Підручник Українська мова 9 клас - В.В. Заболотний - Генеза 2017 рік

Узагальнення й систематизація вивченого

§36. МОВНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ РЕЧЕННЯ (порядок слів у реченні, граматична основа, види речень)

433. І. Прочитайте текст. Про якого великого українця в ньому йдеться? Що, на вашу думку, допомогло композиторові успішно скласти іспит на звання академіка?

ВЕЛИКИЙ КОМПОЗИТОР

Він ходить з кутка в куток невеликої кімнати - класу академії. Це — екзамен. За дві години, не виходячи з кімнати (тебе просто замкнено), повинен написати музичний твір найскладнішого жанру: церковні чотириголосні антифони*.

Максим підходить до прочиненого вікна. З майдану до найближчих дворищ долітає аромат розквітлих персиків. Середина травня…

…А там, удома, на Вкраїні, зараз цвітуть вишні, сливи; яблуні - мов наречені в ніжно-фіалковій фаті; у білому шумовинні груші; бджоли гудуть… Батько ходить між деревами, кропить їх водичкою, розведеною медом, щоб пахли дерева, щоб принаджувалися бджоли. А мати садить бурячки й квасолю. Розгинає спину й мимохіть поглядає на шлях: чи не син, бува, ото їде? Ой не син, мамо…

Війнуло в кімнату мелодією. Ледь устигає юнак записувати на папері. Відтак ударив по клавішах - і загриміли, забриніли стіни академії. Завмерло все навколо.

Коли через півгодини Максим заграв свої антифони, члени журі були приголомшені. Усі мовчали в заціпенінні. Йому не довелося чекати півдня оцінки. Ось підвівся сивочолий голова комісії - патріарх академії Антоніо Маццоні. За ним - члени журі, ще 30 поважних композиторів та музикознавців. «Сеньйоре Березовський, - вимовив голова, - одностайним рішенням журі вам надається звання академіка. Вітаю вас, великого композитора нашого часу».

Було це 15 травня 1775 року (За С. Плачиндою, Ю. Колісніченком).

*Антифон - спів, що виконують по черзі два хори або соліст і хор.

І. Рєпін. Хата в селі Покровському

ІІ. Виконайте завдання до тексту.

1. Зіставте виділені речення. Які з них односкладні, а які - двоскладні? Обґрунтуйте свою думку. Які ще односкладні речення є в тексті? Визначте вид односкладних речень.

2. Випишіть два простих двоскладних речення (на вибір). Виконайте письмово їх синтаксичний розбір.

3. Випишіть з тексту два складних речення. Виконайте письмово їх синтаксичний розбір.

4. Визначте частини мови слів у реченнях першого абзацу.

434. Прочитайте речення. Укажіть випадки, коли порушення прямого порядку слів підсилює значення членів речення, уносить додаткові смислові відтінки, спричинює зміну експресивного забарвлення речення.

1. Не бажаємо вам легких доріг. Бажаємо вам доріг чесних (Олесь Гончар). 2. Осики лист каро-зелений тремтить на вітрі і тремтить (В. Стус). 3. В одному з найславетніших соборів ворота царські вразили мене (Л. Костенко). 4. Установлення автономної сигналізації імовірність крадіжки в квартирі зменшує (Із журналу). 5. Степан Маркович упевнений, що степова ця піраміда була не нижча, ніж єгипетські піраміди… (Олесь Гончар).

435. І. Спишіть речення, підкресліть граматичні основи. У яких реченнях присудки складені?

1. Освіченість, милосердя, великодушність, справедливість, постійність і цнотливість - ось ціна наша і честь (Г. Сковорода). 2. Будуть солодко віять минулим білі яблуні в нашім саду (В. Сосюра). 3. Читання книги - це ніби розмова з найкращими людьми минулих віків (Декарт). 4. Усе, що необхідне для життя, створює праця (Із журналу). 5. Казав він, що земля наша древня і люд тут з давен і давен проживає (Улас Самчук). 6. Я люблю їхати на поле тоді, як ниви зеленіють та хвилюються зеленими хвилями (І. Нечуй-Левицький).

ІІ. Складіть і запишіть одне речення зі складеним підметом й одне - зі складеним присудком.

436. Прочитайте речення, знайдіть і поясніть помилки в їхній будові. Відредагуйте усно речення.

1. Андрій стояв у дворі, який був огороджений парканом, і чекав брата. 2. У саду було багато яблук, які дуже любив хлопчик, який щоліта приїжджав до дідуся, який працював садівником. 3. Де раніше була суша, а тепер граються хвилі моря. 4. Калитка шкодує наймитові шматка хліба, який працює на нього. 5. Найкращою виставою, які я бачив, є «За двома зайцями». 6. За те, що він захворів, він пропустив тренування. 7. На стіні висить картина, а посеред кімнати - килим. 8. Ми працювали в саду, де щовесни гніздувалися там солов’ї. 9. Дівчина довго не співала, і вона не змогла взяти участь у концерті. 10. Ольга підійшла до того повороту, на якому стояла лавка, з якої вона любила дивитися на море.

437. Перебудуйте подані складні сполучникові речення на безсполучникові й запишіть. Які речення - сполучникові чи безсполучникові - більш динамічні?

1. Якщо добре працюватимеш, то честь і славу матимеш (Нар. творчість). 2. Не шукай зайця в гущавині лісу, бо він сидить на узліссі (Нар. творчість). 3. Коли віють вітри, тримайся; коли хльоскає дощ, терпи (За Г. Дудкою).

438. Дайте відповіді на запитання вікторини.

МОВОЗНАВЧА ВІКТОРИНА

1. Яка мова є державною в Україні?

2. Як називають науку про мову?

3. Який розділ мовознавства вивчає словосполучення й речення?

4. Що означає слово «синтаксис» у перекладі з грецької мови?

5. Чи може речення складатися лише з одного слова?

6. Які члени речення називають головними?

7. Яке слово є присудком у реченні Жити - добру служити?

8. Який член речення відповідає на питання кому?

9. Різновидом якого члена речення є прикладка?

10. Яке звертання пропущено в реченні Душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми, … , козацького роду?

11. Односкладним чи двоскладним є речення У хаті пахне хлібом?

12. Що означає фразеологізм кирпу гнути?

439. ДВА - ЧОТИРИ - УСІ РАЗОМ. Поміркуйте, скільки частин є в реченні. Обґрунтуйте свою думку.

Гарно так весною бродиться

Поміж росяних отав

Там, де в небі зорі сходяться

Й сяє місяць-златоглав,

Де, повірте, з двору кожного

До світанку співи чуть,

Де хмаринки в небі гожому,

Як закохані, пливуть,

Де туман над степом стелеться

І біліє за версту

Чи метелиця-хурделиця,

А чи яблуня в цвіту.

Г. Могильницька

440. І. Спишіть речення, розкриваючи дужки. Підкресліть граматичні основи.

1. Люди охоче погоджуються з тим, що твердить їх приятель, але (на)перед вони відкидають те, про що говорить (не)симпатична для них особа або супротивник (І. Томан). 2. Тоді він починав мріяти, бо тільки мрій йому (не)вистачало, щоб дійти верховин радості, які відкривалися перед ним у ці години (С. Скляренко). 3. Страшні слова, коли вони мовчать, коли вони зненацька причаїлись, коли не знаєш, з чого їх почать, бо всі слова були уже чиїмись (Л. Костенко). 4. Осінній ранок пр(е,и)слухається, як на городах шерехтять постарілі соняхи, як у садах гупають яблука, як на річці тр(е,и)вожиться перелітна птиця (М. Стельмах). 5. Люди, які ведуть здоровий спосіб життя, дотримуються правил бе(с,з)пеки навчання та праці; а люди, яким властива висока духовність, залишаються здоровими до глибокої старості (Із журналу).

ІІ. Побудуйте схеми складних речень.

441. ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Приєднайте до частини «Пишається край дороги достигла шипшина» запропоновані варіанти завершення речення. Установіть відповідність між утвореними реченнями та їх видом (один вид речення є зайвим).

Варіанти завершення речення

Вид речення

1 …і пахнуть росою гаї на околиці.

2 …стрічає з далекої дороги птахів.

3 …дарма що давно не було дощів.

4 …навіть холодні ранки її не лякають.

А просте з відокремленими членами

Б просте з однорідними членами

В складнопідрядне

Г складносурядне

Д складне безсполучникове

442. Визначте вид складнопідрядних речень за поданими фрагментами. Доберіть продовження речень. Утворені речення запишіть.

1. Я щасливий, бо …

2. Я щасливий, коли …

3. Я щасливий там, де …

4. Я щасливий, незважаючи на те що …

5. Я щасливий настільки, що …

6. Я щасливий від того, що …

443. Відредагуйте й запишіть речення.

1. Зберігшийся примірник підручника треба обов’язково передати в бібліотеку. 2. У країні почали активно відкриватися школи, лікарні, навчальні заклади, інститути. 3. Студенти, очікуючі початку занять, розійшлися по аудиторіям. 4. Милуючись краєвидами з вагона, у мене виникали спогади далекого дитинства. 5. Не потрібно допускати викидів забруднюючих речовин в атмосферу. 6. По відношенню до усього сказаного я хочу сказати, що не треба вмішуватися в особові справи кожного з нас. 7. Тривкі дощі нанесли величезний урон сільському господарству. 8. Відвідавши виставу відомого театрального колективу, настрій працівників може покращитися.

444. Складіть і запишіть речення за трьома схемами (на вибір).

445. І. Запишіть текст під диктовку. Написане уважно звірте з надрукованим. Підкресліть члени речення.

Бойові мистецтва - це різноманітні системи тренувань та традицій, скеровані на ведення бою в певний спосіб. Хоча набуті в цих мистецтвах уміння та знання й використовуються за різними призначеннями, усі бойові мистецтва мають єдину спільну мету: перемогти супротивника фізично або захистити себе. Деякі бойові мистецтва тісно пов’язані з релігійними віруваннями та філософіями, інші - мають власний духовний або матеріальний кодекс честі (3 посібника).

ІІ. Визначте, яке речення тексту є складним з різними видами зв'язку. Побудуйте його схему.

446. І. Прочитайте речення вголос, дотримуючись правильної інтонації. Визначте види складних речень.

1. Дивись: де сонце умивалось, там стільки крапель золотих кульбаби- них в траві зосталось, що й небо мружиться від них (Д. Іванов). 2. Матвій приїхав ще саньми, але тепер квапиться вертати, бо боїться, що зникне останній сніг і не можна буде їхати (Улас Самчук). 3. Пахне хлібом трава, що купала мене з дитяти, пахнуть хлібом слова, що мене їх навчила мати (Д. Павличко). 4. Якби не жовте листя в садках, то можна було б подумать, що надворі не бабине, а справжнє літо (І. Нечуй-Левицький). 5. Я Вас вітаю з тим, що є тепло, коли з дощу доводиться вертатись (О. Делеменчук). 6. Вертається той довгий листопад, коли секунди важчали думками, коли перезиралися вовками ті, що учора дихали у лад (А. Дністровий). 7. Сумно й серед лісу: вітри-суховії обголили його рясні віти, а ранні заморозки пожовтили та почервонили лист зелений (Панас Мирний).

II. Побудуйте схеми речень, назвіть засоби зв'язку між частинами.

III. Визначте синтаксичну роль, частину мови виділених слів.

447. Виконайте тестові завдання.

1. Простим є речення

А Між сосен стелиться стежина, гойдає вітер царство трав (М. Луків).

Б Чого ж ти журишся, ромашко, чого ти гнешся до землі? (О. Донченко ).

В По діброві вітер виє, гуляє по полю, край дороги гне тополю до самого долу (Т. Шевченко).

Г Самовар кипить, та нікому чай пити (Нар. творчість).

2. Складений дієслівний присудок є в реченні

А Два джмелі із самісінького ранку пораються коло квіток (П. Загребельний ).

Б А тепер будемо вечеряти всі разом (В. Собко).

В В розквітлих келихах тюльпанів ти дарував мені любов (О. Довгоп’ят).

Г Понад берегом кошлатим сосни почали дрімати… (Л. Боровиковський).

3. Поширеним є речення

А Гостям весело.

Б Зазвучала музика.

В Очі - як волошки.

Г Літо студене.

4. Односкладним є речення

А Пили водицю чисту, славили березу густолисту (А Малишко).

Б Дихаю найдорожчим у світі чистим степовим повітрям (О. Донченко ).

В В калюжах грозяна вода (А. Малишко).

Г Нащо, вітре, ти голубиш в серці мрію золоту? (Олександр Олесь).

5. Відокремленим означенням ускладнено речення

А Пригнувшись до самої землі, друзі ясніше побачили обриси двох доріг (М. Стельмах).

Б Зло нічого не дає, крім зла (М. Луків).

В Шукаймо в людях хороше, мов скарби, що давно забуті (М. Сингаївський).

Г Акації стояли саме в цвіту, заквітчані безліччю білих китиць (І. Не- чуй-Левицький).

6. Відокремленою обставиною можна замінити підрядну частину складного речення

А Коли ми вийшли з машини, несподівано пішов дрібний дощ.

Б Квіти гарно ростуть, коли клумбу поливають теплою водою.

В Ми побігли до озера на краю села, коли прокинулися вранці.

Г Щойно настав вечір, на небі з’явився повний місяць.
Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити