Підручник Українська мова 9 клас - В.В. Заболотний - Генеза 2017 рік

Узагальнення й систематизація вивченого

§37. ОРФОГРАФІЯ

448. І. Прочитайте текст. Визначте його тему й мікротеми.

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ХАКАТОН

У 2016 році Мала академія наук України провела Всеукраїнський енергетичний хакатон* «Energy Hack». Учні 9-11-х класів у складі 7 команд юних інженерів створювали енерго-ефективні й енергоощадні проекти. Формат хакатону передбачав створення простих розробок, які кожен може реалізувати в себе вдома.

Команда-переможець «Хочу все знати» з Луганська працювала над інтелектуальним будинком. У такому домі світло, кондиціонування повітря й водопостачання керується за допомогою інфрачервоних та ультразвукових датчиків руху. Юні науковці запропонували використовувати в будинках розумний плінтус - це плінтус, у який винахідники вмонтували датчик руху та світлодіоди, тому він світиться, реагуючи на нічні походеньки мешканців дому. Якщо людина протягом восьми секунд не рухається, установка вимикається. Також школярі придумали, як заощаджувати електрику, коли до будинку завітали гості. Достатньо обладнати двері спеціальним лічильником - двома датчиками, які рахують людей на вході та виході. Система вмикає світло в кімнаті, щойно зайшов перший відвідувач, і вимикає, коли її покинув останній.

Команда полтавців презентувала проект теплоізоляції фасаду будинку. Крім того, що така оселя матиме естетичний вигляд, вона буде захищена від впливу негативних кліматичних факторів зовнішнього середовища. Команда з Херсона показувала, як використовувати теплові трубки для опалення або нагріву приміщення. Волиняни конструювали сонячну електростанцію з фотоелементами на основі оксиду міді й оксиду титану. Така технологія дешевша за традиційну з використанням кремнієвих панелей і більш екологічна: фотоелементи легко утилізуються та переробляються.

Команда із Житомира готувала проект енергоощадних світлодіодних ламп і систему управління освітленням. Школярі з Донецька зробили «Сонячний Стірлінг» - сонячну електростанцію, а учні з Дніпра реалізували систему клімат-контролю для оптимального енергоспоживання в житловому будинку.

Крім технічної та бізнес-складової проекту, журі оцінювало вміння учасників працювати в команді й те, як між ними розподілені процеси (Із сайту Міністерства освіти і науки України).

*Хакатон (англ. hackathon, від hack - хакер та marathon - марафон) - захід, під час якого різні спеціалісти в галузі розробки програмного забезпечення інтенсивно й згуртовано працюють над розв’язанням якоїсь проблеми.

ІІ. Завдання до тексту.

1. Випишіть з речень тексту всі складні слова. Обґрунтуйте написання цих слів, позначте в них корені.

2. Випишіть виділені слова, підкресліть й обґрунтуйте орфограми. Доберіть до кожного слова приклад на аналогічне орфографічне правило.

3. Визначте, у формі якого відмінка вжито в тексті власні географічні назви. Обґрунтуйте закінчення цих іменників.

449. Запишіть слова, розкриваючи дужки. Підкресліть і поясніть орфограми. Згрупуйте усно слова за видами орфограм.

Пр(е,и)добрий, (з,с)сохлий, бе(з,с)соння, сум(м)а, тон(н)а, Гол(л)андія, Аргент(і,и)на, ц(и,і)стерна, гіл(л)ястий, боро(т,д)ьба, во(г,х)ко, про(с,з)ьба, тон(ь)ший, виб(е,и)рати, вист(е,и)лати, вит(е,и)рати, плет(е,и)во, мереж(е,и)во, Віннич(ч)ина, Оде(щ,чч)ина, гайдамач(ч)ина, марш(е,о)вий, алюміні(є,йо)вий, тиж(д)невий, виїз(д)ний, пари(ж)зький.

450. Запишіть слова, знявши риски, у три колонки залежно від написання: 1) разом; 2) окремо; 3) через дефіс.

3/поміж, по/домашньому, пів/Європи, пів/лимона, пліч/о/пліч, на/ щастя, рік/у/рік, яскраво/синій, сяк/так, в/цілому, фізико/математич ний, хтозна/де, дванадцяти/бальний, міні/диктант, прем’єр/міністр, будь/ласка, на/добраніч, кінець/кінцем, рано/вранці, будь/у/кого, вербо/ліз, будь/що, будь/що/будь, де/кого, все/одно, екс/чемпіон, міні/футбол.

451. ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Складіть словниковий диктант (8-10 слів) на різні орфограми. Продиктуйте диктант однокласнику (однокласниці). Перевірте написання.

452. І. Спишіть, розкриваючи дужки. Обґрунтуйте написання.

ЇХАВ МІСЯЦЬ

Їхав місяць (М,м)олочним (Ш,ш)ляхом,

Віз ч(е,и)рвінці у срібній торбині.

І такий він уже (не)вдаха,

Що той віз перекинувсь…

І ро(с,з)сипались тії монети,

Покотилися (по)дорозі.

От тепер вже нема с(е,и)крету,

Чом на трави упали роси.

І сидить він тепер (що)ночі

На отому розбитому возі.

Позбирати ч(е,и)рвінці хоче

І вт(е,и)рає хмаринкою сльози.

Г. Дудка

ІІ. Підкресліть у реченнях граматичні основи. Які з речень є простими, а які - складними?

453. Спишіть слова, ставлячи, де необхідно, апостроф.

Пів..юрти, пів..Ялти, транс..європейський, духм..яний, миш..як, торф..яний, інтерв..ю, різдв..яний, комп..ютер, п..єдестал, ін..єкція, грав..юра, черв..як, пів..ящика, Монтеск..є, мавп..ячий, пів..яблука, дит..ясла, ад..ютант, різьб..яр, перев..язати, розіб..ють, під..єднати, св..ятковий, Лук..янченко, солов..їний, між..ярусний, м..юзикл, розм..яклий, роз..єднати, від..ємний, моркв..яний.

КЛЮЧ. Без апострофа пишемо кожне четверте слово.

Спишіть слова, ставлячи, де необхідно, знак м'якшення.

Промін..чик, порт..єра, кур..йоз, Слов'янськ, Хар..ків, Ірпінс..кий, Натал..чин, бул..йон, сер..йозний, конферанс..є, тон..ший, Юлен..ці, дощ.., лял..ці, барабан..щик, криничен..ці, хатин..ці, ковал..ський, камін..чик, бурул..ці, рибал..чин, брин..чати, куз..ня, кишен..ці, Марин..ці, нян..чин, краплин..ці, снігурон..ці, сопіл..ці, жен..шень, рибал..ці, змагаєтеся, Галин..ці, скрин..ці, мен..ший, річен..ці, розріж.., купал.. ський.

КЛЮЧ. Знак м’якшення пишемо в кожному другому слові.

455. І. Спишіть, уставляючи пропущену букву е або и. Правильність написання перевірте за орфографічним словником.

Скр..піти, пленарний, тр..тина, хлоп..ць, пів..нь, з..мовий, лейт..нант, б..режливий, в..рховина, характ..ризувати, кат..горія, страт..гічний, пробл..матичний, в..личати, с..мінар, продешевити, принц..повий, т..рп- лячий, вит..рати, приб..рати, пов..ртати, вим..рзати, д..када, с..метрія, д..с..ртація, пр..парат, пр..тендент, акр..дитація, бр..кет, б..н..фіс, в..стибулярний, д..кламатор, інт..лект, кр..дитор, альт..рнатива, ап..ндицит, д..т..ктив, сп..цифічний, експр..сивний, інгр..дієнт.

ІІ. З'ясуйте, користуючись тлумачним словником або словником іншомовних слів, лексичне значення не зрозумілих вам слів.

456 І. Запишіть слова у дві колонки: 1) з пропущеною буквою з; 2) з пропущеною буквою с. Обґрунтуйте написання.

Ро.питати, бе..печний, ро..садник, бе.шорадний, не..проможний, ..фабрикувати, ..хвалити, ..чистити, ..клеювати, ро..клад, ..сохнути, ро..саджувати, бе..культурний, ро..формувати, ро..пущений, ..кріпити, ..шитий, ..цідити, ..цілити, ..хитрувати, ..топтати, ..фотографувати, ро..хитати, ..поконвічний, ..підлоба, ..терти.

ІІ. Складіть і запишіть з двома поданими словами два складних речення.

457. Утворіть від поданих слів нові за допомогою префікса пре- або при-. Утворені слова запишіть у дві колонки: 1) з префіксом пре-; 2) з префіксом при-.

Соромити, давній, азовський, берегти, хилити, хитрий, фронтовий, вабити, гнобити, орати, старий, балтійський, горілий, мовити, красний, хороший, брати, вільний, мудрий, летіти, тулитися, славний, добре, дніпровський, чудовий, думати, мусити.

458. Утворіть від поданих слів прикметники й запишіть. Поясніть зміни приголосних.

ЗРАЗОК. Париж - паризький, турист - туристський, Сиваш - сиваський. Лейпциг, Бахмач, Прилуки, Гринвіч, Запоріжжя, Черемош, Кавказ, Острог, Кагарлик, Тбілісі, Норвегія, Кривий Ріг, агент, студент, Ніцца, Південний Буг, Овруч, казах, товариш, Кременчук, Чернівці, Чехія, Маріуполь, Сиракузи, Гамбург.

459. Утворіть від поданих іменників прикметники й запишіть. У яких з утворених слів відбулося спрощення?

ЗРАЗОК. Контраст - контрастний, захист - захисний.

Зап’ястя, виїзд, студент, капость, радість, тиждень, баласт, кількість, якість, користь, совість, доблесть, заздрість, пристрасть, аванпост, ненависть, щастя, швидкість, область, честь, злість, діяльність, вартість, особистість.

КЛЮЧ. У всіх утворених словах, крім трьох, відбувається спрощення, яке позначаємо на письмі.

460. І. Запишіть текст під диктовку. Написане уважно звірте з надрукованим. Підкресліть орфограми.

У селищі Верхня Хортиця, яке нині перетворилося на передмістя Запоріжжя, височить старезний дуб-велетень, вік якого понад вісімсот років. Ще за часів Київської Русі з брунатного жолудя проклюнувся паросток і, набираючи сили, згодом перетворився на могутнє розлоге дерево. Під ним проходили слов’янські племена, мешканці південних степів, у його затінку вони відпочивали, ховалися від дощу або палючого сонця. Нині над дубом-велетнем мчать реактивні лайнери, пролітають штучні супутники Землі, а він, як і колись, живе, зеленіє, задумливо шумить серед безкраїх рідних обширів (За С. Івченко).

ІІ. Запишіть виділені слова фонетичною транскрипцією.

461. Спишіть слова, знімаючи риски.

Льон/довгунець, Свят/вечір, пів/дороги, пів/Одеси, перекоти/поле, євшан/зілля, жар/птиця, народно/поетичний, народно/визвольний, мовно/літературний, мовно/стильовий, північно/східний, івано/франківський, всесвітньо/відомий, всесвітньо/історичний, заєць/русак, військово/ зобов’язаний, м’ясо/молочний, кисло/солодкий, зерно/сховище, дизель/ моторний, навчально/виховний, машино/будівний, темно/сірий, гіркувато/кислий, жовто/гарячий, контр/адмірал, віце/президент, свіжо/зрубаний, темно/зелений, історико/культурний, крає/знавчий, екс/чемпіон, агітаційно/масовий, чорно/земний, фізико/математичний, історико/культурний.

462. Спишіть, розкриваючи дужки й узгоджуючи іменник із числівником.

Два (дід, дуб, короп), три (килим, син, грам, кілометр, каменяр), чотири (чоловік, черкащанин, лимон), три з половиною (мішок, аркуш, мільйон), п’ять з половиною (місяць, рік, гектар), вісімдесят три (будинок, сантиметр, тиждень, харків’янин), шість цілих і одна третя (метр, дорога, кілограм, гектар).

463. І. Спишіть, замінюючи цифри словами.

Свідоцтва видали 986 випускникам; літак з 157 пасажирами піднявся в повітря; правило написано на 145 сторінці; місто пишається 82 пам’ятками архітектури; депутат зустрівся із 785 виборцями; на 984 гектарах росла пшениця; зустрілися після 21 години 30 хвилин; залишилося менше 78 днів; не вистачило 1379 книг; зустріч відбулася із 674 мешканцями міста.

ІІ. Складіть і запишіть два простих речення, використовуючи подані сполучення слів.

464. І. Прочитайте речення. Визначте, які з виділених слів є прислівниками, а які - сполученням прийменника з іменником.

1. Хоч і зазирало сонце крізь листя старих буків (у)середину лісу, проте віяло прохолодою (О. Маковей). 2. Я син народу, що (в)гору йде, хоч був запертий в льох (І. Франко). 3. Розповідають легенду, що колись (у) давнину тут, де тепер розкинулось її рідне село Крукове, була поліська рівнина (В. Качкан). 4. Як хочеш випити джерельної води з живим сріблом досвітньої зірниці, йди (на)світанку в степ і припади гарячими вустами до криниці (Л. Дмитерко). 5. (На)вшпиньки тиша ходить у саду, щоб гілку не труснути (не)нароком (Г. Дудка).

ІІ. Спишіть речення, розкриваючи дужки. Підкресліть орфограму «Ненаголошені е, и в корені слова».

465. Запишіть займенники та прислівники разом, окремо або через дефіс.

Де/з/ким, де/кому, аби/кому, казна/хто, ким/небудь, будь/що, казна/ котрий, хтозна/кому, ані/який, хтозна/чого, де/котрий, що/небудь, ані/з/ким, будь/коли, де/коли, коли/небудь, хтозна/куди, аби/звідки, казна/звідки, казна/з/кого, де/не/де, віч/на/віч.

466. Знайдіть у кожному рядку одне слово, у якому допущено орфографічну помилку. Запишіть ці слова правильно, обґрунтуйте написання.

1. Ванна, бруто, тонна, інтермецо, бароко, лібрето.

2. Тінню, радістю, любов’ю, міцью, розкішшю.

3. Міськком, військомат, юннат, розрісся, юний.

4. Вінегрет, директор, репетиція, деригент, дирижабль.

5. Боротьба, полехкість, мигтіти, кігті, ложці.

6. Де-не-де, кінець кінцем, як-не-як, рік-у-рік, пліч-о-пліч.

467. І. Спишіть речення, розкриваючи дужки та ставлячи пропущені розділові знаки. Обґрунтуйте орфограми й пунктограми. Правильність написання перевірте за орфографічним словником.

1. Підійшла ч(е,и)решня тихо до воріт простягнула пишні віти (біло) сніжні щоб плодом пр(е,и)йдешнім чарувати світ (Г. Хорташко). 2. Вона першою показала як плаче од радості дерево коли на(т,д)ходить весна і як у ро(з,с)квітлому соняшнику ночує (з,с)п’янілий джміль (М. Стельмах). 3. Ще в дитинстві я ходив у трави, в гомінливі треп(е,и)тні ліси де дуби мовчали в(е,и)личаво у краплинах ранньої роси (В. Симоненко). 4. Здавалося що він і зимою зеленіє бо коли танули сніги то на світ пробивалося його цупке зелене листя (не)змучене холодом (не)скалічене морозом (Є. Гуцало). 5. Уже кружляє листя (жовто)ржаве щоб на ас(в,ф)альті мокрому (з,с)почить (М. Рильський).

ІІ. Розберіть за будовою виділені слова.

468. Виконайте тестові завдання.

1. Орфографічну помилку допущено в рядку

А пів-Аргентини, м’ясо-молочний, телемарафон

Б півстоліття, батько-мати, віце-прем’єр

В жар-птиця, тихо-тихо, аеро-сани

Г заєць-русак, яхт-клуб, екс-президент

2. Префікс з- треба писати в усіх словах рядка

А ..копати, ..шити, ..хитрувати

Б ..нести, ..фотографувати, ..чистити

В ..різати, ..бити, ..чепити

Г ..казати, ..сунути, ..питати

3. Літеру е на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

А д..ректор, в..сняний, з..млянка

Б кал..ндар, в..личезний, плет..во

В мереж..во, аш.льсин, підл..тіти

Г мар..во, кл..новий, в..лосипед

4. Апостроф треба писати в усіх словах рядка

А інтерв..ю, між..ярусний, закиш.ятити

Б об..їжджати, тьм..яний, трав..янистий

В подвір..я, р..яжанка, Лук..яненко

Г св..ятковий, здоров..я, п..ятниця

5. Знак м’якшення на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

А учнівс..кий, смієш..ся, кул..баба

Б лікарс..кий, людс..кий, брин..чати

В снігурон..ці, промін..чик, міл..йон

Г барабан..щик, їдал..ня, ткац..кий

6. Правильно утворено дієприкметник у рядку

А засохший бутерброд

Б наболівше питання

В біжачий струмок

Г достиглі полуниці


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити