Підручник Українська мова 9 клас - В.В. Заболотний - Генеза 2017 рік

Синтаксис. Пунктуація

Безсполучникове складне речення

§27. ТИРЕ МІЖ ЧАСТИНАМИ БЕЗСПОЛУЧНИКОВОГО СКЛАДНОГО РЕЧЕННЯ

Про те, за яких смислових відношень між частинами безсполучникового речення ставимо тире, про синтаксичні синоніми, а також про інтонацію

ПРИГАДАЙМО. 1. За яких умов між частинами складносурядного речення ставимо тире? 2. На які питання відповідають підрядні частини часу та умови?

325. А. Зіставте складнопідрядні й безсполучникові складні речення. Зверніть увагу на розділові знаки та сполучники.

Складнопідрядні

Безсполучникові

1. Коли прийшло літо, то не ходи по калину.

1. Прийшло літо - не ходи по калину.

2. Якщо раніше встанеш, більше діла зробиш.

2. Раніше встанеш - більше діла зробиш.

Б. Визначте смислові відношення між частинами речень правої колонки. Якими сполучниками можна з'єднати ці частини?

В. Зробіть висновок, за яких умов між частинами безсполучникового речення треба ставити тире.

Крім двокрапки, між відносно нерівноправними частинами безсполучникового складного речення можемо ставити й тире.

Між частинами безсполучникового речення ставимо ТИРЕ, якщо:

Схеми

Приклади

• зміст частин зіставляється або протиставляється (їх можна з’єднати сполучниками а, але)

[ ] - [ ].

протиставлення, зіставлення

Літо дбає - зима поїдає (Нар. творчість).

• друга частина виражає наслідок, висновок з того, про що йдеться в першій (їх можна з’єднати сполучником так що; можна поставити питання який наслідок?)

[ ] - [ наслідок ].

На поле набігла тінь - ділянка темніє (В. Бабляк).

• частини виражають різку зміну подій (частини можна з’єднати сполучником і)

[ ] - [ ].

різка зміна подій

Відчинили двері - вітер як дмухне, аж засвистів (Марко Вовчок).

• перша частина виражає час або умову того, про що йдеться в другій (у першій частині можна поставити сполучники коли, якщо, хоч)

[ час ] - [ ].

[ умова ] - [ ].

Захочеш пити - підеш до струмка (Нар. творчість).

Посієш впору - матимеш зерна гору (Нар. творчість).

• друга частина містить порівняння з тим, про що йдеться в першій (їх можна з’єднати сполучниками наче, як)

[ ] - [ порівняння ].

Гляне - холодною водою обіллє (Нар. творчість).

Інтонація

Для наведених вище речень характерна інтонація зіставлення. Її можна передати такою схемою:

Синтаксичні синоніми

Наведені вище безсполучникові речення подібні до складносурядних або складнопідрядних. ПОРІВНЯЙМО:

Безсполучникові речення

Сполучникові речення

Цощ намочить - вітер висушить.

Хочеш дружби - будь сам другом.

Насунула хмара - майже споночіло.

Говорить - шовком шиє.

Цощ намочить, а вітер висушить.

Якщо хочеш дружби, то будь сам другом.

Насунула хмара, так що майже споночіло.

Говорить, наче шовком шиє.

Якщо безсполучникове речення складається з трьох і більше частин, то між цими частинами можуть бути різні розділові знаки.

НАПРИКЛАД:

Різко ударив грім - заскрекотала сорока, запищали курчата. [ ] - [ ] , [ ].

326. Побудуйте за схемою з двох простих речень: 1) складнопідрядне; 2) безсполучникове складне. Утворені речення запишіть. Визначте смислові відношення між частинами, поясніть уживання розділових знаків.

327. І. Прочитайте речення вголос із правильною інтонацією. Визначте смислові відношення між частинами їх. Поясніть використання тире.

1. Зійшов сніжок - берись за плужок (Нар. творчість). 2. Пан гуляв у себе в замку - у ярмі стогнали люди (Леся Українка). 3. Повіяв вітер по долині - пішла дібровою луна (Т. Шевченко). 4. Прийде година - достигне і калина (Нар. творчість). 5. У товаристві лад - усяк тому радіє (Л. Глібов). 6. Хтось по-молодецькому гасав кімнатами - тільки дверима хряскало! (М. Павленко).

ІІ. Перебудуйте усно речення на складносурядні або складнопідрядні.

328. І. Прочитайте текст (окремі розділові знаки пропущено). Визначте засоби зв'язку речень у ньому.

ПТАХИ-СИНОПТИКИ

Чимало птахів - чудові синоптики. Придивіться уважно до снігурів, сорок, ворон, горобців узимку - ви теж зможете передбачити зміни в погоді. Ось заспівав снігур чекайте на хуртовину. Горобці ховаються в купи хмизу невдовзі посилиться мороз. Добрими віщунами змін погоди є ворони. Перед завірюхою вони гучно каркають, зграями в снігу купаються. А високо в небі видно тихий танок ворон готуйся до снігопаду. Перед посиленням вітру вони тихо сидять на нижніх гілках дерев. Сіли ж дружно на землю чекай відлиги (За А Волковою).

ІІ. Випишіть безсполучникові складні речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Поясніть роль таких речень у тексті.

III. Перекажіть усно текст за виписаними реченнями.

Ф. Панко. Птахи (Петриківський розпис)

329. ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Які птахи прилітають у двір вашого будинку чи живуть у вашому саду? Якого птаха й чому ви хотіли б намалювати, а про якого - написати казку?

330. Установіть відповідність між частинами прислів'їв. Запишіть ці прислів'я, розставляючи потрібні розділові знаки.

1-ша частина

2-га частина

Глибше орати…

… хліба прибуде.

Снігу надме.

… на старість пануєш.

Умієш їздити.

… умій падати.

Замолоду працюєш.

… злоба на мислі.

Брови нависли.

… більше хліба мати.

331. Хто зможе пригадати прислів'я, яке за структурою є безсполучниковим складним реченням? А хто добере два чи більше таких прикладів?

332. І. Спишіть речення, розставляючи на місці риски потрібні розділові знаки. Доведіть, що лише в одному реченні треба поставити двокрапку.

1. А слово скаже / з пам’яті не викинеш (Л. Костенко). 2. Подивилась ясно / заспівали скрипки (П. Тичина). 3. Туманець понад кущами лепехи моститься / тепла ніч буде (Гр. Тютюнник). 4. Але нелегко було знайти вихід / довкола їжилися обриви скель (І. Франко). 5. Із близького згустка пшениці пурхнув жайворонок / Марія здригнулась (В. Бабляк). 6. Землі кланяйся низько / до хліба будеш близько. 7. На годину спізнишся / за рік не доженеш. 8. Січню морози / лютому хуртовини (Нар. творчість).

II. Підкресліть орфограми.

III. Доберіть усно синоніми до виділених слів.

333. КОЛО ДУМОК. Поясніть, чому між частинами першого речення ставимо двокрапку, а другого - тире.

1. Назарову презентацію визнали найкращою: він використав багато ілюстрацій і схем.

2. Назар використав у презентації багато ілюстрацій і схем — її назвали найкращою.

334. ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Розподіліть між собою завдання. Хто з вас скористається тире, а хто - двокрапкою? Перевірте один в одного правильність виконання.

ДЛЯ ПЕРШОГО УЧАСНИКА. Побудуйте з кожної пари простих речень безсполучникове складне речення зі смисловими відношеннями причини (письмово).

ДЛЯ ДРУГОГО УЧАСНИКА. Побудуйте з кожної пари простих речень безсполучникове складне речення зі смисловими відношеннями наслідку (письмово).

1. Здійнявся дужий вітер. Тонкі стовбури осик застогнали. 2. Перші краплі дощу впали на тротуар. Ми поспішили сховатися в під’їзді.

335. І. Висловіть усно думку щодо кожного запитання, скориставшись безсполучниковим складним реченням з указаними смисловими відношеннями. Який розділовий знак треба ставити на письмі між частинами ваших речень?

Запитання

1. За якої умови можна зберегти здоров’я?

2. Як треба поводитися, коли тобі пропонують спробувати наркотики?

3. До чого може призвести порушення правил дорожнього руху?

Речення-відповідь

II. ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Візьміть участь у діалозі (4-5 реплік) на тему одного з наведених запитань. Використайте складене вами речення (на вибір).

336. І. Спишіть текст, розставляючи пропущені розділові знаки. Продовжіть розповідь власним міркуванням (3-4 речення) про хліб як один з народних символів України.

ХЛІБ - НАРОДНИЙ СИМВОЛ

Ще з пелюшок дитину привчали любити й шанувати хліб. Будь-яке свято чи обряд не обходилися без паляниці. Народжувалася дитина йшли з хлібом. Виряджали сина в далеку дорогу мати ув’язувала в рушник житній окраєць. Справляли весілля чи будували хату неодмінно приходили з книшем*. Дорогих гостей також зустрічали хлібом-сіллю (В. Скуратівський).

* Книш - вид білого хліба із загорнутими всередину краями та змащеного салом або олією.

ІІ. Підкресліть і обґрунтуйте вивчені пунктограми та орфограми.

337. Перебудуйте сполучникові складні речення на синонімічні безсполучникові (письмово). Чи зміняться при цьому смислові відношення між частинами?

1. Якщо не візьмешся за роботу, то робота сама не зробиться (Нар. творчість). 2. Ллється Лета сльозами в своє підземелля врочисте, а у небі синіють самотні мої журавлі (О. Пухонська). 3. Ударив велетенський дзвін - і від його громового рокоту затремтіли люди, дерева, земля (Улас Самчук).

4. Як хочеш від людей шаноби, любов і гнів бери у путь (М. Рильський).

5. Коли зацвітає ліщина, час виставляти вулики на пасіку (З посібника).

6. Трава, як очерет, вище голови, так що не продерешся (Іван Багряний).

338. Побудуйте речення за схемами й запишіть. Підкресліть граматичні основи.

1. [ умова ] - [ ]. 2. [ ] - [ наслідок ]. 3. [ ] , (якщо… ).

339. І. Утворіть із пар простих речень спочатку складне сполучникове, а потім - безсполучникове. Утворені речення запишіть і прочитайте виразно вголос.

1. За ніч випало багато снігу. Іти було важко. 2. Хочеш багато знати. Дружи з книгою. 3. Під Новий рік сильний мороз. Буде врожай хліба. 4. Продзвенів дзвінок. Гра обірвалася. 5. Літо добуває. Зима поїдає.

ІІ. Поміркуйте, у яких реченнях (поданих чи утворених) смислові відношення між частинами передано чіткіше.

340. Доповніть подані безсполучникові складні речення пропущеними частинами. Утворені речення запишіть, поясніть використання тире.

1. Вітер подужчав - [ … ]. 2. У хаті тепло - [ … ]. 3. Прийде літо - [ … ]. 4. [ … ] - буде гарний урожай. 5. [ … ] - побрела з лугу череда.

341. Хто зможе пригадати або придумати слоган для реклами, який за будовою є безсполучниковим складним реченням, між частинами якого треба ставити тире? А хто добере два чи більше таких прикладів?

ЗРАЗОК. 1. Грають вони - виграєте ви! 2. Знайдеш дешевше - повернемо гроші!

342. ДВА - ЧОТИРИ - УСІ РАЗОМ. Поміркуйте, яке з поданих речень просте, а яке - складне. Відповідь обґрунтуйте.

1. Розказав другу - пішло по кругу (Нар. творчість).

2. Життя без книг - це хата без вікна (Д. Павличко).

343. Доберіть приклад до кожного випадку використання тире (один приклад є зайвим).

Випадок використання тире

Приклад

1 між підметом і присудком

2 на місці пропущеного члена речення

3 при відокремленій прикладці

4 між частинами безсполучникового речення

А Зі святом вас березового соку - днем пробудження солодкої землі! (А. Таран).

Б Родинне свято - краще з свят (О. Довгоп’ят).

В Птахи з-за моря вертають - плуги з полем розмовляють (Нар. творчість).

Г На гнідому коні - білявий вершник (Н. Бічуя).

Д Минулася буря - і сонце засяяло (М. Рильський).

344. Перебудуйте почергово безсполучникове речення на чотири складнопідрядних з підрядними різного виду. Свою відповідь звірте з міркуванням, поданим нижче.

Вигляне з-за хмари промінь - заграє річка всіма барвами.

МІРКУЙМО. Друга частина речення може вказувати на умову, за якої відбувається дія: Якщо вигляне з-за хмари промінь, то заграє річка всіма барвами. Також між цими частинами можуть бути відношення часові (частини можна з’єднати сполучником коли), наслідкові (так що), способу дії (так, що).

345. І. Спишіть речення, розкриваючи дужки й розставляючи пропущені розділові знаки. Побудуйте схеми речень.

1. Квиток куплен(н)ий речі зібрані прощальні гудки на вокзалі (М. Єщенко). 2. Дивується дід (з)роду таких квітів (не)бачив (Є. Шморгун). 3. Пр(е,и)йде осінь у засіках буде хліб золотий (Нар. творчість). 4. Погляну на березограй аж серце завмирає (Д. Луценко). 5. Я в давню істину увірував глибоко найвища мудрість в простоті високій (Б. Олійник). 6. Не козак вклонявся королеві король (з,с)хиляв голову перед козаком! (П. Загребельний). 7. Уночі зірвалася справжня буря гр(е,и)міло тріщало лило (М. Павленко).

ІІ. Надпишіть скорочено частини мови над словами першого речення.

346. Випишіть із газет (журналів, усних повідомлень ведучих новин на радіо чи телебаченні) три безсполучникових складних речення, між частинами яких ставиться тире або двокрапка. Поясніть уживання розділових знаків.

347. Прочитайте текст. Визначте його стиль і тип мовлення. Продовжіть усно текст, використовуючи безсполучникові складні речення.

Зима, білі сніги, метуть хурделиці, січе пороша, від морозу лунко тріскається лід на річці. Де забарилась весна, чому не квапиться в рідні краї?

Та ось повернулась із вирію весна, а з нею повернулися додому й жайворонки (За Є. Гуцалом).

348. Спишіть слова, уставляючи, де потрібно, апостроф.

I. Св..ятковий, без..ядерний, арф..яр, Мін..юст (Міністерство юстиції), торф..яний, духм..яний, медв..яний, конъюнктура, ін..єкція, пів..яблука.

II. Любов..ю пролл..ється, Лук..ян, В..ячеслав, возз..єднання, роз..ятрив, моркв..яний, заш.ястний, грав..юра, ад..ютант, прем..єра.

Проект

Об’єднайтеся в групи. Створіть рекламу безсполучникових складних речень.

Мета реклами: спонукати носіїв мови правильно й доцільно вживати в мовленні безсполучникові складні речення.

Форми презентації реклами можуть бути такими:

інсценізація;

словесний опис реклами на телебаченні;

реклама, яка звучить на радіо;

реклама в журналі;

рекламний плакат тощо.

Поради щодо роботи над проектом

1. Не забудьте «покликати» на допомогу творчу уяву, оригінальність, увагу до найдрібнішої деталі мовознавчої теми, логічне мислення та асоціації.

2. Чітко визначте, на яку цільову аудиторію розрахована ваша реклама і якого результату ви очікуєте.

3. Не забувайте, що в рекламі кожне слово має велике значення.

За бажання демонстрацію рекламних проектів можна провести як конкурс. Обрати журі, яке присвоїть кожному проекту одне із звань: найоригінальніший, найаргументованіший, найкумедніший, найяскравіший тощо.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити