Підручник Філософія 11 клас - Кремень В. Г. - Грамота 2012 рік

Тема 8. ДУХОВНЕ ЖИТТЯ СУСПІЛЬСТВА. ФІЛОСОФІЯ КУЛЬТУРИ

§ 7. Глобальні проблеми сучасної цивілізації

Важливе місце в розвитку цивілізації займає розуміння її глобальних проблем. їх розв’язання вимагає спільних і невідкладних зусиль усіх держав і народів. Разом із відверненням ядерної війни до глобальних проблем належать: охорона навколишнього середовища, енергетична, сировинна, продовольча та демографічна проблеми, мирне освоєння космосу і багатств Світового океану, подолання економічного відставання країн, що розвиваються, ліквідація небезпечних хвороб, статус людини в сучасному світі і її майбутнє, віртуалізація діяльності, тотальна економізація та ін.

При всіх своїх відмінностях такі проблеми мають спільні характерні ознаки, що відрізняють їх від багатьох інших проблем сучасності. Зрозуміло, що глобальні проблеми, які постали перед народами різних країн, виникли в різних сферах життєдіяльності людей. В одному випадку йдеться про ті чи інші сторони розвитку продуктивних сил, стан і якість навколишнього середовища, в іншому — про кардинальні питання зовнішньої і внутрішньої політики, у третьому — про стосунки людини й суспільства тощо. Глобальні проблеми загострилися настільки, що без них неможливо нині скласти реалістичне уявлення про сучасні тенденції суспільного розвитку, про майбутнє людства.

До глобальних проблем сучасності відносяться ті, які, по-перше, мають справді планетарний, загальносвітовий характер, торкаються життєвих інтересів усіх народів і держав; по-друге, загрожують усьому людству в разі, якщо не будуть вчасно вирішені; по-третє, вимагають для свого розв’язання спільних і невідкладних зусиль усіх держав і народів. Ще однією характерною рисою глобальних проблем можна вважати їхній динамізм.

Виходячи з динамічного характеру й складності глобальних проблем сучасності, можна припустити, що спільні зусилля держав не обов’язково швидко приведуть до повсюдного й повного їх вирішення.

Зокрема, дедалі зростаючі потреби держав у мінерально-сировинних ресурсах зумовлюють загострення цієї проблеми, а господарська діяльність у багатьох країнах поки що не дає змоги домогтися помітного поліпшення екологічної ситуації.

Для розуміння суті й шляхів вирішення глобальних проблем необхідно з’ясувати їх походження й природу, причини загострення протягом останніх десятиліть. Так, перехід людства від кочового скотарства до осідлого землеробства, тобто від споживання до виробництва продуктів, ознаменувався етапом перетворення природи в предмет і знаряддя життєдіяльності людини. Однак прогрес розвитку продуктивних сил супроводжувався й негативними результатами, шкідливими й навіть згубними для людини. Суперечності в системі «людина-природа» — не єдине джерело глобальних проблем. Такі самі проблеми виникають і в системі соціальних і суспільних відносин. Відносини людини й природи тісно пов’язані з міжособистісними. Одні немовби переростають в інші. Соціальні й національні конфлікти загострюють до критичної межі суперечності між людиною, суспільством і навколишнім середовищем, надають глобального характеру інтер-соціальним проблемам (проблемам війни і миру, подолання відсталості і т. ін.).

Переростання зазначених проблем у глобальні пов’язане з процесом інтернаціоналізації виробництва, обміну, усього суспільного життя на основі сучасних продуктивних сил, науково-технічної революції. Проблеми, що раніше проявлялися в місцевому чи регіональному масштабі, набули нині справді глобального характеру.

Отже, глобальні проблеми мають подвійний соціоприродний характер. Вони водночас і природні, і соціальні. При цьому останній елемент відіграє вирішальну роль. Адже соціальні умови розвитку визначають, по-перше, серйозність і глибину глобальних проблем, небезпечність їхнього розвитку для людства, по-друге, зміст підходів, методи і засоби вирішення цих проблем.

У системі сучасної глобалістики важливе місце посідають проблеми війни і миру.

Ми, жителі Заходу, виробили глибокий песимізм відносно можливості загального прогресу демократичних інститутів.

Ф. Фукуяма

У. Міллер. Всесвітній потоп. 1844 р.

Якісно нові умови, нова ситуація владно вимагає нового підходу до вирішення питань безпеки. У наш час ядерна війна неприпустима: її не можна виграти, у ній не буде ні переможців, ні переможених. Тому найскладніші проблеми, глибокі розбіжності й конфлікти сучасного світу можна й треба вирішувати не військовою силою, а тільки політичним шляхом.

Разом із тим важливо усвідомлювати, що нині небезпеку для людства становлять не тільки воєнні конфлікти, застосування сучасної воєнної техніки, а й мирна техніка.

Глибше зрозуміти сутність глобальних проблем допомагає їхня класифікація. Глобальні проблеми можна поділити на три великі групи.

Перша група — проблеми, які пов’язані з відносинами між основними соціальними спільнотами людства, тобто між групами держав, які володіють подібними політичними, економічними та іншими інтересами: «Схід-Захід», багаті та бідні країни тощо. Ці проблеми можна назвати інтерсоціальними. До них відносяться проблеми забезпечення миру, установлення справедливого міжнародного економічного порядку тощо.

Друга група об’єднує проблеми, що породжені взаємодією суспільства й природи. Вони пов’язані з обмеженістю можливостей навколишнього середовища виносити навантаження антропогенного характеру. Це такі проблеми, як забезпеченість енергією, паливом, сировинними ресурсами, водою тощо. До цієї ж групи відноситься екологічна проблема, тобто проблема охорони природи від незворотних негативних змін, а також завдання раціонального освоєння світового океану й космічного простору.

Третю групу становлять проблеми, пов’язані із системою «індивід — суспільство». Вони безпосередньо стосуються окремої людини і залежать від здатності суспільства створити реальні можливості для розвитку особистості. Сюди відносяться проблеми охорони здоров’я і освіти, питання контролю за ростом народонаселення.

У вирішенні глобальних проблем велике значення має єдина планетарна свідомість, яка формується на психологічному рівні як первинне відображення нових для людства характеристик соціального буття. Вона вимагає більш значних зусиль для свого становлення на вищому ступені усвідомлення.

Чорнобильська АЕС

• Аварія на Чорнобильській АЕС стала найбільшою техногенною катастрофою в історії людства.

Ми занадто цивілізовані в розумінні всілякої чемності й увічливості в спілкуванні один з одним. Однак нам ще багато чого не вистачає, щоб вважати нас морально досконалими.

І. Кант

До глобальних проблем треба віднести й майбутнє людини. Проблема людини як особливе вираження одвічних філософських питань набула ще одного відтінку: нині вона активізувалась з погляду проблемності людського існування взагалі.

Щоб мати майбутнє, людина має вижити як вид. Питання сенсу людського життя, значення культури, змісту людської діяльності набувають уже не суто академічного, теоретичного, суспільно-відповідального звучання, а потребують конкретних соціально-практичних рішень.

Такі найважливіші й найактуальніші глобальні проблеми сучасної епохи, з якими зіткнулося людство на початку нового тисячоліття своєї історії. Особливість сучасної історичної ситуації полягає в тому, що макросвіт людства входить у мікросвіт індивіда. На кожного певного мірою покладається загальна історична відповідальність. А це вимагає розширення горизонтів соціального й історичного мислення людей. Сучасне й майбутнє розпочатих нині в країні соціальних перетворень залежить від людини. Людський фактор — це не тільки першооснова нашого подальшого суспільного розвитку, а й одна з історичних причин наших невдач і поразок. А якщо бачити перспективу, то ми прагнемо виховати всебічно й гармонійно розвинену людину громадянського суспільства.

Зміни, що нині відбуваються у світі, — важливий крок на шляху переходу людства до нової цивілізації, яка може бути сформована на шляхах розв’язання глобальних проблем. Ця нова майбутня цивілізація знищить відчуження людини від людини, суспільства, природи й від продукту праці. Тільки тоді людство займе своє гідне місце в системі оточуючих космічних процесів і сил, стане специфічним єдиним утворенням.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити