Підручник Українська мова 8 клас - М. І. Пентилюк - Ранок - 2016 рік

Синтаксис. Пунктуація

§ 5 Види зв'язку слів у словосполученні

37

Мовознавче дослідження. Розгляньте схему. Що нового ви дізналися про зв'язок слів у словосполученні? Зробіть висновок, що таке узгодження, керування, прилягання.

38

Гра «Хто більше?»

Доберіть приклади словосполучень кожного виду зв'язку для опису поданих фотоілюстрацій. Назвіть міста, де споруджено ці пам'ятники. Чиї імена вони увічнюють?

Пам’ятник Т. Шевченку

Пам’ятник княгині Ользі

У словосполученні між головним і залежним словами розрізняють три види підрядного зв'язку: узгодження, керування, прилягання.

Узгодження — спосіб зв'язку, коли залежне слово ставимо в тих самих формах, що й головне: зоряне небо, сміливий хлопчик.

Керування — спосіб зв'язку, при якому залежне слово ставимо в тому відмінку, якого вимагає головне слово: виконаний (ким?) школярами, куточок (чого?) лісу. При зміні головного слова залежне не змінюють: збираю листя, збирають листя, збираємо листя, збирає листя. Керування може бути іменниковим, прикметниковим, займенниковим, дієслівним, прислівниковим.

Прилягання — спосіб зв'язку, при якому залежне слово, маючи незмінну форму, слід поєднувати з головним лише за змістом. Залежними словами при цьому виступають прислівники, дієприслівники, неозначена форма дієслова: бажання говорити, упоратися несподівано, вирішують ідучи.

39

Спишіть словосполучення. Визначте вид зв'язку слів у них. Аргументуйте свій вибір.

Сіяти зерно, місто Херсон, зібрати зошити, сильний духом, говорити пошепки, українська література, занадто відповідально, відверта розмова, поспішаючи до дошки, заходиш у метро, наша історія.

- Складіть речення з виділеним словосполученням.

- З-поміж поданих визначте словосполучення, які можна перебудувати так, щоб слова між собою поєднувалися лише за змістом.

Гра «Хто швидше?»

40

Визначте види зв'язку слів у словосполученнях кожної групи. Аргументуйте свій вибір.

1. Читання вголос, кава по-віденськи, шапка набакир, сьогодні вдень, зовсім поруч.

2. Щоденна праця, непохитна мужність, рідний дім, молодіжний фестиваль, єдина мета, кожен день.

3. Славити Батьківщину, пісня про щастя, потрібний людям, радісно дітям, готуватися до зустрічі.

- Доберіть антоніми до виділених слів й усно складіть із ними словосполучення.

41

Слово-диво. Прослухайте текст. З якого твору взято цей уривок? Визначте стиль і тему тексту.

Діялось се в тридцятих роках минулого століття. Українське поспільство, поборене в класовій боротьбі, з ярмом панщизняної неволі на шиї, тягло свою долю з глухим ремством. То не віл був у ярмі, якого паша й спочинок могли зробити щасливим: ярмо було накладене на шию дикому турові, загнаному, знесиленому, але овіяному ще степовим вітром, із не втраченим іще смаком волі. Він ішов у ярмі, скорившись силі, хоч часом із гніву очі йому наливались кров’ю, і тоді він хвицав ногами і наставляв роги…

Вільний дух народу ще тлів під попелом неволі. Свіжі традиції волі, такі свіжі, що часом трудно було відрізнити сьогодні од вчора, підтримували жевріючу під попелом іскру. Старше покоління, свідок іншого життя, показувало ще на долонях мозолі від шаблі, піднятої в оборону народних і людських прав. Пісня волі, опоетизованої, 30 може, у дні лихоліття, чаруючим акордом лунала в серцях молоді, поривала її туди, де ще не чуть кайданів, скованих на людей людьми. На широкі бессарабські степи, вільні, без пана й панщини, рвалась гаряча уява й тягла за собою сотки й тисячі…

(За М. Коцюбинським)

- З'ясуйте лексичне значення виділеного слова (скористайтеся словником наприкінці підручника). Як ви розумієте вислів «свіжі традиції волі»?

- Випишіть із тексту по 3-4 словосполучення з різними видами зв'язку. Перетворіть їх на словосполучення з іншим видом зв'язку. Які зміни відбулися?

Гра «Хто швидше?»

42

З поданих слів утворіть словосполучення з видом зв'язку керування.

Директор, школа; атестація, історія; говорити, подруга; здібний, математика; запрошувати, однокласник; вітайте, Олена Вадимівна; наполягати, змагання; сильніший, команда; відповідай, Вероніка.

- Складіть 3-4 речення з утвореними словосполученнями (усно).

- Зробіть синтаксичний розбір 3-4 словосполучень.

План синтаксичного розбору словосполучення

1. Виділіть словосполучення в реченні.

2. Назвіть головне та залежне слова. Поставте запитання.

3. Укажіть вид словосполучення за будовою (просте, складне).

4. Визначте, якими частинами мови виражені головне і залежне слова.

5. Визначте вид словосполучення за способом вираження головного слова (іменникове, прикметникове, займенникове, числівникове, дієслівне, прислівникове).

6. З'ясуйте вид зв'язку слів у словосполученні (узгодження, керування, прилягання).

Зразок розбору

Добре жить тому, чия душа і дума добро навчилися любить. (Т. Шевченко) Усний

У словосполученні добре жить головне слово — жить. Залежне — добре. Жить (як?) добре.

Головне слово виражене дієсловом, залежне — прислівником. Словосполучення просте, за способом вираження головного слова — дієслівне. Вид зв’язку слів у словосполученні — прилягання.

43

Уявіть, що ви готуєтеся до контрольної роботи з теми «Словосполучення».

Складіть монологічне висловлювання про словосполучення, використовуючи план синтаксичного розбору й теоретичний матеріал. Доберіть власні приклади. Який стиль мовлення ви використаєте?

Подумайте і дайте відповіді

1. Який зв’язок може бути між словами в словосполученні? Як відрізнити граматичний зв’язок слів у словосполученні від зв’язку за змістом? Наведіть приклади.

2. Які ви знаєте види зв’язку слів у словосполученні? Наведіть приклади.

3. Визначте вид зв’язку слів у поданих словосполученнях: дуже швидко, повертатися додому, написаний дівчиною, відпочивати з батьками, материнська ласка, трьох друзів.

Домашнє завдання

44

Краса врятує світ. Розгляньте репродукцію картини. Оберіть одне із завдань і виконайте його.

М. Пимоненко. Вечоріє

А. За поданими нижче схемами доберіть словосполучення для опису картини та запишіть їх. Зробіть синтаксичний розбір словосполучень.

1. дієслово + іменник у знахідному відмінку

2. прикметник + іменник у називному відмінку

3. займенник + прийменник + іменник у родовому відмінку

4. дієслово + дієприслівник

5. прислівник + прислівник

6. числівник + прийменник + прикметник + іменник у родовому відмінку

7. дієслово + прийменник + іменник у давальному відмінку

Б. Усно утворіть 3-4 словосполучення за власне створеними схемами, яких немає в переліку (див. завдання А). Зробіть синтаксичний розбір словосполучень.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити