Підручник Філософія 11 клас - Кремень В. Г. - Грамота 2012 рік

Тема 5. СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ

§ 1. Предмет соціальної філософії

Латинське слово socialis («товариський», «громадський», «суспільний») означає все те, що пов’язане з життям і відносинами людей у суспільстві. Соціальне характеризує сумісне існування людей і є відмінним від їхньої природної, фізико-біологічної основи.

Римський Форум

• Тут упродовж тисячі років вирішувалися всі справи давньоримського суспільства.

У вузькому розумінні соціальне означає існування суспільних явищ, які становлять зміст соціальної сфери життя суспільства. У ній вирішується своє коло проблем, що стосуються відповідних інтересів і проблем людей, їхнього соціального становища, а також місця в системі суспільного розподілу праці, умов трудової діяльності, переміщення з одних соціальних груп в інші, життєвого рівня, освіти, охорони здоров’я, соціального забезпечення тощо.

Усередині соціальної сфери зазначені проблеми вирішуються у взаємозв’язку з існуючими економічними, політичними, культурними відносинами.

У широкому розумінні поняття «соціальне» вживається в значенні «суспільне» як синонім, збігається з ним за змістом. У цьому випадку поняття «соціальне» («суспільне») означає все, що відбувається в суспільстві (на відміну від того, що відбувається в природі). Іншими словами, воно означає те, що є якісно іншим стосовно природного, біологічного. Це поняття вживається також як протилежне індивідуальному.

У соціальній філософії поняття «соціальне» вживається як у широкому, так і у вузькому значенні. Тобто воно стосується всіх процесів, які відбуваються в суспільстві, у тому числі й у його соціальній сфері, але тільки тих процесів, які відносяться до цієї сфери і виражають її специфіку. Сама ж соціальна сфера розглядається в її взаємодії з іншими сферами суспільного життя в рамках єдиного суспільства.

Предметом соціальної філософії є суспільство, узяте у взаємодії всіх його сторін, тобто як цілісна соціальна система у взаємодії законів її функціонування і розвитку. Це означає, що соціальна філософія розглядає і пояснює різні суспільні явища та процеси на макрорівні — на рівні всього суспільства як соціальної системи, що саморозвивається і самовідтворюється. Її насамперед цікавлять не стільки специфіка й особливості, наприклад, економічних, політичних або ж духовних явищ (це в основному предмет вивчення інших наук), скільки їх місце в цілісній структурі суспільства і та роль, яку вони відіграють в його існуванні та розвитку.

Жан-Жак Руссо

• Французький філософ-просвітитель, творець концепції «Мовою суспільного договору».

Сутність суспільного договору полягає в тому, що кожний з нас віддає свою особистість і свою силу під верховне керівництво загальної волі, і ми разом сприймаємо кожного члена суспільства як неподільну частину цілого.

Ж.-Ж. Руссо

Соціальна філософія розглядає також взаємодію різних суспільств. У цьому випадку її предметом є історичний процес у цілому, взаємодія об’єктивних і суб’єктивних сторін його розвитку.

Увагу соціальної філософії привертає практична діяльність людей та їхні суспільні відносини. Адже саме в процесі виробничо-економічної, духовної, соціально-політичної, наукової, моральної, естетичної діяльності люди вступають у виробничі, сімейно-побутові, політичні та інші відносини. Саме вони в сукупності утворюють структуру суспільства. У рамках суспільних відносин людей реалізуються всі види їхньої практичної діяльності, створюються державні, економічні, моральні та інші соціальні інститути, розвивається культура суспільства.

Отже, різні види діяльності людей та їхніх суспільних відносин становлять розвиток суспільства. Це вихідні начала й основні фактори становлення, функціонування й розвитку будь-якого суспільства. Саме тому вони є предметом уваги й вивчення соціальної філософії.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити