Підручник Українська мова 8 клас - М. І. Пентилюк - Ранок - 2016 рік

Синтаксис. Пунктуація

Просте речення. Двоскладне речення. Головні і другорядні члени речення

Серед розмаїття синтаксичних одиниць реченню належить центральне місце, оскільки воно безпосередньо формує повідомлення. Саме в реченні реалізовано найважливіші функції мови: комунікативну й пізнавальну.

Основною ланкою синтаксичної системи української мови є двоскладні речення. Для них характерні необмежені виражальні можливості, різноманітність конструкцій, широке використання лексики. Граматичну основу двоскладного речення становлять підмет і присудок як головні члени. Між ними утворюється особливий граматичний зв’язок: присудок вимагає підмета у формі називного відмінка, а підмет підпорядковує присудок, визначаючи його форми числа, особи (роду).

§ 6 Речення. Порядок слів у реченні. Логічний наголос

45

Прочитайте текст. Визначте тему його. Назвіть речення, що передає основну думку тексту. Про яку функцію мови йдеться? Відповідь проілюструйте прикладами з тексту.

Кожен день дає нам урок пізнання. І завжди і скрізь нашим учителем є мова.

Усі діяння наші, думи і сподівання закріплюються у слові. Слово — наше найзіркіше око, наймогутніша сила. Через слово людина пізнає недоступне безпосередньому сприйманню. У цьому диводійному дзеркалі відбиваються всі «айсберги» світу.

Пізнання́

Послане́ць

У слові постають перед нашим зором сторінки давньої історії та здобутки майбутнього. Промовляють до нас високі снігові вершини гір, водоспади Америки й Африки, льодові пустелі Арктики, глибінь космосу. Стають зримими найдрібніші частинки Всесвіту.

За допомогою слова ми можемо звернутися до далеких нащадків і передати їм у слові найсокровенніше. Слово — найвірніший посланець із минулого в сьогодення і з сьогодення в прийдешнє. Завдяки його могутності не замулюється досвід людський. Це схованка мудрості і невмирущості народу.

(За І. Вихованцем)

- У прямому чи переносному значенні вжито виділене в тексті слово? Поясніть значення його.

- Запам'ятайте наголошення слів, поданих у рамці.

- Поміркуйте, які засоби пізнання дійсності, крім книги, доступні людині. Складіть про це 2-3 речення. Підкресліть у них граматичні основи.

Речення — основна інтонаційно та граматично оформлена одиниця мовного спілкування, що виражає закінчену думку. Наприклад: Є багато, звісно, таємниць на світі, та життя навіки збереже одну. (В. Рафальський) Речення складається зі слів і словосполучень, але відрізняється від словосполучень такими ознаками:

1) є одиницею спілкування;

2) за допомогою речення формуємо й передаємо думку;

3) граматично оформлене в закінчену цілість (за допомогою закінчень і службових слів);

4) інтонаційно оформлене.

46

Прочитайте рекламні гасла. Згрупуйте окремо речення двоскладні й односкладні. Підкресліть у них граматичні основи.

1. Доторкнись до всього світу! 2. Купуй українське! 3. Мрія стає доступнішою. 4. Обери свій стиль. 5. Продається все! 6. Ранок буде добрим! 7. Ціни тануть. 8. Цінуй країну єдину! 9. Шукаємо світлі голови! 10. Територія низьких цін.

- Схарактеризуйте речення за інтонацією.

Гра «Хто більше?»

47

Пригадайте відомі вам рекламні гасла. Запишіть їх. Підкресліть граматичні основи. Зробіть висновок, які речення переважають — двоскладні чи односкладні.

48

Прочитайте речення, правильно інтонуючи їх. Схарактеризуйте їх за метою висловлювання. Назвіть окличні речення. Яка роль їх в усному мовленні?

1. Рідна мова в рідній школі! Що бринить нам чарівніш? (Олександр Олесь) 2. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине… (Т. Шевченко) 3. Прости! Воскресни! Повернися! Возродися! Забуяй віщим і вічним Словом від лісів — до моря, від гір — до степів. (К. Мотрич) 4. О, явись мені, слово,— душі освята! Серце кличе! Ти чуєш, як серце жде? (Г. Світлична) 5. Любов до Батьківщини неможлива без рідного слова. (В. Сухомлинський)

- Запишіть друге та п'яте речення. Підкресліть у них граматичні основи. Зробіть висновок: які речення називаються двоскладними?

Під час спілкування велике значення мають порядок слів у реченні та логічний наголос.

Порядок слів у реченні буває прямим і зворотним.

За прямого порядку слів підмет завжди стоїть перед присудком: Стежина до маминої хати петляє через город. (В. Скуратівський); означення, виражене прикметником, займенником, порядковим числівником,— перед іменником: Чудова думка втрачає всю свою цінність, коли вона погано висловлена. (Вольтер)

Зворотний порядок слів протилежний прямому. Його часто використовують у художньому стилі для надання мові більшої урочистості, виразності: Цвітуть соняшники… (Є. Гуцало) Цвіт слова народного. (О. Гончар)

Велику роль для увиразнення висловлювання відіграє логічний (смисловий) наголос. Щоб підсилити смислову роль слова, його інтонаційно виділяють у реченні: Слово «література» вжив уперше Цицерон у значенні літературної, граматичної освіти. (М. Грушевський) Слово «література» вжив уперше Цицерон у значенні літературної, граматичної освіти. Слово «література» вжив уперше Цицерон у значенні літературної, граматичної освіти.

49

З тексту вправи 48 випишіть речення, у яких: 1) підмет стоїть після присудка; 2) означення — після означуваного слова. Визначте порядок слів у цих реченнях.

50

Прочитайте текст, дотримуючись правильної інтонації та виділяючи логічним наголосом потрібні слова. З'ясуйте стиль тексту.

Море дедалі втрачало спокій. Чайки знімалися з одиноких берегових скель, припадали грудьми до хвиль і плакали над морем. Потемніло, змінилося море. Дрібні хвилі зливалися докупи й непомітно підкрадалися до берега. Під човном клекотіло, кипіло, шумувало.

Зійшов над морем місяць. Скелі стали ближчими. Ріс місяць і блід, росли скелі і блідли… Плеще веслами човен у морі, а з-під весел скачуть вогні, дрібні, маленькі, зелені. Здається, що весло вигрібає з моря приховані у воді багатства.

(За М. Коцюбинським)

- Які речення за будовою переважають у тексті: прості чи складні? Випишіть прості речення, підкресліть у них граматичні основи. Укажіть речення зі зворотним порядком слів.

51

Мовознавче дослідження. Запишіть вислови у формі римованих рядків. Визначте, які слова-символи, що характеризують мову, використано в них.

1. Мова — народу берегиня, перлина, скарб його життя. І рідне слово — це святиня, незламна сила майбуття. (К. Линдюк) 2. Я від колиски чую рідну мову, вона мені веселкою бринить, в ній гомін буйнолистої діброви, закутаної в сивину століть. (О. Деркач) 3. Мово рідна! Ти — вода у спеку, без якої по життю не йти, не злетіти в подорож далеку, не втоптати стежки у світи. (М. Дорош) 4. О мово! Ти — перлина із перлин, ти — спраглому жадана прохолода, ти гордо поставала із руїн, об’єднуючи племена в народи. (Л. Мазур) 5. Любіть красу своєї мови, звучання слів і запах слів: це квітка ніжна і чудова широких батьківських степів. (Т. Масенко)

- Підкресліть слова, на які падає логічний наголос.

- Прочитайте виразно відновлені поетичні рядки, дотримуючи правильної інтонації.

Комунікативний практикум

52

Працюючи в парі з однокласником, складіть і запишіть діалог (10-12 реплік) із теми «Що робить людину великою?». Використовуйте, коли це доцільно, зворотний порядок слів. У реченнях виділіть граматичні основи. Зробіть висновок, які речення — двоскладні чи односкладні — переважають у репліках діалогу.

Подумайте і дайте відповіді

1. Яку одиницю мови називаємо реченням?

2. Чим відрізняється речення від словосполучення?

3. Яке речення називаємо двоскладним, а яке — односкладним?

4. Яке значення має порядок слів у реченні?

5. Яку роль в усному мовленні відіграє логічний наголос?

Домашнє завдання

53

За фотоілюстрацією письмово складіть невеликий твір-опис (5-6 речень). Підкресліть слова, на які падає логічний наголос. Яку роль відіграє логічний наголос в усному мовленні?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити