Підручник Філософія 11 клас - Кремень В. Г. - Грамота 2012 рік

Тема 4. ПІЗНАННЯ ТА ЙОГО ОСНОВНІ ФОРМИ

§ 9. Співвідношення емпіричного і теоретичного знання

У науковому пізнанні розрізняють два рівні: емпіричний та теоретичний. Вони відрізняються: глибиною, повнотою, усебічністю осягнення об’єкта; цілями, методами досягнення та способами вираження знань; ступенем значимості в них чуттєвого та раціонального моментів.

На емпіричному рівні здійснюється спостереження об’єктів, фіксуються факти, проводяться експерименти, установлюються емпіричні співвідношення та закономірні зв’язки між окремими явищами.

На теоретичному — створюються системи знань, теорій, у яких розкриваються загальні та необхідні зв’язки, формулюються закони в їх системній єдності та цілісності.

Людина, слуга і тлумач природи, може здійснити й зрозуміти не більше того, наскільки вона пізнала порядок природи шляхом спостереження і розмірковування.

Ф. Бекон

У процесі життя, у поступі з минулого, у прагненні в майбутнє складаються реальності, які утворюють дієвий зв’язок і цінність нашого життя. Життя протікає через минуле, теперішнє і майбутнє, і воно завжди існує в часі.

В. Дільтей

Емпіричний та теоретичний рівні наукового пізнання розрізняються також і тим: з якого боку вони досліджують об’єкт; у який спосіб одержано основний зміст знання; що є логічною формою його вираження; науковою та практичною значимістю одержаного знання.

На емпіричному рівні наукового пізнання об’єкт відображається з боку його зовнішніх зв’язків і проявів, які доступні, в основному, живому спогляданню. Практичне застосування знання, одержаного на емпіричному рівні, обмежене. Стосовно розвитку наукового знання в цілому, то воно є початковим, вихідним для побудови теоретичного знання. На емпіричному рівні основний зміст знання отримуємо, як правило, з безпосереднього досвіду, з наукового експерименту. На цьому рівні осягаються лише явища, а не сутність, тому практичне застосування цього знання часто призводить до помилок.

На теоретичному рівні наукового пізнання об’єкт відображається з боку його внутрішніх зв’язків і закономірностей, які осягаються шляхом раціональної обробки даних емпіричного пізнання. Суб’єкт за допомогою мислення виходить за межі того, що дається в безпосередньому досвіді, і здійснює перехід до нового знання, не звертаючись до чуттєвого досвіду. Абстрактне мислення є тут не лише формою вираження результатів пізнавальної діяльності, а й засобом одержання нового знання.

На теоретичному рівні суб’єкт користується абстракціями більш високого рівня, ніж на емпіричному. Теоретичний рівень наукового пізнання здійснюється на ширшому, багатоманітнішому та складнішому емпіричному фундаменті, ніж звичайне емпіричне дослідження. Він засновується на перегляді, переосмисленні та розвитку попередніх теорій, що є однією з найважливіших його особливостей.

Теоретичний та емпіричний рівні наукового пізнання характеризуються лише відносною самостійністю, межа між ними досить умовна. Емпіричне переходить у теоретичне, а те, що колись було теоретичним, на іншому, більш високому етапі розвитку стає емпірично доступним. Кожній науці на всіх її рівнях притаманна єдність теоретичного та емпіричного, з одного боку, і емпіричного та теоретичного — з іншого.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити