Підручник Філософія 11 клас - Кремень В. Г. - Грамота 2012 рік

Тема 1. ФІЛОСОФСЬКЕ РОЗУМІННЯ СВІТУ: БУТТЯ, МАТЕРІЯ

§ 4. Єдність і різноманітність світу

Буття втілює ідею існування взагалі, а матеріальне буття — ідею об’єктивно-предметного, реально-природного існування. Загальні якості існування фіксуються концепціями матерії як субстанції та об’єктивної реальності.

Усепороджуюча основа, начало — це субстанція (те, що лежить в основі), яка є причиною самої себе і разом із тим — джерелом наявні її різноякості, предметної багатоманітності. З уведенням уявлення про матерію як субстанції філософський матеріалізм вирішує доктринальні проблеми: єдності світу — єдність існуючого визначається загальною основою існуючого; монізму — багатоманітність її її пі ості обумовлена еволюцією природно-історичного процесу, якісними змінами, трансформацією організації загальної основи.

Звідси постає проблема матеріальної єдності світу. Кожна посліді піна філософська система виводить єдність світу або з матерії (матеріалістичний монізм), або з духовного начала (ідеалістичний монізм). Ряд філософських учень стоять на позиціях дуалізму — визнання рівнозначними двох начал.

Деякі філософи вбачають єдність предметів, процесів і явищ у їх реальності, у тому, що вони існують. Однак реальність, існування може бути і матеріальним, об’єктивним, і духовним, суб’єктивним. Наші думки, прагнення також реальні, але їх існування не об’єктивне, а суб’єктивне.

Наукові відкриття різних рівнів довели тезу про матеріальну єдність світу, у ньому немає нічого такого, що не вписувалося би в поняття «матерія» та її багатоманітних властивостей і відношень. Принцип матеріальної єдності світу означає не речовинну подібність конкретних систем, елементів, закономірностей, а загальність матерії як носія багатоманітних властивостей і відношень.

Безмежний світ як у великому, так і в малому, як у матеріальному, гак і в духовному підкоряється універсальним законам, що об’єднують світ у єдине ціле. Між законами розвитку світу і свідомістю не існує непереборної межі. Свідомість — не унікальне явище, а природна властивість високоорганізованої матерії.

На початку 20-х років XX ст. російським ученим А. Фрідманом була запропонована модель Усесвіту, який розширяється. Цю ідею в 1929 р. обґрунтував американський астроном Е. Хаббл, завдяки відкриттю явища «червоного зміщення» у спектрах галактик. Він сформулював закон, за яким збільшується швидкість руху галактик відносно Землі і відстань до цих галактик. Це дало змогу зробити висновок, що ми живемо у світі галактик. Сучасний комп’ютерний аналіз засвідчив, що галактики та їх системи потрібно вважати різними рівнями структурної організації матеріального світу.

Сонячна система

НЛО над водою

Гіпотеза людського («антропного») Усесвіту передбачає, що тільки в тій його частині, де ми існуємо, створилися передумови для виникнення живого. Тобто ми — продукт мільйонів років розвитку, і наш світ найкращий, тому що в ньому сформувалися такі умови всередині систем матеріальних тіл, які спричинили в окремих частинах цього світу виникнення життя, людини і розуму. Ці події в історії Землі й Сонячної системи оцінюються як «щасливий випадок».

Американський астроном К. Саган запропонував наочну модель розвитку Всесвіту, орієнтовану на людину. За його концепцією, одна секунда космічного року дорівнює 500 рокам, а весь рік — 15 мільярдам земних років. Усе розпочинається з Великого вибуху — моменту, коли розпочалася історія нашого Всесвіту. Згідно з моделлю К. Сагана, з цілого року розвитку Всесвіту на людську історію припадає всього приблизно півтори години.

У зв’язку з цим виникає питання про життя в інших частинах Усесвіту. Більшість дослідників уважає, що в нашій Галактиці (як і в інших) існують численні позаземні цивілізації. Виходячи з того, що Земля — єдина планета Сонячної системи, на якій є життя і розум, російський учений І. Шкловський висунув ідею можливої унікальності розумного життя тільки на Землі. З цією гіпотезою не погоджується більшість учених. Проте за останні роки не з’явилося жодних фактів, що її заперечують, не вдалося виявити сліди позаземних цивілізацій, хоча в ЗМІ постійно з’являються повідомлення про встановлення контакту з НЛО.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити