Підручник Українська мова 9 клас - В.В. Заболотний - Генеза - 2017 рік

Шановні дев’ятикласники!

Вступ

Розвиток української мови

Повторення вивченого у 8 класі

§1. ГРАМАТИЧНА ОСНОВА РЕЧЕННЯ. ОДНОСКЛАДНЕ Й ДВОСКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ

§2. РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ ПРИ ПОРІВНЯЛЬНИХ ЗВОРОТАХ, ЗВЕРТАННЯХ, ВСТАВНИХ СЛОВАХ, ОДНОРІДНИХ ЧЛЕНАХ РЕЧЕННЯ

§3. РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ В РЕЧЕННЯХ З ВІДОКРЕМЛЕНИМИ ЧЛЕНАМИ

Синтаксис. Пунктуація

Пряма й непряма мова

§4. ПРЯМА МОВА

§5. НЕПРЯМА МОВА. ЗАМІНА ПРЯМОЇ МОВИ НЕПРЯМОЮ

§6. ЦИТАТА ЯК СПОСІБ ПЕРЕДАЧІ ЧУЖОГО МОВЛЕННЯ

§7. ДІАЛОГ

§8. УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО З ТЕМИ «ПРЯМА Й НЕПРЯМА МОВА»

Складне речення та його ознаки. Складносурядне речення

§9. СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ ТА ЙОГО ОЗНАКИ

§10. СКЛАДНОСУРЯДНЕ РЕЧЕННЯ ТА ЙОГО ОЗНАКИ

§11. КОМА І КРАПКА З КОМОЮ МІЖ ЧАСТИНАМИ СКЛАДНОСУРЯДНОГО РЕЧЕННЯ

§12. ТИРЕ МІЖ ЧАСТИНАМИ СКЛАДНОСУРЯДНОГО РЕЧЕННЯ

§13. УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО З ТЕМИ «СКЛАДНОСУРЯДНЕ РЕЧЕННЯ»

Складнопідрядне речення

§14. СКЛАДНОПІДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ ТА ЙОГО ОЗНАКИ

§15. ВИДИ СКЛАДНОПІДРЯДНИХ РЕЧЕНЬ

§16. СКЛАДНОПІДРЯДНІ РЕЧЕННЯ З ОЗНАЧАЛЬНИМИ ПІДРЯДНИМИ ЧАСТИНАМИ

§17. СКЛАДНОПІДРЯДНІ РЕЧЕННЯ ЗІ З’ЯСУВАЛЬНИМИ ПІДРЯДНИМИ ЧАСТИНАМИ

§18. СКЛАДНОПІДРЯДНІ РЕЧЕННЯ З ПІДРЯДНИМИ ЧАСТИНАМИ МІСЦЯ Й ЧАСУ

§19. СКЛАДНОПІДРЯДНІ РЕЧЕННЯ З ПІДРЯДНИМИ ЧАСТИНАМИ СПОСОБУ ДІЇ Й СТУПЕНЯ ТА З ПІДРЯДНИМИ ПОРІВНЯННЯ

§20. СКЛАДНОПІДРЯДНІ РЕЧЕННЯ З ПІДРЯДНИМИ ЧАСТИНАМИ ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКУ

§21. СКЛАДНОПІДРЯДНІ РЕЧЕННЯ З ПІДРЯДНИМИ ЧАСТИНАМИ МЕТИ, УМОВИ, ДОПУСТУ

§22. СКЛАДНОПІДРЯДНІ РЕЧЕННЯ З КІЛЬКОМА ПІДРЯДНИМИ ЧАСТИНАМИ

§23. УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО З ТЕМИ «СКЛАДНОПІДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ»

Безсполучникове складне речення

§24. БЕЗСПОЛУЧНИКОВЕ СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ ТА ЙОГО ОЗНАКИ

§25. КОМА І КРАПКА З КОМОЮ МІЖ ЧАСТИНАМИ БЕЗСПОЛУЧНИКОВОГО СКЛАДНОГО РЕЧЕННЯ

§26. ДВОКРАПКА МІЖ ЧАСТИНАМИ БЕЗСПОЛУЧНИКОВОГО СКЛАДНОГО РЕЧЕННЯ

§27. ТИРЕ МІЖ ЧАСТИНАМИ БЕЗСПОЛУЧНИКОВОГО СКЛАДНОГО РЕЧЕННЯ

§28. УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО З ТЕМИ «БЕЗСПОЛУЧНИКОВЕ СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ»

Складне речення з різними видами сполучникового й безсполучникового зв'язку

§29. СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ ІЗ СУРЯДНИМ І ПІДРЯДНИМ ЗВ'ЯЗКОМ

§30. РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ В СКЛАДНОМУ РЕЧЕННІ ІЗ СУРЯДНИМ І ПІДРЯДНИМ ЗВ'ЯЗКОМ

§31. СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ ІЗ СПОЛУЧНИКОВИМ І БЕЗСПОЛУЧНИКОВИМ ЗВ'ЯЗКОМ

§32. УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО З ТЕМИ «СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ З РІЗНИМИ ВИДАМИ СПОЛУЧНИКОВОГО Й БЕЗСПОЛУЧНИКОВОГО ЗВ’ЯЗКУ»

Текст як одиниця мовлення й продукт мовленнєвої діяльності

§33. ТЕКСТ І ЙОГО ОСНОВНІ ОЗНАКИ

§34. БУДОВА ТЕКСТУ. МІКРОТЕМА Й АБЗАЦ

§35. ВИДИ Й ЗАСОБИ МІЖФРАЗНОГО ЗВ'ЯЗКУ

Узагальнення й систематизація вивченого

§36. МОВНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ РЕЧЕННЯ (порядок слів у реченні, граматична основа, види речень)

§37. ОРФОГРАФІЯ

§38. ПУНКТУАЦІЯ

Уроки розвитку мовлення

Тема 1. ПОВТОРЕННЯ й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО ПРО МОВЛЕННЯ

Тема 2. ЧИТАННЯ МОВЧКИ

Тема 3. ВИМОГИ ДО МОВЛЕННЯ. ДІАЛОГ

Тема 4. УСНИЙ СТИСЛИЙ ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ ПУБЛІЦИСТИЧНОГО СТИЛЮ

Тема 5. ПИСЬМОВИЙ ДОКЛАДНИЙ ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ ПУБЛІЦИСТИЧНОГО СТИЛЮ З ТВОРЧИМ ЗАВДАННЯМ

Тема 6. УСНЕ КОРОТКЕ ПОВІДОМЛЕННЯ В ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ СТИЛІ НА МОРАЛЬНО-ЕТИЧНУ АБО СУСПІЛЬНУ ТЕМУ

Тема 7. УСНИЙ ТВІР-РОЗДУМ У ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ СТИЛІ НА СУСПІЛЬНУ ТЕМУ

Тема 8. АУДІЮВАННЯ

Тема 9. ДІЛОВЕ МОВЛЕННЯ. ЗАЯВА. АВТОБІОГРАФІЯ

Тема 10. ПИСЬМОВИЙ ТВІР-РОЗДУМ У ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ СТИЛІ НА СУСПІЛЬНУ ТЕМУ

Тема 11. ПИСЬМОВИЙ ТВІР-РОЗДУМ У ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ СТИЛІ НА МОРАЛЬНО-ЕТИЧНУ ТЕМУ

Тема 12. УСНИЙ ВИБІРКОВИЙ ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ НАУКОВОГО СТИЛЮ

Тема 13. ПИСЬМОВИЙ ВИБІРКОВИЙ ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ НАУКОВОГО СТИЛЮ

Тема 14. ТЕЗИ ПРОЧИТАНОГО (ПУБЛІЦИСТИЧНОЇ ЧИ НАУКОВО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ СТАТТІ)

Тема 15. КОНСПЕКТ СПРИЙНЯТОГО НА СЛУХ НАУКОВО-НАВЧАЛЬНОГО ТЕКСТУ

ДОДАТКИ ОСНОВНІ ПРАВИЛА ОРФОГРАФІЇ

Додаток 1 ПРАВОПИС ВЛАСНИХ НАЗВ

Додаток 2 ОСНОВНІ ПУНКТОГРАМИ КОМА

Додаток 3 СЛОВНИЧОК СИНОНІМІВ

Додаток 4 ТЛУМАЧНИЙ СЛОВНИЧОК

Додаток 5 ПОЯСНЕННЯ ЩОДО ВИКОНАННЯ ДЕЯКИХ ВИДІВ ЗАВДАНЬ

Додаток 6 ВІДПОВІДІ ДО ВПРАВ

ВІДПОВІДІ ДО ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ І РЕБУСІВ

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити