Підручник Українська мова 9 клас - В.В. Заболотний - Генеза 2017 рік

Синтаксис. Пунктуація

Безсполучникове складне речення

§28. УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО З ТЕМИ «БЕЗСПОЛУЧНИКОВЕ СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ»

349. І. Прочитайте текст. Визначте його тип і стиль мовлення. Доберіть свій варіант заголовка.

ГРОМОВИК

Над річкою й лісом засинювалось небо: здалеку-предалеку, погуркуючи та поблискуючи, накочувалася гроза. Потемніла вода в річці, зашуміли дерева, заметалися птахи.

І враз усе стихло. Стогін лісу подався далі й далі від грози. У високості сухо шелеснуло. Синьо спалахнула ріка, ліс осяявся синьо. То хмара, чорна і низька, пустила із себе першу стрілу-блискавицю. І раптом ліс охнув від жаху: по ньому вдарило згори.

Аж тоді прокинувся у своєму дуплі сич-громо-ик. Прокинувся, заворушив крильми, видряпався з дупла й пішов по гілці сухого береста вгору, сонно поводячи сюди-туди головою… Сич повів очима в один бік, у другий: ніде ані пташини, ані дрібної миші.

Блискавиці пролітали йому над самісінькою головою, громи котилися по його спині й розбивались об неї на громенята. А сич дивився в спину вітрові та синьо-чорній хмарі й реготав. Йому ще й ще хотілося громів і блискавок, що жили в хмарі. Але раптом усе змінилося. Визирнуло молоденьке сонечко - сич перестав реготати і, відчувши в очах різь, заплющився.

Він так і до дупла пішов по гілці - заплющений (За Гр. Тютюнником).

ІІ. Виконайте завдання до тексту.

1. Знайдіть і зачитайте вголос безсполучникові складні речення. Яке з них має три частини?

2. Визначте смислові відношення та поясніть уживання розділових знаків між частинами безсполучникових речень.

3. Перебудуйте два безсполучникових речення (на вибір) на сполучникові.

4. Схарактеризуйте роль безсполучникових речень у тексті.

5. Знайдіть відокремлені означення й обставини.

6. Знайдіть слова, які пишемо через дефіс. Поясніть написання їх.

7. Доберіть синоніми до виділених слів.

Синтаксичний розбір безсполучникового складного речення

Послідовність розбору

1. Визначити вид речення за метою висловлювання й емоційним забарвленням.

2. Указати, що речення безсполучникове складне.

3. Визначити кількість частин.

4. Визначити смислові відношення між частинами.

5. Указати на розділовий знак між частинами.

6. Накреслити схему.

7. Виконати розбір кожної частини як простого речення.

Сич

Зразок усного розбору

На очах посивіли кульбаби, б’ють зозулі у дзвони весни (Д. Іванов). Речення розповідне, неокличне, безсполучникове складне, складається з двох частин, ідеться про одночасність подій, між частинами ставимо кому. Перша частина: речення просте, поширене, двоскладне, повне.

Друга частина: речення просте, поширене, двоскладне, повне.

Зразок письмового розбору

На очах посивіли кульбаби, б’ють зозулі у дзвони весни (Д. Іванов).

Речення розп., неокл., безсполучн., 2 част., одночасн. подій, кома. [ ], [ ].

I - просте, пошир., двосклад., повне.

II - просте, пошир., двосклад., повне.

350. І. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Підкресліть орфограми у виділених словах.

1. Відра подзвонюють над степовою криницею сонце спиняється в прошумілих кленах (М. Сингаївський). 2. Я з квітами прийшов тебе зустріти і дуже довго ждав зів’яли квіти (Д. Павличко). 3. Зайде сонце Катерина по садочку ходить (Т. Шевченко). 4. Язик мій ворог він раніше розуму говорить (Нар. творчість). 5. Ген від моря до гаю налилися жита знову пісню співає сосна золота (А Малишко). 6. Вийшов з хати на селі світиться… (М. Коцюбинський). 7. Про вирій знав я із дитячих літ птахи летять у теплий дальній світ (О. Ющенко).

ІІ. Виконайте синтаксичний розбір одного речення усно й одного - письмово (на вибір).

351. Прочитайте з правильною інтонацією. Поясніть, як різняться подані в групах речення за змістом.

1. У полі темніло: насувалася злива. У полі темніло, насувалася злива. Насувалася злива - темніло в полі. 2. Буде холодно - поїдемо додому. Поїдемо додому: буде холодно. 3. Я кажу правду, мені немає чого обманювати. Я кажу правду: мені немає чого обманювати. Мені немає чого обманювати - я кажу правду.

352. ДВА - ЧОТИРИ - УСІ РАЗОМ. І. Поміркуйте, які розділові знаки можливі в поданих реченнях. Обґрунтуйте думку.

1. Хлопець хвилювався задача не розв’язувалась. 2. Вибігли діти собаки загавкали.

ІІ. Поміркуйте, як перебудувати подане нижче речення, щоб замість двокрапки треба було ставити тире.

Природа радіє: надвечір нарешті пішов дощ.

353. Знайдіть неправильно вжиті слова. Відредагуйте усно речення, визначте їхній вид за будовою. Скористайтеся інформацією на сторінці «Культура мовлення» (с. 163).

1. Глядачі вийшли - світло виключили. 2. Діти цілий день знаходяться в хаті: іде дощ. 3. Вийду на слідуючій зупинці: звідти ближче. 4. Зайшла бабуся чи дідусь - уступи місце. 5. Запрошуємо в автобусні тури в саму гостинну країну світу!

354. Продовжте кожне речення двічі так, щоб утворити безсполучникові складні речення: 1) з двокрапкою між частинами; 2) з тире між частинами. Як при цьому змінюватимуться смислові відношення між частинами утворених речень?

1. Хочеться пити… . 2. Трамвай усе не під’їжджав… .

355. І. Складіть з усіх поданих речень текст і запишіть його.

А Перекинув камінь - під ним осине гніздо.

Б Іду я по горі й бачу: з-під каменя вилітають оси.

В І споруджене воно зі справжнісінького паперу.

Г Нагризе тирси, змочить її клейкою слиною й ліпить комірки-гнізда.

Д У тих комірках живуть осині личинки, і дорослі оси їх доглядають.

Е Тільки для людей папір машина виготовляє, а оса робить його власними щелепами.

(За В. Танасіичуком)

ІІ. Знайдіть безсполучникові складні речення, підкресліть у них члени речення.

356. Виконайте завдання одного з варіантів (на вибір).

ВАРІАНТ А. Напишіть невеликий твір (6-8 речень) у художньому стилі на тему «Весняна злива» або «Фантастична історія». Використайте щонайменше три безсполучникових складних речення.

ВАРІАНТ Б. Напишіть невелике есе (5-6 речень) про місце в нашому житті гумору з обігруванням афоризму «Дотепність треба використовувати як щит, а не як меч, щоб не поранити інших» (Т. Фуллер). Використайте щонайменше три безсполучникових складних речення.

357. МІКРОФОН. Продовжте усно речення.

1. Опрацювавши тему «Безсполучникове складне речення», я, зокрема, дізнався (дізналася) про…

2. Найбільше мені сподобалося виконувати завдання, у яких треба.

3. Свої знання з теми я оцінив би (оцінила б) на.

ДЛЯ ВАС, ДОПИТЛИВІ

НЕТИКЕТ

Розширення сфер спілкування за рахунок розвитку віртуальної комунікації спричинило вироблення особливих правил поведінки і в Інтернеті, які називають словом нетикет, або мережевий етикет (від анг. - net «мережа» та етикет). Найбільша проблема спілкування з погляду нетикету - культура висловлення, його грамотність. Звісно, спілкування в чаті, на форумі, на сайті - не контрольна з граматики, однак повідомлення без помилок справляють, як правило, гарне враження.

Таку думку підтверджують результати соцопитування, яке проводили в одній із соціальних мереж. Воно мало назву «Грамотність в Інтернеті». На питання «Ваше ставлення до людей, які пишуть в Інтернеті з помилками?» 70,6 % опитуваних відповіли - «негативно». Відповіді на питання «Для Вас важливо, аби співрозмовник писав без помилок?» розподілилися в такий спосіб: «так» - 70,6 %, «ні» - 29,4 %. Характерно, що причинами неграмотного письма в соцмережах вважають низький рівень освіченості (37,5 %) та ледачість (62,5 %) (За С. Бибик).

Готуємося до тематичного оцінювання

Виконайте завдання.

Перевірте правильність виконання за допомогою відповідей у додатку

1. Безсполучниковим складним є речення

А Здається, сьогодні зі мною щасливий усенький світ (О. Довгоп’ят).

Б Вітька спрагло зазирав у темні дівочі очі, мов у пречисту криницю (В. Чемерис).

В Вона піснями виспівала душу, вона пісні ці залишає нам (Л. Костенко).

Г Пригорнеться до трави - і вона зашелестить, загомонить, помилує, обдарує пахощами (Б. Харчук).

2. Безсполучникове складне речення утвориться, якщо до частини Сонце сідає за гору… додати фрагмент

А …і весняні ниви прощаються з ним.

Б …прощається з весняними нивами.

В …прощаючись із весняними нивами.

Г …весняні ниви зустрічають вечір.

3. Нерівноправними є частини в безсполучниковому складному реченні

А Місяць на небі, зіроньки сяють, тихо по морю човен пливе (Нар. творчість).

Б Малі озерця блискають незлісно, колише хмара втомлені громи (Л. Костенко ).

В У гаю, гаю вітру немає; місяць високо, зіроньки сяють (Т. Шевченко).

Г Воду для пиття наш куточок носить аж з лісу: там вона набагато смачніша (А. Дімаров).

4. Двокрапку треба поставити між частинами речення (окремі розділові знаки пропущено)

А Трапиться слово зрадливе геть його, сину, гони! (Б. Олійник).

Б А ще таку я вирізьблю картину з і всіх дворів збігається рідня (Л. Костенко ).

В Хай лине пісня в ранішні тумани хай з нею день римує біг життя (Ю. Вавринюк).

Г Небо було синіше од моря море було синіше од неба (М. Коцюбинський).

5. Пунктуаційну помилку допущено в реченні

А Людство не усвідомить себе як єдине ціле: не буде йому добра (Олесь Гончар).

Б Мріють крилами з туману лебеді рожеві, сиплять ночі у лимани зорі сургучеві (В. Симоненко).

В Чудовий краєвид послався понад ним: стави, лисніючи у сяєві нічнім, один до одного горнулися пестливо (А Міцкевич).

Г Я тягнусь догори і сам собі не вірю: від зарічки знову над нашою хатою пролітають лебеді! (М. Стельмах).

6. Речення Кричать сови, спить діброва, зіроньки сіяють (Т. Шевченко) треба читати з інтонацією

А переліку

Б зіставлення

В пояснення

7. Доберіть приклад до кожного виду смислових відношень між частинами безсполучникового складного речення (один приклад є зайвим).

Смислові відношення

Приклад

1 одночасності подій

2 наслідку

3 протиставлення

4 пояснення

А Я до моря вийшов рано - море спить (Д. Павличко).

Б Латаття ніжилось в озерах, хитали ряску карасі (Л. Костенко).

В Посієш вчинок - виросте звичка (Нар. творчість).

Г Мати вірила: земля все знає (М. Стельмах).

Д Як заздрю я білій хмаринці: вона пливе у далечінь між подруг (І. Муратов).

8. Доберіть приклад до кожного випадку використання тире.

Випадок використання тире

Приклад

1 між підметом і присудком

2 на місці пропущеного члена речення

3 між частинами складносурядного речення

4 між частинами безсполучникового речення

А Стеле м’якенько - лиш твердо спати (Нар. творчість).

Б Ударив грім - і зразу шкереберть пішло життя (В. Стус).

В У льодах - замерзлий з осені листок (Л. Гудзь ).

Г Має людина в собі такий живчик - бажання робити добро (Олесь Гончар).

Д Слова - це дум моїх пташки (О. Довгоп’ят).

9. Побудуйте по одному безсполучниковому реченню з рівноправними й нерівноправними частинами.

10. Перебудуйте сполучникові речення на безсполучникові.

1. Славко раптом подумав, що бачить справжнісіньких марсіан (Н. Бічуя).

2. Галя весело сміялась, а Вітька сердито супився і щось бурмотів собі під ніс (В. Чемерис).

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

1. Які речення називають безсполучниковими складними? Наведіть приклад.

2. Що є спільного й відмінного між безсполучниковими й сполучниковими складними реченнями?

3. Чим безсполучникові складні речення з рівноправними частинами відрізняються від речень з нерівноправними частинами? Наведіть приклади.

4. Які смислові відношення можуть бути між частинами безсполучникових складних речень?

5. Розкажіть про особливості інтонації безсполучникового складного речення.

6. Коли між частинами безсполучникового складного речення ставимо кому й крапку з комою? Наведіть приклади.

7. Коли між частинами безсполучникового складного речення ставимо двокрапку?

8. Коли між частинами безсполучникового складного речення ставимо тире?

9. Побудуйте безсполучникове складне речення, а потім доберіть до нього синонімічне сполучникове.

10. Пригадайте 2-3 прислів'я, які за будовою є безсполучниковими реченнями.

КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ

АНТИСУРЖИК

ПРАВИЛЬНО

НЕПРАВИЛЬНО

вимкнути світло

виключити світло

перебувати в приміщенні

знаходитися в приміщенні

наступна зупинка

слідуюча зупинка

поступитися місцем

уступити місце

навчальний заклад

учбовий заклад

поїхав як міністр

поїхав у якості міністра

продаж за зниженими цінами

продаж по знижених цінах

будь-які висновки

любі висновки

завдати шкоди

нанести шкоду

призвести до бійки

привести до бійки

дипломатичні відносини

дипломатичні відношення

порушити питання

підняти питання

чинний закон

діючий закон

РОЗРІЗНЯЙМО

Бо́лісний - пов’язаний з тяжкими переживаннями (болісне сприйняття, переживання).

Болю́чий - пов’язаний з фізичним відчуттям болю (болюча рана, травма, операція).

* * *

Ви́борний — який визначається, обирається голосуванням на якусь посаду або для виконання певних обов’язків (виборна посада, особа).

Ви́борчий — який стосується виборів, їх організації та проведення (виборчий округ, бюлетень; виборча кампанія, агітація).

* * *

Визнача́льний — який визначає суть чогось; основний, істотний (визначальна риса, умова, галузь).

Визначни́й — який відзначається своїми позитивними рисами, важливий за своїм значенням; видатний (визначна особа, людина, заслуга).

НАГОЛОШУЙМО ПРАВИЛЬНО

(Дієслова)

В’яли́ти

Задобри́ти

Окрили́ти

Гноби́ти

зм’якши́ти

Оздорови́ти

Жали́ти

Зобрази́ти

Поси́діти, поси́джу

Заверши́ти

Лести́ти

Талани́ти

МОЯ СТОРІНКА

КОРИСНО ЗНАТИ

АРГУМЕНТИ МОВЧАННЯ

Уміння говорити має поєднуватися з умінням, коли потрібно, помовчати. Німецький соціолог П. Вальфіш-Рулен сформулював 26 аргументів мовчання. Наведемо деякі з них: якщо ваш співрозмовник роздратований, то краще помовчіть, щоб не дратувати його більше;

коли ви самі роздратовані, то краще теж помовчати, щоб не сказати чогось такого, про що пізніше жалкуватимете;

якщо ви дуже довго говорили, то після цього помовчіть; дайте змогу висловитись іншим;

якщо вам надають слово, а те, про що ви хотіли сказати, уже сказав хтось інший, то від виступу краще відмовитися;

якщо вам хочеться поговорити про свої особисті справи, то зважте на те, що сторонніх людей це мало цікавить; а тому краще помовчіть;

якщо ви не досить глибоко обізнані з питаннями, які обговорюються, дайте змогу говорити тим, хто добре знає ці питання;

іноді краще промовчати, щоб не образити гідності іншого.

ЯК ЦЕ БУЛО

МАНДРІВКА АПЕЛЬСИНА

Батьківщина апельсинів - Південний Китай. Звідси рослина поступово просувалася на південь Азії. Португальці в XV столітті завезли її в Європу. У XVI столітті апельсини вже були відомі й в Україні, куди їх привозили з Голландії. Звідси й прийшла їхня назва: голландське appelsien розкладається на «апель» - яблуко й «сіна» - Китай. У голландців ця назва виникла під впливом французького роmmе de Chine - пом де шин (що теж означає «китайське яблуко»).

В українській мові апельсин має ще назву - помаранча, яка прийшла до нас через німецьку мову (Pomeranze) з італійської, де роmо - «яблуко», аrаnсіа - «апельсин» (А. Коваль).

НА ДОЗВІЛЛІ

РЕБУСИ






Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити