Підручник Українська мова 8 клас - М. І. Пентилюк - Ранок - 2016 рік

Синтаксис. Пунктуація

Ви розпочинаєте вивчення ще одного цікавого розділу граматики — синтаксису. Якщо в морфології вивчають морфологічну будову слів, особливості їх словозміни, формотворення, об’єднання слів у відповідні частини мови, то в синтаксисі ці слова розглядають як елементи словосполучення, а також як складові частини речення й тексту.

Ви переконаєтеся на практиці, що синтаксична система української мови розвинена й гнучка.

Синтаксис — розділ науки про мову, що вивчає словосполучення й речення, їх будову, види, граматичне значення, способи зв'язку слів у словосполученнях та реченнях.

Пунктуація — розділ науки про мову, що вивчає систему правил про вживання розділових знаків.

§ 4 Словосполучення. Будова й види словосполучень

31

Видатні українці. Прочитайте текст. Визначте його тему й основну думку. Продовжте перелік першорядних постатей українського народу.

СИНИ УКРАЇНИ

У кожного народу є свої історичні постаті першої величини, яких не в змозі прикрити пил віків, як і не можуть зламати їх кайдани можновладців чи оббрехати діячі псевдонауки. До таких велетнів української національної культури, політичної думки і дії останніх двох століть безперечно належать Тарас Шевченко, Іван Франко та Михайло Грушевський. Саме з їхніми іменами, їхньою творчою 24 спадщиною насамперед пов’язані ідеї відродження української культури, науки, громадської думки, відродження історичної свідомості й національної гідності народу. Всі вони належали до революційного крила української інтелігенції, яка ніколи не обмежувала поле своєї діяльності суто національними проблемами, а поряд з усвідомленням необхідності боротьби за національне визволення прагнула домогтися й визволення соціального.

Саме ці великі постаті українського народу били на сполох з приводу майже цілковитої русифікації на Сході, полонізації або онімечення на Заході, особливо в міських та «інтелігентних» прошарках населення.

Саме їхній приклад, їхня самопожертва й непримиренна позиція революційних демократів будили свідомість народу, кликали його до боротьби за державність.

(А. Трубайчук)

- Запишіть 5-6 словосполучень. Позначте головне й залежне слова.

- Які сполучення слів не є словосполученнями? Аргументуйте своє твердження.

- З'ясуйте лексичне значення виділених слів. У разі потреби зверніться до словника наприкінці підручника.

32

Мовознавче дослідження. Розгляньте схему та складіть зв'язне висловлювання про види словосполучень за способом вираження головного слова.

- Наведіть власні приклади кожного виду словосполучення.

33

Слово-диво. Прочитайте виразно уривок із вірша Василя Голобородька «Ми йдемо». Визначте основну думку твору. Що мав на меті автор, створюючи цю поезію?

Ми йдемо по Україні:

від степів до гір,

від лісів до морів —

звідусіль виходимо на прадавні шляхи,

і немає нам ліку.

Ми чинимо волю наших прадідів,

це вони нас послали у путь,

щоб ми йшли нашою віковічною землею

із нашими багатолюдними містами,

із нашими тихомрійними селами,

із нашими золотоверхими церквами…

Ми йдемо по Україні,

пов’язані вишиваними дівочими руками рушниками,

і радість сяє в наших очах.

- У кожному реченні назвіть усі можливі словосполучення. Визначте їх вид.

- Запишіть 3-4 словосполучення різних видів.

Словосполучення — це поєднання двох або більше повнозначних слів, що виражають єдину назву предмета, поняття, уявлення й виступають однією поширеною назвою: дитячі усмішки, доля поета, говорити голосно.

Словосполучення, як і слова, виступають складовою частиною речення. Словосполученню не властива інтонаційна закінченість.

Словосполучення складається з головного і залежного слів.

За будовою словосполучення бувають прості (складаються з двох повнозначних слів: невеликий твір, написав швидко) і складні (утворені з трьох і більше повнозначних слів: дуже пізно прийшов, цікава фотографія в альбомі). Слова в словосполученні мають змістовий зв'язок (ставлять запитання від головного слова до залежного: йти (як?) повільно) і граматичний (здійснюють за допомогою залежного слова або закінчення та прийменника: листя дерев, стояти серед однокласників).

Не є словосполученнями:

1) поєднання підмета і присудка: світло гасне;

2) однорідні члени речення: сиділа і слухала;

3) поєднання іменників та займенників із прийменниками: на обрії, до них;

4) дієслова з частками: таки зробив, слухайте ж, хотів би;

5) складені форми слів: буду навчатись, найбільш здатний;

6) фразеологізми: байдики бити, бути напоготові.

34

Запишіть словосполучення: один учень — прості, другий — складні. Визначте зв'язок між словами в словосполученнях (за змістом чи граматичний). Доведіть правильність виконання завдання.

Народний звичай, стеблина соломи, козацька важка доля, дуже несподіваний вчинок, прийти вчасно, зустрічати ранню весну, високий на зріст, дуже рано стемніло, низенький хлопець із м’ячем, нова кімната, підплив повільно, гарно відпочивати.

- Доберіть п'ять означень до слова доля. Складіть речення з ними.

Із секретів синтаксису

Слід відрізняти лексичні словосполучення від фразеологічних. Фразеологічні словосполучення є одним членом речення, і їх можна замінити словом або кількома словами. Наприклад: прийти невчасно — лексичне словосполучення; прийти як рак свисне — фразеологічне словосполучення.

35

Визначте з-поміж поданих сполучення слів, які не є словосполученнями.

Школярі навчаються, старанні й відповідальні, боліти душею, на півдні, наживати ворогів, чудова природа, бореться й живе, хвилюється людство, пальцем не ворухнути, дванадцять підручників, двоє з дослідників, занадто пізно прийшов, гарненька спідниця з мереживом, лежати в недузі.

- Випишіть окремо лексичні й фразеологічні словосполучення. Усно доберіть до фразеологічних словосполучень слово або слова, які відповідали б їхньому значенню.

Подумайте і дайте відповіді

1. Що вивчає синтаксис?

2. Що називають словосполученням? Наведіть приклади.

3. Які бувають словосполучення за вираженням головного слова? Наведіть приклади.

4. Назвіть види словосполучень за будовою, ілюструючи прикладами. Домашнє завдання

36

Уявіть, що ви готуєтесь до уроку географії і одним із завдань є розповідь на тему «Чудовий край — Україна». Складіть висловлювання в публіцистичному стилі, використовуючи словосполучення називають європейською, географічний центр України, на південному заході, багато національностей, один із найцікавіших куточків, налічує 24 області.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити