Підручник Філософія 11 клас - Кремень В. Г. - Грамота 2012 рік

Тема 6. ФІЛОСОФІЯ ЕКОНОМІКИ

§ 6. Економічний розвиток і технічний прогрес, їх наслідки

Розвиток економічного життя суспільства обумовлений науково- технічним прогресом. Він є результатом науково-технічної революції. Це — явище глобального характеру, що охоплює як зовнішні, так і внутрішні сторони життя певного суспільства. Розвиток науки й техніки не залежить від того, у якій соціально-економічній системі він відбувається. Науково-технічний прогрес створює можливість для розвитку суспільства. А як використовуються наукові й технічні досягнення — залежить від конкретної соціально-економічної будови суспільства.

Слово «валюта» походить від латинського valere — мати силу, коштувати. Воно продовжилося в італійському — valuta — вартість, цінність. Слово «монета» прийшло до нас із латини. У Стародавньому Римі гроші карбували на Капіталійському пагорбі при храмі богині Юнони, дружини Юпітера. її називали також Монета.

Пам’ятайте, що час — не гроші, а життя. Гроші приходять і відходять, а життя тільки проходить. Тому потрібно цінувати передусім тільки життя.

В. Ільїн

Соціальні наслідки економічного розвитку науково-технічного прогресу можна звести до таких основних груп: загострення екологічної обстановки, виникнення проблеми виживання людства внаслідок забруднення та отруєння навколишнього середовища; зміна відносин у системі «людина-техніка» (робітник стає регулятором, наладчиком, програмістом і тим, хто керує технологічним процесом); зміна змісту й характеру праці (збільшується питома вага творчих, пошукових, визначальних функцій, що веде до стирання суттєвих відмінностей між людьми розумової і фізичної праці); зростання питомої ваги висококваліфікованих робітників і спеціалістів, що зайняті обслуговуванням нової техніки та технології (це вивільняє трудові ресурси); підвищення вимог до культурно-технічної та інтелектуальної підготовки кадрів; прискорення структурних змін у співвідношенні сфер людської діяльності (перекачування трудових ресурсів із сільського господарства в промисловість, а з неї — у сферу науки, освіти, обслуговування). Це зумовлює зростання концентрації населення в містах, поглиблення міграційних процесів, значне скорочення робочого й збільшення вільного часу (звідси можливість гармонійного розвитку особистості); «інтернаціоналізації» суспільних відносин (зокрема, неможливо виробляти що-небудь в одній країні, не рахуючись із міжнародними стандартами, цінами на світовому ринку, з міжнародним поділом праці); втрата людиною емоційності, інтелектуальне перевантаження, формалізація контактів, одностороння технічна свідомість; виникнення проблем біологічної та психологічної адаптації людини у звичайних та екстремальних умовах навколишнього середовища (надвисоких і наднизьких тисків, температур, електромагнітних полів, радіоактивності тощо).

• Валюта — стійка грошова одиниця, або грошовий знак, який має економічну силу.

У сучасних умовах виробничий потенціал країни залежить від ефективного використання найновіших досягнень науки, техніки та технології. У цьому плані важливого значення набуває ступінь інтелектуальної, фахової підготовки кадрів. Адже застосування таких прогресивних, принципово нових технологій, як електронно- променевих, плазмових, імпульсних, радіаційних, мембранних, біотехнологічних, нанотехнологій немислиме без висококваліфікованих робітників і спеціалістів.

Характеристика виробництва дає змогу усвідомити цілісність суспільства, визначити основу, джерела та рушійні сили економічного розвитку, визначити критерії соціального прогресу. При цьому очевидно, що сучасне суспільне виробництво неможливе без оптимального використання досягнень науково-технічного прогресу. Науково-технічна революція, яка є складним соціальним явищем, що справляє суттєвий вплив на всі сфери життєдіяльності людини, вимагає уважного дослідження й обережного підходу. Це потрібно для того, щоб запобігти негативним наслідкам використання науково-технічних досягнень у соціально-економічному поступі цивілізації.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити