Підручник Українська мова 9 клас - В.В. Заболотний - Генеза 2017 рік

Синтаксис. Пунктуація

Складне речення та його ознаки. Складносурядне речення

§10. СКЛАДНОСУРЯДНЕ РЕЧЕННЯ ТА ЙОГО ОЗНАКИ

Про будову й засоби зв’язку складносурядного речення, смислові зв’язки між його частинами, а також про синтаксичні синоніми

ПРИГАДАЙМО. Для чого служать сполучники сурядності? На які види поділяють такі сполучники?

95. А. Побудуйте усно з двох простих речень складносурядне за допомогою сполучника сурядності і.

Реве синій Дніпро. [ і ] Шумлять колосом лани.

Б. Чи можна в поданому складносурядному реченні поставити питання від однієї частини до другої? Чи рівноправні за змістом ці частини?

Реве Дніпро, й лани широкополі медами пахнуть, колосом шумлять (А. Малишко).

В. Зробіть висновок про особливості складносурядних речень.

Складносурядне речення

Складносурядним називають складне речення, частини якого рівноправні за змістом і поєднані за допомогою сполучників сурядності.

(О. Довгоп’ят).

Сполучники

СПОЛУЧНИКИ СУРЯДНОСТІ

Єднальні

і (й), та (= і), ні… ні, як… так і,

не тільки… але й

Протиставні

але, а (= але), та (= але), зате, проте, однак, а втім

Розділові

або, чи, або… або, чи… чи, то… то, хоч… хоч

Зіставний

а (не можна замінити протиставним але)

Схема

Будову складносурядного речення можна зобразити за допомогою схеми: частини речення позначаємо квадратними дужками, ставимо розділовий знак і сполучник.

НАПРИКЛАД:

У долинах співали струмки, і кожен з них мав свій голос (М. Стельмах).

Схема цього речення: [ ], і [ ].

У складносурядному реченні частини рівноправні, незалежні одна від одної, тобто від однієї частини до другої не можна поставити питання. ПОРІВНЯЙМО:

Складносурядне

Складнопідрядне

Тепло було, й вишні цвіли рясно.

Вишні цвіли рясно (чому?), бо тепло було.

СМИСЛОВІ ЗВ’ЯЗКИ МІЖ ЧАСТИНАМИ СКЛАДНОСУРЯДНОГО РЕЧЕННЯ

Смислові зв’язки

Сполучник між частинами

Приклади

Єднальні:

єднальний

Згорнула тиша крила на зорі,

• одночасність подій,


і ранок вже перебирає струни

• послідовність подій,


(Г. Дудка).

• причиново-наслідкова залежність між подіями


[ ], і [ ].

Протиставні:

• події протиставляються

протиставний

Усе іде, але не все минає над берегами вічної ріки (Л. Костенко).

[ ], але [ ].

Зіставні:

• події зіставляються

зіставний

Людина створила культуру, а культура - людину (О. Довженко).

[ ], а [ ].

Розділові:

• чергування подій,

• взаємовиключення подій

розділовий

То сонце усміхнеться нам крізь хмари, то дощик рясно землю полива (Г. Чубач).

То [ ], то [ ].

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

У складносурядному реченні, яке має три й більше частин, можуть комбінуватися різні смислові зв'язки.

НАПРИКЛАД: Люди були вкрай потомлені, але марш продовжувався, і про відпочинок ніхто не заїкався (Гр. Тютюнник).

[ ], але [ ], і [ ].

У цьому реченні комбінуються протиставні та єднальні смислові зв'язки.

96. І. Придумайте усно відповіді на запитання, використовуючи складносурядні речення з указаними сполучниками.

1. Яку роботу на городі виконувала бабуся, а яку - онук Тарас?

[ ], а [ ].

2. Коли тато скопає грядку і що посадить на ній Таня?

[ ], і [ ].

3. Чому цього року поганий урожай помідорів?

То [ ], то [ ].

4. Що сталося з розсадою, яку ви вирощували в горщиках?

[ ], але [ ].

ІІ. Послухайте відповіді однокласників. На яке запитання учням вашого класу відповідати було найважче?

97. І. Прочитайте виразно речення. Як ви думаєте, чому деякі слова в них виділено? Доведіть, що всі ці речення складносурядні.

1. Давно закінчились обжинки, і степ соляркою пропах, і ховрашок стоїть навшпиньки із соломиною в зубах (Л. Талалай). 2. Або не сокіл я, або спалила мені неволя крила (Леся Українка). 3. Внизу Дніпро котитиме блакить, а в Києві шумітимуть каштани (Є. Маланюк). 4. Не тільки тужна пісня лилася із змученої душі, а й пропікали сльози гарячі сліди на її обличчі (Гр. Тютюнник). 5. Я озирнувся, проте на лісовій дорозі вже не було нікого (В. Шкляр).

II. Визначте в кожному реченні кількість граматичних основ і межі частин. Побудуйте схеми речень.

III. Визначте смислові зв'язки між частинами речень. У якому реченні події взаємовиключаються?

98. І. Спишіть речення, замінюючи виділені сполучники синонімічними. Позначте скісною рискою ( / ) межі частин, обведіть сполучники.

1. Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали (А Кузьменко ). 2. Чи то настане нічка темна, чи то веселий день шумить (Л. Глібов). 3. Тут, кажуть, уночі горять вогні болотні чи світяться корчі, зотлілі до трухи (М. Руденко). 4. Мене водило в безвісті життя, та я вертався на свої пороги (Д. Павличко).

ІІ. Визначте, у яких реченнях події протиставляються.

99. КОЛО ДУМОК. Поміркуйте, чому подані речення НЕ можна визначати як складносурядні.

1. Сагайдачний був не тільки воєнним стратегом, а й мудрим державним діячем (М. Слабошпицький).

2. Якщо прийшла думка до серця, то з вуст зірветься слово (Нар. творчість).

СИНОНІМИ

ü і, й, та (= і);

ü або, чи;

ü але, проте, зате, однак, та (= але);

ü чи то… чи то, не то. не то, чи. чи

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Треба розрізняти складносурядне речення та просте речення з однорідними членами, з'єднаними сполучниками сурядності. ПОРІВНЯЙМО:

Складносурядне речення

Просте речення з однорідними членами

Красується в полі жито, і лунає дитячий сміх (Є. Летюк).

Схилились вишні в розпачі німім і ронять цвіт весільний у калюжу (Л. Гудзь).

100. І. Прочитайте текст і розгляньте ілюстрацію. Доберіть назву, яка була б спільною для цих двох творів.

СОНЯЧНИЙ РАНОК

Вітальня була залита сонцем, і в ній плавали срібні порошини. Жовті виграви грали на зеленій підлозі, і від надміру світла все повітря в кімнаті стало прозоре й трепетне. Дівчина підійшла до фортепіано й обережно підняла кришку. Загадкова усмішка знову засвітилася на обличчі, а пальці спокійно пішли по клавішах. Дівчина грала, заплющивши очі, і, здається, бачила засипану круглими пухнастими голівками кульбаб галявину.

Г. Черненко. Казки у фарбах

Від річки здіймався теплий ранковий туманець, верби закутались у най- прозорішу тканину. Здається, побачила вона, як через галявину пробігло веселе біле собача. За собачам їхав на велосипеді, уявлялося дівчині, хлопчак. Голова його була покрита золотим волоссям, а очі волошково сяяли. Хлопчак на велосипеді - сьогоднішній ранок.

Дівчина всміхнулася своєму видиву й заграла тихше. Від тієї музики пробудився вітерець і пішов струшувати кульбаб’ячі голівки… (За В. Шевчуком).

ІІ. Знайдіть складносурядні речення та з'ясуйте, у яких з них події зіставляються. Чому, на вашу думку, складносурядні речення часто використовують в описах?

101. ДВА - ЧОТИРИ - УСІ РАЗОМ. Перебудуйте усно прості речення на синонімічні складносурядні (за зразком).

ЗРАЗОК. Пішов дощ і змусив дітей сховатися по хатах. - Пішов дощ, і діти змушені були сховатися по хатах.

1. Налетів вітер і зірвав останнє листя з клена. 2. Місяць світить і збирає навколо себе зірки. 3. На арену вибігли клоуни й розвеселили дітей.

102. ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Запропонуйте одне одному сполучник сурядності. Побудуйте кожен складносурядне речення, з'єднавши його частини тим сполучником, який вам запропонували. Перевірте одне в одного правильність виконання.

103. ВІКТОРИНА. Продовжте цитати, які за будовою є складносурядними реченнями.

1. Ой на горі та женці жнуть, а [ … ].

2. Чи то так сонечко сіяло, чи [ … ]?

3. Ой я дівчина Полтавка, а [ … ].

4. Розпрягайте, хлопці, коні та лягайте спочивать, а [ … ].

5. І коня я мав, і стежку я знав, і [ … ].

6. .Росла собі ялиночка, і [ … ].

7. Іще очі не дрімали, а [ … ].

8. Там овечки покотились, а [ … ].

104. І. Придумайте за бажання усні відповіді на «фантастичні» запитання, скориставшись складносурядним реченням з указаними смисловими зв'язками.

Запитання

1. Якими стануть міста, якщо в них заборонять рух наземних транспортних засобів, а дозволять - повітряних?

2. Як зміниться життя дітей, якщо не треба буде ходити до школи?

3. Що буде, якщо люди навчаться проходити крізь стіни?

Речення-відповідь

ІІ. Послухайте речення однокласників. Запишіть одне речення, яке найбільше сподобалося.

105. Продовжте й запишіть прислів'я (за потреби скористайтеся довідкою). Які це речення за будовою? Визначте смислові зв'язки між частинами їх.

1. Згода дім будує, а… . 2. За морем тепліше, а… . 3. Показує дорогу, а… . 4. Хвальби повні торби, але… .

ДОВІДКА. …сам у болото лізе; …незгода руйнує; …в торбах нема нічого; …вдома миліше.

106. І. Спишіть речення, розкриваючи дужки. Підкресліть граматичні основи, обведіть номери складносурядних речень.

1. Потягли ген осіннього воза вересневі натру(д)жені дні; їх, бува, обпікає морозом; вони йдуть по колючій стерні (Г. Дудка). 2. Не загримів ні грім у хмарах, ні зловіс(т)ні блискавки не ро(з,с)краяли неба врочистим спалахом, ні бурі не повивертали з корінням могутніх столітніх дубів (О. Довженко). 3. Дороги веселі пл(е,и)вуть повз оселі, і осінь багата заходить у села (М. Стельмах). 4. Вітер напинає вітрило; а (в)далині височіють вітряки, повернувши крила вітрові (на)зустріч (Ю. Белічко). 5. Зима вдяглася в білий кожушок і вийшла в парк сте(ж,ш)ками прогулятись (О. Довгоп’ят). 6. До кімнати зал(е,и)тів великий барвистий папуга - і від різкого помаху його крил свічка згасла (Г. Малик).

II. Поміркуйте, у якому реченні події зіставляються.

III. Запишіть виділені слова у формі родового відмінка множини.

107. Прочитайте речення, визначте смислові зв’язки між частинами їх. Які зв’язки в кожному реченні визначальні, а які - другорядні?

1. Веселий день давно вже одгорів, і даль доносить пісню журавлину, а я іду у морі ліхтарів, закоханий в безсмертну Україну (В. Сосюра). 2. Повіяв свіжий лагідний вітерець, але червневе опівденне сонце досить-таки припікало, і учні охоче розташувались у затінку коло каменя (Б. Антоненко-Давидович). 3. Свій білий плащ накинув я на плечі і сонячне кашне, і дихав мудрістю і сподіванням вечір, і поїзд мчав мене (І. Драч).

108. Виконайте завдання одного з варіантів.

ВАРІАНТ А. Складіть усно текст (5-7 речень) на тему «Що нині означає «жити красиво»?» або «Як стати цікавим людям і собі». Використайте щонайменше по одному складносурядному реченню з єднальними й розділовими смисловими зв'язками.

ВАРІАНТ Б. Перекажіть усно одну із серій свого улюбленого кінофільму чи мультфільму (5-7 речень). Використайте щонайменше по одному складносурядному реченню з єднальними й протиставними смисловими зв'язками.

ІЗ ГЛИБИН МОВОЗНАВСТВА

Змістова й граматична самостійність частин складносурядного речення має відносний характер, оскільки часто лише перша частина є самостійною (після неї можна поставити крапку), а друга частина певною мірою залежить від змісту й структури першої.

НАПРИКЛАД: Дерево стояло ще голе, однак на вітах його починалося пташине життя (Д. Бедзик). Зміст другої частини цього речення не зрозумілий без першої.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити