Підручник Українська мова 9 клас - В.В. Заболотний - Генеза 2017 рік

Повторення вивченого у 8 класі

§2. РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ ПРИ ПОРІВНЯЛЬНИХ ЗВОРОТАХ, ЗВЕРТАННЯХ, ВСТАВНИХ СЛОВАХ, ОДНОРІДНИХ ЧЛЕНАХ РЕЧЕННЯ

ПРИГАДАЙМО. 1. Що таке звертання? 2. Які є групи вставних слів (словосполучень) за значенням? 3. Які члени речення називають однорідними?

13 І. Прочитайте текст. Визначте його тип і стиль мовлення. Чи доводилося вам готувати презентації?

СКРАЙБІНГ - НОВІТНЯ ТЕХНІКА ПРЕЗЕНТАЦІЇ

Скрайбінг… Із цим поняттям ми знайомі з дитинства, адже за допомогою простих малюнків намагалися передати побачене, почуте, певну інформацію, настрій чи емоції.

Особливість скрайбінгу полягає в тому, що в процес одночасно залучаються слух, зір, а також уява людини. Зазначене, на думку психологів, сприяє кращому розумінню та запам’ятовуванню. Використовуючи цей метод, можна доступно й легко пояснювати складний матеріал.

Скрайбінг (від англ. scribe - накидати ескізи або малюнки) - це новітня техніка презентації, у якій мова оратора ілюструється «на льоту» малюнками на екрані, білій дошці чи аркуші паперу. Іншими словами, скрайбінг - це зображення малюнків, перетворення речей на візуальні образи.

Як зазначають фахівці, за допомогою цієї інноваційної технології можна привернути увагу слухачів, забезпечити їх додатковою інформацією та виокремити головні моменти доповіді. До речі, робота вчителя на уроці під час пояснення нового матеріалу з крейдою в руках - приклад скрайбінгу. Ось так!

Особливу зацікавленість, безперечно, викликає відеоскрайбінг. Він має такі види: мальований, аплікаційний, онлайновий. У мальованій презентації художник зображує в кадрі картинки, піктограми. Аплікаційний вид передбачає накладання готових зображень, онлайновий дає змогу монтувати відео за готовими шаблонами.

А ви, друзі, уже використовували скрайбінг? (З посібника)

ІІ. Виконайте завдання до тексту.

1. Наведіть з тексту приклади речень, різних за метою висловлювання.

2. Знайдіть речення, ускладнені вставними словами (словосполученнями). Поясніть роль цих конструкцій у тексті.

3. Знайдіть речення, ускладнені однорідними членами речення. Обґрунтуйте розділові знаки.

4. З’ясуйте, чи є в тексті звертання. А відокремлена обставина?

5. Укажіть речення, у яких використано тире між підметом і присудком.

14. І. Прочитайте виразно вголос речення, ставлячи слова, що в дужках, у формі кличного відмінка. Укажіть звертання.

1. Ой ти, (дівчина), з горіха зерня… (І. Франко). 2. Ти припав, (мій син), до лиця мудрої кринички польової (П. Перебийніс). 3. Прощай, (мій зошит)! Спасибі тобі, (друг), що ти думок моїх не відцуравсь (В. Симоненко).

ІІ. Укладіть колективно невеликий словничок традиційних українських звертань до рідних і близьких.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

1. Слова о, ой, коли вони інтонаційно тісно зв'язані з дальшим звертанням (тобто після них немає паузи), комою не відокремлюємо.

2. Займенники ти, ви в будь-якому відмінку до групи звертання не входять.

15. КОЛО ДУМОК. І. Поясніть, чому в першому реченні перед сполучником як стоїть кома, а в другому - ні.

1. На конвертах хат літо клеїть віконця, як марки (Л. Костенко).

2. І знову степ як щедрий вулик (Л. Рубан).

ІІ. Поясніть, чому в першому реченні виділене слово відокремлено комами, а в другому - ні.

1. Колишній замок, видно, був розкішний (М. Павленко).

2. Видно місто, далі поле у моєму вікні (М. Рильський).

16. Складіть і запишіть з поданим сполученням і словом по два речення так, щоб у одному випадку це сполучення (слово) було вставним, а в другому - членом речення.

На щастя, правда.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Не є вставними такі слова: навіть, майже, приблизно, принаймні, все-таки, все ж таки, мовби, наче, неначе, немов, ніби, нібито, адже.

17. І. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Підкресліть граматичні основи.

1. Вітер ставши на далекій грані всю землю мов колисанку гойда (А. М’ястківський). 2. Вогонь як символ життя вважався найбільшою святістю (В. Скуратівський). 3. Зласкався доле над моїм народом, щоб він не дався знівечить себе! (Л. Костенко). 4. Ось цього здається і треба було найбільше (Н. Бічуя). 5. Зовсім недалечко заскрекотала сорока видно угледіла простоволосого вершника а може запримітила й когось іншого (В. Шкляр).

ІІ. Назвіть орфограми у виділених словах.

РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ ПРИ ОДНОРІДНИХ ЧЛЕНАХ РЕЧЕННЯ

Правила

Схеми

Між однорідними членами речення ставимо кому, якщо:


• вони зв’язані без сполучника

О, О, О

• вони зв’язані протиставним сполучником (а, але, та, зате, проте, однак, хоч, хоча)

О, але О

• вони зв’язані сполучником, який повторюється

О, і О, і О і О, і О

• вони зв’язані парним сполучником (не тільки… а й; як… так і; не так… як; хоч… але; не стільки… скільки)

як О, так і О

Якщо однорідні члени речення зв’язані сполучниками в пари, то кому ставимо між цими парами

О і О, О і О

НЕ ставимо кому:


• між двома однорідними членами речення, якщо вони з’єднані одиничним сполучником і (й), та (= і), чи, або

О, О і О О і О

• між словами, які становлять фразеологізм: і сміх і гріх, ні світ ні зоря, і так і сяк, ні туди ні сюди тощо


18. І. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Підкресліть однорідні члени речення та узагальнювальні слова відповідно до їхньої синтаксичної ролі.

1. Безоплатна правова допомога громадянам включає такі види послуг надання інформації консультацій і роз’яснень складення документів правового характеру здійснення представництва особи в судах (Із журналу). 2. На Паралімпійських іграх 2016 року команда України стала третьою як за кількістю здобутих золотих нагород так і за загальною кількістю медалей (3 газети). 3. Ні спека ні бурі ні морози ніщо не вб’є любов мою (В. Сосюра). 4. І соловейко на калині то затихав то щебетав (Т. Шевченко). 5. На конференцію запросили представників різних професій а саме юристів учителів економістів лікарів (3 листа). 6. Нові винаходи й відкриття нові препарати й поняття усе це породжує й нові слова (А Матвієнко).

ІІ. Провідміняйте усно виділений іменник в однині й множині.

19. ВІКТОРИНА. Які звертання пропущено в наведених цитатах?

1. Ще нам, … , усміхнеться доля.

2. Не плач, не плач, … , не плач, не журися та за свого миленького Богу помолися.

3. Стелися, … , буду поливати. Вернися, … , буду шанувати.

4. Розпрягайте, … , коні та лягайте спочивать…

5. Їхав козак за Дунай, сказав: «… , прощай!..»

6. … , дай води напиться, ти така хороша, дай хоч подивиться.

7. … , до роботи! - В Гриця порвані чоботи.

8. Ой не світи, … , не світи нікому, тільки світи миленькому, як іде додому.

9. Радуйся! Ой радуйся, … , Син Божий народився.

10. … , нам Україну храни, волі і світу промінням ти її осіни.

20. І. Спишіть речення, розкриваючи дужки й розставляючи пропущені розділові знаки. Визначте, чим ускладнене кожне з них.

1. Сама собою річка ця тече, маленька річ(е,и)чка, вузен(ь)ка як долоня (М. Вінграновський). 2. Десь правда була ще така цікава фотка (М. Павленко). 3. А може завтра ти пройдеш ось тут, де вітер п(е,и)- люстки колише (В. Івасюк). 4. Я люблю тебе поле простір твій широчінь твої пахощі й цвіт (П. Дорошко). 5. Так пахне осінь листям і грибами п(е,и)ченою картоплею і во(г,х)кістю (В. Грінчак). 6. Підвищен(н)ий вміст нітратів виявлено в багатьох ран(н)іх овочах а саме зеленій цибулі петрушці й кропі редьці буряку (3 газети).

ІІ. Доберіть синоніми до виділених слів.

21. Складіть і запишіть невелике висловлення (4-6 речень) відповідно до запропонованої ситуації спілкування (на вибір), використавши звертання та вставні слова.

СИТУАЦІЯ А. До вашого класу прийшов новий учень, який проживав у іншій країні. Розкажіть йому стисло про Україну; висловте своє зацікавлення особливостями країни, з якої він прибув.

СИТУАЦІЯ Б. Ви перебуваєте в кімнаті з товаришем. Він переглядає фільм по телевізору. На іншому каналі незабаром почнеться передача, яку ви самі бажаєте подивитися. Умовте приятеля надати вам змогу переглянути передачу:

• повідомте, що ви бажаєте дивитися саме ту передачу, та поясніть чому;

• висловіть незгоду щодо його бажання дивитися іншу передачу;

• запропонуйте прийнятне рішення, яке влаштує вас обох.

СИТУАЦІЯ В. Ви берете участь в обговоренні етикету повідомлень засобами СМС-спілкування та в чатах.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити