Підручник Українська мова 9 клас - В.В. Заболотний - Генеза 2017 рік

Синтаксис. Пунктуація

Складнопідрядне речення

Дбати про мову - це справа совісті сучасної людини, якщо ця людина громадянин і патріот, а не бюрократ і обиватель.

В. Русанівський

ВИ ЗНАТИМЕТЕ:

• ознаки складнопідрядного речення;

• види складнопідрядних речень;

• особливості складнопідрядного речення з кількома підрядними частинами.

ВИ ВМІТИМЕТЕ:

• знаходити в тексті складнопідрядне речення з однією та кількома підрядними частинами;

• визначати головну й підрядну частини, види складнопідрядних речень;

• розрізняти сполучники й сполучні слова;

• правильно ставити коми між частинами складнопідрядного речення;

• конструювати складнопідрядні речення різних видів.

§14. СКЛАДНОПІДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ ТА ЙОГО ОЗНАКИ

Про будову складнопідрядного речення, засоби зв’язку в ньому та розділові знаки між його частинами

ПРИГАДАЙМО. Які є сполучники підрядності? Для чого їх використовують?

147. А. З'ясуйте, чи можна в поданих складнопідрядних реченнях поставити питання від однієї частини до другої.

1. І всі зрозуміли, що яскрава зірка над обрієм - ранкова зірка (О. Довженко).

2. Від ніжності народжується ніжність, як виростає із зерна стебло (В. Буденний).

Б. Визначте, за допомогою яких сполучників (сурядності чи підрядності) з'єднано частини наведених речень.

В. Зробіть висновок про основні ознаки складнопідрядного речення.

Складнопідрядне речення

Складнопідрядним називають складне речення, частини якого нерівноправні за змістом і з’єднані за допомогою сполучників підрядності або сполучних слів.

НАПРИКЛАД:

1. Пахне хлібом земля, що дала мені сонце і крила (Д. Павличко).

2. Останній промінь ловить листопад, щоб підсушити обважнілі крила (Г. Дудка).

Нерівноправність частин означає, що одна з них залежна від другої (від однієї з них до другої можна поставити питання).

НАПРИКЛАД:

Пахне хлібом земля (яка?), що дала мені сонце і крила.

У складнопідрядному реченні завжди є одна головна частина та одна або декілька підрядних.

Головна частина

Настину складнопідрядного речення, від якої ставлять питання, називають головною.

Підрядна частина

Частину, яка відповідає на поставлене питання, називають підрядною.

Підрядна частина може стояти після головної частини, у середині головної або перед нею.

ПОРІВНЯЙМО:

Засоби зв’язку

Засобами зв’язку головної й підрядної частин складнопідрядного речення є інтонація та сполучники підрядності чи сполучні слова.

Сполучники

Сполучники підрядності не є членами речення (що, щоб, коли, бо, тому що, якщо, хоч, якби, як, мов, через те що, для того щоб та інші).

Сполучні слова

Сполучні слова є членами речення, на них падає логічний наголос, до них можна поставити питання. У ролі сполучних слів використовуємо:

• відносні займенники: хто, що, який, чий, котрий, скільки;

• прислівники: як, наскільки, де, куди, звідки, коли, доки, відколи, чому, чого, навіщо та інші.

Схеми

Будову складнопідрядного речення можна зобразити за допомогою схеми: головну частину позначаємо квадратними дужками, а підрядну - круглими.

НАПРИКЛАД:

Розділові знаки

На письмі підрядну частину складнопідрядного речення відокремлюємо комою, а в усному мовленні - паузою. Якщо ж підрядна частина стоїть у середині головної, то коми ставимо з обох боків. ПОРІВНЯЙМО:

1. Поки жива мова народна в устах народу, до того часу живий і народ (К. Ушинський). (поки … ), [ ].

2. Той, хто по-справжньому любить свою Батьківщину, з усякого погляду справжня людина (В. Сухомлинський). [ ,(хто … ), ].

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Сполучники підрядності й сполучні слова завжди містяться в підрядній частині.

148. Прочитайте складнопідрядні речення. Визначте в них головну й підрядну частини. За допомогою яких засобів ці частини з'єднано між собою? Побудуйте схеми речень.

1. Хочеться в дитинство повернутись, щоб з криниці неба зачерпнути (Є. Гуцало). 2. Де був колись бір, стало велике село Бірки (Панас Мирний). 3. І скрізь, де тропа моя в’ється, лишав я частиночки хмари (Д. Луценко).

149. Уявіть, що ви берете участь у диспуті з нагоди Дня Землі. Доберіть усно підрядні частини до поданих головних відповідно до схем.

150. Складіть за схемами складнопідрядні речення, використавши подані частини. Утворені речення запишіть, порівняйте розділові знаки в них.

1. [ ], (коли … ). 2. (коли … ), [ ]. 3. [ ,(коли … ), ].

Головна частина: ранньої пори він мандрував на околицю села. Підрядна частина: коли сонце ще тільки підкочувалося до верховіть.

151. І. Прочитайте текст. Чи згодні ви з автором? Визначте основну думку прочитаного.

ЯК ЗБЕРЕГТИ ТАЄМНИЦЮ

Чи знаєте ви історію про царя Мідаса, у якого виросли ослячі вуха? Він завжди ходив з покритою головою, щоб ніхто не викрив його таємниці. Лише перукар знав про те, але йому було наказано мовчати. Однак останній не міг витримати, щоб нікому не сказати. І ось якось увечері прошепотів таємницю землі. Із землі виріс очерет. Повіяв вітер, і очерет почав колихатися. Він тихесенько шепотів: «У царя Мідаса ослячі вуха…».

Пам’ятайте цю історію, якщо хочете навчитися зберігати таємниці. Не розкривайте «по секрету» таємниць нікому із своїх знайомих. Хіба можете ви чекати від них збереження таємниці, якщо самі ви не змогли її зберегти? Чи не означає це, що ви більше довіряєте іншим людям, ніж самому собі? (За І. Томаном).

ІІ. Знайдіть і прочитайте з правильною інтонацією спочатку складносурядні речення, а потім - складнопідрядні. Поясніть уживання в них розділових знаків.

152. ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Як ви думаєте, чи потрібно зберігати таємниці? Якщо так, то чи важко це робити? Чи потрапляли ви в ситуації, коли ваша таємниця ставала відомою всім?

153. І. Випишіть складнопідрядні речення, розставляючи пропущені розділові знаки.

1. Люблю коли із неба місяць круторогий туманно дивиться в вікно (В. Сосюра). 2. Мамина білесенька хустина світиться у рідному вікні (М. Ткач). 3. Змалку його обступали білі стіни на яких висіли вишиті маминими руками рушники (І. Цюпа). 4. Він постукав у віконце щоб мати відчинила йому двері прислухався до її ходи (М. Стельмах). 5. Якщо комусь дано слово то обов’язково дається і його відчуття (Г. Овсієнко). 6. Той хто зневажливо ставиться до рідної мови не може й сам викликати поваги до себе (Олесь Гончар). 7. Могутній той народ який має синів, об’єднаних любов’ю до Вітчизни (Л. Силенко).

II. Підкресліть граматичні основи у виписаних реченнях. Побудуйте схеми.

III. Поясніть, як ви розумієте зміст двох останніх речень. Чи згодні ви з авторами?

154. КОЛО ДУМОК. Що спільного й відмінного в будові складнопідрядних речень і словосполучень?

155. Доберіть до кожного речення відповідну підрядну частину з довідки. Запишіть утворені речення, виділіть підрядні частини комами.

1. Бджола летить … (Нар. творчість). 2. Там … ти ходиш над рікою таємниче (В. Грінчак). 3. Добре тому ковалеві … (Нар. творчість). 4. На початку жовтня ледве помітною стежкою … ішла дівчина років тринадцяти (О. Донченко). 5. День був прозорий, чистий … (Ірина Вільде). 6. Рано-вранці … на лужок із полотном на плечі приходить господиня (М. Стельмах). 7. … той не їде зимою возом (Нар. творчість).

ДОВІДКА. Що на обидві руки кує; хто має розум; яка звивалася між старезних дубів; де в росах стелиться трава; де мед пахтить; коли в селі позіхає ледащий туман; наче щойно вискочив з небесної ванни.

Залежно від змісту речення слова що, коли, як можуть бути і сполучниками, і сполучними словами. 1. Я бачив яблуньку, що зацвіла восени. 2. Я знаю, що прийде весна.

У першому реченні що є займенником, виконує синтаксичну роль підмета, на нього падає логічний наголос і його можна замінити синонімічним займенником яка або іменником яблунька. РОЗРІЗНЯЙМО:

156. ДВА - ЧОТИРИ - УСІ РАЗОМ. З'ясуйте, у яких двох реченнях слово що є сполучником, а в яких - сполучним словом (займенником).

1. Не сумуй, моя тополе, що дощі, не сумуй посеред поля уночі (Т. Петровська). 2. Ми працю любимо, що в творчість перейшла (М. Рильський). 3. Могутні дуби, що густою лавою стояли понад озером, повилися густими тінями (С. Васильченко). 4. Треба показати, пояснити, що світ наш не замерзає і не згасає (О. Довженко).

157. І. Спишіть речення, виділяючи підрядні частини комами. Обґрунтуйте вживання розділових знаків. Побудуйте схеми речень.

1. Сонце висушило блискучі сльозинки які ще ранком котилися по пелюстках і по листячку (Н. Романович-Ткаченко). 2. Віддайте мені мову якою мій народ мене благословив (Л. Костенко). 3. Свою хату не міг би уявити без подвір’я що навесні заростає споришем (Є. Гуцало). 4. Народ що не знає своєї історії є народ сліпців (О. Довженко). 5. Ви чули як шумлять бори у вересневі вечори? (А. Малишко). 6. Його очі розшукують дві чорні тополі за якими на блакиті легенькою парою струмує світанок (М. Стельмах). 7. А там де сонце торкнулося вершечків дерев листя спалахнуло злато-зеленим вогнем (М. Коцюбинський).

ІІ. Визначте частину мови та синтаксичну роль виділених сполучних слів. Підкресліть їх як члени речення.

158. Виконайте завдання одного з варіантів.

ВАРІАНТ А. Напишіть невелике есе «Коли в мене виростають крила» (5-6 речень). Використайте щонайменше два складнопідрядних речення.

ВАРІАНТ Б. Напишіть невелику розповідь у художньому стилі (5-6 речень) на одну з тем: «Думають думу старі вітряки», «У дощі вдягаються тополі», «Замітає день свої сліди». Використайте складнопідрядне речення зі сполучником щоб.

159. І. Відновіть прислів'я, поєднавши частини речень правої та лівої колонок. Запишіть, розставте розділові знаки.

Як лютий не лютуй

Де багато пташок

Гарно того вчити

Хто в липні спеки боїться

Куди серце летить

Вівсяна каша хвалилась

Щоб багато знати

тому взимку немає чим погріться.

треба багато читати

туди й око глядить.

там нема комашок.

а на весну брів не хмур.

ніби вона з маслом родилась.

хто хоче все знати.

ІІ. Поміняйте усно в кількох реченнях (на вибір) місцями головну й підрядну частини. Простежте, чи змінюється смислове значення речення зі зміною місця підрядної частини.

160. І. Прочитайте поетичні рядки Дмитра Павличка. Поясніть основну думку кожного твору.

1. Дивлюся на берізоньку в зажурі,

що виросла самітньою на мурі.

Їй теж потрібно рідної землиці,

бо там вона не витримає бурі.

2. Я у такому віці,

що якраз було б чудово зупинити час.

Та він скоряється лиш нашим дітям,

що завжди прагнуть перегнати нас.

ІІ. Виконайте письмово синтаксичний розбір двох речень (на вибір). Скористайтеся поданим нижче планом (крім пунктів 4, 5).

Послідовність синтаксичного розбору складнопідрядного речення

1. Визначити вид речення за метою висловлювання й емоційним забарвленням.

2. Указати, що речення складнопідрядне.

3. Визначити кількість підрядних частин і засоби зв’язку.

4. Визначити вид кожної підрядної частини.

5. Якщо речення складнопідрядне з кількома підрядними, то вказати вид підрядності (однорідна, неоднорідна, послідовна).

6. Указати на розділові знаки між частинами.

7. Побудувати схему речення.

8. Виконати розбір кожної частини як простого речення.

161. Запишіть іменники в орудному відмінку однини. Зверніть увагу, що букву о потрібно писати в закінченнях лише чотирьох слів.

Меч, дощ, вівчар, калач, футляр, плащ, площа, пригорща, пластир, круча, груша, столяр, ювіляр, господар, шахтар.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити