Підручник Українська мова 8 клас - М. І. Пентилюк - Ранок - 2016 рік

Синтаксис. Пунктуація

Просте речення. Двоскладне речення. Головні і другорядні члени речення

§ 7 Головні члени речення. Підмет, способи вираження його

54

Прочитайте текст. Визначте його стильову належність. Доберіть заголовок. Випишіть слова або сполучення слів, що становлять граматичну основу речення.

В основі загальнолюдських цінностей лежить загальнолюдська мораль. Вони не є чимось сталим, незмінним. Із часом цінності наповнюються новим змістом, можуть мати інший рівень значущості. Однак людство завжди цінувало такі чесноти, як правдивість, співпереживання, увічливість, підтримку інших, передусім слабких і молодших, повагу до старших за віком і статусом. Водночас засуджували брехливість, брутальність, нечесність, жорстокість, байдужість, агресивність, нетерпимість.

Великі гуманісти минулого були філософами і психологами одночасно. Вони усвідомлювали, що зрозуміти природу людини можливо, лише виявивши норми й цінності життя її.

Оскільки людина є мірою всіх речей, вона є найважливішою цінністю й основним багатством суспільства. Розвиток цього підходу сприяв становленню гуманістичної етики та психології.

(Т. Чмут)

- Пригадайте, що вам відомо про головні члени речення з уроків української мови в 5-му класі.

- Зверніть увагу на способи вираження підмета.

- Поясніть лексичне значення виділених слів. Доберіть до них синоніми. За потреби скористайтесь словником наприкінці підручника.

55

Проаналізуйте схему (с. 41). З'ясуйте, що означає підмет, на які питання відповідає, з яким членом речення може поєднуватися та чим може бути виражений.

- Яка інформація про підмет є для вас новою?

- Сформулюйте визначення підмета.

Підмет — це головний член двоскладного речення, пов'язаний із присудком, що означає предмет і відповідає на питання хто? або що?

Підмет може бути виражений різними частинами мови.

Підмет і присудок взаємозв'язані та взаємозалежні.

Підмет із залежними від нього другорядними членами речення становить групу підмета, а присудок із залежними від нього другорядними членами — групу присудка. Наприклад: [Добре вихована людина] [почуває себе комфортно в різних ситуаціях]. (Г. Чайка)

56

Мовознавче дослідження. Прочитайте текст мовчки. Усно визначте синтаксичну роль виділених слів. Перебудуйте подані речення так, щоб ці слова були вжиті в ролі підмета.

Зразок. В Україні завжди високо цінували ввічливість у ставленні до людей. —

В Україні ввічливість завжди високо цінувалась у ставленні до людей.

Традиційно розрізняють внутрішню і зовнішню культуру. Протиставляють, з одного боку, духовні багатства людини, її моральність, а з іншого — дотримання норм пристойності. Безперечно, суспіль

но вартісною особистістю можна назвати людину з багатим духовним світом, високою моральністю, розвиненим почуттям справедливості, громадянського обов’язку тощо. Проте жодна із цих цнот не підкаже людині, як, наприклад, цілувати дамі руку чи як поводитися на фуршеті. Людство легше любити, ніж конкретну людину, тому часом носії «високої культури» нізащо не поступляться літній людині нижньою полицею в купе потяга і не допоможуть їй винести валізу з вагона. Отже, внутрішню і зовнішню культуру мають органічно поєднувати.

(За Я. Радевичем-Винницьким)

Громадя́нський

Грома́дський

- Доберіть до тексту заголовок, що виражав би тему висловлювання.

- Поясніть лексичне значення слів, поданих у рамці. Скористайтеся словником наприкінці підручника.

- До слова цнота доберіть синонім. Скористайтеся словником наприкінці підручника.

57

Проаналізуйте схему. Зробіть висновок про способи вираження підмета.

58

Прочитайте вислови вголос. Запишіть їх, підкресліть головні члени. Використовуючи теоретичний матеріал схеми, з'ясуйте, чим виражені підмети.

1. Один у другого питаєм, нащо нас мати привела? Чи для добра? Чи то для зла? Нащо живем? Чого бажаєм? (Т. Шевченко) 2. Хто не жив посеред бурі, той ціни не знає силі, той не знає, як люди ні боротьба і праця милі. (Леся Українка) 3. Є тисячі доріг, мільйон вузьких стежинок. Є тисячі ланів, але один лиш мій. (В. Симоненко) 4. П’ять пальців твоєї руки неоднакові. Де ж ти бачив двох подібних людей? (В. Підпалий) 5. Сміливі завжди мають щастя. (І. Багряний) 6. Жити — Вітчизні служити. (Нар. творч.)

- Визначте тематику висловів. Чи можна вважати їх повчальними?

59

Мовознавче дослідження. Визначте межі речень. Спишіть, розставляючи пропущені розділові знаки. З'ясуйте, яким членом речення є виділені слова. Дайте повну характеристику підмета, скориставшись планом.

Жоден із нас не може жити поза суспільством а жити в суспільстві означає дотримувати законів і норм співжиття це є соціальною культурою соціальна культура — явище загальнолюдське вона є атрибутом будь-якого суспільства але водночас завжди має етнічні особливості вони зумовлені кліматичними умовами рівнем цивілізаційного розвитку соціально-економічним ладом контактами з іншими народами станом освіти національним характером ментальністю було б дивно якби соціальна культура українців в усьому збігалася з культурою японців арабів французів усе сказане стосується і культури спілкування та поведінки людей у різних видах їхньої діяльності, у взаєминах між членами суспільства.

(За Я. Радевичем-Винницьким)

Мента́льність

- Зробіть висновок, чи завжди підмет виражений іменником.

- Поясніть лексичне значення слова в рамці (скористайтеся словником наприкінці підручника). Доберіть до нього спільнокореневі слова. Назвіть способи творення їх.

План характеристики підмета

1. Виділіть у двоскладному реченні підмет (підкресліть його).

2. З'ясуйте, на яке питання він відповідає.

3. Дослідіть, що означає підмет (предмет, опредметнена дія чи ознака, істота, абстрактне поняття).

4. Визначте спосіб вираження підмета.

60

Уведіть подані словосполучення в речення так, щоб виділені слова виконували роль підмета. З'ясуйте, чи можна вважати побудовані речення граматичними синонімами.

Зразок. Знати норми спілкування важливо. — Знання норм спілкування важливе.

Досягти мети — досягнення мети; знати норми спілкування — знання норм спілкування; відчувати співрозмовника — відчуття співрозмовника; сприймати виступ — сприйняття виступу.

Визначте спосіб вираження підметів у побудованих реченнях.

61

Видатні українці. Кого зображено на фотоілюстрації? Що вам відомо про життя та творчість цього українського співака й композитора? Чого навчають його пісні? Складіть речення так, щоб підмети були виражені: 1) прізвищем, ім'ям та по батькові; 2) назвою художнього твору; 3) поєднанням числівника з іменником.

62

Відновіть уривок із вірша Володимира Самійленка «Патріоти», уставляючи необхідні за змістом підмети. Скористайтеся довідкою. З'ясуйте, чим виражені підмети.

… укупі стояли,

А … дививсь оддалі,

Як … гаряче розмовляли

Про долю своєї землі.

… у широкій промові

Народні права боронив;

… докази всі наукові

По пунктах як слід розложив.

А … про теє доводив,

Як дійде … своїх прав,

І в поступі інших народів

… місце йому показав.

Так … вели язиками

Роботу для краю свого,

Гукали й махали руками,

Де … вимагала того.

Довідка: два хлопці, третій, ті, один, він, другий, народ, двоє, річ.

- Складіть речення зі словами один, другий, третій так, щоб вони були означеннями.

- Що виражає заголовок вірша? Яку людину можна назвати патріотом? Складіть усний твір-роздум із цієї теми.

Комунікативний практикум

63

Складіть невеликий твір із теми «Який рівень культури спілкування можна назвати високим?». Виділіть головні члени речення. Визначте, чим вони виражені.

Подумайте і дайте відповіді

1. Яку функцію в реченні виконують головні члени?

2. Який головний член речення називають підметом?

3. Назвіть способи вираження підмета. Наведіть приклади.

Домашнє завдання

64

Виконайте одне із завдань.

А. Доберіть із текстів художньої літератури 3-4 приклади речень, у яких підмети були б виражені поєднанням кількох повнозначних слів (числівника й іменника, займенника й іменника), фразеологізмом.

Б. Як ви розумієте твердження Антуана де Сент-Екзюпері, що єдина справжня розкіш — це розкіш спілкування? Працюючи в парі з однокласником, складіть і запишіть діалог дискусійного характеру (10-12 реплік) із теми «У чому полягає цінність спілкування?». У репліках діалогу виділіть граматичні основи. Поясніть, чим виражений підмет.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити