Підручник Українська мова 9 клас - В.В. Заболотний - Генеза 2017 рік

Синтаксис. Пунктуація

Складне речення та його ознаки. Складносурядне речення

§11. КОМА І КРАПКА З КОМОЮ МІЖ ЧАСТИНАМИ СКЛАДНОСУРЯДНОГО РЕЧЕННЯ

Про те, за яких умов між частинами складносурядного речення ставимо кому й крапку з комою, а коли розділовий знак не ставимо

ПРИГАДАЙМО. 1. За яких умов між однорідними членами речення кому не ставимо? 2. Які є види речень за метою висловлювання?

109. А. З'ясуйте, у якому складносурядному реченні є спільне для обох частин слово. Чи є між частинами цього речення кома?

Сьогодні йде дощ і свище вітер.

Іде дощ, і свище вітер.

Б. З'ясуйте, у якому складносурядному реченні частини з'єднано протиставним сполучником. Чи є між частинами цього речення кома?

Сьогодні йде дощ і свище вітер.

Сьогодні йде дощ, але не свище вітер.

В. Зробіть висновок про одну з умов, коли між частинами складносурядного речення кому не ставимо.

Між частинами складносурядного речення можуть бути такі розділові знаки: кома, крапка з комою, тире.

Між частинами складносурядного речення ставимо:

Приклади

кому

(крім зазначених нижче випадків)

1. Джмелями літаки собі гудуть, і джміль до них гуде собі спросоння (І. Драч).

[ ], і [ ].

2. Або рибку з’їсти, або на дно сісти (Нар. творчість).

Або [ ], або [ ].

крапку з комою,

якщо частини далекі за змістом, мають значний обсяг або в середині їх уже є розділові знаки

Усе зраділо, стрічаючи день; і день зрадів, розцвітаючи, ясний, теплий, погожий (Панас Мирний).

[ ]; і [ ].

Кому НЕ ставимо

між двома частинами речення, з’єднаними одиничними сполучниками чи, або, та (= і), і (й), якщо:

Приклади

• обидві частини мають спільне слово (другорядний член речення, вставне слово, частки лише, тільки, навіть)

Вдалині хиталися дерева і синів задуманий прибій (В. Сосюра).

[ ] і [ ].

• речення є питальним, спонукальним чи окличним

1. Хай наше слово не вмирає і наша правда хай живе! (М. Рильський).

2. Хто ви і чого вам треба? (Ю. Яновський)

• обидві частини за структурою є односкладними - безособовими або називними

1. Морозить і замітає снігом.

2. Море і сонце.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

1. Між частинами речення, з'єднаними протиставним сполучником (а, але, та, зате, проте, однак), кому або крапку з комою ставимо завжди.

2. Перед одиничними сполучниками чи, або, та (= і), і (й), що з'єднують однорідні члени речення, кому не ставимо. Якщо ж ці сполучники з'єднують частини складносурядного речення, то кому здебільшого ставимо (крім певних випадків).

3. Якщо частини речення з'єднано за допомогою повторюваного сполучника (і…і, ні…ні, чи…чи тощо), то між цими частинами ставимо кому.

110. Продовжте усно речення так, щоб вони були складносурядними. Обґрунтуйте використання коми перед виділеним сполучником.

1. Я підходжу до каси, і […].

2. Я сам (сама) зважую овочі, або […].

3. Я знайшов (знайшла) на вітрині неякісний продукт, але […].

4. Я завжди перевіряю термін придатності продуктів, а […].

111. І. Прочитайте виразно складносурядні речення. Поясніть наявність чи відсутність розділових знаків між частинами їх. Скористайтеся поданим нижче міркуванням.

1. Був літній ранок, і все навколо зеленіло й пахло (Гр. Тютюнник). 2. Ніде ні травички не колихнеться, ні пташка не пролетить (І. Нечуй- Левицький). 3. Зрідка пробіжить тут заєць або спиниться на кручі вовк (А Шиян). 4. Чого світання так ясніє в полі і ген сріблиться пісенька дзвінка? (М. Стельмах). 5. Жіночі голоси і перегук дитячий (М. Рильський). 6. Уже й череда перейшла; і тільки шляхом ледве плуганились дві корови, одбившись од череди (І. Нечуй-Левицький).

ІІ. Визначте смислові зв'язки між частинами речень, назвіть сполучники.

МІРКУЙМО. Третє речення складається з двох частин, які з’єднано одиничним сполучником або. Обставина зрідка спільна для обох частин (зрідка пробіжить заєць; зрідка спиниться на кручі вовк). Отже, кому між частинами цього речення ставити не треба. Розгляньмо схему:

112. І. Перебудуйте кожне речення, доповнивши його спільним для обох частин словом (спільними словами). Утворені речення запишіть. Чи залишиться кома між частинами їх?

ЗРАЗОК. Набігли хмари, і пішов дощ. - Надвечір набігли хмари й пішов дощ. 1. Шумлять дерева, і чується дитячий сміх. 2. Стоїть тиша, і горить настільна лампа. 3. Тато повезе нас до озера, або ми самі підемо в парк. 4. І брат допоміг мені, і однокласники підтримали.

ІІ. У якому реченні події взаємовиключаються?

113. КОЛО ДУМОК. Поміркуйте, чому в першому реченні перед сполучником і кому ставимо, а в інших - не ставимо.

1. Лунко гриміли громи, і злі блискавиці змигували (І. Корсак). 2. По узліссі на галявині зеленіє перший ряст і цвітуть проліски та сон-трава (Леся Українка). 3. По дніпровських золотих прикметах ходить осінь в золотих наметах і збирає в запашні долоні від калини кетяги червоні (Л. Забашта).

114 І. Спишіть речення, розкриваючи дужки та розставляючи пропущені розділові знаки.

1. Фіранок не було і, здавалося, просто на голову сиплються міські вогні й зорі (М. Павленко). 2. А за Дніпром купалися в мар(е,и)ві знайомі мені вже села й куріли димки над садками (Гр. Тютюнник). 3. Може, так закінчується казка або починається роман (М. Людкевич). 4. То віт(е,и)рець дихне по ниві то коник в житі засюрчить… (Л. Глібов). 5. Буде чисте небо ніжне і тр(е,и)вожне і земля вб(е,и)реться в золоту красу (С. Жадан). 6. Пот(е,и)мніло і стало моросити дрібно та тихо (Олесь Гончар). 7. Таке ро(з,с)кішне над нами небо й такі ми до безмежності молоді! (В. Шевчук).

II. Підкресліть члени речення в першому реченні та накресліть його схему.

III. Замініть усно останнє речення синонімічними простими.

115. Побудуйте усно з двох простих речень синонімічне складносурядне. Чи треба на письмі ставити кому між частинами утворених речень?

1. Хай буде мир! Хай щастям повняться оселі!

2. Коли ти повернешся з моря? Хто тебе зустрічатиме на вокзалі?

3. Чи швидко ти прочитав цю книжку? Чим вона сподобалася тобі?

116. ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Сформулюйте кожен і запишіть запитання у формі складносурядного речення. Попросіть однокласника (однокласницю) дати відповідь на ваше запитання (відповідь може бути вигаданою).

117. І. Розгляньте фотографії центральних частин міст Львова й Одеси. Чи доводилося вам бувати в цих містах? Якщо так, поділіться своїми враженнями.

ІІ. Оберіть одну з ілюстрацій та побудуйте два складносурядних речення, щоб описати зображене на ній. Речення запишіть.

Одеса. Театральна площа

Львів. Проспект Свободи

118. ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Які місця (міста) України, на вашу думку, найпривабливіші для туристів? Що треба зробити, щоб збільшити кількість іноземних туристів у нашій державі?

119. Побудуйте й запишіть складносурядні речення за поданими схемами. Чому у вашому другому реченні між частинами коми не буде?

1. [ ] , і [ ]. 2. [ ] й [ ].

120. ДВА - ЧОТИРИ - УСІ РАЗОМ. І. З'ясуйте, у якому реченні перед сполучником і треба ставити кому. Відповідь обґрунтуйте.

1. Яскравий місяць і срібляста річка.

2. Яскравий на небі місяць і срібляста річка під скелями.

ІІ. З'ясуйте, чи треба в поданому реченні ставити розділовий знак і перед, і після сполучника і.

Було тихо і здається навіть море не шуміло.

121. І. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Чим ускладнено четверте й п'яте речення?

1. Біліє сніг в лелечому гнізді і льоду вже намерзло півбадді (Л. Костенко). 2. Усяк правду знає та не всяк про неї дбає (Нар. творчість). 3. То вечірній туманець повився над покосами чи й досі висить димок від багаття? (Є. Гуцало). 4. Славко лежав на вигрітій сонцем траві і спершись на лікті байдуже дивився в чисте поле (В. Кучер). 5. Нову лінію оборони збудовано і можливо навіть завтра на світанку її займуть наші частини (В. Кучер). 6. Десь пливуть дощі по шибках і бредуть сніги в полях (Є. Сарапулова). 7. Бліді на небі гасли зорі і вітер плутався в мережах верховіть і не гойдалися берези білокорі (М. Рильський).

ІІ. Підкресліть у словах орфограми.

122. І. Спишіть речення, розкриваючи дужки й розставляючи пропущені розділові знаки. Яке речення просте?

1. А сьогодні над Харковом зупинились табуни півден(н)их хмар і йде справжній тропічний дощ густий запашний і надзвичайно теплий (Микола Хвильовий). 2. Рвучкий вітер бушував над лісом і дерева то гули грізно і тр(е,и)вожно то шуміли тихо і приємно (М. Коцюбинський). 3. (Що)разу до нас пр(е,и)літають і відлітають журавлі і (що)року люди з якимось дивним почуттям зустрічають і прощаються з ними (В. Земляк). 4. Стоять верби опушен(н)і зеленню і здається чують (з,с)плески журавлин(н)их сурем у піднебес(с)і (Є. Гуцало). 5. Зоряно над селищами було а там десь у степах хмара заходила й бе(з,с)грішно ламалися стебла блискавок (Олесь Гончар ).

ІІ. Підкресліть відокремлені члени речення відповідно до їхньої синтаксичної ролі.

123. І. Спишіть текст, розставляючи пропущені розділові знаки. Підкресліть як члени речення слова, які є спільними для обох частин речень.

Ми піднялися на вершину горба і нас вразив чудовий краєвид. Прямо перед нами зеленіли луки й текла звивиста річечка. Удалині темнів ліс і було видно дахи селянських хат. Сонце світило яскраво і небо було блакитним і привітним.

Ми спустилися вниз і стежка повела нас до річки. Та ближче до вечора набігли звідкись хмари і пішов дрібний осінній дощик. Усе потемніло і стало холодно, похмуро (В. Тиха).

ІІ. Доберіть синоніми до виділених слів. Прочитайте перший абзац тексту, замінюючи виділені слова синонімами.

124. Утворіть від поданих слів нові за допомогою префікса з- (с-) й запишіть.

Писати, фотографувати, чистити, сипати, казати, терти, шити, хитрити.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити