванням, приляганням), а однорідні члени речення — сурядним зв’язком (сполучниковим, безсполучниковим, змішаним).

7. У реченні з узагальнювальним словом двокрапку ставимо безпосередньо перед однорідними членами, а тире — одразу після однорідних членів.

8. Вставні слова (словосполучення, речення) стосуються змісту висловлювання, а вставлені — не стосуються.

9. Дужки й тире при вставлених конструкціях — знаки варіантні.

10. Відокремленими можуть бути тільки другорядні члени.

11. Відокремленими бувають означення (також прикладки) та обставини, а відокремленими уточнювальними — додатки, означення (також прикладки) та обставини.

Які ще висновки з вивченого у восьмому класі ви можете сформулювати?

371

Проаналізуйте сполучення слів кожної групи. Дослідіть, які з них не належать до словосполучень. Свій вибір обґрунтуйте.

1. Пізнавати світ, буду усміхатися, визнаний майстер, сходження на гору.

2. Секрет таланту, людське здивування, існує повір’я, розповідь про героя.

3. Біля ставу, історія світу, піклуватися про друзів, більшість громадян.

4. Дуже сильний, нехай усміхається, перелік для ознайомлення, господарська діяльність.

5. Здавна використовують, охороняється законом, різні регіони, менш відповідальний.

Визначте в словосполученнях головне й залежне слова. Назвіть вид словосполучення за способом вираження головного слова.

Говорімо без помилок!

Використовуючи слова у власному мовленні, обов'язково потрібно враховувати їхнє лексичне значення. Зокрема, найпоширенішою вадою є змішування синонімів (близьких за значенням слів), паронімів (близьких за формою і сферою вживання, але різних за змістом), а також недоречне вживання запозичень.

Правильно

Неправильно

Тлумачний словник нам стане в пригоді.

Тлумачний словник нам стане в нагоді.

Слово «фотосинтез» належить до терміннової лексики.

Слово «фотосинтез» належить до термінологічної лексики.

372

Складіть і запишіть словосполучення, добираючи відповідні слова з дужок. Схарактеризуйте словосполучення за будовою.

Адресний, адресний (вітання, допомога). Артист, актор (театру, естради). Базар, ринок (книжковий, світовий). Братів, братній, братерський (дружба, родина, відносини). Вежа, башта (водонапірна, телевізійна). Вибирати, добирати, обирати (напрям руху, огірки, потрібну літературу). Відносини, стосунки, відношення (сина з батьком, дипломатичні, відсоткові). Водний, водяний (станція, мозоля). Письмовий, писемний, писаний (рідною мовою, іспит, джерело). Привласнювати, присвоювати (почесне звання, чиюсь ідею).

- Складіть діалог-пояснення відтінків значень побудованих словосполучень.

373

Слово-диво. Виразно прочитайте текст уголос. З'ясуйте, що виражає заголовок — тему чи основну думку. Визначте стиль і тип мовлення. Усно схарактеризуйте речення за метою висловлювання та емоційним забарвленням.

УКРАЇНСЬКА ПІСНЯ

Українська пісня! Хто не був зачарований нею? Який митець не був натхненний її багатющими мелодіями, безмежною широтою і красою її образів? Який боєць не знаходив для себе в українській пісні сили й завзяття, бойової щедрості, любові до народу, презирства до ворога й до смерті? Яка мати не співала цих легких, як сон, пісень над колискою дорогих дітей своїх?

Українська пісня — це геніальна поетична біографія українського народу. Це історія народу-трудівника, народу-воїна, що цілі віки бився, як лев, за свою свободу, що цілі віки витрачав усю свою силу, свою кров, своє життя.

Українська пісня — це бездонна душа українського народу, що створив пісенні скарби, якими можемо з гордістю ділитися з людством, викликаючи в нього подив і захоплення.

Будьмо гідними цих коштовних перлин, бережімо їх, просвітляймо й очищаймо ними наші душі й серця, передаваймо цей неоціненний скарб нашим дітям і онукам!

(За О. Довженком)

- Випишіть речення, що відповідають поданій характеристиці: питальне, неокличне, просте, двоскладне, поширене, повне, ускладнене однорідними членами. Підкресліть у них головні й другорядні члени. Схарактеризуйте їх, скориставшись планом на форзаці.

- Зробіть повний синтаксичний розбір останнього речення.

374

Мовознавче дослідження. Спишіть. Визначте порядок слів у реченнях. Доведіть, що виділені сполучення слів є реченнями. Змініть місце узгоджених означень відповідно до означуваного слова. З'ясуйте вид синтаксичних конструкцій. Яка роль порядку слів у реченні?

Вода холодна. Дніпро широкий. Течія швидка. Уже на середині вибився з сил. Стомився, часто пірнаючи, ховаючись під хвилями від печенізьких стріл. Терпнуть руки, ноги зводить корчами. (С. Плачинда)

- Назвіть неповні речення. Свою думку доведіть.

- Складіть узагальнювальну схему або таблицю «Спільні й відмінні ознаки слова, словосполучення й речення».

375

Слово-диво. Прочитайте текст. Визначте тему його. Доберіть заголовок. Проаналізуйте будову речень.

Рідне слово — це невід’ємна частина рідного краю. Для українця це закучерявлені темними парками схили Дніпра в Києві, над якими велично здіймається в небо дзвіниця Печерської лаври; це старовинна архітектура Львова, золотоверхий Чернігів над срібною Десною, стрункі й строгі хмарочоси Харкова, буйнозелена Волинь із сумними плесами озер.

А над усією Україною, у Каневі, на Чернечій горі,— могила великого Кобзаря, який колись розказав нашу минулу славу.

Нашою мовою Маруся Чурай складала пісні, що додавали козакам снаги, нею звучали накази славнозвісного полководця й гетьмана Петра Сагайдачного, який вів у бій козацькі полки.

Це мова могутнього військового й політичного об’єднання Запорозька Січ, що довго й завзято боронило свою волю. (А. Матвієнко)

- Випишіть граматичні основи речень. Схарактеризуйте головні члени, скориставшись планами на с. 43, 52.

- Замініть виділені словосполучення синонімічними. З'ясуйте синтаксичну функцію слів у синонімічних конструкціях.

- Поясніть уживання в реченнях тире.

376

Перебудуйте прості двоскладні речення в односкладні. Визначте вид односкладних речень і спосіб вираження в них головного члена. Чи можна вважати трансформовані речення синонімічними до поданих?

1. Уперше ім’я Ярослава Мудрого згадується в літописній статті «Повісті минулих літ». (С. Махун) 2. Спочатку Софія Київська була оточена відкритою галереєю. (С. Кримський) 3. Краса людини — творця мови, садівника прекрасного на землі — втілена у багатобарвності й могутності рідного слова. (І. Вихованець) 4. Найглибший колодязь зберігся тільки у дворі Ужгородського замку. (В. Зубач) 5. Про цілющі властивості джинджури гуцули склали багато пісень. (Ф. Мамчур) 6. Повага до старших, до батьків уважалась у народі рисою, притаманною кожній порядній, вихованій людині. (Г. Бондаренко)

- Складіть і запишіть діалог із теми «У чому краса людини?». Яку роль виконують неповні речення в репліках діалогу?

Говорімо без помилок!

Зверніть увагу на наголошування слів у словосполученнях обох колонок. Запам'ятайте! Наголос не лише розрізнює форми одного і того самого слова (автор — автори, картка — картки'), а й слова з різним лексичним значенням.

цікаві відомості з життя друга

екзаменаційна відомість

сучасне видання словника

видання заміж старшої сестри

прикладний вчинок хлопця

фізика має прикладний характер

377

Прочитайте текст. Визначте, що виражає заголовок — тему чи основну думку. Назвіть вид односкладного речення, яким сформульовано заголовок.

БЕРЕЖІТЬ БАГАТСТВА ПЛАНЕТИ

Людське життя немислиме без рослин. Недарма їх називають зеленими друзями людини. Рослини забезпечують нашу атмосферу киснем. Вони дають основні продукти харчування. З них утворилися величезні паливні багатства. Багато рослин завдяки своїм цілющим властивостям здавна використовують для лікування: з них виготовляють медичні препарати.

У наш час з усіх кінців земної кулі лунають голоси вчених, які з тривогою повідомляють про значне збіднення рослинності в різних регіонах. В окремих країнах створено Червоні книги, які містять відомості про рідкісні види їхньої аборигенної флори.

Якщо ви любите свій рідний край, зробіть усе можливе, щоб зберегти його красу й неповторність. (За В. Протопоповой)

- Випишіть односкладні речення. Визначте вид їх і спосіб вираження головного члена.

- Назвіть складні речення, частинами яких є умовно односкладні речення.

378

Прочитайте прислів'я і приказки. Визначте тематику їх. Випишіть лише ті, до складу яких входять неповні речення. Поставте відповідний розділовий знак на місці пропущеного члена речення.

1. Добрі діти доброго слова послухають, а лихі й дрючка не бояться. 2. За науку цілуй батька і матір у руку. 3. Малі діти спать не дають, а великі дихать. 4. У всякої Домашки свої замашки, одна любить ложки та чашки, а інша сережки та пряжки. 5. Чоловік у домі голова, а жінка душа. 6. Не потрібен і клад, коли в сім’ї лад. 7. Жінка за три кути хату держить, а чоловік за один. 8. Дитина плаче, а матері боляче. 9. У малого заболить пальчик, а в матері серце.

- З якою метою використовують неповні речення як частини складних?

379

Спишіть, розставляючи потрібні розділові знаки. Дослідіть, чим ускладнено речення. Поясніть умови вживання розділових знаків.

До тебе мій дорогий юний друже приходять усе нові та нові книжки.

Художнє слово з нами все життя починаючи від маминої колискової. Поволі сходинка за сходинкою ти входиш у світ великої літератури у світ Шевченка і Франка Лесі Українки й Котляревського. Уявити рідну землю без пісень неможливо. Учені кажуть, що їх у нас понад триста тисяч. Яким сірим було б життя без колядок щедрівок узимку без різдвяних вертепів без великодніх веснянок без купальського хороводу!

Приказки пісні думи казки перекази — яке барвисте розмаїття! Це те, що ми називаємо усною народною творчістю. Без неї ми не могли б відчути силу таланту свого народу. Невмируще художнє слово відкриває перед нами світ неповторний і чистий як джерельна вода.

(За Р Братунем)

- У яких реченнях ускладнювальні компоненти не є членами речення?

380

Видатні українці. Прочитайте речення. З'ясуйте, чи становлять вони текст. Запишіть їх послідовно, розставляючи потрібні розділові знаки.

ДМИТРО НИТЧЕНКО

1. Працює в культурно-освітній ділянці Української Громади творить і очолює Літературно-мистецький клуб імені Василя Симоненка стає членом об’єднання українських письменників «Слово» та головою його австралійського відділу. 2. В Австралії Нитченко вперше оселившись у Мельбурні стає одним з організаторів українського громадського й культурного життя. 3. Дмитро Нитченко народившись 1905 року на Полтавщині з 1949 року живе в Австралії. 4. Найбільше праці мабуть він вклав в українську освіту та літературу. 5. Працюючи на виробництві Нитченко невпинно пише й публікує під псевдонімом Дмитро Чуб вірші нариси оповідання описи подорожей та розвідки на літературні теми. 6. Упродовж кількох десятиріч працює директором та вчителем українських суботніх шкіл. 7. Він безупинно заохочує до художнього писання нових людей зокрема молодих авторів шкільного віку. 8. Ушановуючи його працю Наукове товариство імені Шевченка іменує його своїм дійсним членом. 9. В Україні було закладено основи його літературної кар’єри, у Харкові він працював у видавництві та вчителював. 10. Згодом протягом тривалого часу очолює новостворену Українську Центральну Шкільну Раду Австралії. (За М. Павлишин)

- Зробіть усний пунктуаційний аналіз простих ускладнених речень за планом на форзаці.

381

Відновіть і запишіть поетичні рядки із творів Василя Симоненка, уставляючи з довідки потрібні іменники у формі кличного відмінка. Розставте потрібні розділові знаки.

1. Ми чуємо тебе … крізь століття, і голос твій нам душі окриля. Встає в новій красі забувши лихоліття твоя … звільнена земля. 2. У росяні вінки заплетені суцвіття до ніг тобі … кладемо. 3. В погожі літні ночі в морозні ранки і вечірній час і в свята гомінкі і в дні робочі ми думаємо … про вас. 4. Кожну хвилю у кожну днину гріє душу твоє ім’я, ненаглядна горда єдина … моя. 5. І нехай пливе за роком рік, буду … горда і вродлива з тебе дивуватися повік. 6. Ой біжи біжи … не вертай до хати не пущу тебе колиску синову гойдати. Припливайте до колиски … як мрії опустіться тихі … синові під вії. 7. Можна все на світі вибирати … вибрати не можна тільки Батьківщину.

Довідка: Україна, син, Кобзар, правнуки, мати, Тарас, зорі, титан, лебеді, досада.

- Яку роль у реченні виконують іменники у формі кличного відмінка?

382

Запишіть відомі вам 3-4 крилаті вислови про мову. Схарактеризуйте в них речення за будовою й наявністю ускладнювальних компонентів.

383

Узявши за основу подані речення, побудуйте за зразком прості речення, ускладнені: 1) звертанням; 2) однорідними членами; 3) відокремленим членом; 4) вставним словом чи словосполученням.

Зразок: Людині треба багато працювати задля досягнення мети. — Людино! Багато працюй задля досягнення мети.

Людині треба багато й плідно працювати задля досягнення мети.

Людина повинна багато працювати задля досягнення мети,

постійно самовдосконалюючись.

Людині, без сумніву, треба багато працювати задля досягнення мети.

1. Нехтування законами природи ніколи не минає безслідно. 2. Люди постійно вивчали поведінку тварин. 3. Український народ зберігає багато повір’їв про вогонь. 4. Хлопець залишився справжнім лицарем високої гідності.

Комунікативний практикум

384

Проаналізуйте схеми на форзаці підручника. Сформулюйте 5-6 запитань до однокласника (однокласниці) на повторення вивченого, використавши звертання.

Складіть побажання однокласникові (однокласниці) на літні канікули у формі електронного листа.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити