ПРИРОДОЗНАВСТВО 6 КЛАС

Тема 4 БІОСФЕРА — НАЙБІЛЬША ЖИВА СИСТЕМА


§ 31. ПРИРОДНИЧО-НАУКОВА КАРТИНА СВІТУ


Цілісність природи. Ви закінчуєте вивчення природознавства. Спробуйте підбити підсумки своїх знань про природу. Природа — це всі екосистеми, що існують у біосфері, сама біосфера, а також інші оболонки Землі, пов’язані з біосферою обміном речовин та енергії, — атмосфера, гідросфера, літосфера.

 Це і є Сонце, яке є основним джерелом енергії на Землі, і зорі, і галактики, що знаходяться в Космосі. Отже, природа — це весь існуючий світ у різноманітті його форм, живих систем і систем, які складаються з неорганічних тіл.

У природі все взаємопов’язано і взаємообумовлено. Довкола вас — повітря, вода, ґрунти, гірські породи, різноманітні організми. Це складові частини, або, як їх ще називають, компоненти природи (мал. 105). Між усіма компонентами природи існують взаємозв’язки. Кожен із них обмінюється речовиною з іншими компонентами, поглинає і виділяє енергію.

Кожна жива істота потребує для своєї життєдіяльності обміну речовини і енергії з довкіллям. У природі постійно відбувається перетворення речовин і енергії. Під час перетворення та обміну енергія і речовина не зникають безслідно. У природі діє закономірність збереження.

Зміни у природі підлягають закономірності спрямованості самочинних процесів. Дихання, живлення організмів, кругообіги речовин та зміна їх агрегатних станів, хімічні перетворення — приклади прояву цієї закономірності.

Закономірність періодичності також проявляється в різноманітних взаємозв’язках у природі (рух небесних тіл, добові та сезонні зміни в довкіллі). Ми згадали про взаємозв’язки у природі та їх відображення в загальних закономірностях, щоб зробити висновок про цілісність природи. Адже ознакою цілісності є підлягання всіх її частин загальним закономірностям.

Природничо-наукова картина світу. Знання про цілісність природи відображені у природничо-науковій картині світу. Ви вже знаєте, що в цій картині немає захоплюючих пейзажів гір, просторів моря чи степу. Природничо-наукова картина світу — це система знань про природу, що формується у свідомості людей у процесі пояснення ними явищ природи, властивостей природних об’єктів за допомогою закономірностей природи, відкритих наукою. Ця система знань створюється людством у процесі його розвитку.

Природничо-наукова картина світу — система знань про природу, що включає величезну кількість елементів, зв’язків між ними. За допомогою цієї системи знань та безпосереднього вивчення природи людина створює свій образ природи — особистісну систему знань про природу. У кожного з вас є образ природи — система елементів знань із природознавства та взаємозв’язків між ними. Спробуйте включити у модель свого образу природи знання із вивчених вами тем підручника.


Мал. 105. Компоненти природи

Науки про природу. Природа єдина і неподільна. Все у природі взаємопов’язане і взаємообумовлене. Природу складає величезна кількість систем. Ви довідалися про такі системи неживої природи, як атом, молекула, різноманітні тіла неживої природи, зокрема небесні, розглянули будову рослин і тварин, основні взаємозв’язки в екосистемах.

У своєму довкіллі людина створила різноманітні споруди, машини та механізми. їх також необхідно вивчати. Щоб легше було засвоювати і використовувати знання про об’єкти довкілля, люди розподілили їх на окремі науки. Наук про вивчатимете основи фізики, хімії, біології, географії, астрономії.

Слово «фізика» походить від грецького слова «фюзіс», що означає «природа». За стародавніх часів фізика об’єднувала всі знання про природу, тоді ще не було поділу на окремі науки. У сучасному природознавстві фізика вивчає найбільш загальні закономірності природи та будову систем неживої природи, механічні, теплові, електричні, магнітні, світлові явища, закони, яким вони підлягають. Фізика — основа технічного прогресу.

Хімія вивчає речовини та їх перетворення. Хімічні елементи, їх сполуки, неорганічні та органічні речовини є предметом вивчення хімії.

Біологія — це наука про життя, організми, які живуть на Землі, їх будову і життєдіяльність. Біологія — багатогалузева наука. До біологічних наук належать ботаніка, зоологія, генетика, мікробіологія тощо.

Географія вивчає природу земної поверхні, населення, його господарську діяльність.

Астрономія — наука про будову і розвиток Всесвіту. Це одна з найдавніших і найцікавіших наук.

Цілісність природи зумовлена взаємозв’язками між усіма її компонентами. Взаємозв’язки у природі відображені в загальних закономірностях природи, на основі яких формується природничо-наукова картина світу.

1. Назви компоненти природи. 2. Вкажи взаємозв’язки між компонентами природи. 3. Назви загальні закономірності природи.

4. Що розуміють під природничо-науковою картиною світу?

5. Основи яких наук про природу вивчатимуться в наступних класах?                     

? 1. Наведіть докази цілісності природи. 2. Як можна довести, що природничо-наукова картина світу відображає цілісність природи?

1.   Яке значення для екологічної поведінки людей має розуміння цілісності природи? 2. Що вам відомо про фізику, хімію, біологію, географію, астрономію?

Для допитливих

Розвиток природничо-наукової картини світу

Не завжди основою цілісності знань про природу були загальні закономірності природи. Мислителі Стародавньої Греції кожен по-своєму шукали першооснову всіх речей у світі. Так, Фалес вважав, що все походить із води. Його учень Анаксимен був переконаний, що першоосновою всього є повітря. Геракліт, котрий теж жив у Стародавній Греції, першоосновою всього вважав вогонь.

Емпедокл та інші стародавні мислителі вчили, що все виникло із чотирьох стихій — води, повітря, землі, вогню.

Подальші пошуки першооснов привели стародавніх мислителів до думки про існування атомів — неподільних вічних частинок, з яких складаються всі тіла.

З часом виявилося, що і атоми, і частинки, з яких вони складаються, не вічні. Немає вічної матеріальної першооснови, вічних цеглинок світобудови. Є взаємозв’язки між елементами, явищами природи, які люди відкривають і втілюють у законах природи. За допомогою законів люди пояснюють вічність природи та зміни в ній.

Природа єдина і неподільна. Для зручності люди розділили знання про природу на окремі науки.

Узагальніть вивчене з теми

1. Чим обумовлені межі біосфери?

2. Охарактеризуйте шляхи збереження біосфери і вкажіть найбільш ефективні.

3. Як існування природних систем пов’язане з діяльністю людини?

4. Яка роль Червоної книги у збереженні біосфери?

5. Які докази цілісності природи можете навести?

1. Влаштуйте й обговоріть виставку моделей, малюнків, проектів, виконаних протягом року.

2. Чому люди намагалися створювати природничо-наукову картину світу?

3. Яка роль наук про природу у створенні природничо-наукової картини світу?

4.  Спробуйте вказати спільне і відмінне у природничо-науковій картині світу шестикласників і учнів початкової школи.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити