Підручник Філософія 11 клас - Кремень В. Г. - Грамота 2012 рік

Тема 9.ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ

§ 1. Поняття «освіта»

У складностях розвитку сучасного життя важливе місце займає характеристика проблеми суті й значення освіти. Як феномен суспільного життя, вона має не лише пізнавальний, а й соціальний характер. Метою і змістом освітнього процесу є формування особистості громадянина. Це означає його всебічну розвиненість, повноцінність, добросовісність, гідність. Досягти такої якості можна за рахунок знань, наповнених сучасним змістом, завдяки цьому максимально посприяти соціалізації людини, її оптимальної адаптації до життя в суспільстві відповідно до вимог європейського вибору та завдань із реалізації національної освітньої програми.

З часу свого виникнення освіта завжди відігравала функцію теоретичного аналізу життя людини та його подальшого розвитку. Нині вона набула найважливішого значення в становленні нових цивілізаційних вимірів буття. Необхідність освіти обумовлена її статусом — вчити і виховувати (у їх безперервній взаємодії). Мета будь-якої освітньої системи полягає у формуванні такого практичного світогляду людини, який би краще поєднував її професійну діяльність із загальними цивілізаційними цінностями. Вони повинні бути закладеними в основу цієї освітньої системи.

Мудрість — це не тільки розважливість у справах, а також і досконале знання всього того, що людина в змозі пізнати.

Р. Декарт

Джон Дьюї

• Американський філософ-ідеаліст, розробник педагогічної теорії і методики навчання.

Освіта активно впливає на процес життя. Видатний американський філософ і педагог Дж. Дьюї розглядав результати освітньої діяльності як головний критерій істини, а систему освіти — як найважливіший засіб поліпшення суспільства, розв’язання його най- гостріших проблем. Взаємодія між життям і освітою завжди відігравала істотну роль у розвитку людства.

За останні роки питання освіти стало предметом уваги всіх галузей науки, культури і, звичайно, філософії. У проблемному полі освіти стали реальними деякі напрями, які досліджують її місце в життєдіяльності суспільства й становленні людини.

Важливе значення має характеристика системної цілісності освіти.

У центрі уваги освіти знаходяться цілі, цінності, ідеали сучасного суспільства, а також їх співвідношення з технологіями й засобами, що практикуються. Важливим є аналіз результатів і критеріїв оцінки освітньої діяльності. У цьому контексті вимальовується динамічна система «цілі — засоби — результати». Дослідження цієї системи виявляє в ній суперечності. Вони виражені насамперед у тому, що багато високих і прекрасних духовних цілей та ідей, по-перше, слабо пов’язані з реальною ситуацією; по-друге, вони не забезпечені належним предметним, ціннісним змістом; по-третє, відсутність адекватних педагогічних технологій; по-четверте, занадто часто вони здійснюються за залишковим варіантом.

Важливе значення для визначення сутності освіти має вияснення проблеми, чим відрізняється «освічена людина» від «людини знаючої і компетентної». Не менш важливим є з’ясування проблеми: «людина культурна» — складний результат духовного розвитку чи просто «освічена і вихована»? Реальна цінність цих прикладів для життя в суспільстві або зменшується, або збільшується. Динаміка цих процесів свідчить про необхідність їх подальшого вивчення, адже вони актуалізують проблеми освіти загалом.

-Вибудовуючи різнопланові програми розвитку освіти, потрібно враховувати також якісні зміни, котрі відбуваються в суспільстві. Вони кардинально змінюють ситуацію в країнах, що безпосередньо впливає на сферу освіти. По-перше, зазнала змін сім’я традиційного типу, у результаті чого втратила своє значення «домашня школа», що готувала дітей до повноцінного життя. Сучасна сім’я в багатьох випадках вже не в змозі повноцінно виконувати функції соціального інституту.

Ян Амос Коменський

• Творець теорії педагогіки та освіти.

По-друге, якщо говорити про нашу державу, трансформувався традиційний віковий патріархальний світогляд, якого століттями дотримувалася Україна. Він давав людям силу переносити незгоди війн, кріпацтва, жах терору, поневолення, біди тощо. При всіх своїх недоліках цей світогляд допомагав виживати, мав певну житейську мудрість, був відображенням національної ідентичності, формував уявлення про сенс і цінності життя, достоїнство й переваги рідної землі. Нині він як вираз традиційних соціальних ідентичностей утратив значення. І як наслідок — спостерігаються елементи деморалізації, бездуховності, безкультурності мас. Мінімізувати це явище в сучасних умовах здатна лише освіта. Жодний інший соціальний інститут — церква, держава, правова система тощо -- вирішити це питання без освіти не можуть.

По-третє, зруйнувалася реалізована утопія казарменого соціалізму, а разом із нею сформоване на його основах суспільство й система цінностей. Однак із руйнацією старого не відбулося усвідомлення, що ми живемо в зовсім іншому за якістю суспільстві. Воно вимагає іншого типу мислення, культури, моралі, цілепокладань, знань. Усе це говорить про необхідність реформування освіти, але не формальної, а дієвої, сутнісної. В її основі — філософія людиноцентризму, яка передбачає диференціацію освіти відповідно до основних соціальних типів учнів і студентів.

Що вимагає вироблення спеціалізованих навчальних програм, залучення учнів до самостійного прийняття рішень, до ролі громадянина? Насамперед — демократизації соціальної організації школи. Навчальний заклад стає зосередженням культури — спілкування, знань, творчості. Без цього сьогодні кожний випускник будь-якого навчального закладу виявиться соціально неповноцінним.

Висока культура не існує без адекватного розвитку всіх форм суспільної свідомості, уключаючи релігійну й естетичну. Художня освіта необхідна для того, щоб не повторювати помилок минулого й не робити їх тепер. Світоглядну, наукову, естетичну, моральну, правову, політичну, релігійну культуру необхідно засвоювати в школі.

Лопата, якою потрібно копати, обов’язково буде ржавіти, якщо вона лежить без усякого вжитку. І всі твої розумні думки ні до чого не приведуть, якщо ти не будеш робити відповідно до них.

Епіктет

Щоб приступити до створення інноваційної, сучасної, творчо-індивідуальної системи освіти, необхідна нова філософія. У ній свідомість, суб’єкт — первинні.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити