ПРИРОДОЗНАВСТВО 6 КЛАС

Тема 2 ПРИРОДНІ ТА ШТУЧНІ ЕКОСИСТЕМИ


Кожний живий організм входить до певної екосистеми і необхідний у довкіллі. Вивчай властивості екологічних систем, сприяй їх збереженню і відтворенню.


§ 11. ЕКОСИСТЕМА. ХАРЧОВІ ЛАНЦЮГИ


Екосистема (від грецьких слів «житло» і «система») — природний комплекс, утворений живими організмами і середовищем їх життя, у якому живі і неживі компоненти дов’язані між собою обміном речовини та енергії. До складу екосистеми входять живі організми різних видів, ґрунт, ґрунтові води, нижні шари атмосфери тощо. У довкіллі можна зустріти різноманітні природні екосистеми. Прикладами природних екосистем є мурашник, пеньок із грибами, озеро (мал. 54, 1), болото, ліс, луки, гірський хребет, океан. Найбільшою екосистемою є біосфера.

Поруч із природними в довкіллі зустрічаються штучні екосистеми. Вони утворюються внаслідок діяльності людини. Серед штучних екосистем вам відомі сад, поле (мал. 54, 2), поселення міського та сільського типу, фермерське господарство, сільський двір тощо.

Взаємозв’язки в екосистемі. До складу кожної екосистеми входять три основні компоненти: організми, що продукують (утворюють) органічні речовини — зелені рослини (продуценти); споживачі живої органічної речовини — тварини, деякі гриби (консументи); руйнівники органічних решток — бактерії, більшість грибів (редуценти). Усі вони пов’язані між собою ланцюгами живлення, наявність яких є умовою існування екосистеми (мал. 55).

Мал. 54. Екосистеми: 1 - озеро; 2 - поле


Мал. 55. Схема потоку сонячної енергії та кругообігу речовин у природних екосистемах

Зі схеми (мал. 55) видно, що кругообіг речовин у живій природі здійснюється за наявності сонячної енергії, яку здатні засвоювати зелені рослини.

Група видів рослин, тварин, грибів та мікроорганізмів, пов’язаних харчовими відносинами, що утворюють певну послідовність у передачі речовини та енергії, становить ланцюг

Наприклад, заєць їсть кору дерев, трав’янисті рослини; лисиця полює на зайців, а мікроорганізми переробляють рештки тіла лисиці. Ланцюг живлення в цьому прикладі складається з чотирьох ланок: рослина — заєць — лисиця — мікроорганізми. Але якби здобиччю лисиці були тільки зайці, вона часто була б голодною. Тому лисиця полює також на мишей, не минає пташиних гнізд, курників. Чим різноманітніші зв’язки живлення у природній екосистемі, тим більша здатність різних організмів до виживання в ній.

Розгляньмо для прикладу ланцюг живлення в екосистемі «водойма». У ньому водорості — організми, що створюють органічні речовини у процесі фотосинтезу. Водоростями живляться дрібні тварини (рачки, молюски), що утворюють первинну ланку споживачів органічних речовин. Дрібними тваринами живляться риби, а рибу поїдають птахи водойм (чайки, чаплі) і хижі звірі (бобри, видри, ведмеді). Це вторинні споживачі органічних речовин, які живляться їжею тваринного походження. Завершальною ланкою такої екосистеми є бактерії і гриби, що розкладають рештки мертвих організмів до мінеральних речовин.

Процес розкладу дуже важливий, оскільки закінчується поверненням у кругообіг елементів мінерального живлення, а також допомагає утворенню ґрунтів із гірських порід.

Кожний ланцюг живлення включає, як правило, не більше ніж 45 ланок. У природній системі харчові ланцюги виникають самочинно, без втручання людини.

Між усіма складовими природної екосистеми встановлюється певна динамічна рівновага. Збільшення чисельності якогось виду організмів веде до масового розмноження його «споживачів». Так, масове розмноження гризунів (мишей, ховрахів) призводить до збільшення кількості хижаків (лисиць, ласок, куниць, хижих птахів), які за ними полюють.» навпаки, зменшення кількості гризунів веде до зниження

чисельності хижаків підтримується динамічна рівновага у природній екосистемі.

У формуванні штучних екосистем (саду, поля, ферми тощо) бере участь людина. Вона сама обирає сорти рослин, породи тварин, які є найбільш доцільними у функціонуванні певної штучної екосистеми. Крім того, для задоволення потреб сучасного сільського господарства постійно виводять нові сорти рослин і породи тварин. Культурні рослини і свійські тварини потребують постійного догляду людини.

Екосистема — це природне чи створене під впливом людини утворення з живих організмів та середовища, у якому вони існують.

Цілісність екосистеми підтримують ланцюги живлення, що виникають між живими організмами.

1.   Що таке екосистема? Наведи 2—3 приклади природних екосистем. 2. Назви основні компоненти екосистеми. 3. Наведи приклади сортів яблунь (огірків, картоплі тощо). 4. Що таке ланцюг живлення? Наведи приклади ланцюгів живлення в екосистемі «водойма», «ліс».

? 1. Як в екосистемах здійснюється біологічний кругообіг речовин і енергії? 2. Як людина може підтримувати стабільність існування екосистем?

1. Яке значення має різноманіття видів в екологічних системах?

2. Що вам відомо про породи собак (наприклад, вівчарку, бульдога, пуделя, спанієля або ін.), котів (сіамський, сибірський тощо)?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити